නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lU wÈkak tmd''' fï fnfy; yodf.k jix.;fhka .e<fjkak Woõ fjkak''


fldfrdakd frda.h kik foaYSh Tiqjla ;uka fidhd f.k we;s nj foaYSh ffjoH Oïñl nKavdr mjihs' ta ms<sn|j Tyq fua woyia bÈßm;a lf<a rEmjdyskS jevigyklg tl;= fjñka' Tyq iuÕska tu jevigykg foaYSh ffjoH rdcH wud;H kS;s{ isisr chfldä o tl;=j isáhd'


fudllao fï fldfrdakd i|yd fidhd.;a T!IOh@

    fndfydu;a flá ld,hlÈ lrmq w;ayod ne,Sula' wfma mdrïmßl fy< fjolug wkqj uu fï T!IOh yo,d frda.Skag ,nd ÿkakd' bka id¾:l m%;sM, ,enqKd'frda.Skag jf.au frda.h we;s fj;ehs ys;sh yels whg fuu T!IOh ,nd fokak mq¿jka'


fuu T!IOh óg l,ska Ndú; lrmq jÜfgdarejla o@

    flfkla <Õ fï jÜfgdarej keye' óg l,ska mdúÉÑ lrmq Tiqjla fkfjhs'


ta jf.a ys;=u;hg tlajru fnfy;a jÜfgdare ,nd fokak mq¿jka o@

    tfyu fohla keye' wmg f,fâ fudllao lsh,d y÷kd.kak mq¿jka kï ´fku ffjoHjrhl=g mq¿jka frda.hg ksYaÑ; T!IOh ,nd fokak'


ngysr ffjoH úoHdjg wkqj fuh W.=r" Yajik ud¾.h wdY%s;j mj;sk frda.hla' Tn ljr wdldrfhkao fï frda.h y÷kd.kafka@

    fï frda.hg ,laIK lSmhla ;sfhkjd' ta wkqj Yajik moaO;sfha mj;sk frda. ,laIK jf.au W.=f¾ wdidokh olakg ,efnkjd' .| iqj| fkdoekS hkjd' lkak neß fjkak mq¿jka' la,dka;h tkak mq¿jka' WK .;sh tkak mq¿jka lshk frda. ,laIK uu y÷kd.;a;d' ta wkqj ;uhs uu fï fnfy; yeÿfj' f,fâ y÷kdf.k ;uhs uu fnfy; yeÿfj'


wkjYH úÈhg wßIag lidh fndkak tmd jl=.vqj,g fyd| keye lshk miqìul fuu T!IOh frda.Skag §,d ljqo j.lshkafk@

    ta j.lSu uu orkjd' ud¾;= udifha b|,u uu frda.Skag T!IOh yo, ÿkakd' ta ldgj;a uf.a fnfy;g fjk;a wdidokhla yeÈ,d keye' lsisjl=g lsisu wdidokhla yefokafk ke;s nj ug iy;sl lrkak mq¿jka' fjk tlla ;shd fï T!IOh .;a;u Ôú; ldf,gu wdfhu;a fldfrdakd yefokafk keye'


tfyu fjkak mq¿jka o@

   wksjd¾fhkau yßhkjd' wms ljqre;a ñksiaiq' fidnd oyu;a tlal ießirk wh' ta fidnd oyfu msysg ;uhs ux wrf.k ;sfhkafk' yefudau bkafk wkqlrKhl' ,xldfj bmÿKq wmg ,xldfj fnfy;la fndkak mq¿jka' wfma rfÜ ´fk ;rï fnfy;a ;sfhkjd' fiï frda. iïmQ¾Kfhkau fï T!IOfhka ke;sfjkjd'


fï T!IOh ,nd fokafk fldfyduo@

    fï T!IOh frda.S whg jf.au frda.h yefokjg fndkak mq¿jka' ta wkqj frda.sfhla fïi ye¢ tl ne.ska Wfoa iji Èk ;=kla ,nd .kak ´fk' idudkH wfhl=g fïi yekao ne.ska Wfoa iji Èk folla ,nd .;a;u we;s'


Tn fldfyduo fï T!IOh yokafk@

    idudkH wßIag lidh yok úÈhg yeÿfj' mqOdk jYfhka fï i|yd fhdod.;af; ó me‚ iy idÈlald' thg wu;rj ;j l=vd T!IO folla fhdod.;a;d' wms fï fnfy; yokak mgka .;af; yji 4 g ú;r' bjr lrkak myqjod ? 9- 10 jf.a jqKd' ta ld,hgu wmg yod.kak mq¿jka jqfKa fnfy;a fnda;,a 40 la muKhs' Y%uhg wu;rj tl fnda;,hla yokak remsh,a 6500 la jf.a uqo,la jeh jqKd' idudkHfhka fï tl fnda;,hla frda.Ska 15 lg fokak mq¿jka'


