නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ksjerÈ m%;sldrj,g fhduqù ch .ksuq ms<sldjiEu jirlu f,dal ms<sld Èk ieureu fh§ ;sfnkafka fmnrjdß ui 04 jeks Èkghs' fï jif¾§;a tu ieureu f,dj mqrd wiaila uq,a,la kEru isÿ l<d'

ms<sld i|yd fu;rï wjOdkhla 

fhduq lrkafka wehs@iEu jirlu ñksia Ôú; ñ,shk oyhla ^10"000"000& ms<sld ksid wld,fha ñhefokjd' fuh HIV/AIDS, uef,aßhd iy CIh frda.h jeks frda. ish,af,kau jirlg ñhhk ñksia Ôú;j,g jvd fndfya jeä w.hla fjkjd' úfYaI{hkaf.a ks¾Khg wkqj fï urK m%udKh jir 2030 § ñ,shk 13 la olajd jeäjkjd'fï .ek hula fkdflrefjd;a isÿúh yels foa .ek ±ka meyeÈ,shs fkao@

wmf.a ls%hd l,dmh ms<sldj, brKu fjkia lrkafka fldfyduo@

±kg olakg ,efnk ms<sld m%udKfhka 1$3 la muK iïmQ¾Kfhkau j<lajd .kak mq¿jka tajd' ;j;a 1$3 l m%udKhla l,a ;nd y÷kdf.k ksis m%;sldr  isÿflrefjd;a iïmQ¾Kfhkau iqjlr .kak mq¿jka'j¾;udkfha fmrg jvd ms<sld .ek wm fyd¢ka ±kqj;a' ms<sld iïnkaO m¾fhaIK iy kj fidhd .ekSï i|yd jeä jeäfhka uqo,a fhoùfuka" kj T!IO fidhd .ekSu" ms<sld frda. y÷kd .ekSu iy úµd;aul ±kqu mq¿,a lsÍu wd§ fCIa;% ;=< woyd .kak neß ;rï ÈhqKqùï isÿù ;sfnkjd' ms<sld ms<sn| wmf.a ±kqu jeäjQ ;rug ms<sld we;s lsÍfï wjodkï idOl wvq lsÍug;a" ms<sld we;sùu j<lajd .ekSfï ls%hdjka jeä lsÍu iy ms<sld frda. y÷kd .ekSu" j<lajd,Su" m%;sldr lsÍu iy i;aldrl l%ufõohka jeäÈhqKq lsÍug;a wmg jeä yelshdjla ,efnkjd'

ksis m%;sldr flrefjd;a ms<sld iïmQ¾Kfhkau iqjlr .kak mq¿jka'''

ms<sldj,ska 1$3 l m%udKhla iïmQ¾Kfhkau iqjlr.kak mq¿jka' yenehs tal kslïu lrkak mq¿jka fohla fkdfjhs' ta i|yd ms<sldj l,a ;nd y÷kd.kak ´kE' ta jdf.au ;ud ksis iïu; m%;sldr lrkak;a ´kE' tfyu ke;sj isrer mqrdu ms<sldj me;sß,d ;sfnkjkï fyda iïu; fkdjk f.dv fjolï lsÍfuka ms<sld iqj lrkak nE' iïu; ms<sld m%;slrj,g '' Conventional standard cancer treatments '' lsh,;a lshkjd' f.dv fjolï tfyu;a ke;akï úl,am ms<sld m%;sldr '' Alternative cancer treatments '' lsh,;a y÷kajkjd' ms<sld i|yd wo fhdod .kakd iïu; m%;sldr fidhd .ekSug

m%:u f,dalh mqrdjgu ms<sld m%;sldr f,i fhdod.kq ,enqfõ f.dv fjolï tfyu;a ke;akï úl,am ms<sld m%;sldrhs'f.dv fjolï fndfyduhla f.dvkeÕs,d ;sfnkafka iudc úYajdihla u;' f.dv fjolï u.ska hï ;rug fyda ms<sld iqj lsÍfï .=Khla we;s njg ksÍCIKh jqjfyd;a wksjd¾hfhkau th iïu; ms<sld m%;sldr ;=< §¾> jYfhka m¾fhaIKj,g fhduq fjkjd' fï m%;sldrh i;H jYfhkau ms<sld iqj lsÍfï .=Kfhka hqla; o lsh, n,d .ekSug kï wÈhr lsysmhlska mÍCIK l< hq;= fjkjd' yenehs tajd lrkq ,nkafka úoHdkql+, l%ufõohlghs' tfyu ke;=j wdjg .shdg fkdfjhs' yenehs lsishï hym;a m%;sM,hla ,enqKfyd;a" tu mÍCIKh kej; kej;;a isÿlsÍfï§ tlu m%;sM,h ,ndÈh hq;= fjkjd' tfyu fkdfjkjdkï tal wyUq f,i ±lmq m%;sM,hla f,ighs i,lkak fjkafka' ms<sld jeks Nhdkl frda.j,g m%;sldr lsÍfï§ f.dv fjolï f,i fhdod .kakd m%;sldrhka iïu; m%;sldr ;=< m%;sfCIam fjkafka fï ksihs'u[af[dlald" fo¿ï" fmdf<dia" lrú, weg wdÈhg fuf,i ms<sld iqj lsÍfï yelshdjla fkdue;s ksid tajd ms<sld i|yd fhdod .kakd m%;sldr f,ig i,lkak neye' kuq;a tajd rij;a wdydr f,ig wkqNj lrdg jrola kE'

