නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

WK fyd|hs tA;a ;ju;a leiaioWK fyïìßiaidj iu. wmg leiai ;;a;ajhka we;s fjkjd' tA jf.au frda.h iukh jkúg leiai ;;a;ajh;a bfígu iqjh ,nkjd' miq.sh udi lSmfha mej;s WK frda. ;;a;ajh ksid iuyr úg Tn;a mSvd ú¢kak we;s' ffjoH úfYaI{hska i|yka lrk wkaoug fuu WK frda. ;;a;ajhg fya;= ù we;af;a bka*a¨jkaid ffjrifha m%fNaohla'


² frda. ,laIK

• leiai

• fiïm%;sYHdj

• W.=f¾ fõokdj

• weÕm; fõokdj

fndfyda úg wms fuh fldúâ 19 ffjrifha ;j;a tla fldgila úÈyg is;ñka ìhg m;a ùu fnfyúka idOdrKhs' Yajik ffjri ;ju;a mßirfha ;sfnkak bv ;sfnkjd'

Tn jhia.; kï" .eìks fyda fjk;a frda. ;;a;ajhlska miq fjkjd kï WK we;s jQ m<uq Èkfha§u m%;sldr ,nd .ekSu jeo.;a' fï lKavdhug Tn we;=,;a fkdjqK;a Èk follg jvd WK ;;a;ajh mj;skjd kï m%;sldr fjkqfjka fhduq ùu w;HjYHhs' Tfí ys;=u;hg m%;sÔjl ,nd .ekSu lsisfia;au isÿ fkdúh hq;=hs' WK iqj ùfuka miqj leiai ;;ajh ;sfnkjd kï iqÿiqlï ,;a ffjoHjrfhl= fj; fhduq fjkak' ffjoH Wmfoia u; Tng T!IO iy bkafya,¾ Ndú;hg Wmfoia ffjoHjrhdf.ka ,efnkq we;s'

flfia fyda fõjd ffjri wdidokfhka miqj fyda Tng È.=ld,Skj leiai ;;a;ajh mj;skjd kï tA .ek fkdi,ld isákak tmd' WK ksid yeÿk leiai hehs Tn úiska ;Skaÿ ;SrK .ekSfuka Tn wmyiq;djhg m;a ùug bv ;sfnkjd' tA ukao lsjfyd;a leiai úúO frda. ;;a;ajhkays fmr ksñ;a;la úh yelshs'

wm yqiau .kakd úg jd;h ndysr mßirfha isg Yajik ud¾.h Tiafia fmky¿ olajd .uka lrkjd' W.=f¾ isg fmky¿ m%foaYh olajd we;s Yajdi kd,sld u.ska bgq lrk ld¾hh w;suy;a' y;sh we;=¿ fndfyda Yajik frda.j,g fya;= fjkafka jd;h f.k hk kd, ;djld,slj wjysr ùuhs'

kd, we;=,; ;sfnkafka Yaf,aYaau, Y%%djhla' th f;; .;sfhka hqla;hs' fiï frda.j,§ Yaf,aYaau, jeä ùu jf.au ia:rfha bÈuqï we;s fjkjd' wdid;añl;djhka ksid;a Yaajdikd, yels,Sug m;a fjkjd' túg fmky¿j,g jd;h f.k hk kd, wjysr fjkjd' fï ,laIK wmg úúO wkaofï wmyiq;djhka úÈyg ±fkkjd'

• yqiau .ekSfï§ we;s fjk mmqfõ rdx rEx Yíoh

• fiu .;sh

• hï ld¾hhl fhfok úg we;s fjk úg ±fkk fjfyilr ;;a;ajh

• leiai

² leiaig fya;= fudkjdo''' @

wfma Yajik moaO;shg ffjri u.ska isÿ lrk n,mEï ksid È.=ld,Skj leiai ;;a;ajh mj;skak mq¿jka' kuq;a wms leiai ;;a;ajh fkdi,ld isáh hq;= keye' tA wehs lsõfjd;a leiai frda.hlg jvd fjk;a frda. ;;a;ajhl fmr ksñ;a;la fjkak mq¿jka'

• uhsfl%dnelaàßhï

áhqn¾lshqf,daishia nelaàßhdj u.ska

fmkye,af,a mglj,g isÿjk ydksh ksid we;s fjk laIh frda. ;;a;ajh

• Yajik moaO;sh wdY%s;j we;s jk ksõfudakshd ;;a;ajh

• we`ÿu frda.S ;;a;ajh - we`ÿu frda. ;;a;ajfha§ fiu msg fkdù úh<s fkdkj;sk leiaila we;s 

fjkjd' ¥ú,a," fjfyi ùu jeks wjia:djkays§ leiai ;;a;ajh jeä fjk w;r rd;s%fha§ iy Woh ld,fha§ leiai ;;a;ajfha jeä úula olakg ,efnkjd'

• ÿïmdkh lrk mqoa.,hkaf.a È.= ld,Sk ÿï mdkh;a leiaig fya;=jla'is.rÜ ÿu ksid Tjqkaf.a fmky¨j, we;s fjk wjysr;djhka ksid leiai we;s fjkjd'

• fmky¿ ms<sld ksid fkdkj;sk leiai we;s fjkjd'

• .eiag%hsáia frda. ;;a;ajfha§ wdudYfha wï, by<g meñKSu ksid Yajik moaO;shg ydks isÿ ùu

• wlaud frda.Skaf.a ;r,h fmky¿j,g msÍu

² leiai iu. we;s fjk wmyiq;djhka

• leiai iu. f,a msgùu

• rd;s% ld,fha ksod .ekSfï wmyiq;djh

• leiai iu. we;s fjk mmqfõ uykaish

² leiai .ek iel we;s jqfKd;a''' @

È.= ld,hla mj;sk fkdkj;sk leiaila ;sfnkjd kï wksjd¾fhkau ffjoH mÍlaIK fj; fhduq ùu jeo.;a' tys§ ffjoHjrhd úiska leiaig fya;= jk lreKQ fidhd .kakjd we;s'

• leiai i;s follg jeä ld,hla  mj;skjd kï laIh frda.h i|yd isÿ lrk fiï mg, mÍlaIdj

• mmqfõ ,nd .kakd tlaiaf¾ mÍlaIdj

• reêr mÍlaIdj

• fmky¿j, ls%hdldÍ;ajh mÍlaId lsÍu

• wjYH jqfKd;a CT ialEka  mÍlaIdj

² leiafika wdrlaIdjg'''

• nelaàßhd iy ffjri ksid Yajik ud¾.fha wdidok we;s  fjkjd' tA ksid uqj wdjrKhla  m<¢kak'

• ¥ú,s ksid leiai ;;a;ajh we;s fjkjd kï Tng wys;lr jk ÿu' ¥ú,a, wdÈ fya;= ldrKdjkaf.ka  ÿria fjkak'

• ÿïmdkh lrkjd kï thska   je<lS isákak'

fcHIaG ffjoH
rúkao Wv.uf.a
.ïmy Èia;s%la frday,

• mqkHd pdkaokS o is,ajd