නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldÜgh wõjg od,d iqjlrkak neß ksÈW¿lal=jksÈ W¿lal=j hkqfjka ye¢kafjk fï iq,n ;;a;ajh wms ldg;a fyd¢ka yqre mqreÿhs' ksÈ W¿lal=jla .ek w;a±lSula ke;s mqoa.,fhla wm w;r k;s ;rï lsõfjd;a tAl ksj/Èhs'

fudllao fï ksÈ W¿lal=j @

rd;s% kskafoka miqj Wfoa wjÈ jkúg fn,a, m%foaYfha fõokdjla ±kqkdu wms th ksÈ W¿lal=jla ZZ úÈyg wkqudk lrkjd' fn,a, m%foaYh .ek wms i|yka l<;a fï fõokdj w;" fldkao wdY%s;j;a we;s fjkak mq¿jka' kskafokau we;s fjk fï wmyiq;djhg;a n,mdk fya;= ;sfnkjd'

ksÈ W¿lal=jg n,mdkm%Odk fya;= folla ;sfnkjd '''

^ w & ksod .kakd ia:dkh

^ wd & ksod .kakd bßhõj

ug kï ksod .kak ;ekla fkd;ekla keye' jegqK ;ekl kskao hkjd lsõj;a Tn ksod .kakd ia:dkh ksÈ W¿lal=jla we;s ùug n,mdk fya;=jla' úfYaIfhka Tn ksod .ekSug fhdod .kakd fldÜgh" fuÜgh ksÈ W¿lla=jg fya;=jla úh yelshs' 

• fuÜgh - iqj myiq iy miqjg wdndO we;s fkdjk kskaola ,nd .ekSug kï wms ksod .ekSug Ndú; lrk fuÜgh b;d jeo.;a' fuÜgh ks;ru wfma YÍrfha yevhg ilia úh hq;=hs' fuÜgh hgg tnqk;a wms wjÈ jqK úg kej; fmr mßÈ ilia ùu wjYHhs' tfia kej; ilia fkdjk fldyq fuÜghla jf.au fuÜghla fkdue;sj ,E,s iys; we|l ksod .kakd úg ksÈ W¿lal= we;s ùfï wjia:djla ;sfnkjd' ta jf.au fldkao wdY%s; wdndO ksid È.= ld,hla ,E,s u; ksod .kakd úg;a ksÈ W¿lal= we;s fjkak mq¿jka'

• fldÜgh - ksod .ekSug fldÜghla w;HjYH keye' tA jf.au fldÜghla Ndú; lsÍfï jrolao keye' kuq;a ks;ru fldÜgh Wig ;nd .ekSu iqÿiq keye' fldÜgfha Wi ksid fn,a, fldÜgh u; myiqfjka ;nd .ekSug neye' kskafoka fn,af,a bßhõ fjkia ùu ksid ksÈ W¿lal= ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka'

ksÈ W¿lal=jla we;s jqKdu fldÜgh wõjg odk isß;la w;S;fha mgka ;sfnkjd fkao @

Tõ ksÈ W¨lal=jla we;s jqKdu myqjod Wfokau l;d fkdfldru ksod.;a fldÜgh wõjg odkjd' fuh mrïmrdfjkau mejef;k ms<sfj;la' úoHd;aul f,iska meyeÈ,s iïnkaO;djla kï keye' kuq;a iuyr úg kskafoka wd;;shg m;a fmaYs oj,a fjk úg bfíu iqj w;g yefrkak;a mq¿jka' b;ska Bg;a jvd myiq l%uhla ;sfnkjd' ksod .ekSfï§ ysi myiqfjka r|jd .; yels l=vd fldÜghla mdúÉÑ lrkak' Tng bfígu ksÈ W¨lal=fjka ksoyia úh yelshs' 

