නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wfma rgg jvd;a .e<fmkafk mS' iS' wd¾ o wekaáfndä o


PCR (ReverseTranscription polymerase chain reaction) mÍlaId Odß;djh m%udohg y~ ke.Su fjkqjg úl,am wjia:djka fj; fhduq ùu jvd;a iqÿiq fkdfõo'''@ fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh kej;;a nrm;, wkaaoñka jHdma; jk hq.hl§ PCR (ReverseTranscription polymerase chain reaction) mÍlaId lsÍfï ukao.dó;ajh ksid fldúâ 19 iïfm%aYKh j¾Okh jk neõ uyck;dj" úúO jD;a;Sh iñ;s iy úh;=kaf.a fpdaokdj ù ;ssfí' ±kg Y%S ,xldj ;=< mj;sk mS'iS'wd¾' mÍlaIK Odß;djfha m%udohka ksid frda. jHdma;sh md,kfha wmyiq;djla mekkefÕk njg isÿ lrk fï fpdaokdj ieneúkau idOdrKo''@ mS'iS'wd¾' Odß;dj jeä lsÍug mj;sk ndOdjka fudkjdo'' tmuKla fkdj mS' iS' wd¾ yerek úg fldúâ 19 wdidÈ;hka y÷kd .ekSug Ndú; l< yels fjk;a úl,am mÍlaIK ;sfnkjdo''@ tfiakï ;jÿrg;a mS' iS' wd¾ Odß;djhu u; hefmkjd fjkqjg tjeks úl,am mÍlaIK fj; fhduq úh fkdyelso''@ fï .ek f;dr;=re bÈßm;a lrñka uykqjr uy frdayf,a laIqø Ôjfõoh iy wdidok ms<sn| úfYaI{ ffjoH ufyaka fld;,dj, uy;d úiska fujeks jix.; iuhla md,kh i|yd b;d jeo.;a woyia lSmhla bÈßm;a lrñka fufia mjid isákjd''


±kg wfma rfÜ mqoa.,sl wxYh o we;=<;aj Èklg mS'iS'wd¾ mÍlaId 12"000 la muK isÿ lsÍug myiqlï ;sfnkjd' kuq;a fï myiqlu ;jÿrg;a jeä l< hq;=h hk woyi yeu fokdu ms<s.kakjd'


mS'iS'wd¾' mÍlaIdj i|yd fldmuK uqo,la jeh fjkjdo''@

ud okakd úÈyg ridhk øjH i|yd muKla rch úiska 4500'00 isg 6000'00 l w;r uqo,la jeh lrkjd' mqoa.,sl wxYh úiska fuu mÍlaIdj fjkqfjka remsh,a 9000'00 l uqo,la wh lrkjd' ta jf.au mS' iS' wd¾ WmlrK fkdñ,fha ,efnkafka keye' fuu WmlrK fjkqfjkq;a wêl uqo,la jeh fjkjd' ta wkqj Èklg mS' iS' wd¾ mÍlaId 10"000 la l< hq;=hs lshkjd kï ta fjkqfjka Èklg remsh,a ñ,shk 45 la wju jYfhka o Wmßuj ne¨fjd;a ñ,shk 60 la o jeh fjkjd' fuh úhoï w;rg ld¾h uKav," úÿ,s iy fjk;a úhoï we;=<;a fj,d keye'

 

mS' iS' wd¾ mÍlaIdjka fjkqfjka mj;sk ndOdjka  fudkjdo'''@

fuu mÍlaId i|yd wjYH ridhk øjH f.fkkafka c¾uksh" wefußld tlai;a ckmoh" Ökh" iaúiag¾,ka;h jeks úfoaY rgj,aj,ska' fï i|yd úYd, úfoaY úksuhla jeh fjkjd' ta jf.au hï úÈylska .=jka .uka i|yd ndOdjka we;s jqfKd;a wod< ridhkh øjH wdkhkh lsÍfï myiqlï ì| jefgkjd' miq.sh ud¾;= wfm%a,a udij,§ wmg fujeks ;;a;ajhkag uqyqK §ug isÿ jqKd' fï ld,fha .=jkaf;dgqfmd< jeiSu ksid ridhk øjH ,xldjg f.k tafï myiqlï yÈisfhau kej;=kd' tjeks ;;a;ajhka we;sùfï wjodku;a wm bÈßfha ;sfnkjd'

