නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ 19 wdidÈ; frda.Skag W!rkaf.a msysfgka fmky¿ w¨;ajeähd lsÍu


ffjoH ;dlaIKh fudk;rï ÈhqKq jqK;a ñksidf.a ffcj l%shdldÍ;ajh bÈßfha ffjoH ;dlaIKh;a wid¾:l jk wjia:djka we;'fmky¿ noaOh iïnkaOfhka we;s miqìu fï yd iudkh'bkaøshka noaO lsÍu u.ska ñksia Ôú; wdrlaId lr .ekSu ÈhqKq ù ±ka oYl .Kkdjls' thskq;a wlaIss" yoj;a" wlaudj jeks bkaøshka noaO lsÍu id¾:l;ajhg m;a jqK;a fmky¿ noaO lsÍfï§ ffjoH lafIa;%hg;a md,kh l< fkdyels ndOdjka we;s ù ;sfí' fmky¿ wdndO ksid isÿjk urK ixLHdj f,dj mqrd jHdma;j we;;a ta fjkqfjka úl,am m%;sl¾u f,iska fmky¿ noaO lsÍfï ffjoH ;dlaIKh frda.Skag wdfoaY lsÍu;a t;rï myiq ld¾hhla fkdfõ' ksfrda.S fmky¿ odhlhka jkafka fud<h ñhf.dia urKhg m;a mqoa.,hka jqj;a fndfyda wjia:djkays§ ,efnk fmky¿ mjd noaO lsÍug iqÿiq ksfrda.S ;;a;ajhl fkdue;s ùu;a nrm;, .eg¿jla ù ;sfí'


fï ;;a;ajhg úi÷ula f,iska fld,ïìhd úYajúoHd,fha fcdaka ´ks,a iy wyuâ fydidka hk m¾fhaIlhka úiska fï wkaoñka ydks jQ fmky¿ W!rkag iïnkaO lrñka Ôj ridhk l%shdj,shla Tiafia h:d ;;a;ajhg m;aùfï hdka;%Khla f.dvkÕd f.k ;sfí' fï fjkqfjka m¾fhaIl lKaavdhu jir wgla mqrd fï fjkqfjka fhduq ù isá w;r ±ka Tjqkaf.a W;aidyh M,odhl f,iska id¾:l;ajhg m;a ù ;sfí'


fuu ;dlaIKh Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) hkqfjka ye¢kafõ' W!rka Jugular Cannula u.ska ks¾úkaokh lrkq ,efí' W!rkaf.a m%;sYla;sfhka ñksia fmky¨j,g ydks ùug bv we;s ksid W!rkaf.a m%;sYla;sh u¾okh lrk ,§' m¾fhaIlhka úiska md,s; fmky¿j, ldhsl iy ffcj ridhk mrdñ;Ska ±ä mÍlaIdjlska wOHhkh lrk ,§' fuys§ ydkshg m;a ñksia fmky,a, W!rkaf.a f., yd iïnkaO lrk w;r th ñksia isref¾ WIaK;ajhg iudk WIaK;ajhlska md,kh fõ' tys§ Tlaiscka" fmdaIK mod¾: iy fm%daàka" reêrh rys; ødjKhla u.ska ñksia fmky¿ fj;g ,nd §u isÿ fõ'


W!rdf.a isrerg iïnkaO lrñka meh wgla muK f.jqKq miqj ñksia fmky,a, ksfrda.S fmky,a,la njg m;aùu;a iuÕ th noaO lsÍug iqÿiq ;;a;ajhlska hqla; jk neõ m¾fhaIlhkaf.a woyihs' fï ld¾hh wjidk jkf;la fmky¿ noaO lsÍug iQodkï lr we;s frda.shd o ta wi,skau ;nd .efka'


2017 jif¾§ fldf,dïìhdfõ úYajúoHd,fha fcdaka ´ks,a úiska fuu xenogeneic (cross-species) ;dlaIKh ixj¾Okh lsÍug kdhl;ajh ,nd § ;sfí' ta iuÕ fld,ïìhd úYajúoHd,fha ffcj ffjoH bxðfkare f.da¾vdkd jqkacdla fkdjdfldúÉ iy jekav¾ì,aÜ fmky¿ wdh;kfha Y,H ffjoH ue;sõ nfjgd úiska fmky¿ W!rkag iïnkaO lrñka h:d ;;a;ajhg m;a lsÍfï ;dlaIKh ÈhqKq lrk ,§'


fï .ek woyia bÈßm;a lrk ffcj ffjoH bxðfkare f.da¾vdkd jqkacdla fkdjdfldúÉ i|yka lrkafka fï ;dlaIKh l%shd;aul lrk uq,a mshjf¾§ wmg ta fjkqfjka Èk y;rla .; jqKd' kuq;a ±ka ta ld¾hh meg wglska wjidkhs'fldúâ 19 jix.; ;;a;ajfha§ fmky¿j,g ydksjk frda.Ska fjkqfjka fuu ;dlaIKfhka hï msysgla ,nd .ekSug yelshdjla ;sfí±hs i,ld ne,Su wfma ó<Õ wruqK neõ m¾fhaIl lKavdhu i|yka lrkjd' tfyu yelshdjla fjf;d;a fldúâ 19 wdidÈ; ùfuka ydkshg m;ajk ñksia fmky¿ W!rka ,jd w¨;ajeähd lr .ekSu jvd;a myiq fõú' fuu m¾fhaIK jd¾;dj Nature Medicine u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfí'
mqkHd pdkaokS o is,ajd