නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Èhjeähdj md,kh fkdl< wfhl=g fldúâ 19 fjrih YÍr .;ùfï wjodku jeähs'''


fï ojiaj, f.dvla whf.a wjOdkh fhduqj ;sfnkafka fldúâ 19 ffjrifha fõ.j;a me;sr hEu ms<sn|jhs' tjka fudfyd;l ksOka.; frda.hkaf.ka fmf<k whf. Ôú; wjodku by< hk nj fndfyda m¾fhaIK wkqj ikd;j ;sfnk miqìul Èhjeähd frda.Skag fuu ;;a;ajh ljrdldrfhka n,mdú o hk ldrKdj ms<sn|j l;d lrkakg wm woyia l<d'


kj fldfrdakd ffjrih me;sr hk fï fudfydf;a muKla fkfjhs iEu fudfyd;lu Èhjeähdjg uQ,sl ;ekla ,nd§ lghq;= lsÍu jeo.;a' fudlo wm Èhjeähdj y÷kajkafk —ksy~ udrhd˜ "Silent  Killer" hkqfjks' ta lshkafk wmg fkdoekSu wfma YÍrhg ydks isÿlsÍula ;uhs Èhjeähd ;;a;ajh ksid isÿjkafka'ta lshkafk wfma ysfia isg fom;=, olajdu jQ yeu wjhjhlgu ñka n,mEï flfrkjd' ta wkqj jl=.vq wl¾uKH fjkak mq¿jka' yDohdndO" wd>d;h yefokak mq¿jka' wê reêr mSvkh u;=fjkak mq¿jka' weia wkaO fjkak mq¿jka' fomdj, iqj fkdjk ;=jd, we;sfjkak mq¿jka'fldfydu;a ol=Kq wdishd;sl rgj, ;rndre nj jeähs' ta ;rndre nj;a tlalu bkaishq,skaj,g olajk m%;sfrdaOh ksid fojeks j¾.fha Èhjeähdj yefokak ;sfhk m%jK;dj jeähs'w;S;hg idfmalaIj wo fojeks j¾.fha Èhjeähdj we;sfjk jhia m%udKh tkak tkaku wvq fjk ;;a;ajhla ;uhs olakg ,efnkafka' biair fojeks j¾.fha Èhjeähdj we;sjqfKa ueÈ jhfia whg' ta;a wo jk úg mdi,a <uqka we;=¿ ;reK msßia fuu ;;a;ajhg f.dÿre ùfï m%jK;dj by< .syska'fï ;;a;ajh;a tlal wo wmg isoaOfj,d ;sfhkjd fldúâ 19 fya;=fjka fï ms<sn|j fjkodg;a jvd jeä wjOdkhla fhduq lrkak'


m¾fhaIKj,g wkqj

wo fjkfldg fldúâ wm fj; weú;a jirlg wdikakhs' ta iïnkaOfhka oeka wmg hï w;aoelSï m%udKhla ;sfhkjd' f,dj mqrd ta iïnkaOfhka lrk ,o m¾fhaIK wkqj fï jk úg y÷kdf.k ;sfnkafka Èhjeähdj ;sfnk whg fldúâ wdidokh jqfKd;a ta whg we;sjk ixl+,;d jeä njhs' ta iïnkaOfhka Ökh iy tx.,ka;fha lrk ,o m¾fhaIK u.ska ikd;j ;sfhkjd'fldúâ 19 wdidokh jk Èhjeähdj iys; frda.shl= wfkl=;a wdidÈ;hkag idfmalaIj kshqfudakshd ;;a;ajhg m;aùfï wjodku by<hs' tjka miqìula ;=< Tjqka fldúâ wdidokh ksid widOH ;;a;ajhg m;aùfï m%jK;dj jeähs' ta jf.a wh oeä i;aldrl m%;sldr i|yd fhduq lrkakg fjkjd'


wjodkï wehs@

Èhjeähdj iys; frda.Skaf.a reêr iSks uÜgu jeäjk fldg m%;sYla;sh wvqfjkjd' ta úÈhg m%;sYla;sh wvq wfhl=g fldúâ ffjrihg tfrysj igka lrkak ;sfnk yelshdj wvqhs' idudkHfhka Èhjeähdj fyd¢ka md,kh lrf.k bkakd ;reK whg t;rï f,dl= n,mEula fkdfjkak mq¿jka' ta;a Èhjeähdj md,kh lr fkd.;a jeäysá whg jeä wjodkula ;sfhkjd'we;a;gu reêr iSks uÜgu md,kh lr fkd .ekSu ;=< w;=re wdndO we;sfjkak bv ;sfhkjd' ta lshkafk jl=.vqj,g" yDohg n,mEï tkak mq¿jka' ta jf.a ksOka.; frda. .Kkdjla ksid mSvd ú¢k whg fldúâ wdidokh jQ úg widOH ;;a;ajhg m;afjkak ;sfnk bvlv jeähs'


oekqj;a lsÍu jeo.;a

fï fj,dfj jeo.;a fjkafk ñksiqkaj oekqj;a lrk tl ñi nh lsÍu fkfjhs' ta wkqj fldfyduo fldúâ wdidokfhka j<lskafk lshk wjfndaOh ,nd §u jeo.;a' idudkHfhka ueÈ jhi miqlrk wh Èhjeähdfjka fmf<kjd kï ta wh fï ffjrihfhka wdrlaId ùu w;HjYHu ldrKdjla' fudlo ta whg Èhjeähdj ksid tk w;=re wdndO jeähs' fï whj wdrlaId lrkak fï wjodkï ;;a;ajh hgf;a§ mjd fi!LH wdh;k f.dvla W;aidy lrkjd' ffjoHjreka we;=¿ wfkl=;a ld¾h uKav,h" f,dl= lem lsÍula lrkjd' ta wkqj rcfha frday,a  idhkj,g tk whf. fnfy;a ál f.orgu hjkak mshjr .kakjd' 


