නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

reêrfha  ySfuda.af,dìka uÜgu idudkH w.hg jvd wvq fyda jeäkï th frda.hl ix{djlatÈfkod Ôú;fha§ úúO frda. ;;a;ajhkag m%;sldr ,nd .ekSfï§ ffjoHjrhd úiska wmg kshu lrk uq,slu reêr mÍlaIK jd¾;dj úÈyg *q,a í,â ljqkaÜ (Full blood count) y÷kajkak mq¿jka' idudkH mqoa.,hka úÈyg fï reêr mÍlaIK jd¾;dfõ ysfuda.af,daìka uÜgu wvqqjqfKd;a wms pls;hg m;a fjkjd' tA jqK;a fï w.h by<ska ;snqfKd;a tA .ek t;rï ie,ls,su;a fjkafka keye' kuq;a wfma YÍrfha ysfud.af,daìka uÜgu meje;sh hq;= idudkH w.hg jvd wvq jeä ùu frda. ,laIKhla ix{djla neõ Tn fkdokakjd úh yelshs'

wfma reêrh ffi, ma,diaud iy mÜáldj,ska iukaú;hs' reêrfha wka;¾.; ffi, m%;sY;h 40] isg 45] la muK jk w;r th ysfudfgdlaßÜ hkqfjka yeoskafjkjd' ma,diaud m%;sY;h 55] isg 60] la w;r fjkjd' fï ixhq;sfhka reêrh mj;sk úg .,d hEug myiqhs' fuu ixhq;sh fjkia ù reêrfha ysfuda.af,daìka m%;sY;h meje;sh hq;= uÜgug jvd ie,lsh hq;= w.hlska by<ska ;snqfKd;a reêrfha >k;ajh jeä fjkjd' th fmd,sihs;Sñhd ;;a;ajh f,iska ye¢kafjkjd'

fuu mßudj msßñkaf.a 0'52 la f,i jeäùu" ldka;djkaf.a 0'48 la jeäùu weíiÆÜ (Absolute) fmd,sihs;Sñhd frda.S ;;a;ajh f,iska y`ÿkd f.k ;sfnkjd' fmd,sihs;Sñhd ;;a;ajh fldgia follg fnfokjd'

Primary Polycythemia

Secondry Polycythemia

Primary Polycythemia 

Primary Polycythemia ;;a;ajh reêr ms<sld úfYaIhla f,iska ye¢kafjkjd' JAK 2" CALR, MPL cdk úlD;s ùu ksid we;s jk fuu fmd,sihs;Sñhd ;;a;ajh Polycythemia vera hkqfjka ye`Èkafjkjd'

Secondry Polycythemia 

• ÿïmdkh iy uoHidr Ndú;h

COPD - Chronic obstructive pulmonary disease fyj;a fmky¿ wjysr;djh ksid reêrfha ysfud.af,daìka ugÜu by< hEu

OSA  - kskafoka f.drjk whg fï ;;a;ajh we;s fjkjd' úfYaIhka ;rndre mqoa.,hkag kskafoa§ Tlaiscka ixhq;sh my< hEu ksid ysfud.af,daìka w.h by< hkjd'

• wlaud ms<sld ^Hepatocellular carcinoma (HCC) &jl=.vq iy fjk;a ms<sld frda. ;;a;ajhka ksid;a reêrfha ysfud.af,daìka ugÜu by< hEu

Hole in the heart frda. ;;a;ajhka ksi ysfud.af,daìka jeäùu

• ;reK orejka ldhj¾Ok i|yd ,nd .kakd fyda¾fudak

• fmd,sihs;Sñhd frda. ,laIK

iuyr wjia:dj,§ fjk;a frda. wji:djka ksid reêr mÍlaIKhla isÿ lrk úg ysfud.af,daìka uÜgu by< w.hlska olakg ,efnkjd' iuyr wjia:djkays§ olakg ,efnk fujeks frda. ,laIK iuyr wjia:djkays§ fmd,sihs;Sñhd frda.hl ,laIK fjkak;a mq¿jka'

• ysiroh

• weiaj, mg,hla jeks fmkSfï wmyiq;djh

• la,dka;h$lrleú,a,

• ksÈu; .;sh

• u;a.;sh

• isref¾ leiSu

• isrer r;= ùu

• f;fyÜgqj

• kyfhka jeks bkaøshkaf.kaf,a .e,Su

• reêrfha >k;ajh jeä ùu ksid leá;s we;s ùu

• reêrfha >k;ajh jeä ùu ksid isref¾ úúO bkaøshkaf.a reêr leá;s wjysr ùu we;s fjkjd

• fmky¿j, f,a ;eá;s we;s ùu ^ Pulmonary embolism (PE) &

• yDoh jia;=fõ reêr leá;s we;s ùu ksid isÿ fjk yDohdndO^ MI- myocardial infarction &

• fomd wdY%s;j reêr leá;s we;s ùu ksid isÿ fjk f;%dïfndaisia ;;a;ajh ^ DVT deep vein &

• reêr leá;s isrùu ksid fud<fha reêr.ukd.ukh wjysr ùu - wd>d; - Cerebrovascular accident, CVA)

• frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSu i|yd isÿ lrk mÍlaIK

² reêr mÍlaIK

• fuys§ úúO reêr mÍlaIK isÿ fjkjd'

• cdk mÍlaIdj

• reêr mÍlaIK fyda¾fudak uÜgu

• reêrfha Erythropoeitin  ixhq;sh mÍlaId lsÍu

² weg ñÿ¿ mÍlaIdj -Bone Marrow Aspirate (BMA)  mÍlaIdj

² fjk;a mÍlaIK isÿ lsÍu

• Worfha isÿ lrk w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIK u.ska fmd,sihsñhd frda. ;;a;ajfha§ ma,sydfõ úYd, ùu jeks frda.s ;;a;ajhka

• fmky¿ mÍlaId lsÍu fjkqfjka- Xray

• yoj;a wdY%s; .eg¨ y`ÿkd .ekSug Eco mÍlaIK

• fmd,sihs;Sñhd m%;sldr

• c,h jeäfhka mdkh lsÍu u`.ska ic,k ;;a;ajh jeä lr .ekSu'

• reêrh leá .eiSu j<lajd .ekSug weiam%ska ud;%djla ,nd .ekSu'

• reêrfha jeä mßudjla we;akï isrefrka reêrh bj;a lsÍu'

• ysfuda.af,daìka uÜgu jeä ùug fya;=j y`ÿkdf.k ta i|yd m%;sldr ,nd §u' fndfyda úg fmd,sihs;Sñhd frda.Skaf.a Ôú;h ms<sn|j wjodkula we;s jkafka ms<sldj ksid fkdj fjk;a w;=re frda.S ;;a;ajhka ksid' WodyrKhla f,iska lsõfjd;a ms<sldjg jvd reêr leá;s isrùu ksid we;s jk yDohdndO" wd>d; jeks frda. ;;a;ajhka ksid fmd,sihs;Sñhd frda.shdf.a Ôú;hg wjodkula we;s úh yelshs'


reêr ms<sld ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
iuka fyajudk
reêr ms<sld ms<sn| ì%;dkH ix.ufha idduðl$ reêr ms<sld ms<sn| weußldkq ix.ufha idudðl

• mqkHd pdkaokS o is,ajd