නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

iqjjQ ms<sldjla kej; u;=fjkak mq¿jkaoms<sld frda. ck;djf.a uki ;=< me,mÈhka fj,d ;sfnkafka urKfha ixfla;hla f,ighs' fu;rï ìhckl ;;a;ajhla ms<sld frda.j,g wdfrdamKh fj,d ;sfnkafka ms<sld iïnkaOfhka w;S;fha isgu wmg we;s wñysß w;a±lSï ksihs'ffjoH úoHdj fu;rï ÈhqKq ;;a;ajhl fkd;snqK w;S;fha§ kï ms<sld frda. iqj lsÍu is;d .ekSug mjd wiSre fohla jqKd' ta ojiaj, ms<sld iqjlÍug ;nd ms<sld yßyeá y÷kd .ekSugj;a yelshdjla ñksia iudch ;=< ;snqfKa kE' l%ul%ufhka ffjoH úoHdj ÈhqKqùu;a iu`. ms<sld iqj lsÍug muKla fkdj ms<sld iE§u j<lajd .ekSug mjd l%ufõohka y÷kd.kq ,enqjd' ta fldfydu jqK;a ms<sld iïnkaOfhka wm <`. ;sfnk mrK nh kï ;ju;a myj .sys,a,d kE'

² Y%S ,xldj ;=< ms<sld frda.Ska y÷kd.ekSfï jeäùula

j¾I 2018 § Y%S ,xldj ;=< w¨;skau ms<sld frda.Ska 30"853 la y÷kd.kq ,enqjd' flfia fj;;a B<`. jif¾§ tkï j¾I 2019 § w¿;ska y÷kd.kq ,enQ ms<sld frda.Ska .Kk 31"848 la olajd jeäù ;snqKd';ju;a ks, jYfhka m%ldYhg m;a lr ke;;a fkdfnda Èklska m%ldYhg m;alsÍug we;s w¨;au ms<sld o;a;j,g wkqj 2020 jif¾§ Y%S ,xldj ;=< w¨;skau y÷kd.kq ,enq ms<sld frda.Ska .Kk 37"000 lg jvd jeähs' fld;rï kùk m%;sldr i|yd myiqlï jeä jqK;a w¨;ska y÷kd .kakd ms<sld frda.Ska ixLHdfõ kï wvqjla fj,d kE' wkd.;fha§ fï ixLHdjka óg;a jvd jeäjk njhs .Kka ne,Sïj,ska meyeÈ,s jkafka'ms<sld frda.sfhl=f.a ms<sldj y÷kdf.k ksis m%;sldrhka lr iqjm;a lr .ekSug wmuK fjfyila ±Íug isÿfjkjd'

² ms<sld m%;sldrj,ska ms<sldj iqjjQjd ±hs ±k.kafka flfiao@

lsishï ms<sldjla m%;sldrj,ska miq iqj jQjdo lshd n,d.ekSug fkdfhl=;a mÍCIK fhdod .kakjd' tajd ms<sldfõ j¾.h wkqj fjkia jkakg mq¿jka'

ms<sldj iqjjqjd±hs ne,Sug PET - CT ialEka mßCIK

m%;sldrj,ska miqj ms<sldj fldf;la ÿrg iqjù we;a±hs fidhd ne,Sug fndfyda úg PET - CT  ialEka mßCIK jeks zzImaging studies,’’  ms<sld i,l=K igyka mßlaIK fyj;a zzTumor Markers’’ jeks reêr mÍCIK;a" cdk ;dCIKh fhdodf.k lrkq ,nk cdk mßCIK;a fhdod .kakjd'>k ms<sld;a ^ Solid Cancers ), we;eï ,sïf*daud j¾.fha ms<sld;a m%;sldrj,ska miqj iqj ù we;a±hs ne,Sug lrkq ,nk kùk mkakfha mÍCIKhls' PET - CT ialEka mßCIKh' wo Y%S ,xldj ;=< o fuu iqúfYaIs mßCIKh lr.; yels ùu ms<sld frda.Skag f,dl= myiqjla'

PET - CTialEka mÍCIKhlska ms<sldj iqj ù we;a±hs n,d.kafka flfiao@

PET - CT ialEka j¾. lsysmhlau ;sfnkjd' ta w;ßka nyq,ju fhdod.kq ,nkafka FDG PET - CT ialEka mßCIKhs' Y%S ,xldj ;=<;a lrkq ,nkafka fï j¾.fha ialEka mßCIKhs'fuys§ frda.shdf.a iïmQ¾K YÍrhu wdjrKh jk wdldrhg PET ialEka tlla iy CT ialEka tlla tlúgu isÿlrkjd' PET ialEka tl u.ska ms<sld we;s ia:dk §ma;su;a t<shla f,ig ialEka mska;+rhla ;=< fmkakqï lrkjd' tu §ma;su;a t<sh u.ska fmkakqï lrk YÍrfha wjhjh fyda mgl fldgi ksjerÈj yÿkd .ekSug Wmldr lrkafka fï iu. lrk CT ialEka mÍCIKhhs' mßjD;a;sh l%shdjka ^ Metabolic activity) b;d wêlj isÿjk YÍrfha fldgia PET ialEka u.ska oSma;su;aj Èiajkq n,d.kak mq¿jka' ms<sld ffi, isref¾ idudkH ffi, j,g jvd fõ.fhka mßjD;a;sh l%shdjkaf.a fhfok fõ.fhka fnfok jvd l%shdldÍ ffi, ksid tajd fuf,i §ma;su;aj Èiafjkjd'

