නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ksy~ju fmkSu fidrd.kakd .aÆfldaud


´kEu jhil mqoa.,fhl=g we;s fjkak mq¿jka

wei mqoa.,fhl=f.a Ôú;h lsõj;a jrola keye' tA ksidu wei wdrlaId lr .ekSu .ek iEu mqoa.,fhl=f.au wjOdkh fhduq úh hq;=hs' úúO frda. ;;a;ajhka ksid Tfí wefia fmkSu ÿ¾j, ùu muKla fkdj iïmQ¾K wkaONdjhg mjd m;a fjkak mq¿jka' .a¨fldaud hkq mqoa.,fhla iaÓr wkaO njg m;a lrk ksy~j fmkSu fidrlï lrkafkla lsõfjd;a ksj/Èhs'.aÆfldaud frda. ;;a;ajh hkqfjka y÷kajkafka l=ulao''' @

wei ;=< msysá uDÿ mgl ;r,h zzwïuh rihzz  hkqfjka ye¢kafjkjd' fuu ;r,h u.ska wefia kSfrda.S;djhg wjYH fmdaIKh ,nd fokjd' fuu ;r,fha msgùu wjysr jqfKd;a wefia mSvkh jeä fjkjd' wefia mSvkh ksid oDIaÀ ú;dkhg ydks ùfuka we;s fjk fmkSfï ÿ¾j,;djh .aÆfldaud frda. ;;a;ajh hkqfjka ye¢kafjkjd'

.aÆfldaud frda.h we;s ùug jhila ;sfnkjdo''' @

keye''' .a¨fldaud frda. ;;a;ajh ´kEu jhil mqoa.,hkag we;s fjkak mq¿jka' fldákau lsõfjd;a kj ckau orejka w;r mjd olakg ,efnk ixcdkkSh^ Congenital & frda. ;;a;ajhla f,i;a .a¨fldaud frda. ;;a;ajh i,lkak mq¿jka'

wjodkï lKavdhï f,i ie,flkafka'''

• jhi wjqreÿ y;<sy blaujQ mqoa.,hka

• mjq,a b;sydih

• Èhjeähdj" wê reêr mSvkh iy ñ.af¾ka frda.Ska

• hqfrdamSh cd;slhkag idfmalaIj n,k úg wdishd;sl l,dmfha mqoa.,hkag jeä wjodkula ;sîu   

• weig ;=jd, isÿ jqK mqoa.,hska

• §¾> ld,Skj iafgdfrdhsâ ldKavfha T!IO Ndú; lrk mqoa.,hka

.aÆfldaud frda. ,laIK .ek i|yka lf<d;a'''

.aÆfldaud frda. ,laIK j¾Okh fjkafka b;du;a fiñka lsõfjd;a ksj/Èhs' tA ksidu fndfyda mqoa.,hskag wefia fmkSu ms<sn|j .eg¨ we;s fjk f;la .aÆfldaud frda. ;;a;ajh hehs ;yjqre ks.ukhla ,nd .ekSu wmyiqhs' kuq;a my; ,laIK .ek;a jeä wjOdkhla ±laùu jeo.;a'

• l%ufhka isÿ fjk fmkSfï .eg¨ iy wefia fnd| ù fmfkk iajNdjh

• wei r;= ùu

• wei iy k<< wdY%ss; m%foaYfha we;s fjk fõokdj

• jukh" Tlaldrh

• wefika wdf,dal t<s ^ ly" l¿ & iy fijKe,s ±lSu

.aÆfldaud frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSug

frda.sfhl= úiska mjik ,o frda. ,laIK wkqj wlaIs Y,H ffjoHjrhd úiska .aÆfldaud frda. ;;a;ajh ;yjqre lr .ekSug mÍlaIK isÿ lrkjd'

• wefia mSvkh uekSu

wefia mSvkh ksid oDIaá ú;dkhg ydks isÿ ù we;a±hs mÍlaId lr n,kjd' fuys§ wfia l¨ bÕsßhdj úYd, lr wei wNHka;rfha oDIaá ú;dkfha ;;a;ajh ms<sn|j mÍlaIdjla isÿ lrkjd

• oDIaá m: mÍlaIdj^ Visual  field test & u.ska frda.shdf.a fmkqu ms,sn|j jQ mrdih .ek mÍlaId lrkjd

• mß.Kl.; oDIaá mÍlaIdj ^ OCT -Scan &

• fuu mÍlaIK w;rjdrfha§frda.shd miq fjkafka fmkSu ms<sn|j wdndOhlo" tfia fkdjkafka kï .a¨fldaud ;;a;ajh ms<sn| wk;=re ;;a;ajhl o hkak ffjoHjrhd úiska y÷kd .kakjd' fmkSu ms<sn| .eg¨jla kï lKaKdä ,nd .ekSug Wmfoia ,nd fok w;r .aÆfldaud ;;a;ajhl kï ffjoH m%;sldr wdrïN lrkjd'

