නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

l=vdjgyß ;=jd,hla ;sfhkjdkï l=Uqrej,g nyskak tmd ó WK yefokak mq¿jkaó WK frda.h Y%S ,xldj we;=¿ >¾u l,dmSh rgj, iq,nj me;sfrk udrdka;sl frda.hla' Y%s ,xldfõ l=Uqre f.dú;eka isÿ fjk ld,j,§ ó WK jeä jHdma;shla olakg ,efnk w;r jirlg o< jYfhka frda.Ska 3000 isg 5000 w;r ixLHdjla jd¾;d fjkjd' jeä frda.Ska ixLHdjla W;=re ueo iy ksß;È. m%foaYj,ska jd¾;d jk w;r ;o jeis ld,fha§ we;s jk .xj;=r ;;a;ajh ksid frda.fha jeä jHdma;shla olakg ,efnkjd' fuu frda.h fj,a WK" m;,a WK" uv WK hk kïj,skq;a ye÷kajkjd'

fnda fjkafka fldfyduo @

fuu frda. ldrl nelaàßhdj Leptospira hk kñka ye¢kafjkjd' frda.h je<÷k óhka yrla" n,a,ka" W!rka jeks i;=kaf.a uq;%d u.ska fuu nelaàßhdj mßirhg tl;= fjkjd' fuu nelaàßhdj lDIsld¾ul j.=re ìï" we,j,a iy .xÕdjkays /£ ;sfnkjd' fuu mrfmdaIs;hd Èk 2 isg 30 la  ^ idudkHfhka Èk 14 la & jeks ld,hla /£ bkak mq¿jks' ñksia ifï we;s ;=jd, jf.au weig fkdfmfkk  b;d l=vd ;=jd, j,skq;a l=Uqre wdY%s; .,d fkdhk Èh lä;s j, kEfï§ weiaj, we;s ishqï mgl ;=,ska jf.au ó uq;%d ñY% c,h îug .ekSfï§ fyda tu c,fhka lg fia§fuka fuu nelaàßhdj YÍr.; fjkjd'ó WK frda. ;;a;ajh jeäfhka jYfhka olakg ,efnkafka  jhi wjqreÿ 30 isg lSr fldgq" fldys, fldgq iy m;,a wdY%s;j ls%hdlÍj/lshd lrk mqoa.,hkaf.a úu;a úfYaIhla' mqrka jQ l=Uqrlg nisk f.dúfhl=g ó WK je<£fï wjodku by<hs' tA jf.au fuu frda.h mqoa.,fhl=f.ka mqoa.,fhl=g iïfm%aIkh fjkafk;a keye'

frda. ,laIK

fuu nelaàßhdj YÍr.; ù Èk lSmhla hk úg  WK"  ;o n, udxY fmaYs fõokdj iy weia r;= ùu olskak mq¿jka' óg wu;rj wm%dKsl nj" ysiroh" jukh" uq;%d wvq ùu" uq;%d ly meye .ekSu iy uq;%d iu. f,a msgùu jeks frda. ,laIK olakg ,efnkjd' fndfyda frda.Ska fuh idudkH WK frda. ;;a;ajhla hehs fkdi,ld yßkjd' tA ksidu nelaàßhdj ;jÿrg;a isref¾ j¾Okh ù lïmkh" fmky¿j,g reêr jykh ^ pulmonary haemorhage & yDo frda. ixl=,;djhka iy jl=.vq wlS%h ùu jeks nrm;, frda. ,laIK fmkakqï lrkjd' túg Ôú; ydks wjodku by<hs'

jl=.vqjg n,mEfï frda. ,laIK

• uq;%d msgùu wvq ùu 

Seream creatine uÜgu by< hEu

• r;= reêr ffi, uq;%d ud¾.fha ;ekam;a ùu

• wlaudjg ydks ùu

• wlaudfõ ì,sreìka wêl f,i tl;= ùu ksid ksid isrer ly ùu

• wlaudj ;=< ksmojk AST  ( aspartate aminotransferase )  iy  ALT. ^ alanine transaminase & tkaihsu meje;sh hq;= uÜggug jvd ;=ka .=Khlska by< hEu'

• r;= reêr ffi, úYd, m%udKhlska úkdY ùu fyda ì| jeàu ksid we;s fjk Hemolysis frda. ;;a;ajh

fmky¿j,g we;s fjk n,mEu

• isref¾ ix;Dma; Tlaiscka my< neiSu ksid leiai" yqiau .ekSfï wmyiq;djh jeks frda. ;;a;ajhka we;s ùu

