නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Th;a Thdg wdofrhso tfykï fï mÍlaIK lr.kakldka;dj .eye‚hla" ìß|la" ujla iy ñ;a;kshla f,iska jQ úúO N=ñldjkays wef.a Ôú; ld,h mqrdu iïnkaO jkq we;' ta ish¿ iïnkaO;djhkays§ udisl Tima pl%h ldka;djlf.a idudkH Ôjk rgdj fj; t,a, lrk n,mEu iq¿fjka ie,lsh fkdyel' ta ;=< ldhsl fõokdjka" Ñ;a; ixl=,;djhka" kskaod wmydi" ÿlaLfodaukiaihka wka;¾.;j we;'

• Tima pl%fha wdrïNh

oeßhla u,ajr ùu hkq wef.a äïnfldaIfhka äïn msgùu wdrïN ùula' th wehg wkd.;fha§ orejka ,eîug yelshdjla we;s njg idOlhla' wod, jhfia§ u,ajr fkdjqfKd;a th fouõmshkag;a jf.au Èh‚hg;a hï .eg¨ldÍ ;;a;ajhla' u,ajr ùu m%udo  jqK;a my; oelafjk ,laIK we;akï ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a'

² Èh‚hf.a jhi wjqreÿ 14 la jk úg oaú;shsl ,sx.sl ,laIK ^ mshhqre j¾Okh" lsys,a," fhdaks ud¾.h wjg frdau & fkdue;s kï

² by; oaú;shsl ,sx.sl ,laIK we;;a jhi wjqreÿ 16 la jkúg;a m<uq Tima ùu isÿ ù fkdue;s kï² wLKavj udi ;=kla Tima ùu isÿ ù ke;akï

² Tima Èkh ord .; fkdyels  fõokdldÍ kï

² wêl f,i reêr jykh fjkjd kïfujeks wjia:dj,§ Tnf.a Èh‚h fjkqfjka  ffjoH Wmfoia ,nd §u b;d jeo.;a'

• Tima pl%h wl%uj;a ùu

ldka;djlf.a Tima pl%h .ek i|yka lf,d;a th Èk 21 isg 35 w;r we;s jk idudkH pl%hla' kuq;a Èk 21 lg fmrd;=j fyda Èk 35 lg miqj udisl Tima ùu isÿ jkjd kï th widudkH Tima pl%h hkqfjka y÷kajkak mq¿jka' ta i|yd úúO fya;= n,mdkjd'

² udkisl wd;;shTima ùu wfma fud<h yd iïnkaO Ôj úoHd;aul ixisoaêhla' ta ksid ldka;djlf.a udkisl ;;a;ajh Tima ùu iu. n,mdkjd' úfYaIfhka mjqf,a m%Yak" wdh;kfha" bf.kqï lghq;=j, we;s jk .eg¿ ksid we;s jk wd;;sh Tima pl%fha wl%uj;a njg n,mdkjd'

² ia:q, nj wo iudcfha ia:q,nj nrm;, fi!LH .eg¨jla njg m;aj ;sfnkjd' wo ldka;djkaf.a wdydr rgdj iy jHdhdu ke;s Ôú;h Bg fya;=jla' YÍrfha ia:q,;djh Tima pl%h m%udo ùug fya;=jla ta ksid isref¾ nr 5] lska wvq jqfKd;a 80] la m%Yak úif​|kjd'

² PCOS ;;a;ajh ksid;a Tima pl%h wl%uj;a fjkjd'

² ;hsfrdhsâ .%kaÓfha wvq $ jeä ùu

² Prolactin fyda¾fudakfha jeä ùu

² nd, ld,fha§ ms<sld jeks frda. ;;a;ajhkag ,nd f.k ;sfnk T!IO ksid'