 

mS' iS' wd¾ mÍlaId Odß;djh jeä lsÍfï iSudjla ;sfnkjdo" jeä lrkjd kï ta fldmuKlskao''@

mS' iS' wd¾ mÍlaId Odß;dj jeä lsÍfï iSudjla ;sfnkjd' fyg mÍlaId 20"000 la lf<d;a ;j;a 40"000 la fjkqfjka b,a¨u we;s fjkjd' fuu b,a¨u kj;skafka keye' ta ú;rla fkdfjhs" Èfkka Èku b,a¨u by< hkjd' wefußld tlai;a ckmoh fï fjkqfjka fyd|u WodyrKhhs' jix.; ;;a;ajh wdrïN jqKq uq,a wjia:dfõ§ trg mS'iS'wd¾ mÍlaId ,laI myl wjYH;djla ;snqK;a wefußldjg yelshdj ;snqfKa mS'iS'wd¾ mÍlaId ,laI folla fjkqfjkqhs' miqj yeufokdf.au b,a,Sug wkqj fï Odß;djh ,laI kjh olajd jeä l<d' miqj ,laI 20 lg jeä jqKd' f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk wkaoug tla fldúâ fmdisáõ frda.sfhl= fjkqfjka mS' iS' wd¾ mÍlaId ishhla l< hq;=hs' ta ksid mS' iS' wd¾  mÍlaId Odß;djh .ek iSud lrkak neye' th imqrd,Sug yels b,lalhla fkdfõ'

 

mS' iS' wd¾ mÍlaIdjkays m%udohka we;s jqfKd;a''' fuu mÍlaIk u; hefmk fldúâ 19 l<ukdlrK jevigykg fudlo fjkafka'''@

mS' iS' wd¾ mÍlaId fjkqfjka b,a¨u by< hEug idfmalaIj tys m%;sM, jd¾;d ,nd§u isÿ úh hq;=hs' kuq;a th myiq ld¾hhla fkdfjhs' mS' iS' wd¾ fjkqfjka we;s b,a¨ug wkqj m%;sM, jd¾;d ,nd§ug fkdyels ùu ksid backlog we;s fjkjd' fï m%udoh ksid frda.ska y÷kd .ekSu" frda.Ska fjka lsÍu Tjqkaf.a wdY%s;hska y÷kd .ekSu" frda.shdf.a ixprKhka y÷kd .ekSu iy ksfrdaOdhk lghq;=j,;a m%udohla isÿ fjkjd' fuu m%udoh ksidu frda.fha me;sÍu isÿ fjkjd'backlog ;;a;ajhl§ rgl jix.; ;;a;ajh md,kfhka .s,syS hkjd' mS' iS' wd¾ mÍlaIdfõ backlog ;;a;ajh ´kEu rgl jix.; ;;a;ajh md,kfhka .s,sySug fya;=jla' wefußld tlai;a ckmohg isÿjkafk;a thhs' wefußld tlai;a ckmofha backlog ld,h Èk myla' ±kg udOH iy iudcc,dj,ska fmkS hk wkaoug wfma rfÜ;a mS' iS' wd¾ m%;sM, m%udoh isÿ fjñka mj;skjd' tfyu jqfKd;a fldúâ 19 md,khg ure myrla t,a, ùfï ielhla keye'fï wk¾:ldÍ ;;a;ajh wfma rgg;a isÿ fjkjd' wfma rfÜ mS' iS' wd¾ mÍlaIdjkays backlog ;;a;ajhla we;s ùu lshkafka jix.; ;;a;ajh md,kfhka .s,syS hEu nj ilaiqola fia úYaajdihs'

