නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,aj, ySfuda.af,dîka wvqkï fldKafv hkak mq¨‍jka ksfrda.S ysiflia lshkafkflfkl=f.a fm!reIh'ta ksid fyd|ska jevqKqysiflia flfkl=f. fmkqug n,mdkjd lsh, wuq;=fjka lshkak ´fk kE'kuq;a ysiflia wdY%s; fndfyda m%Yak we;sfjkjd'udkisl wd;;sfhka cSj;ajk fndfyda ldka;djka ysifliaj, m%Yak ksid ÿla ú|skjd'fï l;dj ysifliaj,m%Yak .ekhs'

² ysiflia wêl f,i jeàu

wms ysi mSrk úg ysiflia jeàu idudkH isÿùula' ta;a wêl f,i ysiflia jeàu we;a;gu .eg¨jla' fï wkaoñka wêl f,i ysiflia jeàug fya;= lSmhla n,mdkjd'

• fmdaIK W!k;dj

wfma isref¾ j¾Okhg jf.au kSfrda.S meje;aug wjYH fmdaIK ix>gl w;r hlv b;du jeo.;a' úúO fya;+ka ksid hlv W!k;djhka we;s fjkak mq¿jka' fndfyda úg wfma wdydr u.ska ,nd .kakd fmdaIK ix>glhka w;rg hlv wka;¾.; wdydr m%udKj;a fkdùu ksid hlv W!k;djhla we;s jqfKd;a th wêl f,i ysiflia ye,Sug fya;=jla fjkak mq¿jka'

• fmdaIK wjYH;djka by< hEu

.¾NKS ld,fha§ ujf.a wdydr l<,fha j¾Okhg;a wjYHhs' ta ksid uj ,nd .kakd wdydrfha m%udKj;a hlv m%;sY;hla wvx.= ùu w;HjYH fjkjd' iuyr úg uj úiska ,nd .kakd hlv l,<fha iy ujf.a YÍrhg m%udKj;a fkdjqKfyd;a we;s fjk hlv W!k;dj ksid wêl f,iska ysiflia yef,kak mq¿jka'

• reêrfha ysfuda.af,daìka  uÜgu wvq ùu

ldka;djkaf.a Tima pl%h wef.a Ôú;fha fndfyda isÿùï iu. iïnkaOhs' Tima ùfï§ wêl f,i reêrh jykh fjkjd kï wfma reêrfha ysfud.af,daìka wvq ùfï ;;a;ajhla we;s fjkjd'úfYaIfhka w¾Yia" .íid ùï ksid wêl f,i reêrh jykh ùug mq¿jka' tA ksid ysiflia ye,Sfï m%Yak we;s fjkjd'

• fyda¾fudak fjkialï

tA jf.au wd¾;jyrKh fyj;a iajNdúl f,iska Tima kej;Su isÿjk ld,h tkï jhi wjqreÿ 50- 60 w;r ld,fha§ we;s fjk fyda¾fudak fjkialï ksid wêl f,i ysiflia jefgkak mq¿jka' ldka;djlf.a idudkH Tima pl%h Èk 28 lg jrla isÿ fjkjd' tys hï Èk .Kkla fjkia ùu idudkH ;;a;ajhla' kuq;a Tima pl%fha wl%uj;a nj Polycystic Ovarian Disease (PCOD ) frda. ;;a;ajfha tla ,laIKhla úÈyg ie,flkjd' ;hsfrdhsâ .%kaÓfha W!K;djka ysiflia jeàug m%n, fya;=jla' tjeks frda. ;;a;ajhka ksid isÿ fjk fyda¾fudak fjkialï ksid ldka;djkaf.a uqyqfKa wêl f,i frdau jefjk w;r ysiflia ye,Su;a frda. ,laIKhla f,iska ie,flkjd'

• Ôjk rgdj

j¾;udk Ôjk rgdj ksid wo ;reK orejkaf.a wdydr rgdj ;=< .=Kd;aul njla we;af;au ke;s ;rï' ilia l< wdydr miqmi ¨yqn¢kjd ñil isrerg w;HjYH fmdaIH mod¾: .ek wjOdkhla olajkafka keye' ta ksid Tjqkaf.a ysifliaj,g wjYH fmdaIKh fkd,eîu ksid wêl f,iska ysifliajefgkak mq¿jka' ta jf.au ksÈueÍu iy fldúâ" fvx.=" ´kEu oreKq udkisl wd;;shlska miqj ^Telogen effluvium& wêl f,i ysiflia yef,k ;;a;ajhla we;s fjkjd' kuq;a fuh udi lSmhlska kejf;kjd'

• T!IOj, m%;sls%hdjka

we;eï frda. ;;a;ajhkag ,nd fok ier T!IO ksid;a wêl f,i ysiflia jefgkak mq¿jka'