m%dfhda.sl .eg¨ fndfyduhs'''

ta fldfydu jqK;a f.dvla whg fï fj,dfj m%dfhda.sl m%Yak ;sfhkjd' fudlo iuyr m%foaY yqfol,d lr,d' we¢ßkS;sh mkj,d' ta fya;=fjka ksoyfia frday,lg hkak wjldYhla keye' f.dvla wh hkak nhhs' m%jdyk myiqlï keye' f.dvla whg fï fj,dfj w;HjYH fnfy;a fkdue;sj fnfy;a wvqfjka .kak mq¿jka' iuyr fj,djg fnfy;a ke;sju hkak;a mq¿jka' idudkHfhka Èhjeähdj iys; frda.Skag reêr mÍlaIdj w;sYh jeo.;a' ta;a fï Èkj, ta i|yd wjYH myiqlï fkdue;s fjkak mq¿jka' idhkhg tkak fkdyels ùu ksid ffjoH Wmfoia ,nd .kak neß fjkjd' ta jf.a m%dfhda.sl m%Yak fndfyduhlg fï fldúâ jix.; ;;a;ajh;a tlal frda.Skag uqyqK fokakg isÿfjkjd'ta foaj,a tlal frda.Skaf.a myiqjg f.dvla foa fi!LH wxY u.ska we;slr ;sfhkjd' ÿrl;k ud¾.fhka ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu we;=¿ fndfyda foa i|yd wjYH myiqlï imhd fokakg lghq;= lr ;sfnkjd' mj;sk myiqlï wvq jqK;a mq¿jka úÈhg fï foaj,g uqyqK§,d reêr iSks uÜgu md,kh lr .ekSug lghq;= lsÍu fï wjia:dfõ frda.Skaf.a fi!LHuh me;af;ka .kakd fndfydu fyd| mshjrla'


kshñ; ud;%dfjka T!IO'''

fï fj,dfj ks;sm;d ,nd.; hq;= fnfy;a bjrfjkak l,ska fnfy;a f.keú;a ;shd .ekSu wjYHu ldrKdjla' fldhs fudfyd;l fyda Tn Ôj;a jk m%foaYh yqfol,d we¢ßkS;sh mkjkak fjhs' ta ksid frda.S Tn ksfjia ;=< ys|f.k ;reK jhfia miqjk ksfrda.S mqoa.,hl= hjd bvla ,efnk fudfyd;l wjYH T!IO udihlg follg iß,k fia f.keú;a ;nd .ekSu fndfydu fyd| mshjrla'


T!IO jf.au wdydr iy jHdhdu;a jeo.;a

kshñ; ud;%djg wkqj T!IO ,nd.kakjd jf.au fmdaIHodhS wdydr fõ,la ,nd.ekSu;a ffokslj jHdhdufha fh§u;a w;sYh jeo.;a' fï ;;a;ajh;a tlal fmr Èkj, jf.a fmdaIHodhS wdydr wjYH wkaoug ,nd .ekSu ÿIalr úh yelshs' ta jqK;a tÈfkod j;af; msáfhka fidhd.; yels foa tl;= lrf.k wmg wx. iïmQ¾K wdydr fõ,la ilia lr .kak mq¿jka' fï fj,dfj wfma m%;sYla;sh mj;ajd .ekSug jvd;a WmldÍ jk foaYSh wdydr j¾. fndfyduhla wfma f.j;af;ka imhd .kak wiSre keye' wfma mdrïmßl wdydr u.ska m%;sYla;sh by< kexfjkjd' lD;%su wdydrj,ska m%;sYla;sh wvq fjkjd' fldfydu;a lD;%su wdydr" iSks iys; wdydr" laI‚l wdydr Ndú;h Èhjeähdj we;=¿ fndafkdjkd frda. fndfyduhlg w; jekSula' b;ska fï Wodfj,d ;sfhkafk wmg ta lD;%su wdydr w;a yßkak fyd|u wjia:djla'jHdhduh wmg w;HjYHu wx.hla jqK;a fï fj,dfj ta foaj,a m%dfhda.slj l%shd;aul lrkakg fkdyels ùu f,dl= m%Yakhla' wmg jHdhdu lrkak ðï tllg hkak neye' .%jqkaâ tlg hkak neye' weúÈk ux;Srejl weúÈk tl;a jhiska jeä Èhjeähdj iys; frda.Skag wjodkï iy.; úh yelshs'

ta jqK;a jHdhduhla fkdlr ojiu rEmjdysksh bÈßmsg jdäfj,d bkak tl fyd| fohla fkfjhs' túg iSks uÜgu jeäfjkak jf.au m%;sYla;sh wvqfjkak mq¿jka'b;ska fï fj,dfj ksis wjfndaOhla we;sj Ôj;a fjk tl fndfydu jeo.;a' we;a;gu fldúâ 19 lshkafk b;du;a fõ.fhka me;sr hk ffjria frda.hla' kuq;a tfyu jqKd lsh,d Tn fudkhï fyda frda.hlska fmf<kjd kï ta frda.h W;aikak jkf;la ksjfia /£ isákak tmd' tal fndfydu wjodkï' we;a;gu wo nyq;rhla fokd wikSm ;shdf.k f.org fj,d bkakjd' tal fndfydu wjodkï lshk ldrKdj wu;l lrkak tmd'

 


Èhjeähdj iy wka;rdi¾.
frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoH

Èuq;= uq;=l=v

Y%S chj¾Okmqr uy frday,


;udrd m;srK