නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

පමණ දැන  ගත්තොත් ගුණ වැඩිය ගත්තොත් අගුණ විටමින් CidudkH fiïm%;sYHd ;;a;ajhla we;s jQúg úgñka C fm;a;la ,nd .ekSu wfma ir, m%;sldrhla' fldúâ jix.; iufha§ mjd fndfyda fofkla fldúâ fjkqfjka wdrlaIdj m;d úgñka C hï ud;%djla ,nd .;a;d' ta ksidu úgñka C iy fiïm%;sYHdj w;r we;s hym;a m%;spdr .ek lSu wjYH keye' kuq;a Tn fuf;la fkdis;+ ;rï .=Khla úgñka C u.ska ,nd .; yels neõ iuyr úg Tn fkdokakjd we;s'

• fiïm%;sYHdj je<£fuka je<flkafka keye

Tng úgñka C ,nd .ekSu ksid fiïm%;sYHd ;;a;ajfhka je<lS isàug neye' kuq;a fiïm%;sYHd frda. ,laIK my< jQ úg úgñka C ud;%djla .ekSfuka frda. ;;a;ajh wvq lr .ekSug yelshdj ,efnkjd' m¾fhaIlhka i|yka lrkafka fiïm%;sYHd ,laIK my< jQ úg Èklg ñ,S.%Eï 1000 l ud;%djla .ekSu ksid frda. ,laIK mj;akd ld,h 21] lska wvq lr .ekSug yelshdj ,efnkjd'

• ;=jd, iqjùu blauka

idudkHfhka wfma isref¾ ;=jd,hlg blauka iqjhla fkd,enqKq úg wm th udkisl johla' ;=jd,hg úIîc we;=¿ ùu ksid ;=jd,h wdidokh fjkak mq¿jka' ta jf.au wfma isref¾ reêr.; iSks uÜgu by< w.hl ;snqfKd;a ;=jd,h iqj ùu m%udo fjkjd' kuq;a úgñka C j, mj;sk ishqï f,a kyr Yla;Su;a lsÍfï iy ffi, ì;a;s m%;sYla;su;a lsÍfï yelshdj ksid ;=jd, m%odyh ùu j<lajd iqjh ,eîfï yelshdj;a blauka lrk neõ oeka y÷kdf.k ;sfnkjd'

• úÿreuia Yla;su;a lrhs

fï jk úg;a oka;dndO w;ßka fndfyda fofkla úÿreuia Èhùfï frda. ;;a;ajfhka mSvd ú¢kjd' th b;du iq,n oka; frda. ;;a;ajhla neõ oka; Y,H ffjoHjrekaf.a ixLHd f,aLk u.ska fmkS f.dia ;sfnkjd' kuq;a Èkm;d úgñka C ud;%djla ,nd .;a úg úÿreuia mglhkaf.a ffi,j,g isÿjk ydksh j<lajd .kak yelshdj ;sfnkjd' ta ksidu fndfyda fofkla úgñka C fm;s l=vq j,ska o;a ue§ug mjd fhduq ù ;sfnkjd'

HDL fld,iagfrda,a uÜgu jeä lrhs

fld,iagfrda,a .ek i|yka l< úg wms wys;lr fld,iagfrda,a uÜgu wvq lr .ekSug .kakd W;aidyh ys;lr fld,iagfrda,a uÜgu jeä lr .ekSug olajkafka keye' kuq;a HDL ksid yoj;a frda. we;s ùug ;sfnk wjodku wvq lrkjd' ta w;ru yoj;a frda.Ska fndfyda fokla úgñka C W!K;djfhka miqjk nj;a y÷kd f.k ;sfnkjd' ta ksid úgñka C hym;a mßÈ ,nd .ekSu yoj;a frda.j,ska wdrlaIdjg;a fya;=jla' ta wkqj Tjqka i|yka lrkafka — wekachskd ˜ fõokdjka iys; frda.Ska úgñka C fjkqfjka jeä wjOdkhla oelaùu b;du jeo.;a njh' wekachskd frda.Ska yDohdndOhkag f.dÿre ùfï jeä wjodkula iys; lKavdhula ksid fï mQ¾j wdrlaIdj .ek;a ie,ls,su;a ùu wjYH fjkjd'

ta w;ru úgñka C iu. úgñka E ,nd .ekSu ksid wys;lr fld,iagfrda,a LDL TlaislrKh ùfuka wdrlaIdj ,nk nj;a i|yka fjkjd' ta ksid lsÍgl OukSkaf.a ;ka;=uh le<e,a we;s ùu j<lajk nj;a m¾fhaIKhka u.ska ikd: ù ;sfnkjd'

• iuyr ms<sldj,g wdrlaIdj foa

ta jf.au úgñka kSfrda.S ffi,hka ksoyia LKavlhkaf.ka Free radical wdrlaId lrk ms<sld ffi, j¾Okh ùu j<lajd ms<sldjkaf.ka Tn wdrlaId lrkjd'

• hlv wjfYdaIKhg Woõ fõ

wfma wdydrj,ska ,nd .kakd hlv isrerg wjfYdaIKh lr .ekSfï§ úgñka C b;du jeo.;a' wo jkúg m¾fhaIlhka mjd fï ixisoaêh ms<sf.k ;sfnkjd' ta ksidu m<d iy fjk;a fld< j¾. wdyrhg .ekSfï§ wfma w;S;fha§ wkq.ukh l< mßÈ foys hqI tla lsÍug;a oeka fmdaIKfõ§kaf.ka mjd Wmfoia ,eî ;sfnkjd'

• úgñka C W!K;djh olajk ksñ;S

úgñka C W!k;djhla we;s úg ta nj okajk ksñ;s .ek;a Tn oek.kak leu;s we;s'

² fjfyi

² úÿreuia ;=jd, 

² ifï r;= meye;s me,a,ï

² ;=jd, iqj ùfï m%udo

• .; hq;= ud;%dj

úgñka C ,nd .ekSfuka we;s jdis fndfyduhla jqK;a Èklg ,nd .; hq;= ud;%dj ñ,S.%Eï 2000 blaud .ekSu kï iqn keye' úgñka C wêud;%djla ksid we;s úh yels w;=re ixl=,;djhka .ek;a Tn isysfha ;nd .ekSu jeo.;a

² mmqfõ oeú,a,

² Tlaldrh

² ysiroh

² Worfha uia ms~q fmr,Su

² mdpkh

² jl=.vq wdY%s; .,a

^ www.verywellhealth.com weiqfrka&

• mqkHd pdkaokS o is,ajd