නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

oka;df,am bÈßfha ier nd, lrk fldúâ ffjrih


fldúâ 19 jix.; ;;a;ajfhka wdrlaIs;j idudkH ck Ôú;hla f.jk Èkhla .ek f,dalhdu n,dfmdfrd;a;= ;nk fï hq.fha ffjoH m¾fhaIK u.ska ta ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lr ;sfí' w;a fia§u" uqj wdjrK me<£u jeks idudkH mqreÿ w;rg Èklg y;r jrla o;a ue§u;a fldúâ 19 jix.; ;;a;ajfhka wdrlaId ùug b;d fyd| mshjrla neõ w¨;au wOHhkhlska fmkajd § ;sfí'


ì%iag,a úYajúoHd,fha m¾fhaIlhka úiska isÿlrk ,o fuu wOHhkh fldúâ 19 ffjrih bÈßfha§ myiqfjka uevmeje;aùfï Wml%uhla jkq ksh;h'

 

fldúâ iy o;a ue§u w;r we;s iïnkaO;dj

    ì%iag,a úYajúoHd,fha oka; ffjoH uydpd¾h zzud¾áka weä ZZ i|yka lrkafka oka;df,amhka ys wka;¾.;j we;s m%;snelaàßhd yelshdj ksid fldúâ 19 ffjrifha nr wvq úh yels njhs' fuh wms w;a fia§ug iudk ld¾hhla neõ ffjoH weä fmkajd § ;sfí'wms w;a fidaok úg;a äg¾cka wvx.= Èhr fhdod .ekSu u.ska ffjrifhka wmg we;sjk n,mEu wvq lrk lghq;a;g iudk ld¾hhla fuu oka;df,am u.ska o ,efnk neõ Tyq i|yka lrhs'ì%;dkH oka; ffjoH iÕrdjg ,smshla bÈßm;a lrñka uydpd¾hjrhd fmkajd fokafka jix.; ;;ajh uOHfha uqL fi!LH fjkqfjka iudch ±kqj;a lsÍu wo hq.fha wjYH;djhla ;rï wksjd¾h ù we;s jd;djrKhla ±ka Wod ù ;sfnk njhs'f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok wkaoug fldúâ 19 wdidÈ;fhl=f.a leiai" lsúiqu" yqiau .ekSu" l;d lsÍu u.ska wxY=j, me;sÍu isÿ fõ' fï ksid mqoa.,hkaf.a wdidÈ; ùu uqLh iy kdih yryd isÿjk neúka uqL fi!LH hym;a f,i mj;ajd .ekSu wkshï wdldrhlska fldúâ 19 jix.;fhka fíÍ isàug WmldÍ jk neõ we,an¾gd úYajúoHd,fha periodontology wxYfha m%OdkS ffjoH ,srdka f,úka i|yka lrhs'

 

m%;s - nelaàßhdldrl .=Kh we;s oka;df,am

    fndfyda oka;df,am m%;s-nelaàßhdldrl neúka fldúâ 19 ffjri ;;a;ajhg hï n,mEula we;s lsÍfï yelshdj we;s neõ lefkaähdkq oka; ffjoH úoHd ^Canadian Dental Association) ix.ufha wOHlaI wdfrdka nÍ úiska CTV mqj;a fiajh iuÕ meje;s ÿrl;k ixjdohl§ i|yka lr ;sfí'


uqL fidaok Èhr u.ska jeä wdrlaIdjla'''

    we,an¾gd úYajúoHd,fha oka; Ñls;aid.drhg meñfKk frda.Ska fjkqfjka oka; frda. mÍlaIdjg fmrd;=j uqL fidaok Èhr ,nd §u isÿ fõ' Tkagdßfgda oka; úoHd ix.ufha iNdm;s l,a L,Sâ i|yka lrkafka uqL fia§u u.ska uqLfha we;s ffjri nr wvq lr .; yels njg idlaIs we;s kuq;a tys n,mEu fldmuK ld,hla fjkqfjka mj;skafka±hs meyeÈ,s lsÍu wmyiq njhs'uqL fia§u u.ska hï ld,iSudjla ;=< ffjrih ;j;a wfhl=g wdidokhùfï wjodku wvq jqK;a tys ld,h .ek ;SrK .ekSug fkdyels neõ fuu úfYaI{hka fmkajd § ;sfnkjd'th úkdä 20la o 30 lao" mehla±hs ;ju;a ;SrKh l< fkdyelshs'

 

o;aue§u u.ska ,efnk wdjrKh''

    lefkaähdkq oka; ffjoH úoHd ix.uh fmkajd fok wkaoug o;a ue§u hkq wfma Ôú;fha idudkH rgdjla' hym;a oka; fi!LH u.ska fndfyda frda.dndOhka j<lajd .ekSfï yelshdj frda.Skag ,efí' óg by;§ ydj¾â úYajúoHd,h u.ska isÿ lrk ,o wOHhkhla u.ska fmkajd § ;sfnkafka o;a iy úÿreui wdY%s; frda. ;;a;ajhkaf.ka fmf<k mqoa.,hkag wdudY iy wkakfY%da;h ^ esophageal &;;a;ajfha ms<sldjkag f.dÿre ùfï wjodkula we;s njhs'ta ksid fï wjia:dfõ§ o;a ue§fuka miqj meh ;=kl muK ld,hla fuu m%;snelaàßhd Yla;sh uqLfha mj;sk ksid fldúâ 19 ffjrifha n,mEu nd, jk neõ Tjqka fmkajd § ;sfí' kuq;a fuhska woyia lrkafka fldúâ je<£fuka wdrlaIs; neõ fkdj" fldúâ 19 ffjri ;;a;ajh hï muKlska nd,lsÍula lrk neõ muKs' ta ksid o;aue§u muKla m%udKj;a jkafka ke;'https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/can-brushing-your-teeth-prevent-the-mqkHd pdkaokS o is,ajd