නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

hlv W!k;dj fkdi,ld yßkak tmd'''


hlv lshkafk wm YÍrhg w;HjYH laIqø fmdaIlhla' wfma YÍrfha Yla;sh ckkh lsÍug wjYH ysfud.af,dìka iEfokafk hlv u.ska'

ta wkqj wm ffokslj ,nd.kakd wdydr m%udKd;aulj wvq ùfuka laIqø fmdaIl W!k;dj yg.kak mq¿jka' ta lshkafk hlv ú;rla fkfjhs" úgñka" whäka" le,aishï" iskala wd§ fï ldKav ish,af,au W!k;dj we;sfjkak mq¿jka'

 

hlv isrerg jeo.;a wehs@

orejkaf.a j¾Okhg wjYHu fmdaIlhla jk hlv ysfud.af,dìkaj, ksfrda.S j¾Okhg Woõ fjkjd' ysfud.af,dìka lshkafk r;= reêr ffi,j, jeo.;a wx.hla' ta wkqj Tlaiscka ixirKhg jf.au YÍrfha fjk;a l%shdldÍka /ilgu hlv Woõ fjkjd'úfYaIfhka iakdhq moaO;sfha j¾Okhg l%shdldÍ;ajhg WmldÍ jk ksid l=vd orejkaf.a fud<fha l%shdldÍ;ajhg w;sYh jeo.;a' wmf.a ffoksl wdydr u.ska wjYH hlv m%udKh ,nd .ekSfï yelshdj mj;skjd'hlv W!k;djh wêl uÜgulg .sh úg rla;ySk;dj fmkakqï lrkjd' ta wkaoug rla;ySk;dj fmkakqï fkdlrk wh ;=<;a hlv kshñ; m%udKhg fkd;sfnkak mq¿jka' ta;a ta ;;a;ajh fmkakqï lrkafk keye' tfyu jqKdu ta ;;a;ajh y÷kdf.k ffjoH Wmfoia ,nd.ekSu jeo.;a'


f,dal ;;a;ajh ;rugu ke;s jqK;a'''

ta flfia jqK;a hlv W!k;dj .ek l;d lsÍfï§ f,dal ;;a;ajh wkqj wjqreÿ myg wvq orejka 42] la hlv W!k;djfhka fmf<kjd' .¾NkS uõjrekaf.ka 40] la hlv W!k;djfhka fmf<kjd' f,dal ;;a;ajh tfia jqK;a ,xldj ;=< kï hlv W!k;djh olakg ,efnkafka 7'6] la jf.a m%udKhla'


hlv wvqlu y÷kd .kafka fldfyduo@

 • f;fyÜgqj
 • blaukska úvdjg m;aùu
 • iqÿue,s nj
 • wjOdkh mj;ajd .ekSug fkdyels nj
 • u;lh wvqùu iy lïue,s nj
 • YÍr j¾Okh wvq lu
 • fud<fha j¾Okh wvq ùu

fujka frda. ,laIK;a tlal yoj;a wdndOhla jqK;a u;=fjkak neßlula keye'

 

hlv wvqùug fya;='''

 • je/È wdydr mqreÿ
 • hlv wvx.= wdydr fkd.ekSu
 • hlv wvx.= wdydr .;a;;a YÍrhg wjfYdaIKh fkdùu
 • mKq frda. fya;=fjka ^fldl= mKq jeks&
 • .¾NŒ wjia:dfõ§ uj m%udKj;a mßÈ hlv ,nd fkd.ekSu

wd§ jYfhka hlv wvqùug n,mE yels fya;= .Kkdjlau ;sfhkjd'

 

hlv wvx.= wdydr'''

 • uia" ud¿
 • fgda*q we;=¿ fidahd wdydr
 • ì;a;r
 • rgb¢ jeks úh<s m,;=re
 • ksú;s jeks fld< mdg t<j¿
 • m,d j¾. " rks, fnda.
 • lcq" rg lcq iy OdkH j¾.
 • n;," r;= w," ;,

 