 

mS' iS' wd¾ mÍlaId muKla È.ska È.gu jeä lsÍu u.ska muKla jix.; ;;a;ajh md,kh l< yelso'''@

fldfy;au keye' fuu mÍlaIdfjka isÿ lrkafka mqoa.,hd fldúâ wdidÈ;fhla±hs y÷kd .ekSu muKhs' mS'iS'wd¾ mÍlaId lsÍfuka muKla th isÿ lrkak neye' m%;sldr ld¾hlaIu lsÍu" frda.shd fjka lsÍu" Tjqkaf.a wdY%s;hska y÷kd .ekSu " frda.shdf.a ixprKhka y÷kd .ekSu jeks ish¿ lghq;= isÿ lsÍug mS' iS' wd¾ mÍlaId jd¾;dj wjYH fjkjd' jd¾;dj ,efnk f;la frda.shd iudcfha ixprKh ùu hkq frda.h iïfm%aIKh ùug oreKq wkaoñka n,mdkjd' ±kg mS' iS' wd¾ mÍlaIdjka Wmßu Odß;djfhka isÿ jqK;a yÈisfha fyda fuu hka;%j, fodaI" mÍlaIK lghq;= fjkqfjka fh§ isák udkj iïm;a ms<sn| .eg¿ ^fuu lghq;=j, fh§ isák ks<OdÍka fldúâ wdidÈ; ùu &mÍlaIK Odß;djh wkfmalaIs; wkaoñka wvq fjkjd' ta ksid fldúâ me;sÍu oreKq úÈyg isÿ fjkak mq¿jka'

 

mS' iS' wd¾  mÍlaId jeä lsÍu fkdj l<ukdlrKh lsÍfuka wfma wjYH;djh bgq lr .kafka flfiao'''@

lsisu ;ekl§ wmg mS'iS'wd¾ mÍlaIdj .ek ,>q fldg i,lkak neye' kuq;a ±kg wm fj; ;sfnk ish¿u mÍCIK ( Anti-body.Antigen, Geneexpert) .ek;a tajd inqoaêlj Ndú; lrkafka l=uk wjia:djkays§o@ tajd Ndú; l< yelafla flfiao'''@ tla tla mÍlaIdjkaf.a iSud fudkjdo''@ ±k .ekSu jeo.;a túg mS'iS'wd¾ mÍlaIdj u; nr megùu j<lajd .; yelshs' mS'iS'wd¾ mÍlaIdj fld;rï id¾:l mÍlaIdjla jqK;a kshu fõ,djg m%;sM, fkd,efnkjd kï th ksIaM, neõ wefußldkq WodyrKh u.ska wmg fmkS hkjd'

 

tfyukï wmg mS' iS' wd¾ u;u /£ isákafka ke;=j fldúâ 19 wdidÈ;hka y÷kd .ekSug fjk;a úl,am mÍlaIdjka ke;so'''@

fldúâ 19 i|yd ±kg mj;sk mÍlaId ldKav y;rla ;sfnkjd' wms ±ka fï mÍlaIK ldKaav .ek fjka fjkaj i,ld n,uq'

 