iïu; ms<sld m%;sldrfha fhfok ffjoHjre iy m¾fhaIlhka f.dv fjolu;a iu. ;ryo@

iïu; ms<sld m%;sldrfha fhfok ffjoHjreka fyda m¾fhaIlhkg f.dv fjolu iu. ;ry ùug lsis÷ fya;=jla kE' kuq;a iïu; m%;sldrh ;=<ska iqjlr .ekSug ;snQ ms<sldjla f.dv fjolï lsÍug f.dia iqjl< fkdyels ;;a;ajhg m;a jqKdu kï ;rul lK.dgqjla iy ;ryla we;sùu iajdNdúlhs' we;eï idïm%odhsl m%;sldrj, m%;sM,odhs nj úoHdkql+,j ikd: l<dg miqj tajd iïu; m%;sldrh ;=< m%;sldr f,ig tlajQ wjia:d ke;=jdu fkdfõ' fuhska meyeÈ,s jkafka úoHdkql+,j ms<sld iqj lsÍug yels nj ikd: l< yels kï ´kEu m%;sldr l%ufõohlg iïu; m%;sldrfha fodrgq újD; nj fkdfjo@

f.dv fjolïj,ska ms<sld iqj fjk úÈh kùk úoHdfjka meyeÈ,s lrkak neßo @

iEu fohlau isÿjk úÈh kùk úoHdj u.ska meyeÈ,s lrkak neye lsh, flfkl=g ;¾l lrkak mq¿jka' tal w;a; fjkafk fï lshk foa we;a;g fjk fohla kï tal kùk úoHdj u.ska meyeÈ,s lrk úÈh fydhd .kaklï ú;rhs' wms fmdä WodyrKhla .ksuq' we;eï ms<sldj,g ñkSu,a Ydlh ;ïnd .kakd j;=r mdkh lsÍug fokjd' túg ms<sldj ;rula wvqjk nj we;eï úg ±l.kak mq¿jka' fïl ±ka kùk úoHdfjka meyeÈ,s lrkafk fldfyduo@ ñkSu,a YdLfha zúkals%iaàkaZ kï ridhksl øjHh ;sfnkjd' we;eï f,a ms<sld iy ,sïf*daudj, ms<sld ffi, fuu ridhkslh u.ska wvmK lrkak mq¿jka' yenehs ms<sldj iqj lrkak ñkSu,a ;ïnd îfuka muKla lrkak neye' ta lshkafka úkals%iaàkaj,ska ú;rla neye' tA i|yd ;j;a T!IO rdYshla fhdod.kak fjkjd' ;jo úkals%iaàka ud;%dj hï muKlg jvd jeä jQúg frda.shdg oeä w;=re wndO we;afjkak mq¿jka' iakdhq ÿn,;d we;sfjkak;a mq¿jka' kùk úoHdfõ Wmldrfhka iïu; m%;slr ;=< fï ish,a,u fidhd .kakjd' fyd|hs kùk úoHdfjka f.dv fjolu u.ska  ms<sld iqjjk úÈh meyeÈ,s lrkak neyehsu lsh, lshuqflda t;a ms<sldj iqj jqKdo keoao lsh,d m%udKd;aulj uek n,kak mq¿jka fjkak ´fka' wms ;j WodyrKhla .ksuq' frda.shdf.ms<sldj 2cm la úYd,hs lsh,d ys;uq' lrkakdjQ m%;sldrh jev lrkjdkï m%;sldrfhka miq ms<sldfõ m%udKh 2cm g jvd wvqfjkak ´fka' tfyu;a ke;akï iïmQ¾Kfhkau ke;sfjkak ´fka' kuq;a fuf,i lrk ,o f.dv fjolïj,ska ±ka ms<sldj fyd|fj,d lsh, iy;sl lrmq frda.Skaf.a ms<sldj wOHhkh lr, ne¨jyu ;sín jf.a ;=ka y;r .=Khla f,dl=fj,d' ms<sldj fyd| fj,d kï tfyu fjkak nEfka fkao@ fyd|u yßh tal fkfõ'  i;H isÿùulskau meyeÈ,s lfrd;a jvd;a ys;g jÈhs lsh,d ys;kjd' ud okakd frda.S ldka;djla f.dv fjolug fhduq jqfKa iïu; m%;sldr l%ufha ms<sld kdYl T!IOj, w;=re wdndO .ek weh wid ;snQ we;eï lreKq ksihs' wehg ;snQ ms<sldj iïmQ¾Kfhkau iqj l< yels tlla nj uq,skau lshkak ´fka' weh uq,skau f.dv fjolï .kak .sfha weúof.k' ál ld,hla m%;sldrh lrf.k hkfldg ms<sldj W;aikak ùu ksid wehg hkak jqfKa frdao mqgqfjka' yenehs wehg wykak ,enqfKa wuq;=u fohla z±kakï ms<sldj f.dvla fyd| fj,d' ;j álla m%;sldr lryu fyd|gu yßhhsZ fufyu ;j;a álla ld,hla f.ù .shd' ±ka weh m%;sldr i|yd hkafka we|l' fyd|gu wudrehs' wehg kï ±ka ysf;kafk fudlla fyda je/oaola fj,d ;sfhkjd lsh,d' ms<sldj tkak tkaku jeä fjkjo@ ta;a wehg wykak ,enqfKa mrK l:djuhsZ ±kakï ms<sldj fyd|gu fyd|hs' wehf.a brKu ta fjk úg ;SrKh fj,d yudrhs' wehg w;ajQ brKu b;d ÿlanrhs' mdxil+f,a fok ojfi;a z±ka kï fyd|gu fyd|hsZ lsh, lshhso okafk kE' udi .Kkdjlg miafia ug yuqjQ wef.a {d;sfhla lïuq,g w; ;ndf.k ÿlanr f,i mejiqjd'