• fmky¿j,g reêrh tl;= ùu

yDoh jia;=jg n,mEu ksid we;s fjk frda. ;;a;ajhka

• mmqfõ fõokdj

• kdä jeàfï fjkialï

• yojf;a .eiau jeä ùu

• yojf;a mglj,g we;sjk n,mEu

reêr jykh ms<sn| .eg¨

• reêr jykh isÿ ùu

• reêr mÜáld ugÜu wvq ùufrda. ;;a;ajh ;yjqre lr .ekSug isÿ lrk mÍlaIK f,i m<uq Èk 05 we;=<; PCR mÍlaIKh iy bkamiq m%;sfoay ms<sn| mÍlaIKh ^ MAT, ELSA & isÿ lrkjd' óg wu;rj frday,a.; ù isák ld,h ;=< my; i|yka mÍlaIK isÿ lrkjd'

• iïmQ¾K reêr jd¾;dj- (FBC)

ESR jd¾;dj- Erythrocyte Sedimentation Rate jd¾;dj

  C -Reactive Protein (CRP)

• jl=.vq mÍlaIK Serum  creatinine  /urea, serum electrolytes

• wlaud tkaihsu mÍlaIKh  (AST/ALT)

• uq;%d mÍlaIKh-(UFR)

Blood Picture

• mmqj wdY%s;j ,nd .kakd Chest Xray

• m%;sldr f,I T!IO iy m%;sÔjl ,nd fokjd

• jl=.vq j, ls%hdldÍ;ajh mÍlaId lsÍu i|yd ó WK frda.shdg ,nd fok mdkSh Èhr j¾. iy msgjk uq;%d uekSug Wmfoia ,nd fokjd'

• frda.Shdf.a jl=.vqj,g fyda wlaudjg ydks isÿ ù we;s njg( (AKI ) frda. ,laIK we;akï (AKI) wvq fm%daàka iys; wddyr ,nd fok w;r m<;=re" ;eô,s" fmd,a j;=r jeks fmdgEishï nyq, wddyr iïmQ¾Kfhkau iSud lrkjd'

• nrm;, frda.Skag ±ä i;aldr m%;sldr ,nd fokjd'

frda.fhka wdrlaId ùug'''

• l=Uqre wjg msßisÿj ;nd .ekSu

• j.d ìï fyda wjodkï iys; lghq;=j, fhfok úg w;a yd md wdjrK me<£u

• c,h /£ we;s ia:dkj, c,h neiSug i,iajkak

• l=Uqre fukau j;=re msÍ we;sia:dkj,ska w;a md uqyqK fia§fuka j<lskak

• kEug iy îug ,nd .kakd <sx i|yd i;a;aj u< uq;%d we;=¿ùug fkd§ wdrlaIs; neïula fhdod .kak'

óhka u¾okh lrkak

• ó kdYl ;nkak' ó W.=,a ;eîu iy ó .=,a úkdY lrkak'

• óhka wdydrhg .kakd niaika" lnrf.dhka jeks i;=ka úkdY lsÍfuka je<lSu' bks fyda fmd,ams;s isgqùfuka fujeks i;=ka l=Uqre wdY%s;j .ejfik úg óhka Tjqkaf.a f.dÿre njg m;a fõ'

• óhka úkdY lsÍug flï l%u Ndú; lrkak'l=Uqre" j.=re ìï wdY%s;j jev lghq;=j, ksr; jkafka kï jev wdrïN lsÍug i;shlg fmrd;=j Doxycycline 200 mg T!IO fi!LH ffjoH ks,OdÍ fyda m%foaYfha uyck fi!LH mÍlaIl yuq ùu' fuu T!IO Tng uyck fi!LH mÍlaIlf.ka fkdñ<fha ,nd .; yel'

Doxycycline kqiqÿiq mqoa.,hka isákjd

• jhi wjqreÿ 12 g wvq orejka

• .¾NKS ujõre

• uõlsß fok uõjre

• mQ¾j wdid;añl;djhka iys; mqoa.,hka

• wlaud iy jl=.vq frda.Ska Tng by; frda. ,laIK w;akï jydu ffjoHjrfhl= yuq jkak frda.Ska ms<sn|j jd¾;d fjkjd kï yels blaukska fi!LH ffjoH n,OdÍkag ±kqï fokak' frda. ;;a;ajhla ;ukag je<£ we;s±hs iel yer ±k .ekSfuka miq T!IO ,nd .; hq;= ksid wi,ajeishka iu. T!IO yqjudre lr .ekSfuka je<lS ;uka úiskau fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,fhka T!IO ,nd .ekSu jeo.;a'

mqkHd pdkaokS o is,ajd