Heme Iron iy Non Heme Iron 

wm ,nd .kakd hlv fldgia follg fnod olajkak mq¿jka' ta heme iron iy non heme iron f,ihs' heme iron myiqfjka Wrd.kak yelshdj ;sfhkjd' fï j¾.h wvx.= fjkafk i;aj wdydr ;=<' ta wkqj uia" ud¿ fndfydu iq¿ m%udKhla wdydrhg .;a;;a jeä hlv m%udKhla ,ndfokjd' ta ksid ;uhs orejkag yeu fõ,lgu i;aj wdydrhlska iq¿ m%udKhla fyda tl;= lrkak lshd ffjoH Wmfoia ,ndfokafka'

non heme iron ldKavhg wh;a jkafka Ydluh wdydrj,ska ,efnk hlv' tajd wvx.= jkafka fld< mdg t<j¿ iy m,d j¾. ;=<' ta jf.au rks, fnda. ;=<' úfYaIfhka me< jQ uqx îcj, hlv nyq,hs' lv," lõms" rglcq" lcq" ksjqvq iys; OdkHj, non heme iron nyq,j ;sfnkjd' ta;a Ydluh wdydrj, wvx.= hlv Wrd.ekSu wvqjk foaj,a ;sfhkak mq¿jka' WodyrKhla úÈhg f;a j, wvx.= f*d,s*sfkda,a jf.au OdkHj, wvx.= *hsfÜÜ lshk fm%daàk j¾.h hï hï Lksc wjfYdaIKh j<ld,k ksid tuÕska hlv wjfYdaIKhg ndOd we;sfjkak bv ;sfhkjd'

ta fya;=fjka lsß iy f;a tlg ñY%j ^lsß f;a& m%Odk wdydr fõ,a iuÕska fkd.ekSu jeo.;a' ta jf.au hlv wjfYdaIKh jeä lsÍug Woõ fok úgñka C iys; m,;=rla wdydr fõ,lg miq tl;= lr .ekSu fndfydu m%fhdackj;a'

 

Heme Iron .ekSfï jdis'''

i;aj wdydrfha wvx.=jk hlv YÍrhg wjfYdaIKh ùfï§ úgñka iS wvx.= wdydrhla .ekSfï wjYH;djla fkdue;s tl f,dl= jdishla' ta jf.au iq¿ m%udKhla wdydrhg .ekSfuka jqj;a  hlv wjYH;dj iïmQ¾K lr.ekSfï yelshdj ;sfhkjd'

 

wu;r hlv ,nd .; hq;=uo@

hlv W!k;djhla we;sj ysfud.af,dìka uÜgu wvq ùfuka rla;ySk;djh we;sfjkak mq¿jka' hï fyhlska wjYH hlv m%udKh fkd,eî .shfyd;a th rla;ySk;dj olajd j¾Okh fjkak mq¿jka' ta ksid by;ska i|yka l< lsishï wmyiq;djla fyda frda. ,laIKhla oefkkakg .;a jydu ffjoH Wmfoia .ekSu jeo.;a'

ta wkqj Full Blood Count mQ¾K reêr mÍlaIdjlg fhduqlrkq ,nhs' tuÕska reêrfha mj;sk ysfud.af,dìka m%udKh uek ne,Su;a tajdfha fjkialï we;akï y÷kd .ekSu;a lrkak mq¿jka'

ta jf.au iSrï f*ßàka mÍlaIKh u.ska isref¾ ;ekam;aj we;s hlvj, wvqjla we;aoehs n,d.kak mq¿jka' fuys§ úfYaIfhka u;l ;nd .; hq;= lreKla ;sfhkjd' ta reêr ysfud.af,dìka uÜgu wvqhs kï lEfuka muKla hlv ,nd §u iEfykafk keye' ta i|yd hlv m%;sldrh ,nd§u wjYHhs' fujka ;;a;ajhlg orejka m;ajqfKd;a n, n,d bkak tl fyd| fohla fkfjhs' ta .ek ie,ls,su;aj ffjoH Wmfoia u; lghq;= lsÍug fhduqùfuka" ta lshkafk hlv m%;sldrh ,nd§fuka tu ;;a;ajfhka ñfokak mq¿jka'fmdaIKfõ§ ffjoH ufkdað .uf.a

fcHIaG f,aLldêldÍ

wfmalaId frday," uyr.u


;udrd m;srK