.aÆfldaud fjkqfjka ,nd fok m%;sldr'''

T!Iëh m%;sldr

.aÆfldaud fjkqfjka uq,ajrg ,nd fokafka T!Iëh m%;sldr fyj;a weig ,nd fok ^ Eye drop & T!IO Èhrhs' fuys§ T!IO u.ska wefia mSvkh wvq fldg oDIaá iakdhqjg ydks isÿ ùu j<lajkjd' frda.Ska úiska ffjoHjrhd ,nd fok Wmfoia ms<sme§u b;du jeo.;a' ffjoHjrhd úiska T!Iëh m%;sldr È. ld,hla ,nd .ekSug Wmfoia ,nd ÿkafkd;a tA .ek fkdi,ld isákak tmd'wlaIs Y,H ffjoHjrhd úiska T!IO fjkqfjka ud;%djla iy ld, wka;rhla ^ meh 4 fyda 6 jeks & kshu lrkjd' wod< ld,hg T!IO weig ,nd .ekSu wjYHhs' iuyr úg T!IO folla fyda Bg jvd jeä .Kkla kshu lr we;akï tla T!IOhla ,nd úkdä oyhlska miqj fojeks j¾.fha T!IOh weig ±óu  jeo.;a'tA jf.au iuyr T!IO YS;lrKhl ;ekam;a lsÍug ,nd fok  Wmfoia wkq.ukh lrkak' tA jf.au T!IOh ñ,g .ekSfï§ l,a bl=;a ùfï Èkh .ek;a ie,ls,su;a fjkak'

T!Iëh m%;sldr ksid we;s fjk w;=re wmyiq;djhka ;sfnkjdo @

• wei r;= ùu

• wei úh<Su

• wei leiSu

• fnd| ù fmkSu jeks wmyiq;djka  we;s fjkak mq¿jka'

f,ai¾ m%;sldr

f,ai¾ m%;sldr u.ska wefia isr ù ;sfnk ;r,h msg ùu myiq lrkjd' f,ai¾ m%;sldr fjkqfjka frda.shdg fkajdisl ùu wjYH keye' ndysr m%;sldr wxYhlska jqK;a isÿ lr .kak mq¿jka' kuq;a f,ai¾ m%;sldr fjkqfjka Ndú; lrk WmlrK wvq ksid fndfyda úg f,ai¾ m%;sldr YslaIK frday,aj, isÿ lrkjd'

Y,Hl¾u

wefia ;r,h lD;suj msgùu myiq lrk Y,Hl¾u u.ska wefia mSvkh u.ska oDIaá iakdhqjg isÿ fjk ydksh j<lajkjd' fuh iïmQ¾K ks¾úkaok ;;a;ajfhka fyda ysß jÜgjd  isÿ lrkak mq¿jka'

.aÆfldaud frda. ;;a;ajfha miqfjk frda.sfhla fjk;afrda.dndOhkaf.ka miqfjkjd kï'''

.aÆfldaud frda.sfhla m%;sldr .ekSfï§ ;ukaf.a frda. b;sydih .ek wlaIs Y,H ffjoHjrhdg i|yka lsÍu b;d jeo.;a' fuf;la ;udg we;s frda. b;sydih iy wod< jd¾;djka ish,a, wlaIs Y,H ffjoHjrhdg bÈßm;a lrkak' ta jf.au .aÆfldaud frda. ;;a;ajhg m%;sldr ,nk nj Tfí ldhsl frda. ms<sn|j m%;sldr ,nd .kakd ffjoHjrhdg;a mejiSu b;du jeo.;a'

.aÆfldaud frda. ;;ajfhka wdrlaId ùug kï'''

.aÆfldaud frda. ;;a;ajfhka wdrlaId ùug kï wjqreoaolg jrla fyda wefia mSvk ;;a;ajh uek .ekSu b;du jeo.;a' .aÆfldaud frda. ;;a;ajh u.ska Tn ksy~ju wkaO njg m;a ùug mq¿jka'frda. ;;a;ajh ksid wefia mSvkh jeä ù oDIaá iakdhqj ÿ¾j, jqfKd;a kej; th ksj/È lsÍu wmyiqhs ta ksid wlaIs Y,H ffjoHjrfhl= ,jd weia mÍlaId lr .ekSu b;du jeo.;a'

lKaKdä .kak úg wefia mSvkh mÍlaId l<do @

idudkHfhka fuys§ wefia mSvkh ms<sn| mÍlaId lsÍula isÿ fjkafka keye' tA ksid Tn .aÆfldaud ;;a;ajfhka ksoyia hehs iy;sl ùug neye' by; lS frda. ,laIK ms<sn|j wjodkï wjia:d we;akï wlaIs Y,H ffjoHjrfhl= fj; fhduq ùu jeo.;a'


mqkHd pdkaokS o is,ajd