• fï i|yd mÍlaIK wjYH fjkjdo@

Tfí Tima pl%h wl%uj;a ùug n,mdk fya;= Tngu y÷kd .ekSug mq¿jka' WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a Ôú;fha wd;;suh ;;a;ajh Tngu l<ukdlrKh lr .ekSug mq¿jka' ta jf.au ia:q, ldka;djla kï nr ms<sn| md,kh ;ukagu md,kh lr .ekSug mq¿jka'óg wu;rj äïn msg fkdjk iy orefjl= ms<sis| .ekSug ndOdjla we;s lrk fyda¾fudak iy ldhsl ;;a;ajhka  ms<sn|j mÍlaIK isÿ lsÍu u.ska Timawl%ñl;djhka ksj/È lr .ekSug mq¿jka'

• orejka ms<sis| .ekSu

wjqreoaol ld,hla  ;=< i;shlg fo;=ka j;djla ,sx.slj tla jqK;a orefjl= ms<sis| .ekSu m%udo ùu uoirenj jYfhka y÷kajkjd' kuq;a jhi wjqreÿ 30 g wvq ldka;djla kï ta .ek t;rï l,n, úh hq;= keye' wju jYfhka wjqreoaol muK ld,hla hk f;la wkjYH l,n,hla wjYH keye'hï hqj,la orefjl= ms<sis| .ekSug n,dfmdfrd;a;=fjka isákjd kï ;uka ta i|yd iqÿiqo ms<sn|j Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a' fufia fmr iQodkulska miqj ore ms<sis| .ekSula ksid mj;sk ixl=,;djhka fndfyda ÿrg wju lr .ekSfï yelshdj ,efnkjd'wUq ieñhkaf.a fm!oa.,sl ;SrKhla u; orejka ie§u m%udo lrkjd úh yels jqK;a th iudchg úYd, l=;=y,hla' ta jf.au újdyl wUq ieñhka w;r orejka fkd,eîfï .eg¿j,g j. lsj hq;af;a ldka;dj muKla fkdfõ' ta jqK;a iudch ks;ru thska kskaodjg m;a lrkafka ldka;dj muKhs' orejka ke;s ldka;dj wiqn hk iïu;h mjd f.dv ke.S ;snqK;a orejka fkd,eîug mqreIhdf.a md¾Yjfhka we;s Y=l%dKq ixp,;djh" jDIK fldaI .eg¿ jeks m%Yak;a n,mdkjd' ta w;r orejka ms<sis| .ekSfï§ ldka;djkaf.a md¾Yjfhka we;s .eg¨ fï úÈyg olajkak mq¿jka'

² Tima pl%fha wl%uj;a nj

² mef,damSh kd,fha wjysr;djhka

² .¾NdI .eg¿fyda¾fudak mÍlaIK iy ialEka mÍlaIdjka u.ska by; fi!LH .eg¨ y÷kd .ekSug yelshdj ;sfnkjd' ta wkqj Tima wl%ñl;djhka i|yd m%;sldr ,nd §ug yelshdjla ;sfnkjd' mef,damSh kd, iy .¾NdI wjysr;djhka" tkafv%dfuÜfrdaishia ;;a;ajhkag Y,H l¾u u.ska m%;sldr ,nd §ug yelshdj ;sfnkjd'ldka;djkag isÿ jk .íid ùïore ms<sis| .ekSulska miqj uq,a i;s 12 ;=<§ .íid ùï iq,nhs' ´kEu ldka;djla ore ms<sis| .ekSulska miqj .íid ùfï wjodku 20 ] la muK fjkjd' ta jqK;a ffjoH úoHd;aulj y÷kdf.k we;s wkaoug 99] lau .íid úï we;s jkafka l<,fha we;s widudkH;djhka ksihs' ta ksid wUq ieñhka f,i l< iy fkdl< foa  ^ m%jdykfha fh§u" wdydr & .ek fpdaokdjka t,a, lsÍu idOdrK keye' .íid ùulska miqj kej; orefjl= ms<sis| .ekSug ndOdjla keye tkuq;a my; ixl=,;djhla we;s ldka;djka .eí .ekSug fmrd;=j ffjoH Wmfoia u; wod, mÍlaIK isÿ lr .ekSfuka B<Õ wjia:dfõ§ kSfrda.s orefjl= ìys lsÍfï jdikdj Tjqkag ,efnkjd'

