නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

flduvqj,g mq¿jka lsÍgl Ouksfha ksfrda.S;dj we;slrkakwm%sldfõ ckauh ,o l=l¾ìfÜis l=,hg wh;a flduvq jvd;a m%p,s;j we;af;a m,;=rla úÈyghs' fuys b;sydih fl;rï mer‚o lsõfjd;a wÈka jir 4000 l ld,hlg wh;a ñir is;=jïj,;a flduvq f.ä is;=jug k.d ;sfnkjd'

• jhi yx.kak

úhm;a ùu md,kh lrkak neß jqK;a fmkqfuka ;reK nj /l .kak mq¿jka kï lsisu flfkla wlue;s keye' flduvqj, ;sfnk Èhruh iajNdjh ksid iu meyem;a jk w;r ifï f;;ukh wdrlaId fjkjd' úh<s nfjka f;dr ksid ifï /<s jeàu we;s jkafk;a keye' ta jf.au isref¾ fïo .nvd ùu md,kh lsßug citrulline ridhkhg ;sfnk yelshdj ksid isref¾ iunr;djh /l .ekSfï yelshdj;a ;sfnkjd'

• ,sx.slj ilS%h fjkak

mqreIhkaf.a ,sx.sl fn,ySk;djhg flduvq úfYaI Tiqjla fyj;a iajNdúlj jdðlrKhla'  fglaidiays úYaj úoHd,fha m<;=re iy t<j¿ m%j¾Okh ms<sn| uOHia:dkfha wOHlaI ìuQ mdá,a i|yka lrkafka fuf;la meje;s úYajdihka wNsnjk ;rï jdðlrK .=Khla flduvqj, wka;¾.; njh' udkj ffcj l%shdldß;ajh ;=< ;ukaf.a ,sx.sl Ôú;h id¾:l f,iska mj;ajd .ekSfï wjYH yelshdjka jdðlrKhka u.ska ie,fik w;r fuu ld¾hh ;=< flduvq fj;ska ie,fik úYsIag .=Kdx.hka ms,sn|j jQ oek y÷kd .ekSu ksid wkjYH T!IO fj;g jQ wdl¾Ykfhka ÿria: úfï yelshdj iudc.;fjkq we;' flduvqj, wka;¾.; citrulline, weuhsfkda wï,h u.ska reêr kd, úia;drKh lrk w;r reêr iemhqu l%uj;aj isÿ fjkjd' fï ksid mqreIhkaf.a ,sx.sl fn,ySk;djhg iajNdúl úi÷ula ,nd fokakg flduvq m<;=rg yelshdjla ;sfnkjd'

• wiaÓ frda.j,g

jhi wjqreÿ ;sy y;,sy fj;au wiaÓ frda. ms<sn|j ksrka;rj ,efnk meñ‚,s fjkqfjka flduvq u.ska ,efnk úi÷u fnfyúkau i;=gqodhlhs' flduvqj, úgñka C by< m%;sY;hla we;=<;a fjkjd' úgñka C isref¾ wiaÓ iy mglj, fld,ecka ;ka;= ks¾udkhg fya;= fjkjd' reêr kd, ksfrda.Sj ;nd .ekSug" wiaÓ j¾Okhg jf.au ;=jd,j,ska iqjh ,eîug wjYH úgñka C m%Njhka meKs flduvq u.ska Wmhd .; yelshs' Èkm;d isrerg wjYH úgñka C ixfhda.fhka 21] la flduvq u.ska Wmhd .; yelshs' flduvqj, wka;¾.;j ;sfnk citrulline weuhsfkda wï,h udxY fmaYskaf.a ;=jd, iqjm;a ùug fya;= fõ' fï ksid u<, lS%vlhka w;r flduvq b;d ckm%sh mdkhla njg m;aj we;'

• wdid;añlnjg

flduvqj, wka;¾.;j ;sfnk fuu yelshdj ksid wdid;añl;djhkaf.ka ñ§ ksfrda.Sj ðj;aùfï yelshdj ,efnkjd' wdydr Èrùfï wdid;añl;djhka ;sfnk whg Èklg flduvq lene,a,la wdydrhg .ekSfuka wdydr ÔrKh h:d ;;a;ajhg m;a lr .ekSu wmyiqjla keye' flduvqj, wka;¾.; alkaline ixfhda.h u.ska frda. je<£ug ;sfnk yelshdj wju lrkjd' we;eï Woúhg ui" ì;a;r iy lsß wdydr isrefrka m%;slafIam lsßu ksid we;s jk wdid;añl;djhkag úi÷ula f,i flduvq u.ska ,efnk wdjrKh b;du jeo.;a' ta jf.au mKq frda.j,ska wdrlaIdj ,eìug;a flduvq úYd, msgqjy,la imhkq ,nkjd' wfma wdydr u.ska isrerg úúO úI ixfhda. we;=¿ fjkjd' flduvqj, wka;¾.; phenolic úI kdYl .=Kfhka hqla;hs' kuq;a wfma wdydrfõ,g w;=remi f,iska flduvq lene,a,la folla tl;= lr .;af;d;a fï úÈyg we;s jk wdydr úI ùï fjkqfjka iykhla ,nd .ekSu t;rï wmyiqjla fkdfjhs'.eiag%hsáia frda. ;;a;ajh ke;s flfkla wo fidhd .kak ke;s ;rugu fï frda. ;;a;ajh idudkHlrKh fj,d wdydr úIu;djhka iy wdydr fõ, u. yeÍu wï,ms; fyj;a .eiag%hsáia frda. ;;a;ajhg fya;= fjkjd' fuys w;=re úmdl fndfydu nrm;,hs'  wdydrhg fmrd;=j flduvq hqI mdkh lsßfuka wï,ms; frda. ;;a;ajh j,lajd .ekSug t;rï wmyiqjla keye'

• wê reêr mSvkhg

wê reêr mSvkh ms<sn| American Journal of Hypertension weußldkq iÕrdjla i|yka lrk wkaoug flduvq w;sf¾l u.ska wê reêr mSvkhg úi÷ï ,efnk w;r tys m%;sM,hla f,iska lsÍgl OukSkaf.a ksfrda.s;djh f.dv k.kq we;' wka;¾.; lycopene ridhkh u.ska lsÍgl OukSka wdY%s;j f.dv k.k ksfrda.s;djh ksid fndfyda frda. ixl=,;djhkaf.ka Tn ksoyia jkq we;' flduvqj, wka;¾.; úgñka C iy fjk;a m%;sTlaisldrlhka u.ska antioxidant lrk ksid ms<sldjkaf.ka ñksia ðú; /l .ek iqúfYaIS .=Khkaf.ka iukaú;h' fï ms<sn|j isÿlrk ,o wOHkhka u.ska fmkajd fokafka fm!rI .%kaÓ wdY%s; ms,sldjkaf.ka wdrlaIdj ,eìug flduvq u.ska úYd, Yla;shla ,nd fok njhs'flduvqj, wvx.= c, m%;sY;h 92] la muK fõ' fuu c, m%;sY;h iy ;;a;= wdydr ÔrK moaO;sfha l%shdldß;ajh l%uj;a wkaoñka isÿ lrk ksidu flduvq wfma Ôú;hg ióm lr .; hq;= m<;=rla neõ wújdofhka ms<s.; hq;= fjkjd'

^www.health.com/ weiqfrka&

mqkHd pdkaokS o is,ajd