නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejkag je,s fyda je,s oeuQ lvodis u; onr we.s,af,ka ,shkak fokakwo wfma rfÜ wOHdmk rgdj fmkSu" weiSu iy uki uq,a lr f.k f.dv ke.S ;snqK;a fuu rgdj .%yKh lr .ekSug wmyiq orejka isákjd' fï w;r fjkia yelshdjka we;s orejkao bkak mq¿jka'

• fjkia yelshdjka we;s orejka   ljqo @

² Táiï ;;a;ajfha orejka

² wjOdk W!K;d wê ls%hdldÍ orejka

² uia;sIal wdndO

² äiaf,laishd - lshùfï iy wlaIr úkHdih wmyiq;d

² äia.%dmshd - ,sùfï wmyiq;d

² äiale,alshq,shd

.Ks;hg wolaI fujeks wmyiq;d ;snqK;a tjeks orejka fjkqfjka wkq.ukh lrk l%ufõohka ±ka m¾fhaIlhkaf.a wjOdkh fhduq ù ;sfnkjd' fmkSu iy weiSu muKla Ndú; lrñka bf.k .ekSug wmyiq;djhla olajk orejka fjkqfjka nyq ixfõok m%fõYh Ndú; lsÍug yelshdjla ;sfnkjd'orejkag je,s fyda je,s oeuq lvodis u; onr weÕs,a, iam¾Y lr b.ekaùfï§ ,efnk m‚úv fud<hg fyd¢ka OdrKh lrkjd' fí%,a l%ufhka wOHmkh ,nk mqoa.,hka Tn ±l we;s' w;S;fha§ fndfyda fihska wOHdmkh ,nd ;snqfKao je,smS,af,a wl=re ,sùfuka neõ wOHdmk b;sydifha§ i|yka fjkjd' .Ks; l¾u Ndú; lsÍfï§;a orejka w;r úúO yelshdjka iy wmyiq;djhka ;sfnkjd' tA ksidu .Ks; l¾uhkays§ .,a lene,s" f.ä j¾. fhdod f.k tl;= lsÍï iy wvq lsÍï lsÍug;a" ,S fyda ma,diaála Ndú;fhka ;ekQ .Kka iE§ug W.;yels l%Svd NdKav fhdod .ekSug;a mq¿jka' bx.s%is fydaäfha wlaIr ms<sfj,ska mdvï lsÍu iuyr úg orejdg wmyiq wlaIr bx.%Sis wlaIr .S;hla f,i .hd orejkag W.kajk whqre wm wid we;¡'  mdvula wjidkfha§ Ñ;%hla w¢kakg .=rejrhd úiska kshu l<;a fndfyda uõmshka yeuodu Ñ;% w¢kak fokjd hehs fpdaokd lrkjd' tfy;a mdvul jeo.;a fldgia OdrKh lr .ekSfï§ Ñ;%hla we£u jvd;a M,odhlhs' Diagrams iy Charts Ndú;fhka o flfrkafka f;areï .ekSug iy u;l ;nd .ekSug myiq lsÍuls'¡

• wê l%shdldÍ;ajh iys; orejkaf.a .;s ,laIK

² tl ;ekl jeä fõ,djla  jdä ù isàug fkdyels ùu'

² mqgqfjka ke.sg tA fï w; weú§u'

² wjOdkh fkdue;s ùu

² ks;r Wv ke.Sug W;aiy orhs'¡

² hula lsÍug fmr tys Nhdkl lu .ek is;d fkdn,k ksid ;=jd, isÿ lr .kakd wjia:d o wka whg ysßyer lsÍu ±l .; yel'