f.dv fjolfuka ms<sld fyd| lrkak nE lshk whg iïu; ms<sld m%;sldrj,ska tA ms<sld Tlafldu fyd| lrkak mq¿jkao@

f,dalfha olakg ,efnk ms<sld ish,a,u iqjlrkak neye' yenehs uq,skau lSjd jf.a ms<sld ish,af,kau 1$3 la j<lajd .kak;a ;j;a 1$3 la l,a ;shd y÷kdf.k ksÜgdjgu iqj lrkak;a mq¿jka' b;sß 1$3 l ms<sld m%udKh iqjlrkak neye' kuq;a ta ms<sld;a iïu; m%;sldrh u.ska yels;dla md,kh lrf.k jir .Kkdjla Ôj;aùfï jdikdj ±ka ;sfhkjd'

wkqmQrl Ñls;aidj;a f.dv fjoluuo@

wkqmQrl Ñls;aidj f,i y÷kajkafka 'Complementary therapy' j,ghs' fuuÕska lrkqfha frda.shdf.a Ôú;h myiqfjka ;nd .=Kd;aul nj jeä lsÍuhs' Ndjkd lsÍu" yqiau .ekSfï jHdhdu" ix.S;hg ijka§u" Ñ;% we£ug ie,eiaùu" k¾;khg fhduq lsÍu" iqj| j¾. wd.%yKh lsÍug bv§u iy iïNdykh lsÍu wdÈh o fï m%;sldr l%uhg we;=<;a' fïjd u.ska ms<sld iqjlrkak neß nj wuq;=fjka lshkak fohla kE' kuq;a iïu; m%;sldrh lrk w;r;=r fï m%;sldro lsÍu ;=<ska frda.shdf.a .=Kd;aul nj fnfyúka jeäfjkjd' kuq;a fuu m%;sldr úl,am m%;sldr f,i mg,jdf.k fïjd u.ska ms<sld  iqjlrkak W;aidy lrkak kï tmd' uf.ka ms<sld m%;sldr ,nd.kakd ms<sld frda.Ska fndfydauhla wkqmQrl Ñls;aidj u.ska f,dl= iekis,a,la ,nd .kakd whqre uf.a weia folgu ud ±l ;sfnkjd'


ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
Idu .=K;s,l
idhksl wxY m%Odks
wdisß AOI ms<sld uOHia:dkh - wdisß Y,H frday,

yßka§ ,shkf.a