Tests performing for screening purposes to check for presence of virus in the environment samples ^fldúâ 19 frda.h i|yd mdßißl m%Njhla fidhd .ekSu fjkqfjka isÿ lrk mÍlaIdj&

fuu mÍlaIdfjka isÿ lrkafka frda. je<elaùu iy frda.h we;s ùu .ek mQ¾j wk;=re yeÕùu i|yd lrkq ,nk mÍlaIdjkah' jjq,ka ;=< l%shdldÍ fldfrdakd ffjrih we;a±hs ne,Su iy wmc,h ;=< fldúâ 19 we;s lrk ffjrih wod< wKql jHqy Ribonucleic acid (RNA) we;a±hs fidhd ne,Su fuys§ isÿ flf¾'fuu mÍlaId i|yd mS' iS' wd¾ uQ,sl lr .;a uQ,O¾u Ndú; flf¾' fuu mÍlaId folu ,xlfõ isÿ fkdfõ'fojk mÍlaId ldKaavh" id¾:lj isÿ l< yels kï wmg jix.;h me;sÍug yelshdj we;s wjodkï mßir moaO;s" ckdjdi" l¾udka;Yd,d wdÈh Èk 5 isg 7 lag fmrd;=j y÷kd .; yel' ±kg iajdëk mÍlaIl lKavdhula úiska fiiq ldKavfha mÍlaIK lr f.k hk nj oek .kakg ,eî ;sfnkjd' fuu mÍlaIdfjka wmc,fha we;s RNA wKql jHqy l,a ;nd y÷kd .; yels fjkjd'fï wdldrfha mÍlaId u.ska uyck fi!LH i|yd lrk wyUq kshe¢ mÍlaIdjka .Kk wvq fldg id¾:lj mS' iS' wd¾ mÍlaId fjk hï m%fhdackj;a lghq;a;la i|yd fhdod .; yelsh' fujeks úoHd;aul lreKq u; mokï jqKq ls%hdj,s u.ska mS' iS' wd¾ i|yd we;sjk wd;;sh iy b,a,Su ie,lsh hq;= whqßka wvq fldg th jvd m%;sM, l%shdjla i|yd l<ukdlrKh lr .; yelsh'

 

Tests performing for diagnostic purposes - to detect the COVID19 cases ^frda. kS¾K lghq;= i|yd Ndú; jk mÍlaId&

