නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wlaudj f,v lrk merisgfuda,a wêud;%djwfma cSú;fhaoS merisgfuda,a T!IOhla fkd.;a;d hehs iy;sl fjkak lsisu flfkl=g neye' f,dalfha jeäfhkau Ndú; jk jf.au wjNdú; jk T!IOhla úÈyg;a merisgfuda,a ye¢kaúh yelshs' fuu T!IOh frda.Ska fjkqfjka fohdldrhlg ls%hd lrkjd' tla me;a;lska fõokd kdYlhla ksid ks¾fõoksl ldKavhg wh;a fjkjd' ta jf.au m%;sÔjlhla úÈyg;a ls%hdlrkjd'

m%;scSjlhla úosyg ls%hdlrkjd kï mdúÉÑ lrkafka ''' @

ffjoH ks¾foaYh wkqj osklg ks¾foaY lrk jdr .Kk y;rla' fuu jdr y;r meh yfhka yhg jqj;a" we;eï wjia:dj,oS WK fyda fõokdj w;r ld,h wkqj meh y;rlg jrla ks¾foaY jqK;a meh úisy;rl ld,h ;=< jdr y;r blaujd fkdhd hq;=h' merisgfuda,a u.ska WK ;;a;ajh hgm;a jkafka T!IOfha ydialulska fkdfjhs' ffjri WK je<`ÿK úfgl úIîc úkdY fldg tys wdidokhkaf.ka isrer uqojd .kafka wfma isref¾ mj;sk m%;sYla;sh ksid' WK jeks frda. ;;a;ajhloS merisgfuda,a,nd .ekSfuka isÿ fjkafka isref¾ m%;sYla;sh u.ska wdidokhla fyda úIîc me;sÍu md,kh fjk f;la;djld,sl f,iska iykhla ,nd .ekSuhs'

isref¾ WIaK;ajh by< .sh wjia:djkaysoS th my< fy,k ksid m%;scSjl ldKavhg we;=<;a fjkjd' fõokdj iy WK we;s lsÍug fya;= fjk zz fm%diagd.a,ekaäka ZZ kue;s ridhksl øjH ksmoùu fuu T!IOh u.ska wvd, lrkjd' fï ksid fndfyda frda.Ska fkdu. hk wjia:djkao ;sfnkjd' we;eï wjia:dj,oS WK lshkafka frda.hla fkdj frda. ,laIKhla ú;rla jk wjia:djka ;sfnkjd' ta;a frda.shd fï nj okafka keye' úáka úg WK we;s jkúg merisgfuda,a fm;sj,ska iykh ,efnk ksid isrer ;=< frda.h fyd|ska ia:dms; fjkjd' fï ksid ksõfudakshdj" fvx.=" óWK fukau fjk;a frda. ;;a;ajhkaysoS jydu m%;sldr .; hq;= wjia:dj merisgfuda,a fj;ska ,efnk iykh ksid fkdoeku u. yefrkjd'

merisgfuda,a fj;ska iykh ,efnk frda. fudkjdo @

• o;a frda.

• Tiaáfhda wd;rhsáia

• ñf.%aka

• reueál fõokd

• W.=r wdYs%; jK (Sore throat) ;=jd,

• udisl Tima fõokd

• iakdhq fõokdjka

merisgfuda,a wê ud;%djla jqfKd;a '''

wms merisgfuda,a ,nd .kafka ffjoH wkque;shlska fkdfjhs' merisgfuda,a úúO fjf<| kïj,ska ye|skafjkjd' tlu T!IOh wms fkdoek úúO kïj,ska .ekSu ksid wê ud;%djla fjkak mq¿jka' ;j;a wjia:dj,oS fouõmshkaf.a fkdie,ls,a, ksid T!IO orejkaf.ka ÿriaj ;nkafka keye' isrma j¾. fndfydu m%KS;hs' fmkqfuka m%ikakhs' orejka meKs ri ksid fï T!IO oshrh mdkh lrkak fhduq fjkjd'

wê ud;%djloS we;sjk w;=re ixl+,;d'''

wê ud;%djloS jukh we;s fjkjd' ta jf.au wdydr wreÑh" Worfha fõokdj" reêr mSvkh wvq ùu" oyosh oeóu" isrer iqÿue,s ùu jf.au iuyr wjia:dj,os wlaud ffi,j,g;a n,mdk ;rugu ;;a;ajh oreKqqhs' wlaudj u.ska isrerg wd.ka;=l øjH neyer lrkjd' kuq;a merisgfuda,a wlaudj ;=< úfhdackh ùfï§ w;rueo fldgiaj,ska wlaud ffi, úkdY ùug mq¿jka' WK" ysiroh jeks frda. ;;a;ajhkays§ wms jeä ud;%djlska meisgfuda,a T!IOh ,nd .ekSug mqreÿj isákjd' ta jqK;a merisgfuda,a ,nd .; hq;= m%Yia: ud;%dj lsf,da.%Eï 1 lg ñ,s.%Eï 15 la hehs ks¾foaY lr ;sfnkjd' jhi wjqreÿ 1-6 w;r orefjl=g YÍr nr lsf,da.%Eï 1 lg merisgfuda,a ñ,s .%Eï 150 la .;a úg jf.au jeäysáfhl= kï tla Èkla ;=< wdikak jYfhka .%Eï 7' 5 lg jvd .ekSu ydksodhlhs' wê ud;%djlska merisgfuda,a T!IOh .;a úg we;s fjk ixl=,;djhka .ek fï úÈyg i|yka lrkak mq¿jka' wjia:d y;rla f,i th fmkajd fokak mq¿jka'

1 jk wjia:dj

úkdä 30 l isg meh 24 ;=<frda.shdg lsisu wmyiq;djhla ±fkkafka ke;s úh yelshs' iuyr úg wdydr wreÑh" Tlaldrh" jukh" iy úvdj

2 jk wjia:dj

meh 18-72 l ld,h isref¾ ol=Kq mi Worfha by< m%foaYfha fõokdj" yojf;a iamkaokh jeä ùu" reêr mSvkh wvq ùu" uq;%d msgùu wvq ùu

3 jk wjia:dj

meh 72-96 w;r ld,h by; frda. ,laIKj,g wu;rj wlaud ffi, úkdY ùu ksid ly meye .ekSu" reêr leá fkd.eiSu ksid isÿjk reêr jykh" iSks uÜgu my< neiSu" fud<fha ls%hdldÍ;ajh wvq ùu ksid we;s fjk úms,ir nj" isysuo .;sh bkaøh wl¾ukH ùu

4 jk wjia:dj

i;s 3 -i;s 3 - fï ld,h f.fjk úg wlaudj iy bkaøshka h:d ;;a;ajhg m;a ùug mq¿jka' kuq;a uq,a wjia:dfõ§ frda. ,laIK my< jkúg frday,a.; ùfuka frda.shdg ,nd fok T!Iëh m%;sldr ksid wlaudjg isÿjk ydksh wju lr .ekSug yelshdj ;sfnkjd' merisgfuda,a ffjoH ks¾foaYhlska f;drj ,nd .; yels T!IOhla nj we;a;' kuq;a fuh w;HjYH wjia:djl§ muKla kshñ; ud;%djlska ,nd .ekSu b;du jeo.;a' ud;%dj blaujd ,nd .ekSfuka Tng ,efnk jdishg;a jvd w;=re ixl=,;djka ksid we;s fjk ydksh nrm;, nj;a wu;l l< hq;= keye'

ffjoH md,s; nKavdr iqnisxy
cd;sl frday, - uykqjr

mqkHd pdkaokS o is,ajd