නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fiïm%;sYHdj f.or§u iqj lr.kak<br>• idudkH fiïm%;sYHdj hkq l=ulao@

fiïm%;sYHdjl§ Yajik moaO;sh wjysr ù l÷¿ msgùu" lsúiqï hEu" kdifha nr .;sh iy WK frda. ,laIK f,i fmkakqï lrhs' Bg wu;rj ikaê fõokd" W.=r leiSu" yqiau .ekSu flá ùu wdÈh we;s jk w;r th iqjùu i|yd iuyr úg i;s 3l muK ld,hlao .;úh yelsh' u;l ;nd.; hq;= fohla kï isref¾ m%;sYla;slrK l%shdj,sh iy jhi wkqj mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg frda. iqjùu i|yd .;jk ld,h fjkia jk njhs'

• fiïm%;sYHdj we;sùug fya;=

fiïm%;sYHdj ffjria wdidokhls' frda.shl=f.a lsúiqï" leiai wdÈh ksid wjg jd;h wmsßisÿ ùu iy úúO ;eka iam¾Y lsÍu ksid mqoa.,hl=f.ka mqoa.,hl=g ffjrih myiqfjka me;sf¾' úúO ffjri u.ska wfkal úê frda. me;sÍu yd fujka frda. ;;a;aj kej; kej; je<£u fya;=fjka wdidÈ;hl= fjkalr y÷kd .ekSu wmyiqh' YS; ld,.=Kfha§ ksfjia ;=< fukau isrefrys WIaK;ajh r|jd .ekSu i|yd fodr cfka, jid ;eîu fya;=fldg f.k frda.Shl= Yajikh lrk jd;h ksfji ;=< /f|a' túg ksfrda.S mqoa.,hdo fkdis;du ffjrifhka wmsßisÿ jQ jd;h wYajdi m%Yajdi lsÍfuka fiïm%;sYHdj myiqfjka jHma; fõ'

• WKqj;=r fldamamhla fndkak

fiïm%;sYHdfjka iïmQ¾Kfhka je<lSu wmyiq jk w;r úfYaIfhkau YS; ld,.=Kfha§ fuh ;Èka n,meje;afõ' WKq j;=rg l=mamfïksh iaj,amhla yd úIîc yd igka lrk tfukau W.=f¾ fõokdj iukh lsÍug iu;a úgñka C nyq, f,uka hqI ìkaÿ lsysmhla tla lsÍu jvd iqÿiqh' fuh yjia jrefõ mdkh lsÍu iïu; l%uhhs'

• iajNdúl ó me‚

mrïmrd .Kkdjla ;siafia  úúO frda. je<elaùfï M,odhS l%uhla f,i Ndú; jk ó me‚ úl,am m%;sl¾u udOHhla f,i f,dj mqrd ms<s.efka' fiïm%;sYHdfjka je<lSu i|yd ó me‚ fïi yekaola .ekSu ks¾foaYs;hs'

• fodvï hqI

fodvï hqI hyñka mdkh lsÍuo fiïm%;sYHdfjka je<lSu i|yd WmldÍ fõ'fuhg ñkaÜ fld< iaj,amhlao tla lrkak' tfiau f,uka fm;s lEuo fiïm%;sYHdjg fyd| m%;sl¾uhls'

• kdihg ÿï we,a,Su

yqud,h wdYajdi lsÍu ;=<ska f;;ukh r|jñka reêr kd,j, oeú,a, iukh lrhs' fuu.ska yqiau .ekSuo myiq lrjhs' kgk c,hg iq.kaOj;a bÕ=re jeks T!IO tl;= lsÍu jvd .=Kodhlh' WKq c,h ks;r iakdkh lsÍuo fiïm%;sYHd je<lSu i|yd fhda.Hh'

• ¨Kq j;=frka ysi fia§u

kdih Èf.a fmÍ tk fia ¨Kq j;=frka ysi fia§uo fiïm%;sYHdj je<elaùu i|yd fyd| m%;sl¾uhls' 

• l=¿nvq rildrl iys; wdydr

fmdmafldaka jeks l=¿nvq ri .ekajQ wdydr u.ska Yaf,aIau, neyer lsÍu W;af;ackh lrk T!IO yd iudk ld¾hhla bgq lrhs' fï ksid tajd fiïm%;sYHd ;;a;ajhg .=Kodhlh'

^http://healthmeth.com/ weiqfrka&

iqks,a w,a.u