frda.h ksYaÑ;j je<£ we;a±hs fidhd ne,Su i|yd isÿlrk m%Odk;u mÍlaIdj iïm%odhsl mS'iS'wd¾ mÍlaIdjhs' fujeks mS'iS'wd¾ mÍlaId l< yels ridhdkd.dr oyhla muK wm Èjhsfka we;' fuu wruqKq i|yd úl,am we;af;a b;d l=vd m%udKhls' iïm%odhsl mS'iS'wd¾ mÍlaIdjl m%;sM, ,eîug Èkhla fyda Èk lSmhla .; úh yelshs' ^idudkHfhka .;jk ld,h meh yhla fyda wgls' tfy;a mS'iS'wd¾ mÍlaIdj u; we;sjk b,a¨u imqrd,Sug fkdyels ksid m%;sM, mud ùu ksid Èk .Kkla .; úh yel'&fuu m%;sM, mud ùu ksid oreKq m%;sM,j,g uqyqK §ug isÿ fõ' úfYaIfhka wdidÈ;hska fidhd .ekSug m%udo ùu ksid frda.fha me;sÍu j<lajd,sfï ndOdjka we;s fõ' tjeks wjia:djl m%;sM, blaukska ,nd .ekSu i|yd idïm%odhsl l%uhg fjkia jQ;a mS'iS'wd¾ l%ufõoh u; mokï jqKq ;j;a mÍlaIKhla ;sfnkjd' th Geneexpert u.ska flfrk mÍlaIdjhs'fuu hka;%h u.ska yÈis wjia:djl§ m%;sM, mehlska ,nd .; yel' fuu WmlrKh u.ska tlúg l< yelafla mÍlaIK y;rls' tfy;a m%;sM, blaukska ,nd .; yels ùu tys we;s jdishhs' ta jf.au fï mÍlaIKh fjkqfjka jehjk uqo, mS'iS'wd¾ mÍlaIdjg hk úhoug iudkhs'fujeks Geneexpert hka;% 30 isg 40 w;r m%udKhla rg mqrd laIhfrda. mÍlaIdjka fjkqfjka ñ,§ f.k Yaajik frda. wdh;k ;=< l%shdldÍ ;;ajfhka we;' fuu WmlrK LOAD and FORGET l%ufha ksid tajd úÿ,s myiqlï we;s ´kEu ;ekl isg ls%hd;aul l< yel' fuu mÍlaIdj fjkqfjka úfYaIs; mqyqKq ld¾h uKav, wjYH keye' ±kg fuu lghq;=j, ksr;jk ld¾ñl Ys,amSka ta fjkqfjka fhdod .ekSfï myiqj;a ;sfnkjd' ta ksid fuu WmlrKh Ndú;fhka iïm%odhsl mS' iS' wd¾ mÍlaIdjka i|yd jk b,a¨u wvq lr f.k backlog ;;a;ajh j<lajd .; yel'úfYaIfhka fuu mÍlaIK m%Odk mÍCIKd.drfhka neyerj m%dfoaYShj isÿ lrk ksid m%Odk m¾fhaIKd.drfha n,mEula fkdue;sj l=vd mÍlaIK m%udKhla isÿ lsÍug fuh m%udKj;a fõ' mS' iS' wd¾ mÍlaIdj u.ska hful= tla jrla wdidÈ; hehs ±k.;a miq ;jÿrg;a mS' iS' wd¾ mÍlaIdjka lsÍu wjYH ke;s ksid iïm;a wmf;a hEula isÿ fjkafk;a keye'fldúâ 19 Antibody mÍlaIdj u.ska o miq.sh ld,fha frda.hg ,la ù fyda ksrdjrKh ù we;a±hs fidhd .; yel' hful= Antibody i|yd positive kï ;jÿrg;a mÍlaId lsÍu wjYH fkdfõ' úfYaIfhka fi!LH fiajlhka i|yd fuu mÍlaIdj u.ska uyÕ= m%;sM, ,nd .; yel' ta jf.au fldúâ fjkqfjka m%;sfoay we;s mqoa.,hska fldúâ frda.Skaf.a lghq;=j,§ iyh i|yd o fhdod .ekSug ìh úh hq;= keye' Bg fya;=j fuu m%;sfoay we;s mqoa.,hskag kej; fldúâ je<£ug bvlv weysÍ ;sfnkjd'

 

Tests performing ON patients who were positive for SARS-COV 2 ( for the management purposes of patients diagnosed with COVID19) for prevention of complications and discharge purposes ^fldúâ 19 frda.h ksielj je<÷k frda.sfhl= m%;sldr i|yd iy ixl=,;d je<elaùu i|yd tu frda.Ska frday,ska m%;sldr ksu fldg ksjig heùfï iqÿiqlu ;SrKh i|yd lrkq ,nk mÍlaIdj&

fuu ldKavh i|yd lsis úfgl;a wmf.a m%Odk mÍlaIdj jk mSiS'wd¾ mÍCIdj ks¾foaY fkdl< hq;=h' tfia lsÍfuka iïm;a wmf;a hEula isÿ fõ' fuu ldKavh i|yd wh;a jkafka reêr mÍlaId CRP LFT (ASOT/SGPT, BILIRUBIN, PT etc) PCT, CT SCAN wdÈhhs'Bg wu;rj frda.Ska frdayf,ka msg;a lSÍu msKsi fldúâ 19 m%;sfoay mÍlaIdj isÿ l< yel' túg lsisÿ ìhla iella fkdue;sj frda.shd frdayf,ka ksoyia lrkak;a mq¨jks'

 

