නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ysig isÿjk iEu wk;=rlskau fud<hg ydksfjkafk kEmqxÑ orejka hdka;ñka weúÈkak yelshdj ,o ojfia mgkau jefgkakg ;sfnk wjia:djka jeã ' fï úÈyg jeàu;a iu. fndfyda uõmshka Tjqkaf.a ysig isÿ fjk ;=jd, ksid orejdf.a fud<hg;a ydkshla isÿ jqKd±hs ìhla olajkjd' orejdf.a ysig wk;=rla isÿ jqK iEu wjia:djlu fud<hg wk;=rla isÿ fjkafka keye' kuq;a ysig isÿ fjk wk;=rlska orejdf.a fud<hg ydks isÿ ù we;akï th È.= ld,Sk n,mEï we;s úh yels ;;a;ajhla' tA ksid orejdf.a ysig hï wk;=rla isÿ jqfKd;a th fud<hg n,mEula we;s lrk ;;a;ajhlao" fkdtfia kï idudkH ysi ;=jd, ùulao hkak meyeÈ,sj y÷kd jvd;a jeo.;a'

• T¨j f.ä .eys,d '''

wfma ysialn, jgd we;s iu idudkHfhka wfma isref¾ wksl=;a m%oaYj, we;s iug jvd reêrkd, j,ska hqla;hs' ta ksidu iq¿ wk;=rlska jqK;a fï reêrkd, mqqmqrd f,a .e,Sula isÿ fjkak mq¿jka' ta ksidu f,a .e,Sula we;s ùu fyda f,a .e,Su k;r jQ miqj tu ia:dkfha f.ähla fuka biau;=j ;sfnkak mq¿jka' fuh w;g yiq fjk fõokdjla iys; f.ähla jqK;a Èk lSmhlska iqj w;r yefrkjd'

• wjOdkhla ±laúh hq;= wjia:d ''' ^ Red flags &

uq,ska i|yka l< f.ä .eiSul jqK;a wjOdkhg ,la úh hq;= wjia:djka ;sfnkjd

• fkdkej;S mj;sk wêl ysiroh

• weia werf.k isàug wmyiqhs

• ksod .ekSfï .eg¿

• lïmkh $j,smamqj

• ;ud f;areï .ekSfï wmyiq;djh

• l:dfõ wmyiq;djh

• isref¾ me;a;l we;s fjk wm%dKsl nj

• weú§fï wmyiq;djh

• lk" kdih jeks bkaøshkaf.ka ;r, fyda reêrh .e,Su

• Y%jKfha .eg¿

• úáka úg jukh

• fmkSfï fjkialï 

• weia fmkSfï fjki

• Y%jKh ms<sn| .eg¿fujeks ;;a;ajhla we;s úg orejd ffjoH Wmfoia fj; fhduq lsÍu wjYHhs

• ysig isÿ jqK wk;=re ;;a;ajfhka u;lh .eg¿

orejdf.a ysig isÿ jQ iq¿ wk;=re ;;a;ajh ksid fud<hg ydkshla isÿ ù ke;e;a we;s fjk lïmkh u; ;djld,sl .eg¨ we;s úh yelshs' ysiroh" jukh iy u;lh iy wjOdkh ms<sn| .eg¿ jeks frda. ,laIK we;s jqK;a tajd Èk lSmhla mj;sk ;djld,sl frda. ;;a;ajhka f,iska y÷kajkak mq¿jka' fï ;;a;ajh ;djld,slj mej;S h:d ;;a;ajhg m;a ùug yelshdjla ;sfnk ksid orejd frday,a.; lsÍu wjYH keye' orejdf.a yeisÍfï fjki Tn l,a ;nd y÷kd .ekSu u.ska orejdg blaukska m%;sldr ,nd §ug yelshdjla ,efnkjd'