• ffjoH mÍlaIK wjYH wjia:d

² .íid ùï ;=kla fyda Bg jvd jeä ùu

² i;s 10 ka miqj .íid ùï isÿ ùu

² uj mshdf.a cdk- kEkd" uiaiskd jeks f,a {d;s;ajh

² ;hsfrdhsâ .%kaÓfha we;s jk .eg¿a 

² Èhjeähdj" wê reêr mSvkh

• ldka;djkaf.a wd¾;jyrKh

.eyeKq orefjla Wm; ,nk úgu /f.k tk äïn m%ixÑ;hla ;sfnkjd' udislj isÿ jk äïn uqod yeÍfuka miqj fuu ixÑ;h wjidk fjkjd' ta iu. wef.a Tima pl%h kj;sk w;r th wd¾;jyrKh hkqfjka yeÈkafjkjd' ldka;djla wd¾;jyrKhg m;a jQ neõ y÷kd .kafka wef.a udisl Tima ùu wLKavj udi 12 la kej;Su iu.hs' wd¾;jyrKh iu. ldka;djlg we;s wmyiq;djhka wef.a mjqf,a lghq;= i|yd ndOdjla fjkjd' fuu wjêh jk úg ;reK orejka isák" úhm;a uõmshka iu. Ôj;a fjk ld,hla úh yel' wef.a fyda¾fudak fjkialï ksid we;s jk yeisÍï rgdj fndfyda ÿrg mjqf,a ye,yemamSïj,g mjd fya;= úh yelsh'

• wd¾;jyrKh iu. we;s jk wmyiq;djhka

² úáka úg we;s jk r;aùu iy oeú,s

² rd;%s ld,fha§ wêl oyäh oeóu

² u;lh wvq ùu

² ks;r ;ry hEu

² fhdaks ud¾.fha f;;a nj wvq ùu

• wd¾;jyrKh wmyiq;djhka i|yd jQ m%;sldr

ldka;d YÍrfha isÿ jk Biag%cka fyd¾fudak wvqùu ksid we;s jk fuu frda. ,laIK i|yd ,nd fok fyda¾fudak m%;sldr (Menopause hormone therapy –MHT) u.ska frda. ,laIK fndfyda ÿrg wju lr .ekSug mq¿jka' kuq;a fuys§ fyda¾fudak m%;sldr ,nd §fï§ hï hï wmyiq;d we;s frda.Ska isák ksid fuu m%;sldr ,nd fokafka idudkH Ôú;fha lghq;= lr .ekSug wmyiq mßÈ by; frda. ,laIK oeäj n,mdk whg mu‚‘

• fyda¾fudak m%;sldr jvd iqÿiq ldgo@

² wd¾;jyrKhg wdikak whg ^jhi wjqreÿ 43-53 &

² wd¾;jyrKhg m;a ù uq,a wjqreÿ foll ld,fha§

² jhi wjqreÿ 50 g fmr äïnfldaI bj;a lsÍfï Y,Hl¾uhkag Ndckh ùu

• Ôjk rgdj fjkia lr .ekSu

wd¾;jyrKh ksid we;s jk wmyiq;djhka md,kh lr .ekSfï§ ldka;djl úiska wef.a Ôjk rgdj fjkia lr .ekSu b;d jeo.;a' ta i|yd wef.a md¾Yjfhka isÿ l< hq;= ir, Wmfoia lSmhla'

² i;=áka isàu

² wdydr md,kh iy Wig iß,k nrla mj;ajd .ekSu

² jHdhdu- fhda.d jek fohla lsÍ-u Èh‚hlf.a m%:u Tima ùfï mgka úhm;a ldka;djl f,iska wef.a Tima pl%fha kej;Su ffcj úoHd;aul ixisoaêhls' isÿùfï§ we;s jk uq,a lr f.k wehg t,a, lrkakdjQ kskaod wmydi yqÿ ñ:Hdjka ñil lsis`ÿ f,ilska úoHd;aul i;Hla fkdjk neõ i|yka l< hq;=h'

m%ij iy kdß frda. ms<sn| úfYaI{
ffjoH m%fndaOk rKùr
o fidhsid ldka;d frday,fld<U

• mqkHd pdkaokS o is,ajd