• wê l%shdldÍ;ajh iys; orejkag b.ekaùu

fï orejkag bÈß fm< wiqkla ,nd §u u.ska wjOdkh mdvu fj; r|jd ;nd .ekSug mq¿jka' mka;s ldurh ;=< NdKav wju lrkak' fujeks orejka fhduq l< hq;af;a ;rÕldÍ l%svdjkag fkdj úfkdaod;aul fi,a,ï i|ydh' idudkHfhka isÿ lrk ls%vdjkaghs' Èùu" msyskSu" fnda, .eiSu jeks iu jhfia ñ;=rka iu. ls%vdjkag fhduq lsÍfuka Tjqkaf.a uki ;ekam;a fõ' zzTramplineZZ jeks lS%vd WmlrK Ndú;h <uqkag m%fõYï iys;j Wv mekSug wjia:djla ,nd fohs'l=vd <uqkaj ,S fyda ma,diaála wYajhka jeks lS%vd NdKavhl ;nd ke<ùu o Wmldrhla fõ¡ úúO l%Svd NdKav tl ;ekl ;nd fi,a,ï l< úg Tjqka tl ;ekl /£ isák ld,h jeä lr .; yels h'¡ <uhd Èßu;a lsÍug ;re iy isky uqyqKq igyka Ndú;d lrkak'iujhfia ñ;=rka iu. úfkdaofhka isákakg bv fokak' weiqrg fndfyda fihska hym;a .;s .=K we;s ldreKsl orejkaf.a weiqr ,nd fokak' .y" fld<" u,a iys; iqkaor mßirhka fj; orejd iïnkaO lrkak' Ñ;%" kegqï" ix.S;fhka orejdf.a ukig úfõlhla ,nd fok ksid tjeks ls%hdldrlï fj; orejd jeäfhka fhduq lrkak' l%udkql+,j yqiau .ekSu iy my; ±ófï mqreÿ yqre lrkak'  fujeks .;s meje;=ï ksid iuyrúg fuu orejkag T!IO Ndú; lsÍug isÿ fõ¡ T!IO ksid w;=re wdndO we;s ùug bv we; ¡iuyrúg j,smamqj jeks frda. ;;a;ajh mjd we;s ùug bv we;¡ tu ksid T!IO Ndú;d lsÍug fmr yeisÍu l%udkql+, lr .; hq;= h¡¡ fï fjkqfjka  ìfyaúh¾ f;rmsiaÜ jeks Ñls;ailhska iyNd.S lr .; hq;= h¡ ufkda ffjoH WmfoaYlhska" <ud ufkda úoHd{hka iy <ud frda. úfYaI{ ffjoHjrekaf.ao Wmfoia ,nd .; yels h'¡

• wys;lr foa '''

² oreKq l%shd fmkajk ldgqka yd Ñ;%mg keröu 

² ri ldrl" j¾Kl" iy wêl iSks iys; wdydr

• wdydr leùfï§

orejd miqmi ÿjñka wdydr leùug W;aidy lf,d;a orejd tl ;ekl ys£ug mqreÿ fkdjkq we;¡ m%fõYï iys; ldurhl úúO l%Svd NdKavo iys;j orejd ;ndf.k uj mqgqjl ys| orejd úáka úg ;ud fj; le|jñka wdydr ,nd §fuka  l%ufhka tl ;ekl ys| wdydr .ekSug mqreÿ jkq we; wfkl=;a ld¾hhka i|yd o tl ;ekl ys£ug yqre fjkjd' ljk .uka l;kaor lSu;a .e<fma'kskaog fmr uki le<fUk Ñ;%mg keröu iqÿiq ke;¡ uki ;ekam;a jk wdldrfha <ud l;djla lshjkak' ? fnda ùug fmr kskaog hEu jvd;a iqÿiq h'¡

• Táiï ;;a;aajh we;s orejkaf.a ,laIK

² weig wei .eàfuka je<lSu

² l:d lsÍu m%udoh

² wx. p,k f;areï fkd.ekSu

² lKavdhula jYfhka jev lsÍug fkdyels ùu

• Táiï orejkag b.ekaúh hq;= l%u

orejd Tn bÈßfhka ys÷jd fofk;a foi n,ñka ls%hd lrkak' Tyq iu`. .Kq fokq lrñka lghq;= lrkak'WÞ( Ñ;% w¢k úg Tyqf.ka mdg l+re b,a,kak'lreKdj iy wdorh fmkajkak'flá meyeÈ<s jpk j,ska f;areï lr fokak'ld, igyklg wkqj jev lrkak'Èk p¾hdfõ fjkiaùula we;akï l,a ;shd okajkak'Táiï j,ska fmf<k ixfõol .eg¨ iys; orejka ueá" je,s" iy msá .=<s wkñka fi,a,ï lsÍu'

• fjk;a lreKq

ld, igyklg wkqj fmd;a nE.h ilid .; fkdyels whg tla tla úIh fjkia mdg .ekaùu¡ tu mdg u tu úIhg wÞ, fmdf;ys ljrh u; we,ùu¡úIhg wÞ, fmd; f;dard .ekSug fkdyels kï úIhg wÞ, Ñ;%hla tu fmdf;a ljrh u; we| w,jd ;eìh hq;= h¡fj,djg wkqj jev lsÍug fkdf;afrkjd kï Trf,daiqj bÈßmi l< hq;= jevh fhdÞ Ñ;%hla we| fmfkk ;ekl t,a,d ;nkak'

<ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
frdaIskS lreKdkdhl
YS% chj¾Okmqr uy frday,;,m;amsáh

• mqkHd pdkaokS o is,ajd