නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ldka;djkag nyq,ju fkdoekSu uq;%d msgjkafka wehsuq;%d wdfõ. hï;dla ÿrg md,kh lr .ekSfï yelshdjla wmg ;sfnkjd' kuq;a iuyr wjia:dj,§ úfYaIfhka ldka;djkag uq;%d wdfõ. md,kh lr .ekSfï wmyiq;djhka .ek meñ‚,s ;sfnkjd' tjeks ;;a;ajhka lSmhla .ek i|yka lrkak mq¿jka'

² Wr l=yrfha wNHka;r mSvkh jeä jqKdu lysk úg" lsúiqï hk úg iy iskdfik úg uq;%d msgùfï ;;a;ajhla we;s fjkjd' fuh ( stres incontinence )f,i y`ÿkajkjd'

² uq;%d lsÍfï wjYH;djh we;s jqK úg jeisls<shg hk f;la fyda ord .ekSfï myiq;djh jeisls<shg hk f;la fyda uq;%d nr ord .; fkdyelsj w;ru.§u uq;%d msgùu ( Urge incontinence ) f,i y`ÿkajkjd'

² fï ;;a;ajhka folu ñY% jQ frda. ;;a;ajh Mix – incontinence

² Continevous - incontinence ks;r uq;%d msgùu'incontinence frda. ;;a;ajh ;reK jhfia whg;a we;s fjkak mq¿jka' ore m%iq;shl§ isfiaßhka ie;alula isÿ lsÍu" .¾NdIh bj;a lsÍu jeks ie;alï ksid uq;%dYh fyda uq;%d jdyskSh fhdaks ud¾.hg iïnkaO ù ;sîu ksid ks;ru uq;%d ldkaÿ ùfï ;;a;ajhla we;s fjkjd' fï ;;a;ajh we;s fjk wks;a wjia:d

² .eí f., ms<sld ;;a;ajh we;s úg

² .eyeKq orejkag Wmf;a§u we;s ixcdkkSh wdndO

² l,d;=rlska jf.a over flow incontinence ;;a;ajhka we;s úh yel' uq;%d ud¾.h ysrù we;s úg uq;%dYh msÍ udxY fmaYs wels,Su ksid uq;%d msgùu'

• fï wmyiq;djhg fya;=

ldka;djkaf.a uq;%d ud¾.fha l=vd keïula ;sfnkjd' mSvkh jeä jk úg fï fmaYsfha keïu u.ska uq;%d bfí msgùu md,kh lrkjd' ore .enla ork ld,fha§ fY%da‚ fïL,dfõ udxY fmaYsh úia;drKh jkúg fï keïu ke;s fjkjd';rndre ldka;djkaf.a Wr l=yrfha we;s fïo ;;a;ajh ksid fY%da‚ fïL,dfõ udxY fmaYsh È. yeÍ keïu we;s lrk udxY fmaYsh ÿ¾j, ùu ksid Wr l=yrfha mSvkh jeä jk wjia:jkaysÈ uq;%d msgfjkjd'

² uq;%d ud¾.h iy uq;%dYh tl;= jk ia:dkfha ;sfnk Bladder neck udxY fmaYsh ÿ¾j, ùu ksid Wr l=yrfha mSvkh jeä uq;%d bfí msgfjkjd' ta frda. ;;a;ajh Bladder neck deficiency hkqfjka ye¢kafjkjd'

² jeis<shg hk f;la fyda uq;%d nr ord .; fkdyelsj w;ru.§u uq;%d msgùu  .¾NŒ ld,fha§ jf.au .¾NdIfha iy äïn fldaIj, f.ä we;s úg isÿfjkjd'

² uq;%dY ms<sld

• m%;sldr ,nd .ekSu

wms uq,skau fï frda. ;;a;ajh ksid frda.Shdg we;s wmyiq;djhka .ek úuid oek .kakjd' Tjqkag Èklg hg we`ÿï lSmhla udre lsÍfï wjYH;djh ;sfnkjd' iuyr úg Bg;a jvd ;;a;ajh nrm;, jqfKd;a Pad w¢kak fõú' iuyr úg Pad tlg;a ord .ekSug wmyiq jqkdu f;;ukh r|d .kakd vhm¾ w¢k ;;a;ajhg m;a fjkjd' urinary incontinence frda.sfhl=f.a uq,skau iïmQ¾K uq;%d mÍlaIK jd¾;djla ^ Urine Full Report  & ,nd .kakjd' fuys r;= ffi, jeks ;;a;ajhla ;snqfKd;a wdidokhla fyda ms<slduh ;;a;ajhla nj y`ÿkd .kak mq¿jka' fojkqjg uq;%d j.d lsÍfï jd¾;djla ^ Urine culture  & ,nd .kakjd' frda. ;;a;ajh ;j ÿrg;a y`ÿkd .ekSu i|yd w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIdjla isÿ lrkjd'

túg uq;%dYh jgd we;s wjhjhka fj;ska we;s jk mSvk ;;a;ajh y`ÿkd .ekSug mq¿jka'Cystoscopy mÍlaIkhla u.ska Bladder neck iy uq;%dYh wNHka;rfha wdidok" ms<sld iy uq;%d ud¾.fha l=vd ùula jeks ;;a;ajhka y÷kd .kakjd' ta jf.au uq;%dYh iy fhdaks ud¾.h w;r we;s iïnkaO;djh;a y÷kd .kak mq¿jka'Uro Dynamic mÍlaIKh u.ska uq;%dYfha yels,Sï ms<sn|j jd¾;djla ,nd .ekSug mq¿jka' WodyrKhla úÈyg wfma uq;%dYfha ñ,s ,Sg¾ 150 la msrek úg uq;%d lsÍfï wjYH;djh we;s jqK;a th ñ,s ,Sg¾ 400 la muK jk f;la ord .kak mq¿jka' computerized tomography (CT) urogram mÍlaIKh u.ska uq;%dYh iy .eyeKq isrer w;r iïnkaO;djhla ;sfnkjdoehs y÷kd .kakjd' l=vd orejkaf.a uq;%djdyskSj, ixcdkkSh wdndO .ek;a ;yjqre lr .kak mq¿jka'

• m%;sldr

² stres incontinence frda.Skag uq;%d msgùug fya;= jk leiai" lsúiqu jeks frda. ;;a;ajhkag m%;sldr ,nd f.k tajd md,kh lr .ekSu uq;%dud¾.fha keïu ÿ¾j, wjia:jl fyda Bladder neck deficiency i|yd Y,H l¾u m%;sldr l%u ;sfnkjd'

² Mix - incontinence frda.Skag uq;%dYh yels,Su wvq lrk T!IO ,nd §u' fï i|yd Botox jeks T!IO uq;%dYhg kslafIamkh lrkjd' T!Iëh m%;sldr u.ska iqjhla fkd,efnkjd kï uq;%Yfha újD;j fyda iajhxlS%h f,iska md,kh fkdjk keïu m%;sixúOdkh lrkj'

² uq;%dYh " uq;%djdyskS iy fhdaks ud¾.h w;r iïnkaO;djh úikaê lsÍu'

² uq;%d jdysksh ixcdkkSh wdndO we;s .eyeKq orejkaf.a th ksis mßÈ ia:dk.; lsÍu'


ckH uq;% Y,H úfYaI{ ffjoH
uydpd¾h ta' hQ' î fm;shdf.dv
YslaIK frday,fmardfo‚h

mqkHd pdkaokS o is,ajd