නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,dal ck.ykfhka ñ,shk 463 lg Èhjeähdj


fkdjeïn¾ 14 jeksodg fhÿKq f,dal Èhjeähd Èkh fjkqfjks'


f,dal Èhjeähd Èkh iEu jirlu fkdjeïn¾ 14 jeksod f,dj mqrd rgj,a 160 g jeä ixLHdjla wka;¾cd;sl Èhjeähd m¾Iofha yd f,dal fi!LH ixúOdkfha uQ,sl;ajfhka iurkq ,nhs' Ôú; /ila fírd.;a bkaishq,ska T!IOh fidhd.;a lS¾;su;a úoHd{hl= jQ Y%Su;a f*ä%la nekaákaf.a (Sir Frederick  Banting) WmkaÈkh fhfok fkdjeïn¾ 14 jeksod 1991 jif¾ isg fï olajd jirla mdid f,dal Èhjeähd Èkh f,i iurkq ,nhs'


Èhjeähdj je<elaùfï § yd m%;sldr lsÍfï§ iqúfYaIS ld¾hNdrhla bgqlrk lKavdhula jk fyo fyÈhka isyslsÍu ms‚i fujr o f,dal Èhjeähd Èkfha f;audj f,i —fyÈh iy Èhjeähdj˜ hkak f;dard f.k we;' f,dj mqrd ñ,shkhlg jeä msßila Covid 19 jix.; frda. ;;;a;ajfhka ñh f.dia we;s wjia:djl Covid 19 frda.fha ixl+,;dj,g f.dÿre ùfï jeä wjodkula we;s lKavdhula jk Èhjeähd frda.Ska fuu jix.;fhka wdrlaId lr .ekSu .ek o fujr jeä wjOdkhla fhduqj we;'Èhjeähdj hkq'''

YÍrfha reêr.; .aÆfldaia uÜgu md,kh lrk m%Odku idOlh jk bkaishq,ska fydafudakfha i%djh wvq ùu yd tys ksis l%shdldÍ;ajhla fkdue;s ùu ksid reêr.; .aÆfldaia uÜgu ksYaÑ; mrdih blaujd hEu Èhjeähd frda.fha uQ,sl ,laIKhhs'idudkH mqoa.,hl=f.a ksrdydr .; reêr .aÆfldaia uÜgu 100 mg/dL  uÜgug jvd wvq w.hl mj;shs' tu uÜgu ksrka;rj100 - 125 mg/dL w;r we;s ùu th mQ¾j Èhjeähdj f,i o 126 mg/dL fyda Bg jeä ùu Èhjeähdj f,i o y÷kajhs'

 

Èhjeähd frda.fhka rgg we;s n,mEu

fuhg jir 10 lg muK fmr Y%S ,xldj mqrd isÿ l< iólaIKhlg wkqj furg ck.ykfhka 10] lg muK frda.h je<£ we;s nj fmkajd § we;' jvd;a uE; ld,fha l< l=vd iólaIK uÕska úfYaIfhkau k.rnoj Ôj;a jk jeä m%;sY;hla Èhjeähd frda.hg f.dÿrej we;s nj fmkS f.dia we;'ia:q,;dj nyq, ùu" jerÈ wdydr mqreÿ" jHdhdu u| nj" ol=Kq wdishd;slhkaf.a Èhjeähdjg keUqre cdkuh ieleiau hk lreKq fu;rï wêl msßila furg Èhjeähdjg f.dÿre ùug m%Odk idOl ù we;'Èhjeähd frda.Ska jeä msßila ñh hkqfha ta yd iïnkaO m%Odk w;=re wdndOhka jk yDo frda." wd>d; jeks frda. ;;a;ajj,sks' Bg wu;rj jl=.vq wl¾uKH ùu" weia wkaO ùu" iakdhq wdndO yryd ll=,aj, iqj fkdjk ;=jd, we;sùu yd fomd wysñ ùu ksid ie,lsh hq;= msßila jd¾Islj wm rfÜ ksIamdok yd fiajd ld¾hhj,ska bj;a fõ' Tjqka fjkqfjka rchg yd rfÜ ck;djg oeÍug isÿjk fi!LHuh msßjeh o b;d wêlh'

 

Èhjeähdj y÷kd.kafka'''

reêr.; .aÆfldaia uÜgu b;d by< úg wêl f,i nr wvqùu" wêlj oefkk msmdih" jeä jdr .Kkla uq;% msgùu olakg we;'kuq;a fndfyda Èhjeähd frda.Ska ;=< lsisu frda. ,laIKhla fkdfmkajd jqjo Èhjeähdj ;sfnkakg mq¿jka' tu ksid my; ldKavj,g wh;a wh ksrka;rfhka Èhjeähdj i|yd reêr mÍlaIdjla lr .ekSu jeo.;a h'

  • jhi wjqreÿ 40 g jeä wh
  • jhi wjqreÿ 40 g wvq jqj;a YÍr ialkaO o¾Ylh ^BMI& w.h 25 g jeä wh
  • mjqf,a idudðlhl=g Èhjeähdj fyda yDohdndO mj;sk wh
  • .¾NkS iufha Èhjeähdj mej;Su fyda nr lsf,da.%Eï 4 g jeä orejl= m%iQ; l< ldka;djl ùu
  • wê reêr mSvkh fyda reêr.; fldf,iagfrda,a uÜgu jeä wh
  • wlaudfõ wêlj f;,a ;ekam;a ù ^Fatty liver& we;s wh
  • fmd,sisiaála Tfjßhka iskafv%daï ^Polycystic ovarian syndrome& ;;a;ajh we;s wh