^ wd & ksod .kakd bßhõj

kssÈ W¨lal=j jeks wdndOhkaf.ka ksoyia ùug Tn ksok bßhõj;a jeo.;a' ksod .ekSug we|g .sh úg ±ka fndfyda wh cx.u ÿrl:kh iu. .Kqfokqj mgka .kakjd' tfyu ke;akï rEmjdysksh krUkjd' Tfí iqjodhl kskao fï ksidu ke;s fjkjd' ta jf.au ksod .ekSfï§ Tn úúO bßhõ Ndú; lrkjd' Wv w;g" há w;g jf.au we,hg ksod .ekSug Tnq mqreÿj issgkjd we;ss' kuq;a kskaog fyd|u bßhõj we,hg yeÍ ksod .ekSu neõ ffjoH úohd;aulj;a ms<sf.k ;sfnkjd' Tn nqÿka jykafiaf.a ie;fmk bßhõj ±l we;s' fuh zz isxy fihshdj ZZ hkqfjka ye¢kafjkjd' mqoa.,fhl=f.iqjodhl kskaog we,hg yeÍ ksod .ekSu jvd;a iqÿiq neõ ngysr ffjoH úoHdj wo ms<sf.k ;sfnkjd' kuq;a wfma nqÿrcdKkjykafia fï nj f,dalhg fmkajd § ±ka jir 2600 la blau f.dia wjidkhs'

jerÈ bßhõ ksid È.=ld,SkwdndO we;s fjkak mq¿jka '''

Tn jerÈ bßhõ wkqj ksod .ekSu ksid ksÈ W¿lal= jeks ;djld,sl wdndO we;s fjkjd' tajd Èklska follska iqjh ,nkjd' kuq;a iuyr úg udxY fmaYs wkjYH wkaoñka keñu" W¿lla= ùu ksid È.=ld,Sk m%Yak we;s fjkjd' iuyr úg tajd wiaÓ j,g;a n,mdkak mq¿jka'jerÈ bßhõ ksid f.rùu isÿ fjk neõ Tn okakjd' Tn iu. tlu hykl ksod .kakd mqoa.,fhla f.drjk úg ±k fyda fkd±k Tn fldÜgh ilia lrkjd' thska fmkS hkafka jerÈ bßhõj ta mqoa.,hdf.f.rùug fya;=jla njg Tng ;sfnk ±kSuhs' f.drjk úg fud<hg Tlaiscka iemhSu wvq fjkjd' fuh È.=ld,Skj isÿ jqfKd;a th fi!LHuh .eg¨j,g uq, msÍula' ta ksid kskafoka È.ska È.g f.drjk mqoa.,hka ffjoH m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a'

wfma rfÜ ksos W¨lal=jg iudk Saturday night palsy

wfma ksÈ W¨lal=jg iudk wdndO ;;a;ajhla ngysr rgj, ;sfnkjd Tjqka th Saturday night palsy hkqfjka ye`ÿkajkjd' úfYaIfhka fikiqrdod rd;s% W;aij wjidk ù Tjqka mqgqj,u ksod .kakjd' túg mqoa.,hdf.a w;a mqgqjg msáka oud .kakjd' fï ksid lsys,a, w;g ;o ùu ksid w; È. ;sfnk iakdhq f;rmSfuka ;djld,sl wxYNd. ;;a;ajhla we;s fjkjd' fï frda. ;;a;ajh Nuro texia hkqfjka ye`oskafjkjd'

ksÈ W¿lal=jg m%;sldr '''

ksÈ W¿lal= ;;a;ajhla we;akï whsia j;=frka ;eùu" fõokd kdYl ndï j¾.hla wdf,am lsÍu fyda fõokd kdYl T!IOhla ,nd .kak'

ksÈ W¿lal=jla fkdi,ldbkak;a tmd '''

Tng ksÈ W¿lal= ;;a;ajhla we;s jqfKd;a th fkdi,ld bkak tmd' fndfyda úg yDohdndOhl tfia;a ke;akï wd>d;^ stroke & frda. ;;a;ajhl ksñ;a;la fn,a," w; Èf.a we;s fjkak mq¿jka' Tn wê reêr mSvkh" Èhjeähdj fyda reêr.; iSks iys; frda. ;;a;ajfha miqfjkjd kï fï .ek miqjg l,a ;nkak tmd' úfYaIfhka jï w;" fn,a, È.g tk fõokdj by; frda. ;;a;ajhla .ek ±kqï §ula úh yelshs' iuyr úg Tn fnda fkdjk frda. b;sydihla fkdue;s ksfrda.s mqoa.,fhla jqK;a idudkH ld, fõ,djla ;=< wvq ùula fkd±fkkjd kï fyda ielhla we;akï ffjoH Wmfoia fjkqfjka fhduq ùu jeo.;a'


ffjoH kkaok l=udr
cd;sl frday, fld<U

mqkHd pdkaokS o is,ajd