නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ldka;djkaf.ka 90] la muK mSvd ú¢k iqo hEu^ White discharge &

iqo hEfï frda. ;;ajh ldka;djka w;r b;du iq,n ;;a;ajhla' fldákau lsjfyd;a ldka;djkaf.ka 90] la muK fokd tfyu ke;akï iEu ldka;djka ;=ka fofklaf.ka tla wfhla iqo hEfï frda. ;;a;ajh ksid udkislj msvdjg m;aj isákjd' ta jf.au Tima pl%fha ´kEu ojil iqo hEfï frda. ;;a;ajh we;s fjkak mq¨jks'

iqo hEfï idudkH ,laIK

• lsisu .kaOhla key

• meyeÈ,s iqÿ mdáka hqla;h

• >klï iy wef,k iq¿hs

• f;;ukfhka hqla;hs

iqo hEfï frda. ;;ajh .ek ldka;djka l,n, jqK;a msßñ mlaIh w;r;a fï frda. ;;a;ajh mj;skjd

Bacterial Vaginosis

ldka;djkaf.a widudkh iqo hEug fï Bacterial Vaginosis nelaàßhdj fya;= fjkjd' iqohEfï fya;= w;r 5] isg 50] la muK fuu nelaàßhdj ksid we;s fjk neõ lsj hq;=hs' idudkHfhka wfma fhdaks ud¾.fha PH w.h tfyu ke;akï wdï,sl;djh PH 4' 5 l muK w.hlska hqla;hs' wms ks;ru inka fhdod fhdaks ud¾.h msßisÿ lrkjd' ta ksid fhdaks ud¾.fha we;s wdï,sl;djh wvq ùu ksid fï wkaoñka iqo hefï frda. ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jks'ta ksid inka fjkqjg fhdaks ud¾.h fia§u i|yd iqÿiq ødjKhka Tiqiq,a fj;ska ,nd .; yelshs' Èklg foj;djla ^ Wfoa iy iji &  fuu ødjKhla fhdod fhdaks ud¾.h fia§u m%udKj;a'

Bacterial Vaginosis je<f|kafka ldgo ''' @

• w¨; újdy m;a wUqq ieñhkag

• nyq mqreI fiajkfha fhfok ldka;djkag

frda. ,laIK

• fuu i%djhka wêl .kaOhlska hqla;hs

• lsß jeks Wl= .;shla we;

• w¿ meye;s Èhruh .;shlska hqla;hs

fuys n,mEu ''

• fï frda. ;;ajh ksid fkdfïrE ore Wm;a we;s ùu ^Preterm delivery )jf.au HIV wdidÈ; ;;a;ajhkao we;s úh yelshs' fï ksid ,sx.slj tla fjk fofokdu m%;sldr ,nd .ekSu wjYH fjkjd' Trichomoniasi,sx.slj iïfm%aIkh fjk w;r fuys j¾Kh fld< $ ly meyehg yqreh' fmk iys; iajNdjhla .ks'

frda. ,laIK

• fhdaks ud¾.h wdY%s; fõokdj

• leiSu

• uq;%d lrk úg fõokdj

m%fõiï ùu flfiao @

kdk we÷ï" ;=jd wdÈh fmdÿfõ mdúÉÑ lrkak tmd' fï i|yd T!Iëh m%;sldr ;sfnk neúka ,sx.sl iylrejka fofokdu ta i|yd fhduq úh hq;=hs'Vulvovaginal Candiasis frda. ,laIKhSiaÜ úfYaIhla jk fï ;;ajh Èhjeähdj" .¾NKS ldka;djka w;r olakg ,efnkjd' kuq;a ldka;dõkf.ka 40 ] la muK fokdg frda. ,laIK fmkakqï lrkafka keye' tA jf.au iuyr ldka;djkaf.ka ksl=;a fjk i%djhkaf.a ÿ¾.kaOhla keye'

fuu i%djhkaf.a ,laIK

• >klï iys; i%djhla ^ ñ lsß fuka &

• fhdaks ud¾.fha leiSu

• mqreIhka w;r;a fuu frda. ;;a;ajh olakg ,efnkjd'

• túg Tjqkaf.a YsIaKh fl<jr fmr iug háka ±ú,s iy r;= ùula olakg ,efnkjd

• iqÿ mdg Öia l=vq jeks Y%djhka olakg ,eîu

• ÿ¾.kaOhs

• fmr iu miqmig .ekSfï§;a fõokdjla ±kSu

• bls,s" lsys,s iy weÕs,s wdY%s;j;a olakg ,efnkjd'

fï frda. ;;ajh i|ydo m%;sldr ;sfnkjd'

Sexualy Transmitted Diseases ,sx.slj iïfm%aIKh jk frda. ;;a;ajhkays§;a widudkH f,iska iqo jykh ùfï ;;a;ajhla olakg ,efnkjd' fujeks frda.Ska fjkqfjka m%;sldr ;sfnk ksid m%udo fjkak tmd'Chlamydia and Gonorrrhea fuu i%djhka ly fld< ñY% meyehlska hqla;hsuq;%d lsÍfï§ fõokdjla ±fka,sx.slj tla ùfï§ ldka;djf.a há nv m%foaYfha fõokdj we;s fõ' mqreIhkaf.a YsIaKfha fyda  jDIK fldaIj, bÈóula olakg ,efnkjd'fujeks frda. ,laIK ;sfnkjd Tng ióm ,sx.dY%s; frda. idhkfhka m%;sldr ,nd .ekSug yelshdj ;sfnkjd'

Genital Herpes    

• fuys§ ksl=;afjk Y%djhka wêl .kaOhlska hqla; w;r b;du >klïh

• l=vd Èh nqnq¨ msmsfrk úg r;= j¾Khla .kS

• uq;%d lrk úg wêl fõokdj

• ±ú,a,

• leiSu

fujeks frda. ,laIK we;akï ,sx.sl iylre iu. <Õu ;sfnk ,sx.dY%s; frda. ms<sn| idhkhg iyNd.S fjkak

ta jf.au '''

Tn jhi wjqreÿ 35 g jeä ldka;djla kï <Õu ;sfnk zz iqjkdÍ ZZ idhkfhka fkdñ,fhau PAP mÍlaIKh isÿ lr .ekSug;a yelshdj ;sfnkjd'

fcHIaG fkajdisl ffjoH ks,OdÍ ^ m%ij yd kdß &
jreks fyar;a
YslaIK frday, l=reKE.,

mqkHd pdkaokS o is,ajd