For screening and prevention of spread of COVID19- to be used in public health purpose ^frda. je<elaùu"frda. mßmd,kh"m%cd me;sÍu je<elaùu i|yd lrkq ,nk mÍlaIdjka&

frda. je<elaùu" frda. mßmd,kh" m%cd me;sÍu je<elaùu i|yd mÍlaIdjka úYd, m%udKhla Ndú; fõ' wyUq kshe¢ mÍlaIdj" iam¾Ilhka mÍlaIdj wdÈh fuhg we;=<;a fõ'fndfyda úg mS' iS' wd¾ mÍlaIdj fï i|yd fhdod .efka' tfy;a mS'iS'wd¾ mÍlaIdj wê ixfõ§ mÍlaIdjla jk fyhska b;d wvq RNA fldgia m%udkhla mjd ta u.ska fidhd .; yels ùfuka' fuu ;;a;ajh úfYaIfhka frda.Ska .kk jeä jkúg wjdisodhl úh yel' tjeks wjia:djl§ frda.shd frdayf,ka ksoyia lsÍu wmyiqhs' úfYaIfhka wê ixfõ§ iajNdjh ksid È.ska È.gu fldúâ we;ehs is;k ;rugu RNA y÷kd .kq ,nhs' kuq;a RNA fmdisáõ jqKq muKska frda.h me;srùug yelshdjla keye'

tu ÿ¾j,;djka u; yer wdidÈ;hka fidhd .ekSug ±kg f,dj mqrd laIksl antigen test Ndú;djg keUqrejla we;s fjñka mj;S' fuu frda.h .ek úfYaI wjOdkfhka isák úh;=ka fï .ek ls%hd;aul fjñka isá;s' fuys m%;sM, úkdä .Kklska ,efnk ksid iy ìï uÜgfï§ fuh isÿ l< yels ùu;a" ´kEu wfhl=g b;d myiqfjka tys ;dlaIKsl iajNdjh jgyd .ekSug yels ùu;a ksid fuu mÍlaIdj jix.; ;;a;ajh md,kh msKsi b;d jeo.;a fõ'tfiau fuu mÍlaIdj u.ska frda.h m;=rejk wdiÈ;hka b;d blaukska y÷kdf.k tys me;sÍu j<lajd .; yel' fuys we;s ÿ¾j,;djka uÕyer .ekSug;a l%ufõohka we;s neúka wm rfÜ fuh ls%hd;aul lsÍu b;d w.fkah' antigen test mÍlaIdfõ§ frda.shdf.a jd¾;dj negative jqK;a thska iEySug m;a fjkak neye' kej; ms'iS'wd¾ mÍlaIdjg fhduq lsÍug isÿ fjkjd' ta ksid mÍlaIdjg úfYaI{hkaf.a wëlaIKh hgf;a b;d iqmßlaIdldÍj isÿ úh hq;=hs'ck;dj w;r frda.h me;sfrk m%jK;dj ±k.ekSu i|yd o antibody mÍlaIdj b;d jeo.;a fõ' fuu antibody mÍlaIdj mS'iS'wd¾ mÍlaIdjg jvd ñ, wvqh' fuu antibody mÍlaIdj u.ska frda.h jeäfhka me;sfrk ldKavh fidhd.; yelsh'tfukau antibody iys; whg kej; frda.h je<£ug we;s bvlv wvq ksid wjodkï frda.S ;;a;aj we;s wh n,d .ekSu i|yd o fï ldKav fhdod .; yel' ta jf.au frda.h je<£fuka iqjh ,enQ wh;a fï ld¾hh i|yd iïnkaO lr .; yelshs' Antibody mÍlaId l< yels WmlrK rdYsshla iy ffjoH mÍlaIKdd.dr úYd, ixLHdjla rg jgd mj;skjd kï ;jÿrg;a mS'iS'wd¾ mÍlaId Odß;dj jeä lrkak hehs y~ keÕSu fjkqjg fuu úl,am wjia:djka fj; fhduq ùu jvd;a iqÿiq fkdfõo'''@uykqjr uy frdayf,a laIqø Âjfõoh

iy wdidok ms<sn| úfYaI{ ffjoH

ufyaka fld;,dj,


mqkHd pdkaokS o is,ajd