නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

msßñ - msßñ w;r mj;akd wkdrCIs; ,sx.sl yeisÍï ksid ,xldfõ HIV jeäfj,d'''


Y%S ,xldfõ HIV fyj;a udkj m%;sYla;s W!k;d ffjrih wdidokfha kj;u ;;a;ajh flfiao@

Y%S ,xldj ;=< HIV ffjrih wdidÈ; mqoa.,hka 3600 ^3200-4200& muK isá;s hehs weia;fïka;= .; lr we;s w;r bka 15-20] muK HIV iuÕ Ôj;a jk mqoa.,hka wh;a jkafka wjqreÿ 15-24 ldKavhg ùu iqúfYaIS lreKls' Y%S ,xldj ;=< HIV me;sÍu 86] isÿ jkafka wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;d u.sks' thska o msßñ msßñ w;r mj;akd ^iu,sx.sl& wkdrlaIs; ,sx.sl yeisÍï ksid HIV jHdma;sh Y%S ,xldj ;=< iq,nj isÿ fõ' 2019 jir ;=< muKla kj HIV wdidÈ;hka 439 la Y%S ,xldj mqrd jd¾;d ù we;' fuhska 359 la msßñ mqoa.,hkah' 2016 j¾Ifha isg jhi wjqreÿ 15-24 w;r fh!jkhka w;r HIV wdidokh ùu lemS fmfkk jeäùula fmkakqï lrhs' 2019 jif¾ kj HIV wdidÈ;hkaf.ka 12] la u fuu jhia lKavdhfï ;reK ;re‚hka jQ w;r fudjqka w;ßka o 89] lau msßñ mqoa.,hkah' miq.sh jif¾§ f,dal fi!LH ixúOdkh úiska Y%S ,xldj ujf.ka orejdg HIV iïfm%aIKh ùu ;=rka l< rgla f,i m%ldYhg m;a lrk ,§' 2025 wjidkfha§ taâia ke;fyd;a k;=lr.;a m%;sYla;s W!k;d iy,laIKh ;=rka lsÍfï b,lalh i|yd Y%S ,xldj iqodkï fõ' tu b,lalh imqrd .ekSug kï 2025 § kj HIV wdidokhka iy taâia urK ìkaÿj úh hq;= w;r HIV iuÕ Ôj;a jkakka i|yd jk fldka lsÍu yd fjka fldg ie<lSu wju úh hq;=h'


2020 jif¾ f,dal taâia Èkfha f;audj l=ulao @

2020 jir f,dalfha wjOdkh fldúâ 19 jix.;h flfrys fhduq jQ w;r fuu jix.;h ksid fi!LH yd ine÷Kq iudc úIu;dj" udkj ysñlï" ia;%S mqreI iudkd;au;dj iy wd¾Ól j¾Okh jeks oE .ek l;sldj;la wdrïN flre‚' by; lreKq mokï lr .ksñka —f.da,Sh iyfhda.S;dj iy iduQysl j.lSu˜ fujr f,dal taâia Èk f;audjhs' f,dalfhka taâia ;=rka lsÍug ish¨ md¾Yajlrejkaf.a odhl;ajh y÷kd .ekSu i|yd fuh uyÕ= wjia:djls'

 

2020 jif¾ Y%S ,xldfõ taâia Èkfha f;audj l=ulao@

Y%S ,xldfõ HIV jix.; jHdma;sh i,lñka" fuu jif¾ taâia Èk ieureï f;audj" —;dreKHfha j.lSu bgqlruq -HIV j<luq˜ hkakhs'

 

fldúâ 19 jix.;h yuqfõ taâia ;=rka lsÍu i|yd wNsfhda. fudkjdo@

fldúâ 19 jix.;fha j¾;udk ;;a;ajh ;=<" fh!jkhkag ksfjfia isg bf.kSug fyda jev lsÍug isÿùfuka Tjqkaf.a iu jhfia ñ;=rkaf.ka yqol,d fõ' fï ksid cx.u ÿrl;k we;=¿ ;dlaIKh Ndú; lsÍu ;jÿrg;a jeäjk w;r wka;¾cd,h yryd kj in|;d f.dvkÕd .ekSu;a isÿfõ' fldúâ 19 ksid we;s jQ kj ;;a;ajh ;=< Tjqka u;aøjHj,g weíneys ùu HIV wjodku ;j;a jeä lrhs' fuu idOl ksid ;reKhka by< wjodkï iys; ,sx.sl yeisÍïj, fh§ug bv we;' óg wu;rj fjkiafldg i<lkq we;ehs hkqfjka wksh; ìhla we;slr .ekSu ksid" HIV$,sx.sl yd m%ckk fi!LH fiajdjka fj; m%fõY ùug Tjqka ;ju;a mels,Sula olajhs'


