නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tlal idmamq ijdß fkdhkjd kï ;uhs jvd;a fyd|'''


jix.; frda. wxYfhka m‚úvhla'''

 

miq.shod fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh u.ska fldúâ 19 ms<sn|j udOH yuqjla meje;aùug lghq;= l<d' tys§ jix.; frda. wxYfha m%OdkS úfYaI ffjoH iqo;a iurùr mj;sk ;;a;ajh ms<sn|j fufia lreKq f.k yer oelajQjd'


foieïn¾ udih W;aij udihla' ta;a fujr W;aij ixúOdkh lsÍfuka j<lsk f,i uyck;djf.ka b,a,Sula lrkak fjkjd' idudkHfhka fjkog fï ld,fha ks;ru idmamq ijdß hkjd' ta ;;a;ajh fï fj,dfj fldfydu;a wkqu; lrkak wudrehs'


fudlo fldúâ lshkafk fndfydu blaukska me;sfrk frda.hla' ì¢;s uÕska me;sfrk ksid wjodku by<hs' yeuodu;a jf.a fujr k;a;,a w¨;a wjqreÿ iurkak wjYH;djla keye' tfyu jqfKd;a wmg ;j;a ld,hla ksfjiaj,gu fj,d bkak fjhs' idmamq ijdß hEfï§ ksis fi!LH Wmfoia wkq.ukhlsÍula olakg ,efnk tlla keye' fldfydu;a tlsfkld w,a,k we÷ï wdhs;a;ï ;=< úIîc fkdkeiS mj;sk ksid th frda.h me;sÍug fya;=jla úh yelsjd fukau ÿria: nj mj;ajd .ksñka idmamq ijdßfha fh§u lsisfia;a wfma whf.ka olsk tl wfmalaId lrkak wudrehs' fï lreKq ldrKd ksid fldfydu;a idmamq ijdß i|y wkque;sh ,nd§ula lrkak mq¿jkalula keye'

 

wjodkug fmr'''

wo f.dvla ;ekaj, ixprK iSud keye' ta wkqj fï fj,dfj jvd;a wjYH jkafka j.lSï iy.; yeisÍula' ta wkqj yqremqreÿ fi!LH mqreÿ wkq.ukh lsÍu w;HjYHu nj is;g .ekSu jeo.;a'

miq.sh ojiaj, wdidokh jk frda.S m%;sY;h jf.au urKhg m;ajk frda.S m%udKh;a by< hdula olakg ,enqKd' ta urK w;r wm ÿgqfj l,a mj;sk fnda fkdjk frda.j,g f.dÿre jQjkag mj;sk wjodku jeä njla' úfYaIfhka jeäysá úfha miqjk wh ndysr iudchg ksrdjrKh ùu fyd| keye'

ta jf.au Tn l,a mj;sk frda. ;;a;ajhlska mSvd ú¢kjd kï" Tnf. idhksl fnfy;a ál ,shdmÈxÑ frday, u.ska ,nd §ug lghq;= lrkjd we;s' hï fyhlska ta fnfy;a fkd,enqKq wfhla fõ kï" uyck fi!LH mÍlaIl" Èia;%sla ffjoH ks,OdÍ" iuDoaê kshdul" wd¾Ól ixj¾Ok ks,OdÍ jeks m%cd ks,OdÍkaj oekqj;a lsÍfuka ta wjYH fnfy;a f.kajd .ekSfï yelshdj mj;skjd' ta wdldrhg w;HjYH fnfy;a ,ndf.k tajd fkdlvjd Ndú;h fujka jix.; frda.hla mj;sk fudfyd;l w;sYh jeo.;a'

 

jeäu frda.Ska fld<U uy k.r iSudfjka''''

fï jk úg jeäu frda.Ska m%;sY;hla jd¾;d fjkafk fld<U k.rh ;=<' úfYaIfhka fld<U uy k.r iSudj ;=<' wo jkúg m%;sfoayckl mÍlaIdj;a läkñka lrkak f.k ;sfnk fudfyd;l wmg fmfkkjd fmrg jvd frda.S m%;sY;fha wvqùula' ta jf.au PCR mÍlaIKj,§ frda.fha ;sfnk ffjria m%udKfha hï wvq ùula olakg ,efnkjd'

w¨f;ka frda.Ska tl;= ùfï wvqjla olskak mq¿jka' wê wjodkula mj;sk m%foaYj, È.ska È.gu ta md,kh mj;ajd .ekSfuka ^frda.Ska frday,a lrd fhduq lsÍu yd wdY%s;hka ksfrdaOdhkh& wmg frda.Ska jeä ùu md,kh lr.kak mq¿jka'