• kskafoka orejd wjÈ lsÍu wmyiq kï '''

orejdf.a ysi je§fuka miqj Tyqg iqjodhl f,iska kskaola wjYHhs' tA ksid wkjYH wkaoñka orejd wjÈ lsÍu iqÿiq keye' kuq;a kskafoka wjÈ lrk úg orejd wjÈ lsÍu wmyiq kï b;du blaukska frday,a.; lsÍu wjYHhs' ysig ;=jd,h isÿ ù meh 24 lg miqj fujeks ;;a;ajhla we;s ùug mq¿jka' frday,a.; lsÍfuka miqj ffjoH wëlaIKh wkqj mefhka mehg jeks ld, mrdirhla ;=< orejdf.a isys l,amkdj" weia j, iajNdjh yojf;a .eiau" reêr mSvkh ksÍlaIKh lrkq ,nhs' orejdf.a ,nd .kakd CT ialEka mÍlaIKh wkqj fud<hg hï ydkshla isÿ ù we;akï jeä ÿr m%;sldr i|yd iakdhq Y,H ffjoHjrfhl= fj;g fhduq lrkjd'

• m%;sldr ,eîfuka miqj '''

fud<hg isÿ jqK ydksh i|yd m%;sldr ,nd .ekSfuka miqj orejdf.a idudkH yeisÍfï hï hï fjkialï olakg ,efnkjd' fuu wk;=r isÿ ùug fmrd;=j orejd fj;ska olakg ,enqk idudkH yeisÍï rgdfõ fjkila Tng olskak ,efnkak mq¿jka' tjeks ;;a;ajhka ixcdkk .eg¨ f,iska i,lkjd'

• ldxid

• isf;a l,n,.;sh

• u;lh ms<sn| .eg¿

• m%;sldr ,eîfuka miq m<uq i;slSmh '

• fndfyda orejka fud<hg wk;=rla isÿ ù m%;sldr ,eîfuka iqjh ,nkjd' tfy;a m<uq i;sfha§ orejdg kej; orejdf.a ysig wk;=rla isÿ fkdùug j. n,d .ekSu jeo.;a'

• ta jf.au uq,a i;s lSmfha§ wk;=rla isÿ ùug bv we;s ±,a mkaÿ" meis mkaÿ" fydlS" jeks lS%vdjka j,ska iy .ia ke.Su jeks wk;=reodhl lghq;=j,ska ÿria lrkak' orejdf.a u;lh ms<sn| .eg¨ we;s úfgl ls%vdfõ§ mjd wjOdkhlska lghq;= lsÍfï wmyiq;djhka we;s úh yelshs'

• fõokdjla we;akï merisgfuda,aa jeks  fõokd kdYl ,nd fokak'

• reêrh leá fkd.efik ldKavfha T!IO ,nd fkdfokak'

• kskao W;af;ackh lrk T!IO ,nd §u isÿ lrkak tmd'

• iqjodhl kskao iy udkisl i;=g jeo.;a'

• orejd m%;sldr ,eîfuka miqj;a ixcdkk .eg¨ ms<sn| wjOdkhla olajkjd±hs úuis,af,ka isákak'

• i;s lSmhlska miqj '''

wk;=ßka miq m%;sldr ,nd orejd idudkH Ôú;hg l%ufhka wkq.; jkq we;' i;ss y;rla muK fjk úg weú§u" msyskSu jeks YdÍßl ls%hdldrlïj, fh§u fhda.H jkjd' w;=re wmyiq;djhla ke;akï lajdhq jHdhdu jeks lghq;=j, ksr; ùug;a wjia:dj ,nd fokak' ta jf.au ysig isÿ jk wk;=rlska miqj t<efUk meh 24 l ld,fha§ orejdg uq,ska i|yka lrk ,o wjodkï idOl tlla fyda we;s jQfha ke;akï fukau fud<hg ydks isÿ jQ miq ffjoH m%;sldr ,nd iqjh ,;a orejdf.a ixcdkk .eg¨ ^ u;lh" wjOdkh" udkisl i;=g &uq,a lr .;a w;=re ixl=,;djhka fkdue;s kï idudkH Ôjk rgdjg kej; wkq.; úh yelshs' th orejdf.a iakdhq iïnkaOfhka ydkshla fkdue;s njg jQ iy;slhls'

<ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
ldúkao ohdisß
W;=re fld,U YslaIk frday,rd.u

mqkHd pdkaokS o is,ajd