නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

johla jk l=re,Eia;%S mqreI fNaohlska f;drj yeuflfklagu we;sfjk fohla ;uhs l=re,E lshkafk'fïjd mqxÑ jqK;a ys;g kï f,dl= johla' l=re,E we;sùug fydafudak l%shdldß;ajh" f;,a wêl wdydr .ekSu" m%ñ;sfhka f;dr wdf,amk mdúÉÑh" kskao wvq nj yd udkisl wd;;sh n,mdkjd'

iq,Nj olskak mq¿jka fjkafk l¿ fyda iqÿ ysila iys; l=re,Ehs' fï tk l=re,E ìì,s w;ska w,a,kak lvkak hkak fyd| kE' tflka fjkafk tys ;sfhk mglj,g ydks fj,d le,e,a njg m;afjk tlhs' b;ska fï mqxÑ ìì,s myiqfjkau f.or§ bj;a lr.kafk fldfyduo lsh, wms n,uq'

whsial=re,Ejla tk úg whsia lene,a,la tu ia:dkfh wdf,am lsßfuka ta ìì,s ieklska bj;alr.kak mq¿jka' tA jf.au uqyqfKa ;sfhk l=Kq bj;a lr reêr .ukd.ukh l%uj;a  lrk yelshdj;a whsiaj,g ;sfhkj'ó me‚ó me‚ i;= iajdNdúl úIîc kdIl .=Kh ksid l=re,E blaukska bj;alr.kak mq¿jka' l=re÷ l=vq yd ó me‚ ñY%lr wdf,am lsßfuka l=re,E le,e,a o bj;alr.; yelshs'

foysfoysj, wvx.= úgñka B .=Kh ksid l=re,E ,m úh<Sfï yelshdjla ;sfhkj' fï ksid l=re,E blaukska bj;alr.; yel' foys hqI lmq frÈ lene,a,l fmdÕjd f;;ud;a;= lrkak' fuuÕska b;d blauka m%;sM, ,nd.kak mq¿jka'iqÿÆkqÈ,Sr yd nelaàßhd u¾okh lsÍfï yelshdjla iqÿÆkq i;= fjkjd' iqÿÆkq ìla tlla folg lmd l=re,E u; iaj,am fõ,djla ;nd we,a c,fhka fidaod yeßfuka blauka m%;sM, ,nd.; yelshs'  Èkm;d wdydr fõ,g iqÿÆkq tlalr .ekSuo YÍrhg .=Kodhlhs'tajf.au ks;ru uqyqK fidaod msßisÿj ;nd .ekSu" m%ñ;sfhka hq;= wdf,am mdúÉÑh" t<j¿ m,;=re ks;r wdydrhg .ekSu ;=<ska o wmg l=re,E wju lr.kak mq¿jka'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

w¾Ñ; b÷jr