නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ඔසප්වීමට බාධාකරන polycystic ovarian diseasePolycystic Ovarian Disease fyj;a (PCOD) frda. ;;a;ajh ms<sn|j uq,skau y÷kd .;af;a 1935 § weußldkq cd;sl kdß iy m%ij ffjoHjreka jk Irving F. Stein, Sr, iy Michael L. Leventhal úisks' uq,a ld,fha§ fuu frda. ;;a;ajhg m;a ldka;djkaf.a ixLHdj iq,n fkdjqK;a fï jk úg ldka;djka w;ßka iEfyk msßila PCOD frda.Ska nj y÷kdf.k ;sfí'

.eyekq orefjl= äïn ixÑ;hla iys;j Wm; ,nk w;r u,ajr ùfuka miqj idudkH ;;a;ajfha§ udislj äïn fldaIj,ska äïn tlla fyda folla uqod yÍ' fuh äïn j¾Okh iy äïn fudapkh hkqfjka y÷kajkjd' msáhqáß .%kaÓh u.ska ksIamdokh lrk FSH ^ Follicle-stimulating hormone & iy luteinizing hormone ^ LH & u.ska äïn j¾Okh iy äïn fudapkh md,kh lrkjd' PCOD ;;a;ajfha§  äïn fldaIj, äïn 15 la 20 la muK ndf.g fudard j;=r ìì,s fuka fmkakqï lrkjd' Polycystic hkafkys f;areu thhs' th Èhr msreK ñ,s óg¾ 10 la muK ìì,s jf.a Èia fjkjd' ta jf.au äïn jeä .Kkla fudark ksid  zz Biag%cka ZZ iyzz wekav%fcdka ZZ zz fyda¾fudak ZZ uÜgu by< hkjd' fï ;;a;ajhka u; ldka;djlf.a idudkH Tima pl%hg ndOd we;s fjkak mq¿jka'PCOD Polycystic Ovarian Disease frda. ;;a;ajhg meyeÈ,s fya;=jla y÷kdf.k ke;e;a ±kg mj;sk fya;= wkqj frda. ;;a;ajhg n,mdk lreKq lSmhla ;sfnkjd'

• cdkuh idOl

• bkaishq,ska m%;sfrdaOh (Insulinresistance)

• Ôjk rgdj

PCOD frda. ,laIK

• ;rndrej

• Tima ùfï wl%ñl;djka we;s ùu’

• uoire nj

• wêl frdau j¾Okh

• l=re,E j¾Okh

• f., m%foaYfha msgqmi l¿ meye .ekSu

• ysi flia wvq ùu

y÷kd.ekSug isÿ lrk mÍlaIK

• ialkaO o¾Ylh ^ BOI & uekSu

• reêr mÍlaIKhla u.ska reêrfha FSH   (Follicle Stimulating Hormone) iy LH (LH – Lutinizing Hormone) fyda¾fudak uÜgu mÍlaIdj

• w,ag%d ijqkaâ ialEka ^ Ultra sound & mÍlaIdj

• reêrfha wekav%cka uÜgu

• bkaishq,ska uÜgu

frda. ;;a;ajh ksid we;s fjk .eg¨

• uoire nj

(Infertility)ore ms<sis| .ekSula fjkqfjka äïnyrKh b;d jeo.;a' kuq;a PCOD frda. ;;a;ajh iys; ldka;djkaf.l%udkql+,j äïnyrKh isÿ fkdjk ksid orefjl= ms<sis| .ekSfï§ ndOdjla ùu'

• udisl Tima ùfï .eg¨

iuyr frda.s ldka;djkag Tima m%udo ùu isÿ fjkjd' ta jf.au iuyr úg m%udo ù Tima isÿ ùfï§ wêl f,iska isÿ fjk reêr jykh isÿ úh yel'

• isref¾ frdau jeä ùu

• ;rndrej

• ;rndre ;;a;ajh ksid Worfha fïo ;ekam;a ùfï wjodku ksid yoj;a iy wlaud frda. ;;a;ajhka we;s ùu

• wkd.;fha§ Èhjeähd frda. ;;a;ajh we;s ùu

PCOD frda. ;;a;ajh j<lajd .; yelso@

• cdkuh ;;a;ajhka md,kh l< fkdyels jqK;a Ôjk rgdj fjkia lsÍfuka fï ;;a;ajh j<lajd .ekSu

• wêl frdau j¾Okhla we;s úg ta fjkqfjka m%;sldr ,nd .ekSu

• <ud ld,fha mgkau ;rndre ùu md,kh i|yd wdydr iy ls%hdYS,S Ôjk rgdjla wkq.ukh lsÍu

• l=re,E" ysiaflia ms<sn| .eg¨ we;akï ta fjkqfjka m%;sldr ,nd .ekSu

• mQ¾j Èhjeähd ;;a;ajhka .ek y÷kd .ekSu iy ksis ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu

• udisl Tima ùfï .eg¨ y÷kd .;a úg ta fjkqfjka ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu

PCOD frda. ;;a;ajh i|yd m%;sldr

fuu frda. ;;a;ajfha§ ,nd fok m%;sldr fldgia follg fnfokjd'

• uoire nj we;s úg th uQ,sl lr .ekSu

• äïn j¾Okh iy fudapkh ms<sn| .eg¨ fjkqfjka m%;sldr

orejka ms<sn| n,dfmdfrd;a;= ke;s whg Tjqkaf.a m%Odk .eg¨ frdau j¾Okh" ;rndrej" f., m%foaYfha wj meye ùu & fjkqfjka m%;sldr PCOD frda. ;;a;ajfha isák iEu ldka;djlau wksjd¾fhka YÍr nr md,kh iy wdydr md,kh .ek jeä Wkkaÿjla ±laùu jeo.;a'

PCOD frda. ;;a;ajh ksid ms<sld ;;ajhka we;s úh yelso @

PCOD frda. ;;a;ajh ksid ksid .eíf., iy äïn fldaI wdY%s; ms<sldjka we;s fkdjqK;a Biag%cka uÜgu by< hk ksid .¾NdI we;=<; ^tkafvdfuÜßhï & mg,fha ms<sld iy mshhqre ms<sld wjodkula ;sfnkak mq¿jka'


m%ij yd kdß frda.ms<sn| úfYaI{
ffjoH .dñKS fmf¾rd
ffjoH ix.ufhaiNdm;s ^ 2016 &

mqkHd pdkaokS o is,ajd