 

frda. ,laIK fkdue;s wh m%;sldr uOHia:dkhlg hd hq;=o@

m%Odku ldrKh fjkafk y÷kd.kakd nyq;rhlg frda. ,laIK fkdue;s ùuhs' ta;a mÍlaIK u.ska frda.S nj ;yjqre jqKdu w;rueÈ m%;sldr uOHia:dkhlg fhduqlrkak lghq;= lrkjd' tjka wjia:djl ta whg ysf;kak mq¿jka" lsisu frda. ,laIKhla fkdue;sj fufyu wrf.k .shdu ta whg tu uOHia:dkj,È wjodkula tkak mq¿jka lsh,d'

ta;a wms tlla u;l ;shd.kak ´fk" ta fldúâ lshkafk ffjrihla lshk ldrKdj' fïl ì¢;s u.ska me;sfrk ksid Tn ksfjiaj, ysáfhd;a ióm;uhkag frda.h me;sfrkak bv ;sfnkjd'

idudkHfhka ckjdßfha isg Tlaf;dan¾ olajd jd¾;d jQ frda.Skag jvd Tlaf;dan¾ j,ska miqj me;sÍfï iS>% j¾Okhla fmkakqï l<d' ta lshkafk wdidÈ;hka iudcfha bkakj kï me;sÍu fõ.j;a fjkjd' ta ksid m%;sldr i|yd fjku w;rueÈ uOHia:dkhlg fhduq l<d lshd wkjYH ìhla we;slr .kak tmd' Èk 14 lska ksfjig tkak mq¿jka'

 

f,dl=u m%Yakh mdi,a'''

fï fj,dfj niakdysr iy wfkl=;a yqfol,d m%foaYj, yer fiiq mdi,a mj;ajdf.k hk f,i fi!LH wud;HdxYh wOHdmk wud;HdxYhg ksis ud¾f.damfoaYk ,nd § ;sfhkjd' tys§ fldfrdakd jHdma; fkdfjkakg lghq;= lrkafk fldfyduo lshd Wmfoia ,nd § ;sfnkjd'

ta;a iuyr m%foaYj, fldfrdakd fkdue;sj;a mdi,a jid oukakg lghq;= lrk whqre ksÍlaIKh fjkjd' frday,lÈ ks;r frda.Ska ksÍlaIKh jqKd lsh,d wms frday,a moaO;sh jid oukafk keye' tfyu lf<d;a wdh;k mj;ajdf.k hdfï yelshdjla keye' we;a;gu tfyu wkjYH ìhla we;slrf.k mdi,a jid oeófï wjYH;djla keye'

ñkqjkaf.dv mE,shf.dv fmdl=re jf.a bÈßfha§ rg ;=< ;j;a fmdl=re ks¾udKh fjkak mq¿jka' ta wkqj mdi,a ;=<;a frda.S fmdl=re yefokak bv ;sfhkjd'

yenehs tjka fudfyd;l jHdma;shla ke;sj tu ;;a;ajh md,kh lr.kafk fldfyduo lshk fi!LH ud¾f.damfoaYk wm ,nd § ;sfhkjd' tajd wOHdmk wud;HdxYh u.ska mdi,aj,g okajd ;sfnkjd' ta wkqj b;du;a wdrlaIdldÍ f,i orejkaj /l.kak wmg ta ;;a;ajh ;=< mq¿jka' tfyu fkdlf<d;a wOHdmkh wvd, fjkjd' wOHdmkfha miqnEula we;sfjkjd' ta jf.a yeu ÿIalr;djlskau ch .ekSu ;uhs wfma j.lSu'

 

iïfma%IKh ùfï wvqjla'''

fldfydu;a ffjrih wdidokh jQ jydu  ;sfnk ffjria m%udKh jeähs' ñkqjkaf.dv mE,shf.dv fmdl=rej, wm ta ;;a;ajh ÿgqjd' fudlo wms frda.Ska y÷kd .;af; ta fmdl=fr uq,a wjia:dfjÈ' ta frda.Skaf.a w;s nyq;rhlf. ffjria m%udKh jeähs' kuq;a wo yuqjk frda.Skaf.a iq¿ m%udKhla ;=< ;uhs tjka jeä ffjria m%udKhla olakg ,efnkafka' w¨f;ka wdidokh jk wh ;=< mj;sk ffjria m%udKh b;du;a w,amhs' ta wkqj frda.h iïfma%IKh ùu hï ;rulska md,khlg ,lafjñka ;sfnk nj b;d meyeÈ,shs'


fi!LH wud;HdxYh úiska ksl=;a l< idmamq ijdß hEfï§ idmamq ysñhka iy mdßfNda.slhka wkq.ukh l< hq;= fi!LH ud¾f.damfoaYk''Click Here


úfYaI{ ffjoH

iqo;a iurùr

m%Odk jix.; frda. úoHd{

jix.; frda. úoHd wxYh

fi!LH wud;HdxYh;udrd m;srK