නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Ôj;aj isák ld,fha§ u wjhj oka fokak leue;a; m< lrkak'''


    Y%S ,xldj jeks fn!oaO rgl Ôj;a jk Tng odkh hkak kqyqre fohla fkdfjhs' fN!;sl jia;+ka oka §fï mqreoao ,dxlsl Tng Wm;skau Wreu jQjla nj wms oksuq' thg;a jvd Y%S ,xldj ;=< cd;sl reêr mdrú,hk uOHia:dkhka mj;sk w;r tuÕska ,xldj mqrd frday,aj,g wjYH reêrh ,nd §fï iïnkaëldrl lghq;= isÿlrkafka mß;Hd.YS,S Tn ish leue;af;ka odkh lrk reêrh mj;sk ksidfjks' ;j;a fndfyda fokl= Ôj;aj isák ld,h ;=< ;uka Ôú;fhka iuq.;a jydu ish fofk;a ;j;a flfkl=g mß;Hd. lsÍug leue;a; m, lr wod< ,shlshú,sj,g w;aika ;nd isákq wm oel we;'


    ta w;ru mj;sk Ôjk w¾nqo yuqfõ ;ukaf.a jl=.vqjla fyda uqo,g úl=Kdf.k Ôj;a ùug isÿjk msßila o rg ;=< jdih lrk nj Tn úfYaIfhkau mqj;am;a oekaùï wdÈh lshjk úg oel we;' ,xldj jeks rgl isÿjk iy isÿ l< yels wjhj noaO lsÍu ms<sn|j fï ksid wo ojfia fjo k,dj ;=<ska idlÉPd lruq'


    wm YÍrfha mj;sk iEu bkaøshlau ;j;a flkl=g mQ¾K jYfhka noaO lsÍfï yelshdj ffjoH úoHdj ;=< ÈhqKq ù ke;;a fï jk úg YÍrfha fndfyda wjhj ;j;a mqoa.,hl=g ,nd§ fjk;a mqoa.,hl= Ôj;a lrùfï yelshdj ffjoH úoHdj ;=< ÈhqKq ù we;'


    iudcfha jeämqru l;d nyg ,la jkafka ta w;ßkq;a jl=.vq noaOh jk w;r thg fya;=j mqoa.,hl=g jl=.vq folla mej;Su;a bka tla jl=.vqjla muKla ;snqK;a th Ôj;a ùug m%udKj;a ùu;a fya;=fjks' fuhg;a wu;rj ,xldfõ jl=.vq hq.,u wl¾uKH pQ frda.Ska b;d úYd, ixLHdjla isák ksid Tjqkag jl=.vq noaO lsÍu isÿlsÍug ùu;a ksidh'


    ,xldfõ jl=.vq noaO lsÍï b;du iq,nj isÿjk lghq;a;la jqj;a fï jk úg ,xldj ;=< ;j;a mqoa.,hl=g jl=.vqjla ,nd §ug ;rï ksfrda.S ck.ykh iq,nj oelsh yels W;=re ueo m%foaYj, ;ukaf.a mjqf,a flkl=g mjd jl=.vqjla odkh lsÍug fkdyelsj we;af;a tu m%foaYj, mjq,aj, idudðlhka ish¨ fokd mdfya tu frda.hg f.dÿre fjñka mj;sk ksihs' thg;a wu;rj oekg iudcfha fndfyda fokd w;r fnda fkdjk frda. f,i Èhjeähdj" wê reêr mSvkh jeks frda. uQ,sl wjia:dfõ mj;sk ksid fujeks fldÜGdij,ska wjhjhla ,nd .ekSfï ÿIalr;djhka mj;S' wfkla lreK kï wjhjhla m%odkh lsÍug leu;s ksfrda.S tu l¾;jHhg iqÿiq jhil isák fndfyda fofkla fï jk úg;a ;ukaf.a wjhj mß;Hd. fldg wjika ;;a;ajhlg m;aj ;sfí'


    fuu ;;a;ajfha wjodku l,a ;shdu y÷kdf.k fï jg msg tfia ke;akï Cadevaric Donetion tfia ke;akï ñh hk mqoa.,hka.f.a wjhj ,ndf.k Ôj;ajk mqoa.,hkag noaO lsÍfua jevms<sfj,la úfYaIfhkau Y%S chj¾Okmqr frday, uQ,sl lrf.k fï jk úg wdrïN ù mj;S'


    tuÕska isÿlrkqfha Tng lsishï yÈis wk;=rla jeks ;;a;ajhl§ Tfí Ôú;h ;j ÿrg;a mj;ajd .ekSug fkdyels wjia:djl Tfí wjhj ,nd .ekSug yd fjk;a whl=g ,nd §ug leue;a; m%ldY lr ,shdmÈxÑ ùuhs' rgl úfYaIfhkau yÈis wk;=re jeks ;;a;ajhka ksid fndfyda .Kkla Èklg ñh hk nj Tn okakd lreKla' fujeks wjia:djl úfYaIfhkau fud<h ñh hñka mj;sk frda.shl= kï iïmQ¾K YÍrh ñh hdug m%:u tu mqoa.,hdg ish wjhj 8 la mß;Hd. l< yel'


  • jl=.vq 2
  • wlaudj
  • w.akHdih
  • fmKy¨ 2
  • yDoh

hk fldgia ñh hñka mj;sk mqoa.,hl=g ;j;a mqoa.,hl= fjkqfjka mß;Hd. l< yel' ,xldj ;=< úfYaIfhkau jl=.vq yd wlaud noaOh fï jk úg;a b;d id¾:lj isÿlrk w;r w.akHdih yd yDoh noaO lsÍu mjd ,xldj ;=< isÿlr ;sfnkjd' fuhg;a wu;rj wefia isú ldp" wiaÓ w;r mj;sk LKavrd iy we;eï úg ifï fldgia mjd mgl f,i Ndú;hg .ekSu isÿ l< yel'


    fï jk úg Tfí wjhj ,nd §ug ,shdmÈxÑ ù ke;;a ;ukaf.a mjqf,a <Õu mqoa.,hka ;SrKh lrkjd kï ffjoHjrekag tfia ñh hñka mj;sk mqoa.,hl=f.a wjhj ,nd.; yel' tjeks yÈis wjia:djl Tn wjhj mß;Hd. lsÍug ;SrKh lrkjd kï Tn rfÜ l=uk m%foaYhl Ôj;aj isáh;a Tn l< hq;af;a fï jk úg wod< mqoa.,hd m%;sldr ,nk fyda we;=<;a lr we;s frday,g tu leue;a; oekaùuhs' túg frday, yryd isÿjk iïnkaëlrKh u.ska Tng ta i|yd wjia:dj i,id fokq we;' ksh; jYfhka ñh hk Tfí Ôú;h ;j;a mqoa.,hl= Ôj;a lrjkjd kï th Tng isÿ l< yels uyd msxlula nj wuq;=fjka lsj hq;= fkdfõ'


ffjoH kkaok l=udr

lUqremsáh uQ,sl frday,