නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mdo bÈuqfkd;a ;j;a frda.hl fmrksñ;a;la úh yelshsmdoj, bÈuqula we;s jqKdu fndfydafofkla th úúO fya;+ka u;w¾: olajkjd' iuyr úg l+ôfhla lkak we;s' ke;akï uykaishg fjkake;s hehs ys;=j;a úúO fya;= ksid fomd bÈuqu we;s ùug mq¿jka' tA jf.au fomd bÈóu ms<sn|j m%;sldr ,nd .ekSugfrda.sfhl= meñKs úg bÈuqu ll=,a foflyso fkdtfiakï tla ll=,l ±hs mÍlaId lsÍu isÿfjkjd' ll=,a foflysu bÈuqu olakg ,efnkjd kï th YÍr wNHka;rfhafrda. ;;a;ajhla úh yels w;r"tla ll=,l kï ta ;;a;ajh tu ll=,wdY%s; frda. ;;a;ajhla ùug mq¿jka

mdo bÈó we;aoehs Tngu ±k .kak mq¿jka'''

Tfí mdo bÈó we;s njg ielhla ;sfnkjd kï ta .ek Tngu ±k .; yelshs' tu m%foaYfha yu È,sfik iajNdjhlska hqla; jk w;r weÕs,a,la ;nd wod< ia:dkh f;rmQ úg tuia:dkh tî mj;skjd' weÕs,af,a i,l=K ál fõ,djla hk f;la tu ia:dkfha mj;skjd' mdo folu bÈóu fndfyda úg isÿ jkafka yoj;" jl=.vq iy wlaudfõ ls%hdldÍ;ajhkays we;s fjk ixl=,;djka ksidhs' wfma isref¾ reêr ixirKh ksis mßÈ isÿ fkdjk úg my< m%foaYj,ska tkï mdoj,ska ksis mßÈ reêrh .,d hEula isÿ fjkafka keye' fï ;;a;ajh È.ska È.gu mj;sk úg mdoj,g reêrh .uka lsÍfï we;s .eg¨ ksid fomd bÈóug m;a fjkjd'

yoj;a frda.'''

yojf;a ls%hdldÍ;ajfha úúO ixl=,;djka we;s jQ úg mdoj, bÈuqu we;s fjkak mq¿jka' yDohg ksis mßÈ mdoj,ska reêrh by<g ;,a¨ lsÍug yelshdjla fkdue;s ùu ksid mdo iy j<¨lr m%foaYfha bÈuqï we;s fjkjd' tjeks frda.Skag yqiau .ekSfï wmyiq;djla" mmqfõ fõokdjla we;akï yDoh jia;=fõ hï .eg¨ldÍ ;;a;ajhla f,i wkqudk lsÍug mq¿jka'

jl=.vq frda.'''

jl=.vq wls%h ùfï§ uq,skau we;s fjk frda. ,laIKhla f,iska mdoj, bÈuqu i|yka lrkak mq¿jka' jl=.vqj,ska isÿ fjk m%Odk ld¾hh jkafka reêr kd,j, we;s w;sf¾l ;r, iy ,jK bj;a lsÍuhs' fuu ld¾hh jl=.vq u.ska ksis mßÈ isÿ fkdjk úg uDÿ mglj, ;r,h tl;= ùu ksid fomd" weiajgh" uqyqK" Worh iy weiajgfha bÈuqï we;s fjkjd' ta jf.au jl=.vqj,g ydks isÿ lrk uq;%d wdidok ksid;a fomd bÈfuk ;;a;ajhka we;s ùug mq¿jka'

wlaud frda.'''

wlaudj fj;ska ksmojk Albumin fm%daàkh u`.ska reêrkd,j,g reêr ;r, wLKavj mj;ajd f.k hk w;r tajd mglj,g ldkaÿ ùula isÿ fkdjk mßÈ mj;ajd f.k hk kuq;a wlaud frda. ;;a;ajhkays§ reêrfha we,aìhqñka ksmoùfï yelshdj wvq ùu ksid mdo iy j<¨lr m%foaYhkays bÈuqï ;;a;ajhka we;s fjkjd' ta w;ru fujeks wlaudfrda.Skaf.a ifï l¿ ùï" leiSï" weia ly ùu" kSrla;sh" wdydr wreÑh iy jukh jeks frda. ,laIK;a olskak mq¿jka'

wdydr ud¾.fha frda.'''

fm%daàka wjfYdaIKh j<lajk wdydr ud¾.fha wdidok jf.au ukaofmdaIKh" rla; ySk;dj ksid;a YÍrfha bÈuqï ;;a;ajhka we;s fjkjd'

jid moaO;sfha .eg¨'''

ll=f,a we;s jid kd, u.ska iqÿ reêrdKq jf.au ll=f,a mglj, we;s Èhr by<g f.k hkjd' jid moaO;sfha we;s hï hï .eg¨j, § Wla; ld¾hka ksis mßÈ isÿ jkafka keye' tjeks wjia:djkays§ fomd bÈóï we;s fjkjd' tjeks wjia:djkays fõokdjla fkd±fkk w;r wms olskafka     

• jid jdyskS wjysr ù Èhr by<g f.k hd fkdyelsj iqÿ reêrdkq iy fm%daàk ll=f,a tl;= ùu' fuh nrjd mKqjd u.ska fndfyda úg isÿ jkakla  

• È.= ld,hla jid kd, wjysr ùu ksid mgl ;=< j¾Okh jk ;ka;= ksid we;s fjk È.=ld,Sk bÈuqu  

