නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ඇමීබායිසීස්ගෙන් ප්‍රවේශම්වන්නzztkageïnd isiafgd,sáld ZZ^Entamoeba histolytica& mrfmdaIs;hdf.ka fnda jkweóndhsisia mrfmdaIs;hd wmg wdldr follska ±l .ekSug mq¿jka'

² isiaÜ iajrEmh .;a ndysr mßirfha Ôjk;a jk iajrEmh

² p,kh jk ffg%df*dfidhsÜ iajrEmh

isiaÜ iajrEmh

fuu isiaÜ iajrEmh .;a weónd u.ska frda.h fnda ùfï jeä bvla ;sfnkjd' c,fha Ôj;a fjk fuu mrfmdaIs;hd j;=r WKqlr .;a úg úkdY fjk ksid WKqlr ksjd .;a c,h mdkh u.ska frda.;;a;ajh j<lajd .ekSfï jeä bvla ;sfnkjd' kuq;a laf,daÍka c,fha§ weónd mrfmdaIs;hd úkdYhg m;a ùu .ek ia:sr idOl keye'p,kh jk fg%df*dfidhsÜ iajrEmhfuu mrfmdaIs;hd u<my u.ska fnda ùu isÿ fjkjd' u< wkaúlaIhlska mÍlaId l< úg fuu mrfmdaIs;hd ±l .kak mq¿jka' p,kh ùfï we;s yelshdj ksid fuu weóndnvjef,a isg wfOdaud¾.h olajd jQ wdydr ud¾.fha ì;a;s wdl%uKh lrkjd' ta ksid úúO frda. ,laIK we;s fjkjd'

fg%df*dfidhsÜ iajrEmh u.ska we;sjk frda. ,laIK

² wêl WK iy jßka jr we;s fjk WK'

² iuyr úg isrer fjõ,d we;s fjk WK'

² iuyr wjia:djkays§ weia ly ùu'

² we;eï frda. ;;a;ajhkays§ wlaudj' bÈóu $ ierj f.ä we;s ùu'fi!LHdrlaIs; fkdjk wkaoñka t<suyfka u<my lsÍu ksid frda.h b;d myiqfjka me;sÍu isÿfjkak mq¿jkA' ñksiau<j, isák weóndjka ks, ueiaika u.ska wdydrmdk fj;g we;=¿ ùu fuu frda.h fnda ùfï b;d myiq ;;A;ajhla ù ;sfnk ksid ks;ru wdydrmdk jid ;eîu jeo.;a'

ksoka.; fyda w¾O ksoka.; weóndhsiSia frda.

ksoka.; weóndhsiSia frda. ;;a;ajh ld,hla mqrd mej;Su ksid ksoka.; fyda w¾O ksoka.; weóndhsiSia frda. ;;a;ajhl§ mdpkh we;s fjkjd' th WK iy;sj fyda WK rys;j isÿ fjkakmq¿jka'

tjeks ;;a;ajhl§ we;s fjk frda. ,laIK

² ld,dka;rhla ;=< ksrka;rj we;sjk Worfha fõokdj nv nqre,a ùu fyda nv úh<Su

² u<noaOh

² ÿ.| yuk fiu ^ iSoï & msgùu

weóndhsiSia frda. ;;a;ajfha w;=re ixl=,;djka

Tn weóndhsiSia frda. ;;a;ajh .ek fkdi,ld isáfhd;a ld,h;a iu. we;s fjk w;=re frda. ;;a;ajhkanrm;, fjkak mq¿jka'jeks nrm;, frda. ;;a;ajhka .ek i|yka lf<d;a

² uy nvjef,a we;s fjk ;=jd,'

² wêl reêrjykh'

² Wor l=yrhg úIîc we;=¿ùu ksid  we;sjk fjk;a wdidok'

² ksoka.; ;;a;ajh ksid  uy nvje, wjysr ùu'

² uy nvjef,a weófndajd keue;s  .eá;s we;s ùu'

² wlaudfõ ierj f.ä we;s ùu'weóndhsiSia frda. ;;a;ajfha§ wlaudfõ ierj f.ä we;s ùu iq,n w;=re frda. ;;a;ajhla' uynvjef,a we;sjk ;=jd, ksid jykh jk reêrh ysrd Tiafia reêr ixirK moaO;shg we;=¿ ù weóndúIîch wlaudj wdidokh ù wlaudfõ ierj f.ä we;s jkjd'

fuys§ we;s fjk frda. ,laIK

² WK'

² wdydr wreÑh'

² YÍrfha nr wvq ùu'

² jukh'

frda. ;;a;ajh y÷kd.ekSu

frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSug úúO mÍlaIK isÿ lrkjd'

² F.A.T mÍlaIKh- fuu mÍlaIKh u.ska frda.h ms<sn|j ;yjqre lsÍu jvd;a  ksj/Èhs'

² Worfha isÿ lrk w,ag%d ijqkaâ mÍlaIK^ Abdominal ultrasoun &

² Wria $ Wor l=yrfha isÿ lrk  tlaiaf¾ mÍlaIK'

² fiarï we,al,hska fmdiafmaÜ mÍlaIKh'

² u< mÍlaIdj'

² tkak;a lgq ud¾.fhka ierj f.äfhka ,nd .kakd Y%djhka mÍlaId lsÍu'

frda. ;;a;ajfhka wdrlaId ùug

weóndhsiSia frda. ;;a;ajfhka wdrlaId ùug t;rï wmyiq keye'

² ks;ru fi!LHdrlaIs; jeisls<shla Ndú; lrkak'

² wdydrmdk jid ;eîu'

² WKq lr ksjd.;a c,h mdkh lsÍu'

² frda.h fnda jk ksid ks;ru wdrlaIs; mshjr wkq.ukh lsÍu'ta jf.au fuu frda.h fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak;a ksmojd ke;s w;r tla jrla frda.h je<÷k;a kej;frda.h je<£ug;a bv ;sfnkjd' ta ksid ks;ru weóndhsiSia frda. ;;a;ajh we;sùu j<lajd .ekSug mshjr .kak'


ffjoH risl i|rejka l=,;s,l
YslaIK frday,
l=reKE.,

mqkHd pdkaokS o is,ajd