නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ආගන්තුක රුධීරය ප්‍රතික්ෂේප  කරන රෝගින්ට Er නව රුධීර ඛණ්ඩය Ôúkaf.a meje;au fjkqfjka w;HjYH iÔú ffi, /.;a ødjKh reêrh hkqfjka ye|skafjkj' ñksia reêrh m%Odk ldgia follg fnfokjd'

• ffi,uh fldgi

• ;r,uh fldgi

fuys ffi,uh fldgig r;= reêrdKq" iqÿ reêrdKq iy mÜáld we;=<;a fjkjd' ;r,uh fldgig wh;a jkafka zz ma,diaud ZZ f,iska ye¢kafjk ødjK fldgihs'úsúO frda. ;;a;ajhkays§ ñksia Ôú; wdrlaId lr .ekSu i|yd frda.shdg .e,fmk reêrh ,nd §u w;HjYH fjkjd' ñksia reêr .Kh ABO Ok iy iDK hkqfjka fldgia j,g fnod ±lafjkjd' mqoa.,fhl=f.ka mqoa.,fhl=g reêrh ,nd §fï úúO wjia:djka we;s fjkjd' tjeks wjia:djka w;rg

² yÈis wk;=re ksid wêl f,iska isÿ fjk reêr jykh

² ore m%iq;shl§ isÿ fjk wêl reêr jykh

² nrm;, Y,H l¾u ksid isÿ fjk wêl reêr jykh

² ;e,iSñhdj

² ysfuda*S,shdj

² fvx.= rla;md;h

² wlaud frda.Ska

• f,a mß;Hd. LsÍu'''

mß;Hd.YS,S;ajfhka jqK;a ,nd fok reêrh fjk;a frda.sfhl=g ,nd §fï§ wjodkï idOl ;sfnk ksid reêr mß;Hd.YS,Ska ms<sn|j;a mQ¾j mÍlaIK isÿ lrkjd' mß;Hd.YS,s;ajfhka reêrh ,nd fok mqoa.,fhl=f.ka jrlg ,nd .kakd reêrfha Odß;djh ñ,s,Sg¾ 450 la muK fõ' ,nd fok mqoa.,hd jhi wjqreÿ 18- 60 w;r yß 50 g jeä mqoa.,fhl= ùu wjYH fjkjd' Tyqf.a frda. b;sydih wkqj iudc frda." taâia wdidÈ;fhl= fkdùu fukau fnda fkdjk frda. fkdue;s njg frda. b;sydih ms,sn|j jd¾;djka ,nd .ekSfuka miqj reêrh mß;Hd. lsÍug f;dard .kakjd'ta jf.au we;eï wjia:dj,§ Y,Hl¾uhlg Ndckh lrk mqoa.,hd úiska l,ska ,nd fok reêrh f,a nexl=jl ;ekam;a lr Y,H l¾uh isÿ lrk wjia:dfõ§ ta mqoa.,hdg ;ukaf.au reêr mdrú,hkh lrk wjia:djka we;s w;r th iajhx reêr mdrú,hkh hkqfjka ye¢kafjkjd'

• reêr mdrú,hkh

reêr mdrú,hkh fyj;a ksfrda.S mqoa.,fhl=f.ka frda.S mqoa.,fhl= fj; reêrh ,nd §fï§ ,nd fok ksfrda.S mqoa.,hdf.a reêr .Kh frda.shdf.a reêr .Kh iu. .e<mSu w;HjYH idOlhla f,iska ie,flkjd' reêr j¾.h ;SrKh jkafka reêr ffi, u;=msg we;s fm%daàk meje;Su fyda fkdmej;Su u;hs' reêr mdrú,hkfha§ mjd wd.ka;=l reêrh m%;slafIm lrk frda.Ska isák w;r ta ;;a;ajh Alloimmunization hkqfjka ye¢kafjkjd'

Er kj reêr lKavdhu

ì%iag,a úYaj úoHd,fha m¾fhaIlhska iy reêr j¾. úu¾Ykh ms<sn| cd;Hka;r ridhkd.drh úiska ÿ¾,N kj reêr lKavdhï moaO;shla fidhd f.k ;sfnkjd' fuys§ m¾fhaIlhska úiska wd.ka;=l reêrh m%;slafIam lrk mqoa.,hkaf.a Era, Erb iy Er3 wd.ka;=l reêrh m%;slafIm lsÍug fya;= fjk Piezo1 fm%daàkh Tjqka úiska y÷kd .;a;d' fuys cdk fla;lrKfhka m¾fhaIlhska úiska fuu Piezo1 fm%daàkah fjkia lrñka ffi, u;= msg fjkia fm%daàkhla f.dvk.kq ,enqjd' DNA wkql%ukh iy cdk ixialrK Ys,am Ndú;d lrñka y÷kajd ÿka fuu kj reêr lKavdhu Er hkqfjka kï lrkq ,enqjd'

• reêr.; frda. i|yd Er

fuu reêr lKavdhu ÿ¾,Nhs' fuu reêrh fhdod f.k m¾fhaIlhka úiska HDFN ^ hemolytic disease of the fetus and newborn& fyj;a ujf.a reêr ffi, iu. fkd.e<mSu ksid l<,fha r;= ffi, ì| jeàug fya;= ù isÿ fjk .íid ;;a;ajhg úi÷ula fidhd .;a;d' fujeks iajNdúl l<, .íidjka fjkqfjka jir 30 la mqrd mÍlaIK isÿ l<;a Tjqkag úi`ÿï ,enqfKa keye' kuq;a fï jkúg reêrfha mj;sk .eg¨ ksid l<, .íidjkag m;a fjk uõjreka fjkqfjka úi÷ï ,nd .ekSfï yelshdj wmg ,eî ;sfnkjd' fuh ydialula hehs IBGRL r;= ffi, úu¾Yk tallfha m%OdkS ksfld,s f;%dkagka i|yka lrkjd' wkd.;fha§ ÿ¾,N reêr lKavdhï iys; frda.Ska fjkqfjka m%;sldr lsÍfï yelshdjla wmg ;sfnk nj Tyq i|yka lrkjd' fï w;r ì%iag,a úYajúoHd,fha ffi, Ôj úoHdj ms,sn| uydpd¾h iy reêr noaO m¾fhaIK tallfha wOHlaI wEIa fgdaks i|yka lrkafka' zzir, r;= ffi,h wmj mqÿuhg m;a l<d' Piezo hdka;s%l ixfõok fm%daàkhla' tla tla ffi, fm%daàkfha Piezo msgm;a ish .kKla ;sfnkjd' kuq;a fuys§ fhdod .;af;a m%;sfoayckl lSmhla muKhs' ta wkqj ,nd .;a f;dr;=re wkqj wkd.;fha§ wd.ka;=l reêrh m%;slafIm lrk frda.Ska i|yd jf.au fkd.e,fmk reêr lKavdhï ksid isÿ fjk l<< .íidjka fjkqfjka Er reêr j¾.h fhdod .ekSug wmg yelshdj ,efíú.

^https://abc7chicago.com weiqfrka&

mqkHd pdkaokS o is,ajd