• cdkuh n,mEï

msßñkaf. ;Ügh we;s jqK;a ldka;djkaf. ;Ügh we;s fjkafka keye' ta jqK;a Female Pattern Hair Loss jeks ;Ügh mEÿK ldka;djka olskak mq¿jka' fuh cdkuh n,mEula'

• m%;sYla;s ÿ¾j,;dj

m%;sYla;s moaO;sfha we;sjk fjkia ùula ksid we;s fjk frda. ;;a;ajhka ksid;a ysi flia jeàug mq¿jka' wms W÷f.dõjd lEu hkqfjka y`ÿkajk ;ekska ;ek ysiflia wvq ùug n,mdk m%;sYla;slrK ÿ¾j,;djka ksid;a wêl f,i ysifliajefgkak mq¿jka'

² ysiflia ÿ¾j, ù leã hEug fya;=

• ysiflia ksis f,iska wjq,a yer mSrkafka ke;s ùu jf.au wys;lr f,iska Ndú; lrk nqreiq wdÈh

• ysiflia whka lsÍuRebonding , straight lsÍu'

• ysifliaj, kSfrda.S njg wjYH fmdaIKh fkdue;s ùu

² wl,g ysiflia meiSu

wl,g ysiflia meiSu lkiai,a,g fya;=jla' jhi;a iu. ysiflia meiSu ffcj úoHd;aul ixisoaêhla jqK;a jhi wjqreÿ 25 g wvqfjka ysiflia mefikjd kï th widudkH ;;a;ajhla' wl,g flia meiSu hkqfjka y`ÿkajk fï ;;a;ajh we;s ùug;a n,mdk fya;= ;sfnkjd'

• iuyr mjq,a b;sydifhkau wl,g flia mefik m%jk;djhla ;sfnkjd

• ;hsfrdhsâ .%kaÓfha W!k;djka ksid

• úgñka E 12 jeks fmdaIK W!K;djka

• iqÿ lnr jeks frda.  ;;a;ajhka

² ysiafydß

wfma ysialnf,ka iEu fõ,djlu ffi, ñ,shk .Kkla .e,fjkjd' fïjd le±,s le±,s jYfhka .e,ù hk w;r l=vq úÈyg Èia fjkjd' fuh idudkH ;;a;ajhla' finßla v¾ughsáia ^Seborrheic Dermatitis& frda. ;;a;ajfha§ uq¿ T¨fõu l=vq l=vq jYfhka olskak mq¿jka' fmd;=lnr jeks frda. ;;a;ajhkays§ ysialnf,ka l=vq $ fmd;= jeàu ±lsh yels w;r  idudkH  Anti -dandruff Ieïmqj,g fuu ;;a;ajh md,kh fkdfõ' ysiafydß nyq,j ;sfnkjd kï th l=re,E we;s ùug fya;=jla' k<<g fldKavh we;s úg k<, m%foaYfha;a l=re,e we;s fjkjd' ysiafydß j<lajd .ekSug kï m%;s ysiafydß T!IO fhdod ysi fia§u jf.au ysialn, úh<s kï f;,a wdf,am lrkak'

² Wl=Kka we;s ùu

orejka w;r olskak ,efnk Wl=Kka ksid ysia ln, ;=jd, fjkak mq¿jka' úfYaIfhka Wl=Kq j< hkqfjka ye`Èkafjk m%foaYfha ta ksid úúO wdid;añl;djhka we;s fjkjd' Wl=Kka j| lsÍug úúO m%;s Wl=Kq T!IO ;sfnkjd' tajd ysi .,ajkjd kï mjqf,a iy mx;sfha wks;a wh;a m%;sldr ,nd .ekSu wjYHhs' ks;r ks;r Wl=Kka we;s fjkjd kï ysiflia fldgg lemSu wjYHhs'

ysiflia wdY%s;j we;s fjk.eg¨j,ska ksoyia ùug kï

• ysiflia j¾Okhg" iy fmdaIKhg wjYh mßÈ wdydr ,nd .ekSu

• ysifliaj, jf.au ysia lnf,amsßisÿlu mj;ajd .ekSu

• ysiflia fjkqfjka ,nd fok i;aldr WodyrK jYfhka f;,a .Eu" iïndykh" ysiafydß i|yd m%;sldr ,nd .ekSu

• ysiflia msßisÿ lsÍug fhdod .kakd ieïmq" lkaäIk¾ wdÈfha ixhq;sh .ek wjOdkh ±laùu

• ú,dis;djka ksid ysifliaj,g isÿ úh yels ydksh .ek;a wjOdkh ±laùu

• ysiflia wdYs%; .eg¨j,g ksis m%;sldr ,nd .ekSu'


p¾u frda. ms<sn|úfYaI{
ffjoH p;=rd¾h isßj¾Ok
uQ,sl frday," n,xf.dv

mqkHd pdkaokS o is,ajd