නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fow;a mssßisÿ lsÍfï fyd`ou úl,amh yEkaâ ieksghsi¾ o


fldfrdakd ffjrih fya;=fjka w;a msßisÿ lrk ieksghsi¾ Èhr w;HjYH fohla njg m;a úh' fldfrdakd ffjrih me;srhdu;a iu.u w;a msßisÿ lsÍu i|yd —yEkaâ ieksghsi¾˜ Ndú; lsÍug ñksiqka mqreÿ úh' taajd ksfjia ;=< .nvd lr ;eîugo TjQyq W;aiql jQy' tfy;a th w;a msßisÿ lsÍfï fyd|u úl,amho hkak wm úiska mÍlaId lrkq ,enqfõo@ thska w;a msßisÿ lsÍfuka miq Tng oefkkqfha Tnf.a w;a fyd¢ka msßisÿ ù we;s njls' tfy;a th tfia fkdfõ' f;,a iys;" wef,k iq¿ w;lg ieksghsi¾ kqiqÿiqh' f;,aj, we;s fYaI jQ fldgiaj,g ndysr l=Kqo iïnkaO fõ' túg isÿjkafka w; fmr ;snqKdg;a jvd wmú;% ùuhs' fj<|fmdf<a we;s ieksghsi¾ jeä m%udKhla uOHidr^we,afldfyd,a& mokï lr.;a ksIamdokhka fõ' tfiau tajd myiqfjka .sks weúf,k iq¿h' fï fya;=fjka úh<s fldrfmd;= iajNdjfha iula we;sfõ'ieksghsirh uq¿;ekaf.ys Wÿkla wi< Ndú; lsÍï oreKq ms<siaiSï ;=jd, we;sùug fya;= fõ'Tnf.a ieksghsirfha we,afldfyd,a u; mokï jQ tlla fkdfõ kï tys wvx.= úh yelafla n,.;= m%;snelaáÍh ridhkslhla jk g%hslaf,dika fõ'th lDñkdYl i|yd o nyq,j Ndú;d fõ' th myiqfjka iug Wrd.kakd w;r tys n,mEfuka ff;frdhsâ .%kaÓhg" wlaudjg iy iug ydks muqKqjhs'


w;a fkdfiaÿfjd;a jev jrÈhs

    ieksghsi¾ Ndú; l< iefklska wdydr .ekSug fndfyda wh mqreÿ ù isá;s' túg ieksghsi¾ Èhrh iE§ug Ndú;d ù we;s fkdfhl=;a ridhkslhka wm fkdoekqj;aju wm .kakd wdydr iu. Ô¾K moaO;sh ;=<g we;=¿ fõ' fï ksid isref¾ m%;sYla;slrK moaO;shg ydks isÿfõ' fuys jeä n,mEu we;sjkafka <uqkagh' m%;sYla;slrK moaO;sh ÿ¾j, ùu ksid frda.dndO j,g tfrysj igka lsÍug n,j;a fjfyila oeÍug isÿfjhs' È.gu ieksghsi¾ Ndú;d lsÍfï fya;=fjka <uqka jeäysá wjêhg m;ajk úg ÿ¾j, m%;sYla;slrKhla we;sj frda.j,g tfrys igka lsÍfï Yla;sh ysk ùu ksid myiqfjka fjk;a frda.dndO j,g f.dÿre fjhs' tfiau ieksghsi¾ j, úúO ridhkslhka wvx.=h' tfiau lD;su iqj|ldrlfha we;s iqúldrl iy Èhlrk ldrlhla f,i Ndú; lrk wka;rdi¾. .%kaÓ LKavkh lrñka fydafudak wkqldrl we;slrk ;ef,aÜia wï,j, l%shdldß;ajh ksid miqlf<l ckfkaøsh j¾Okh ySk lrhs'


    ieksghsi¾ u.ska ffjoH úoHd;aul wjodkï j,g wu;rj fN!;sl n,mEïo isÿlrhs' Tn ieksghsi¾ wf;a ;jrdf.k .skaor we;s ;eklg .shfyd;a nrm;, ms<siaiSï isÿúh yel' jrla isrefrka 35]la muK ms<siaiS .sh whl= ms<sn|jo  tfiau fudag¾ r:hl ldkaÿjk mßÈ fkdie,ls,su;a f,i Ndú; lrk ,o ieksghsi¾ fnda;,hla ksid tajd wjldYh ;=< me;sß th msmqrï ldrlhla f,i l%shdlr r:h .sks.;a wjia:djlao jd¾;d ù we;' tfiau iuyre uqyqKq jeiau u; ieksghsi¾ ;ejÍu th msßisÿ l< yels fyd|u ud¾.h f,i i<l;s' tfy;a uqyqKq wdjrKh me<¢ miq ta fj;ska kslafuk jdIam ÿudrh ksid Tlaldr .;sh iy jukh we;súh yelsh'


wou wkq.ukh lrkak

  • Tfí oE;a inkaj,ska fidaokak'
  • ieksghsi¾ fnda;,a l=vd orejkaf.ka wE;aj ;nkak'
  • ieksghsi¾ fnda;,a jd;h we;=¿ fkdjk fia ;Èka jikak'
  • isis,a iy úh<s ia:dkhl ;nkak'
  • uq¿;ekaf.h ;=<g f.k fkdhkak'
  • Tfí uqyqKq jeiau inka fhdod fidaokak'


wjjdoh'

  • inka ,nd .; fkdyels wjia:dj, muKla ieksghsi¾ Ndú;d lrkak'


fuu ,smsh Indiatoday.in/newsmo/video fjí wvúfhka ilia lrk ,oaols'


iqks,a w,a.u