 

Èhjeähdj y÷kd .ekSug flfrk mÍlaIK

  • ksrdydr.; reêr .aÆfldaia uÜgu mÍlaIdj (Fasting Blood Sugar)
  • HbA1 C mÍlaIdj' fuu mÍlaIKh ´kEu wjia:djl isÿ l< yel'
  • .aÆfldaia .%Eï 75 la mdkh lr meh 2 lg miqj flfrk .aÆfldaia mÍlaIdj ^fuu mÍlaIdj úfYaIfhka flfrkafka .¾NŒ iufha miqjk whg&


m%;sldr l< hq;= wdldrh'''

Èhjeähdj md,kh i|yd úêu;a fmdaIHodhS wdydr fõ,la ,nd.; hq;=j ;sfí' wdydr fõ, ilia lr .ekSfï§ msIagh wvq" fl¢ jeä m%udKhla iys; wdydr tlalr .ekSu iqÿiqhs' ta jf.au wêl iSks fyda fïoh iys; wdydr wvq lsÍu;a" wêl iSks iys; lEu îu j¾." ri l< lsß yd m,;=re îfuka je<lSu;a jeo.;a'tfukau ks;sm;d jHdhdu lsÍu;a .aÆfldaia uÜgu md,khg fnfyúka jeo.;a' fï wkqj by; i|yka l%u uÕska Ôjk rgdfõ fjkila we;s lr .kakd w;ru ksis mßÈ T!IO Ndú; lsÍu Èhjeähd frda.h md,khg fukau ixl+,;d j<lajd .ekSug w;HjYH fõ' ta i|yd Ndú; jk T!IOj, ìh úh hq;= §¾>ld,Sk w;=re wdndO lsisjla ke;' ta jf.au Èhjeähdjg Ndú; lrk" yDo frda. yd jl=.vq frda. ixl+,;d wju lrk kj T!IO ldKav o uE;l§ fjf<|fmd<g tlaj ;sfí' tkak;a lsÍug jvd;a myiq wdldrfhka ilia l< úúO j¾.j, bkaishq,ska j¾. o oeka we;'tneúka l,a we;sj frda.h y÷kd f.k Bg iß,k mßÈ Ôjk rgdfõ fjkialï we;s lr.kakd w;ru ksis ffjoH Wmfoia wkqj T!IO kshñ; wdldrhg Ndú;hg .ekSu ;=<ska fuu frda.hg id¾:lj uqyqK § i;=áka Ôú;h .; lsÍug Tng mq¿jk'

 

Covid 19 yd Èhjeähdj

fldfrdakd ffjri ldKavhg wh;a Covid 19 kï jQ ffjria wdidok ;;ajh f,dj mqrd jix.; ;;a;ajfhka me;sr hk fudfyd;l Èhjeähd frda.Skag hï wjodkula ;sfnk nj fmfka' ´kEu jhil wfhl=g Covid 19 ffjri wdidokh we;súh yels jqjo Èhjeähdj jeks §¾>ld,Sk frda.j,ska fmf<k frda.shl=g bka jeä wjodkula mj;S' Èhjeähd frda.Skag Covid 19 ffjrih wdidokh jqfKd;a m%;sldr lsÍu wfkl=;a frda.Skag idfmalaIj ;rula wmyiqh' thg fya;=jkafka reêr.; .aÆfldaia uÜgu Wia my;a ùu" Èhjeähd ixl+,;d mej;Su" m%;sYla;slrK moaO;sfha ÿ¾j,;d yd jeä .aÆfldaia uÜgul§ ffjrih jvd fõ.fhka me;sÍuhs'

 

Tn Èhjeähd frda.sfhla kï'''

        Covid 19 ffjrih wdidokh we;s jqjfyd;a hk fmr iQodku ;nd .ekSu w;sYh jeo.;a' ta ksid fï ld,fha § Èhjeähdjg .e<fmk fmdaIHodhS wdydr .ekSu;a" ksis fia T!IO .ekSu;a wjYHhs' ta jf.au reêr .aÆfldaia uÜgu fyd| uÜgul mj;ajd .ekSu;a w;HjYHu ldrKdjla'Èhjeähd frda.sfhla jQ Tng hï fyhlska Covid 19 wdidokh ù we;ehs ielhla mj;skjd kï iq¿ fyda Yajik frda.S ;;a;ajhla mj;S kï" rch uÕska ,nd§ we;s ÿrl;k wxl fj; l;d lr wjYH Wmfoia ,nd.kak' kshñ; ld,igyklg wkqj jev lrkak' wêlj uykais fjkak tmd' iqj kskaola ,nd .ekSu;a fnfyúka jeo.;a' fmdÿ ia:dkj,g hEfuka je<lS yels iEu úgu ksjfiau /£ isákak'Èhjeähdj yd fydafudak frda. ms<sn|

úfYaI{ ffjoH

iÑ;a wNhr;ak

fcHIaG lÓldpd¾h" fld<U ffjoH mSGh


;udrd m;srK