² ialEka mÍCIK u.ska ´kEu l=vd m%udKhl ms<sldjla y÷kd.; yelso@

PET - CT ialEka w,Ag%dijqkaâ ialEka" MRI ialEka fyda CT ialEka mÍCIK u.ska y÷kd.; yels ms<sldfõ l=vdu m%udKhla ;sfnkjd' óg jvd m%udKfhka l=vd ms<sld by; ialEka mßCIK u.ska yßhg y÷kd.kak neye' fuf,i ialEka mßlaIdjla u.ska weig fmfkk m%udKfha fyda úYd, ms<sldj,g Macroscopic Disease lshd lshkjd' fujeks m%udKfha ms<sld fldgil wju jYfhka ñ,shkhlg jvd ms<sld ffi, tl f.dvg f.dkqù ;sfnkjd' óg jvd wvq m%udKhl ms<sld ffi, tl f.dvg msysgk úg tajd by; ialEka mÍCIKj,ska fjkalr y÷kd.kakg neye' fujeks ms<sld j,g Microscopic Disease lshd lshkjd' tjeks laIqø ms<sld m%udKhka y÷kd.; yels jkafka wkaùCIhla Wmldrfhka muKhs' fujeks m%udKfha CIø ms<sld fldgia isref¾ ;ju;a b;sßù ;sfnkjdo lshd ne,Sug iïmQ¾K isreru ùÿre lodjka u;g f.k wkaùlaIfhka mßCIdlr ne,sh hq;= fjkjd' fuh lsisfia;au l< fkdyels m%dfhda.sl fkdjk fohla nj wuq;=fjka meyeÈ,s l< hq;= jkafka kE'

² iEu ms<sld frda.sfhlau m%;sldr bjr l< miq;a miq úmrï idhk j,g iyNd.s ùu wksjd¾hhs

by; úia;r l< mßÈ ialEka mßCIK j,g yiq fkdfjk ;rï l=vd jQ ms<sld fyj;a laIqø ms<sld fldgia isref¾ ;sìh§;a ms<sldj fyd| ù we;s njg ks.ukh úh yels nj ±ka Tng meyeÈ,s jkq we;s' fufia ;sfnk laIqø ms<sld fldgia ialEka mÍCIKhlska n,d.; yels ;rug úYd, ùug Èk .Kka" i;s .Kka" udi .Kka fyda jir .Kkdjla .; úh yelshs'ud <`.g m%;sldr .ekSug óg jir .Kkdjlg fmr meñKs ldka;djlg jir 15 lg muK fmr mshhqre ms<sldjla iE§ ;snQ w;r weh ta i|yd Y,Hl¾uhla iy fydafudak m%;sldr lrf.k ;snqKd' bka miqj wef.a ms<sldj iïmQ¾Kfhkau iqjù we;s nj;a miqúmrï idhk i|yd ±ka meñKsh hq;= ke;s njg;a wehg Wmfoia ,eî ;snqKd' jir 15 lg miqj wef.a fn,af,a my< fldgia l=vd f.ähla u;= jqKd' weh ud <`.g meñKsfha fï f.äh;a iu.hs' fï f.äh l=ula±hs fidhd ne,Sug lrk ,o mÍCIK j,ska ;yjqre jqfKa th mshhqre ms<sldjla fn,af,a my< fldgfia l=oa±áhlg me;sÍfuka we;s jQjla njhs'óg jir 15 lg fmru ms<sld ffi, tu l=oa±áhg f.dia ;snqKd' kuq;a lrk ,o ialEka mÍCIKj,g yiq fkdjqfKa th laIqø wjia:dfõ ;snQ ksihs' ;jo wjqreÿ 15 la .;jk ;=re th úYd, ù fkd;snqfKa th wl%Sh wjia:djla .;lr ;snQ ksidhs'ms<sldjla wdrïN jQ ia:dkfha isg fjk;a ia:dk olajd me;sÍ tu oaú;shsl ia:dkj, j¾Okh fkdù ksødYS,sh isáh yelshs' fok ,o m%;sldrj,g we;eï úg fuu ffi, ñhhkafka ke;sj wdrCId ùug o mq¿jka' jir .Kkdjla .sh miqj we;eï úg fïjd u;=jkakg mq¿jka' túg ms<sldj kej; u;= jQ njg mÍCIK u.ska fidhd.; yelshs' fuys§ fojekshg u;=jQ ms<sldj l,ska ;snQ ms<sldj ksidu we;s jQjlao tfia;a ke;skï w¨;skau we;s jQ fojeks ms<sldjlao lshd fjka lr y÷kd.ekSfï ÈhqKq l%ufõohka ±ka Y%S ,xldfõ mjd ;sfnkjd'fuhska meyeÈ,s jkafka ms<sldjla iqj jQjdhehs lshd ms<sld idhk j,g iyNd.S fkdù isàu t;rï kqjKg yqre lreKla fkdjk njhs' we;eï úg jir .Kkdjlg miq;a ms<sldj kej; u;=ùug yelshs'


ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
Idu .=K;s,l
idhksl wxY m%Odks
wdisß AOI ms<sld uOHia:dkh
wdisß Y,H frday,

yßka§ ,shkf.a