නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ìõfjd;a f,v f.dvhsuoHidr jf.au uoHidr wka;¾.; we;eï T!IO ksid wlaudj frda.S ùu fyj;a isfrdaisia ;;a;ajh we;s fjk neõ ljqre;a okakd lreKla' uoHidr ksid we;sjk zz isfrdaisia ZZ frda. ;;a;ajh wo jk úg f,dalfha m%Odk fi!LH m%Yak j,ska tlla njg m;aj ;sfnkjd' weußld tlai;a ckmofha jhi wjqreÿ 25- 45 w;r mqoa.,hkaf.a urK w;ßka isfrdaisia frda. ;;a;ajh isõjeks ;ekg m;aj ;sfnkjd'

• uoHidr ksid wlaudj frda.S jkafk flfiao @

uoHidr mdkh lsÍfuka miqj we;s fjk wlaud wdndOj,ska wdrlaId ùug hym;a mßÈ wdydr ,nd .ekSfuka lsisÿ m%;sM,hla fkd,efnk neõ wlaud wdndO ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrfhl= jk pd,aia tia f,dhsâ iy Tyqf.a iydhlhska úiska isÿ lrk ,o wOHkhka u.ska fmkajd fokjd' wlaudj úiska fïoh oykh lsÍug jvd uoHidr oykhg fhduq ùu ksid wlaudfõ fïoh ;ekam;a ùu fyj;a Fatty liver frda. ;;a;ajh we;s ùug fya;=jla' tA jf.au á%.a,sfirhsâ" fld,iagfrda,a iy hqßla wï,h isrer ;=< j¾Okh ùu isÿ fjkjd' Fatty liver frda. ;;a;ajh ksid ñksiqka ñh hEu ;rï oreKq m%;sM, we;s fkdjqK;a uoHidr ksid we;s fjk wlaud m%odyh fyda isfrdaisia frda. ;;a;ajh ksid ñksiqka ñhhEfï wjodku we;s jkjd'

• nenqkag;a isfrdaisia

fï ms<sn|j isÿ lrk ,o wOHkh i|yd nenqka lKavdhula f;dard .;a w;r §¾> ld,hla mqrd Tjqkag uoHidr iy fjk;a wdydr ,nd fok ,§' wjidkfha§ fuu nenqka lKavdhu Fatty liver frda. ;;a;ajhg m;a jQ w;r thska y;r fofkla isfrdaisia frda. ;;a;ajhg m;a úh' nenqkaf.a wlaudj iy isfrdaisia frda. ;;a;ajhg m;a ñksia wlaudj w;r fjkila fkdjqks' tA jf.au isfrdaisia frda. ;;a;ajh i|yd i;=ka fhdod f.k isÿ lrk ,o m%:u m¾fhaIKh f,i;a fuh jd¾;d fõ' tA ksid uoHidr iu. fyd¢ka wddyr .;a;;a wlaudj frda.S ùfï wjia:djla we;s±hs k.k m%Yakhg Èh yels iDcq iy fláu ms<s;=r zz Tõ ZZ neõ f,dhsâ i|yka lrkjd'

• u;ameka ud;%dj;a n,mdkjd '''

c¾uksfha fndka úYaj úoHd,fha uydpd¾h j¾kka fla f,d,andÜ yd m%xYfha ffjoH ðfhdaksia fml=hsf.dÜ i|yka lrk wkaoug Èklg úials mhskag tll m%udKhla mdkh lsÍu isfrdaisia frda. ;;a;ajh we;s ùug m%n, fya;=jla fjkjd' tA jf.au fï ud;%dj È.= ld,hla mqrd ,nd .;a úg isfrdaisia we;s ùug ;sfnk iïNdjH;djh 100] la ;rï by< uÜgul mj;sk nj;a Tjqka fmkajd fokjd'

• uoHidr ksid yoj;a frda. '''

tA jf.au uoHidr mdkh lrk mqoa.,hkaf.a g%.a,sfirhsâ m%udKh idudkH mqoa.,fhl=g idfmalaIj by< w.hl mj;sk neõ ydj¾â ffjoH úoHd,fha wOHlaI uydpd¾h cela fukav,a i|yka lrkjd' g%.a,sfirhsâ ksid lsÍgl OukS wdY%s; wdndO we;s ùug jeä bvla ;sfnkjd' uoHidr iDcq f,iskau yoj;a frda. i|yd n,mEula we;s lrkjd' yDo fmays ÿ¾j, ù úI iys; n,mEula we;s lsÍug iu;a fjk w;r tA ksidu yojf;a ksfrda.s;djhg wys;lr f,iska n,mEï we;s lrkq ,nkjd'

• ukig we;s fjk n,mEu '''

uoHidr mdkh l< mqoa.,fhl=f.a  iddukH yeisÍu foi n,k úg;a wmg Tjqkaf.a ukfia yeisÍu .ek wjfndaOhla ,nd .ekSu wmyiq keye' fuys§;a u;ameka mdkh fyd¢ka wdydr .ekSu w;r lsisÿ iïnkaO;djhla ke;s nj;a fmkajd § ;sfnkjd' tA i|yd jQ m¾fhaIKh fjkqfjka óhka lKavdhula f;dard .;a w;r Tjqkaf.ka fldgilg fmdaIHodhS wdydr muKla ,nd ÿka w;r ;j;a fldgilg udi myla mqrd fmdaIHdodhS wddydr iu. u;ameka mdkhg ,nd fok ,§' thska miqj kej; Èk 30 la mqrd uoHidr ,nd §u kj;d Tjqkaf.a yeisÍï rgdjka wOHkh lrk ,§' tys§ fmkS .sh wkaoug uoHidr ,nd kqÿka óhkaf.a u;l Yla;sh yd hï hï foaj,a fjkqfjka ,nd fok mqyqKqfõ§ olajk ,o m%;spdr uoHidr ,nd ÿka óhkag idfmalaIj n,k úg b;d i;=gqodhl ;;a;ajhl meje;=ks'

fuu wOHkhg wkqj fmkS hkafka uoHidr ksid m%Odk iakdhq moaO;sh wdY%s; ls%hdj,sfha hï ÿ¾j, ùula we;s fjk w;r u;l Yla;sh ÿ¾j, fjkjd' tA w;ru wdudYh ysiaj ;sìh§ uoHidr mdkh lf<d;a th reêrh lrd .uka lr uki w,i ;;ajhg m;a lrkjd' fï whqßka È.= ld,hla wdudYh ysiaj ;sìh§ uoHidr mdkh lsÍu ksid mqoa.,hkaf.a u;l Yla;sh iy bf.kqï yelshdjka wvd, lrk neõ úúO wOHkhka mdol lr f.k ,nd .;a ks.ukh ù ;sfnkjd'

fï wkqj fmkS hkafka l=i msrek;a" l=i fkdmsrek;a È.= ld,hla mqrd muK blaujd uoHidr Ndú;h iqÿiq fkdjk nj fuys§ meyeÈ,sju fmkS f.dia ;sfnkjd'


(Readers Digest weiqfrka)

mqkHd pdkaokS o is,ajd