නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

iaÒr o;g mdr yok lsß o;aorejkaf.a lsß o;a krla jqK;a uõmshka ta .ek t;rï ie,ls,a,la olajkafka keye' lsß o;a jeá,d iaÓr o;a tkjd' tajd mßiaiï lr .;a;du we;s' Tn tfyu ys;=j;a iaÓr o;aj,g mdr lshkafka lsß o;a nj wu;l lrkak tmd' ta ksid orejdf.a lsß o;a wdrlaId lr .ekSfï§ uõmshkag;a úYd, j.lSula ;sfhkjd'

• lsß o;a jeo.;a wehs ''' @

orejdg udi y;la muK jqKdu lsß o;a fudaÿ fjkjd' kuq;a yeu orefjl=f.au fï ld,fha§ lsß o;a fudaÿ fjkafka keye' fï ld,fha hï hï fjkialï we;s jqKdg l,n, ùu wjYH keye' jhi wjqreÿ folyudrla muK fjk úg orejdf.a uqLfha lsß o;a 20 la muK iïmQ¾K fjkjd'

• o;a tk ld,fha§ orejkag we;sjk wmyiq;djhka fudkjdo @

lsß o;a fudaÿ jk úg orejdg YdÍßl f,iska hï hï wmyiq;djhka we;s fjkjd

• WK

• úÿreui bÈóu

• nv nqre,a ùu

• wdydr m%;slafIm lsÍu

orefjl= fj;ska fï jf.a ,laIK fmkajkjd kï orejdf.a lgg weÕs,,ala oud úÿreui w; .dkak' túg o;a fudaÿ fjk ,l=Kq .ek ±k .kak mq¿jka'

• lsß o;a jefgkjd kï tajd wdrlaId lr .; hq;af;a wehs''' @

lsß o;a jeà iaÓr o;a tk nj we;a;la jqK;a lsß o;a orejdf.a Ôú;hg b;du jeo.;a'

• yKqj, j¾Okhg

• orejdf.a iun, wdydr fõ,l fmdaIKh YÍrhg Wrd .kak kï tajd fyd\ska úlkak wjYHhs' ta i|yd lsßo;a WmldÍ fjkjd'

• jpk WÉpdrkhg

• iaÓr o;a fjkqfjka ud¾.hla  f,i

• orejdf.a iqkaor iskdj jf.au fmkqug

fndfyda uõmshka ys;kafka lsß o;a uÈkak neye' tfyu ke;akï uÈkak wjYH keye lsh,d' uq,au lsß o; fudaÿ fjk ;ek mgka o; fyd¢ka uÈkak ´k' ta ksid uõlsß ,nd §fuka miqj orejdf.a uqLh fyd¢ka msyskak' kskafoka lsß fnda;,h lfÜ ;nd f.k ksod.kakd orejka wm fndfyda úg ±l we;' fï ;;a;ajho o;a Èrd hEug fya;= fjkjd' wjqreoaola jeks orefjl=g kï lsß ,nd §fuka miqj j;=r álla mdkhg fokak'

• lsß o;a uÈkafka fldfyduo @

nqreiqjlska uÈkak neß nj we;a;' kuq;a ujf.a weÕs,a, ;=kS frÈ lene,a,lska fyda mq¿ka lene,a,lska ojgdf.k o; fyd¢ka uÈkak mq¿jks'orejd hï jhilg m;a jqKdu o;a uÈk ;dlaIKh .ek lshd §u wjYHhs' uõmshka orejdf.a o;a ue§fï j.lSu ndr .;a úg orejdg ksj/È f,i o;a ue§fï mqreÿ f.dv kef.kafka keye' kuq;a orejdg o;a uÈkak bv § uõmshka ta .ek fidhd fkdn,d isàu;a iqÿiq keye' ksj/È f,i o;a uÈk wkaou .ek ud¾f.damfoaY ,nd §u jf.au ta .ek uõmshkaf.a wjOdkh wjYHhs'

• o;la Èrk nj ±k .kafka fldfyduo @

fndfyda uõmshka orejdf.a oka; m%;sldr fjkqfjka fhduq fjkafka o; Èrdm;a ù fõokdj we;sfjk wjia:dfõ§' kuq;a ta jk úg ksis oka; m%;sldr ,nd §u wmyiqhs' ta ksid uõmshka orejdf.a o;a .ek ksrka;rj wjOdkfhka isàu jeo.;a' orejdf.a uqLh mÍlaId lrk úg ÿUqre meye;s ;s;la jeks ,laIKhla fjf;d;a ta wjia:dfõ§u oka; m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a' th o; Èrdm;a ùfï uQ,sl wjia:dfõ wdrïN ùula' ld,h iu. o; Èrdm;a jqfKd;a oka; m%;sldr ,nd §u wjYH fjkjd'

• lsß o;la ksid .,jkak wjYH keye lsh, ys;=fjd;a @

orefjl=f.a lsß o;la jqK;a .,jd bj;a lsÍu iqÿiq keye' orejkag oka; m%;sldr lsÍu myiq keye' Tjqka ìhg m;a fjkjd' orejdf.a udkisl ;;a;ajhg mjd iqÿiq keye' uq,skau ÿUqre ;s;a olsk úg m%;sldr fjkqfjka fhduq jqfKd;a o; mqrjkak mq¿jka' ta ú;rla fkdfjhs" ±ka kùk ;dlaIKh iu. orejkag .e<fmk oka; m%;sldr ;sfnkjd'pulp tech tommy jeks m%;sldr u.ska o; .,jd bj;a fkdfldg wdrlaId lr .kak mq¿jks' ta jf.au Floride wdf,am lsÍu u.ska o; wdrlaId lr .kak mq¿jka'

Floride orejkag iqÿiqo@

orejka fjkqfjka ,nd fok oka;df,am i|yd Floride wvx.= ù ;sîu b;du jeo.;a' ta jf.au o; uÈk úg oka;df,am nqreiqjg .kakd oka;df,am m%udKh lv, weghla muK we;s'mdi,a jhiaj,§ orejkaf.a ld¾hnyq, Ôú;h iu. oka; fi!LH ms,sn|j wjOdkh uõmshkaf.kao .s,syS hk ksid orejka w;r oka;dndO nyq,j olakg ,enkjd' tfy;a fouõmshka jYhka Tn orejdf.a o;a fofm, wdrlaId lsÍug wjYH iyfhda.h ,nd kqÿkfyd;a wkd.;fha§ Tjqkag ,iaik o;a fofm,lska iskdiSug we;s whs;sh wysñ fjkq we;' fï ksid

• ks;ru orejdf.a oka; fi!LH .ek Wkkaÿ fjkak

• udi yhlg jrla oka;

Ñls;aid.drhlska o;a mÍlaId lrkak

• oka; fi!LH /flk fmdaIKSh wdydr ,nd fokak

• ;ukaf.a o;a fofm, ,iaikg ;nd.ekSfï jeo.;alu orejdg;a lshd fokak

fï wkaoug o;a wdrlaId lsÍu ;ks w;ska w;afmdf,dika §u wmyiqh hk isoaOdka;hg iudk fõ' tneúka orejkaf.a o;a /l .ekSfï lghq;a; fjkqfjka uõmshka iy orejka w;r b;du ñ;%YS,s iïnkaO;djhla f.dv k.d .ekSu w;HjYH nj wu;;l lrkak tmd


oka; Y,H ffjoH
iuka; l=udr ls;,jwdrÉÑ
uqL ms<sld m¾fhaIK wdh;kh
fmardfoKsh úYajúoHd,h

• mqkHd pdkaokS o is,ajd