• we;eï ms<sld l=oaoáj,g me;sÍu"l=oaoáj, ms<sld we;s ùu ksid l=oaoá wjysr ù ll=,a bÈóu'

fyda¾fudak W!k;djka'''

;hsfrdlaiska W!k;dj we;sfrda.Skaf.a lgy~ f.dfrdaiq ùu" ksÈu; .;sh" u,noaOh" w;amd ysß jeàï jeks frda. ,laIK iu. iuyr wjia:djkays§ ll=,a bÈófï ;;a;ajhka we;s ùug bv ;sfnkjd'

wdidok'''

ifï iy iu wdY%s; mglhkays we;s fjk wdidok ksid ll=,l bÈuqï ;;a;ajhka we;s ùug mq¿jka' fï ksid we;s fjk bÈóul§ fõokdjla ±fkk w;r Ysrd wdY%s; wdndOhkays§ ifï ÿ¾j¾K ùula olskak mq¿jka' zzfi,shq,hhsáia ZZ nelaàßhd frda. ;;a;ajh ksid;a ll=,l r;ameye .ekaù bÈuqï ;;a;ajhka we;s fõ' túg WK iy fõokdj we;s fõ'

ll=f,a we;s fjkreêr leá .eiSï'''

Deep Vein Thrombosis (DVT)ll=f,a wNHka;rfha we;s m%Odk Ysrdjka reêr leá;s ksid wjysr ùu Deep vein thrombosi hkqfjka y`ÿkajkjd' ll=,l we;s fjk bÈuqu u.ska frda. ,laIK fmkakqï l<;a f,a leáhla u.ska we;s lrk wjysr;djl§ Ysrdjkays we;s wjysr;dj ksid yDoh jia;=j" fmky¿ jeks wjhjhkag;a reêrh iemhqu wjysr ù frda.shdf.Ôú;hg mjd wjodkula we;s lrkjd' fuys§ ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a'

kyr .eg .eiSu'''

ll=f,a we;s Ysrd kd,j, lmdg fjkia ùu ksid kyr .eg .eiSfï frda. ;;a;ajhka we;s fjkjd' fuh fndfyda úg mrïmrdfjka mrïmrdjg isÿ fjkakla' fuu ;;a;ajfha§ Ysrd kd,j, reêrh .uka lsÍu ukao.dó fjkjd' ll=f,a flaY kd,sldjkays l%shdldÍ;ajh fjkia fjkjd' flaY kd,j,ska reêrfha hï fldgia fm%daàk fldgia msg;g ú;a mglj,g tl;= fjk w;r r;= reêrdKq;a msg;g ú;a fuu mglj,g tl;= fjkjd' r;= reêrdKq iy Èhr mglj,g tl;= ùu ksid iu fjkia úu" oo ;;a;ajhka we;s ùu" ;=jd, we;s ùu jf.au bÈuqï ;;a;ajhka o we;s fjkjd'

.¾NŒ;ajh'''

.¾NŒ ld,fha§ isÿ fjk fomd bÈuqu ore m%iq;sfhka miqj ke;s fjkjd' ;r, r|jd .ekSu iy .¾NdIfhka Ysrd u; mSvkh jeä ùu ksid fï ;;a;ajh we;s fjkjd'tjeks bÈuqï we;s .¾N‚ uõjrekag m%;sldr f,iska yels iEu úgu fomd by<g Tijd ;eîu" iqjmyiq mdjyka me<£u" È.= fõ,djla isgf.k isàfuka je<lSu fhda.Hhs'.¾NdI iy äïnfldaI wdY%s;j we;sfjk j¾Okhka ksid Ysrdjkag we;s fjk f;rmSu ll=,a bÈóug ;j;a fya;=jla'

mSvkh'''

fomdj,g È.=ld,Skj lïmkhla isÿ jQ úg we;s fjk bÈuqu frda. ;;a;ajhla fkdfõ' wä Wi mdjyka oeóu" nkaOkSka fjfyig m;a ùu jeks fya;= ksid ll=,a bÈfuk ;;a;ajhka we;s fjkjd' ta jf.au ;rndrej" l%shdldÍ;ajhla ke;s Ôjk rgdj;a ll=,a bÈóug fya;=jla úh yelshs' ll=,a bÈuqu we;s úg rd;%s ld,fha§ fomd fldÜghla u; ;nd tiùfuka ll=,a bÈuqu wvq lr .; yelshs'

T!IO'''

we;eï frda. ;;a;ajhkag ,nd .kakd T!IO ksid fomd bÈfuk wjia:d ;sfnkjd' wê reêr mSvkh" Èhjeähdj" úYdoh" m%ody frda. jeks frda. ;;a;ajhkag ,nd fok T!IO fukau steroids T!IO iy Biag%cka" fgiafgdiafgdrka fyda¾fudak m%;sldr ksid iuyr whg muKla fomd bÈófï ;;a;ajhkag fya;=jla'ta ksid Tfí fomd bÈófï ;;a;ajhla we;s jqfKd;a ta .ek fkdi,ld isákak tmd' fuh Tfí isref¾ we;s frda.hla .ek i|yka lrk tla ksñ;a;la úh yelshs' ta ksid m%udo fkdù ffjoH m%;sldr fj; fhduq jkak'

ldhsl frda. úfYaI{ ffjoH
ckl .=Kr;ak
ol=Kq fld<U YslaIK frday, l¿fndaú,

mqkHd pdkaokS o is,ajd