Tn ys;kafk fï fnfy; mdúÉÑfhka fuu jix.; ;;a;ajfhka ñfokak mq¿jka fjhs lsh,o@

    w;aÿgqjhs" m%;HlaIhs' fï fnfyf;ka wmg fus jix.;fhka fífrkak mq¿jka' ta ksid lU weo weo bkak tmd' wjYH ueÈy;a ùu lr,d fï frda.fhka .e<fjkak u. mdod fokak lsh, ux rcfhka ckdêm;s ;=udf.ka b,a,d isákjd' ux okakjd' wfma fohla ms<s.kak wleue;shs' ojil uf.ka jÜfgdarej b,a¨j;a fokak ux iQodkï' fnfy; yo,d fï frda.Sk iqj lrkak mq¿jka kï'


Tn fldfyduo lshkafk fï i|yd fhdod.;af; fyd|u ó me‚ lh,d@

    olaI ffjoHjrhl=g fyd| ó me‚ y÷kd.kak mq¿jka' ta jf.a ug ,efnk ó me‚j, ;sfnk j;=r;a ishhg hï m%udKhla whska lr, ;uhs fnfy; yokafk' m%foaYh wkqj ó meKj, ri fjkia fjkak mq¿jka' ta fjkia fjkafk >k;ajh' ta >k;ajh fldfydu fjkia jqK;a ó ueiaid úi u,aj, frdka f.k;a ;ekam;a lrkafk keye' ux fuf;la ojila fnfy;a ÿkakd' tlu mrud¾:h jix.;h ;=rka lrk tl' uqo,lg fkfjhs ux fnfy; ÿkafk'


Tn fldfrdakd jix.; ;;a;ajfhka .e<fjkak T!IOhla fidhd.;a;d' ta jqK;a ngysr ffjoH l%uh;a tlal foaYSh fjolu tlaj .uka fkdlrk njla fkao fmfkkafk@

    fï fnfy; .ek f.dvla foa wykjd' mrïmrd fjoluo wykjd' jÜfgdarej b,a,kjd' ug fï foa ;ksju lr.kak wd¾Ól yhshla keye' ;sfhk ;rug ;uhs yeÿfj' uu b,a,Sula lrkjd" wjYH fnfy;a fya;a ál fydh,d fokak lsh,d' yefudau urKhg nhhs' Ôj;a fjkak yefudau leue;shs' uu fï W;aidy lrkafk fï jix.; NS;sfhka uqojd.kak' wod< n,OdÍka yefudaf.kau b,a,kafk lU weo weo bkafk ke;=j ;=kajk mÍlaIKhg hkak' yels blaukska yefudagu fnfy; ,nd fokak msysg fjkak lsh,d ú;rhs'


foaYSh fjolï m%j¾Ok .%dóh yd wdhq¾fõo rdcH wud;H isisr chfldä 

    j;=msáj, frdayf,a§ fï fnfy; fhdodf.k idhksl mÍlaIKhla isÿlr ;snqKd' ta wkqj fï fnfy; ,nd §,d ;=kajk ojfi lrk ,o PCR mÍlaIKfha§ frda. ldrl ffjria fkdue;s ;;a;ajhla jd¾;d fj,d ;sfhkjd'kej;;a tla fldgilg fuu T!IOh ,nd fokak;a ;j fldgilg ,nd fkdfokak;a lghq;= l< w;r tys§ 100] lau fuys mj;sk ksrjoH;dj ms<sn|j wkdjrKh jqKd'f,dal fi!LH ixúOdkh mjd ms<s.kakjd hï rgla iïm%odhslj mj;sk hï w;a fnfy;la w;ayod n,kak mq¿jka lshk tl' lsisu idhksl wOHhkhlska f;drj tjka iïm%odhsl w;a fnfy;la w;ayod n,kak mq¿jka' fojk ldrKh fï fnfy;la fkfjhs" 100] lau Ydluh øjH iys; fmdaIŒh .=Kh iys; fohla'


    ta wkqj frda. wdidÈ; ia:dkj, frday,aj, m%;sl¾uhla f,i idhksl w;aoelSula f,i w;ayod n,kak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ta i|yd fi!LH wud;HxYh;a iïnkaO lrf.k bÈß lghq;= lrf.k hkak wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ta wkqj f;dard.;a wdh;k lsysmhl 1000 la muK msßila fhdodf.k 3 jk mÍlaIKhla lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fuu frda.fhka urKhg m;afjk fndfyda wh fjk;a fnda fkdjk frda.j,ska fmf,k wh' ta whg m%;sldr lrkak ridhkd.dr myiqlï wjYHhs' wfma wdhq¾fõo frday,aj, ta ridhkd.dr myiqlï ÈhqKq keye' wms fï .uk hkafk ngysr ffjoHjreka iuÕska tl;=j' iduQysl tlÕ;djla u;' Tjqkaf. wëlaIKh hgf;a';udrd m;srK