j¾;udkfha HIV hkq udrdka;sl frda.hla fkdfõ' m%;sffjria T!IO u.ska md,kh l< yels frda.S ;;ajhls' fï m%;sldr HIV ffjrih .=Kkh ùu j<lajñka isrer ;=< ffjri m%udKh fkd.eksh yels muKlg wvq lrkq ,efí' kuq;a fï m%;sldr kshñ; mßÈ ,nd .; hq;= w;r ke;fyd;a HIV ffjrih m%;sffjri T!IO m%;sfrdaë úh yels neúka fï m%;sldr ndOdjlska f;drj HIV iuÕ Ôj;ajk mqoa.,hka yg ,nd Èh hq;=h' fï l¾;jHh bgq lsÍu i|yd HIV iuÕ Ôj;a jk mqo.,hska yg wjYH m%;sffjria m%;sldr Èjhsk mqrd msysá ,sx.dY%s; idhk u.ska ryis.;Ndjh iqrlsñka wLKavju ,nd§u i|yd wjYH lghq;= flf¾'


fldúâ 19 úiska iudch W.; hq;= jeo.;au m‚jqvh jQfha —fuu jix.;fha§ iefjdu iqrlaIs; jk;=re lsisfjl= iqrlaIs; fkdfõ˜ hkakh' ke;fyd;a lsisfjl=;a w;ayer id¾:l fkdúh yels nj mu‚' tf,iu HIV wdidÈ; ieu y÷kdf.k m%;sldr l,ska wdrïN lsÍfuka frda.Skag .=Kd;aul Ôú;hla .; l< yels w;ru frda.h me;sÍu o je<laúh yel' ksjerÈ f,i m%;sldr ,nd .kakd HIV ffjrih iuÕ Ôj;ajk mqoa.,fhl=f.ka ;j;a mqoa.,fhl=g ffjrih fnda fkdfõ' ;jo Tjqkg HIV widokh fkdue;s orejka ìys lsÍug o yelshdj we;'


fldúâ 19 ffjria md,kfha§ fukau HIV iuÕ Ôj;ajk mqoa.,hka fldkalsÍu yd fjkfldg ie<lSu wju lsÍu u.ska uyck;dj frda. y÷kd .ekSu i|yd fhduq ùug bjy,a fõ 'rfÜ j¾;udk ;;a;ajh iy iudc ÿria:Ndjh wdrlaId lsÍfï wjYH;dj fya;=fjka" f,dal taâia Èkh ieuÍu i|yd idudkHfhka isÿ lrkq ,nk l%shdldrlï iSud lr we;;a" Èjhsk mqrd jHdma;j mj;sk ,sx.dY%s; frda. idhk u.ska fkdñf,a ryiH Ndjh wdrlaId lrñka isÿ lrk HIV reêr mßlaId u.ska fuu frda.h uq,a wjêfha§ y÷kd.; yels w;r HIV i|yd jk m%;sffjri T!IO ,ndf.k HIV wdiÈ;hkag idudkH Ôú;hla .; lsÍfï yelshdj we;'


HIV iïfm%aIKh jkafka flfiao @

fldúâ 19 jeks Yajik frda.ldrl ffjri fuka ism .ekSfuka" w;g w; §fuka leiafika lsúiqï hEfuka HIV ffjrih fnda fkdfõ' HIV wdidÈ; mqoa.,fhl=f.ka ;j;a wfhl=g HIV fnda úh yels wdldr ;=kls' tkï" wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;d u.ska" wdidÈ; reêrh iy reêr wdY%s; ;r, u.ska iy wdidÈ; ujlf.ka ish orejdg hk l%u u.sks'
,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH

úfkda O¾ul=,isxy

uq,sl frday," mdkÿr