නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wvq jhiska .eí .ekSfï wjodkuorefjla ms<sis| .ekSfï ksñ;a; my< jqK;a t;eka mgkau .¾NKS ujla uqyqK fok wjodkï idOl fndfyduhla ;sfnkjd' tjeks wjodkï idOl w;rg .efkk lreKq w;r .eí .ekSfï jhi m%Odk idOlhla f,iska ie,flkjd'

nd,jhfia§ .eí .ekSuTeenage pregnancy

.eí .ekSfï§ nd, jhfia§ .¾NKS;ajhg m;aùu wjodkï iys;hs' tA jf.au orefjla yod jvd .ekSug ;rï uqyql=rd .sh udkisl;ajhlao Tjqka i;=j keye' tA ksid nd, jhfia§ .¾NKs;ajhg m;aùu wjodkï idOlhla f,iska i,lkq ,nkjd'

nd,jhialdr ujla uqyqK fok wjodkï idOl

fndfyda wjia:dj,§ fujeks nd, jhfia miqfjk uõjreka ìys lrk orejkaf.a úúO wvq mdvq olakg ,efnkjd'

• orejdf.a Wm;a nr wvqùu

• rla;ySk;djh

• wê reêr mSvkh

• wê reêr mSvkh iu. uq;%d iu. fm%daàk msgùujhi wjqreÿ 40 blau jQ .¾NKS;ajfha ixl=,;djhka  Advanced maternal age    

• uoireNdjh iy j¾Kfoay úlD;s;d iys; orejka bm§u

• wvq nr ore Wm;a .íidúu

• miq m%ij reêr jykh

• ud;D urK

.¾NŒ wê reêr mSvkh Gastational  hypertension

.¾NŒ wjia:dfõ§ reêr mSvkh we;sùu idudkH fohla jqK;a thska l<,hg we;s fjk n,mEu ksid .¾NŒ uj úúO ixl=,;djhkag m;a fjkak mq¿jka'

• orejdf.a j¾Okh wvd,ùu ^Intrauterine growth restriction &

• fkdfïrE ore Wm;a

• jeoEuy .e,ù hEu  (Placental  abruption)    

• u< ore Wm;a iy ud;D urK

.¾NKS ujg wê reêr mSvk ;;a;ajhla we;s jqfKd;a y÷kd.kafka flfiao @

• reêr mSvk w.h jeäùu

• bÈuqu

• YÍr nr b;d blauKska jeäùu

• Tlaldrh iy jukh

• È.gu mj;sk HELLP syndrome – (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets)wlaud tkaihsu jeä ùu' reêr mÜáld wvq ùu' r;= ffi, leã we;s fjk rla;ySk;djh hk ,laIK ish,a, tlg .;a úg  HELLP  syndrome f,i yeÈkafjkjd' fuh wjodkï iys; ;;a;ajhla'wê reêr mSvkh ksid ksid uq;%d iu. fm%daàka msgùu iu. Fit fyj;a j,smamqj frda. ;;a;ajh Eclampsia we;s fjkak mq¿jka'

reêr.; iSks ugÜu by< hEu

ldka;djla .¾NŒ;ajhg m;a ùfuka miqj ta ld,iSudj ;=< reêrfha wvx.= .a¨fldaia uÜgu ;djld,sl f,iska by< hEu ^Gestational Diabetes Mellitus)f,iska ye¢kafjkjd' fï Èhjeähd frda. ;;a;ajh ore m%iq;sfhka miqj kej;;a idudkH ;;a;ajhg m;a ùug bv ;sfnkjd'

.¾N‚ iufha Èhjeähdj we;s ùug wjodkï uõjre

• .¾NŒ ujf.a ia:q,;djh fyj;a YÍrfha nr jeäùu

• fmr .¾NŒ;ajfha§ Èhjeähd ;;a;ajhg m;aùu

• cdk iïnkaO;djh

• fmd,sisiaála ´jß iskafv%daï -PCOS .¾NŒ ld,fha§ Èhjeähdj we;s iEu ujlau ixl=,;djhkag uqyqK fokafka ke;'

ksis Wmfoia wkqj lghq;= lsÍfuka b;d ksfrda.S orejka ìys lrk Èhjeähd frda. ;;a;ajhg m;a uõjreka isá;s' kuq;a we;s úh yels wjodkï wjia:d lSmhlao ;sfí'

• orejdf.a nr jeäùu ksid isfiaßhka ie;alula fyda w~q Ndú;h

• kshñ; ld,hg fmrd;=j orejd ìysùu ^ Preterm delivery &

• u< ore Wm;a

• kj ckau Yajik wmyiq;djh ^ Respiratory distress syndrome )   

• kj ckauhdf.a reêr .a¨fldaia ugÜu b;d my<g hEu ^ Hypoglycaemia &

• ujg ksoka.; Èhjeähdj we;s ùfï yelshdj  ^ Type 2 diabetes &

• úlD;s ore Wm;a  ^Birth defects &

• l,a blaujQ ore Wm;a isÿùu .¾N‚;ajh Tfí wjidk Tima jQ Èkfha mgka Èk 280 l ld,hl§ isÿ úh hq;=h' wod< Èkg jvd jeä ld,hl§ ore Wm; isÿ fkdjqfk kï th l,a blau jQ ore Wm;la f,i ie,fla' fuys§ orejdf.a p,kh ùfï ls%hdj,sh iy yDo iamkaOkh ms<sn|j ksr;=rej mÍlaId lsßu isÿ fõ'

orejd ;Ügfuka isàu

.¾NŒ iuh wjidk jk úg orejd isákafka mdo m%uqLj ;u isrer my<g isák fia kï th ;Ügfuka msysàu Breech position f,i ye¢kafõ' fuys§ ffjoHjreka úiska orejdf.a ysi my<g isák fia ^External cephalic version-ECV& iqodkï lsÍu isÿ fõ' th id¾:l fkdjqKfyd;a ffjoHjrhd úiska Vaginal breech birth  fyda isfiaßhka ie;alu fjkqfjka ;SrKhla .kq ,efí'

mqkHd pdkaokS o is,ajd