නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldfrdakd NS;sldjla jqfKd;a tal Ôú; ydkshlska fl<jr fjkak;a neßlula keye'''


fi!LH wud;HdxYh úiska ksl=;a l< idmamq ijdß hEfï§ idmamq ysñhka iy mdßfNda.slhka wkq.ukh l< hq;= fi!LH ud¾f.damfoaYk

 

idmamq ysñhka wkq.ukh l< hq;= foa'''

 • we;=¿jk ia:dkfha w;a fia§ug myiqlï ie,iSu
 • ld¾h uKav,fha mqoa.,sl ikSmdrlaIdj ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lsÍu
 • uqyqKq wdjrK me<£u iy oE;a ikSmdrlaIdjg jeä bvla fhduq lsÍu
 • lsisu .kqfokqlrejl=g uqyqKq wdjrKhla fkdue;sj idmamq ixlS¾Khg we;=¿ ùug bv fkd§u
 • fjf<|ie, ;=< tla jrlg isáh yels .kqfokqlrejka iSud lsÍu iy th we;=¿jk ia:dkfha i|yka lsÍu ^wju mr;rh mj;ajd.; yels jk fia&
 • ks;r we,af,k øjH yd u;=msg msßisÿ lr úIîcyrKh lsÍu
 • NdKav wju jYfhka iam¾Y úh hq;= ùu
 • fodrj,a weÍu jeiSu wju lsÍug jdhqiukh fkdl< idmamqj, fodrj,a újD; lr ;eîu
 • jdhqiukh lr we;akï ta i|yd tla whl= fhoùu
 • f.ùï iy msgùïj,§ wdrlaIs; ÿrla mj;ajd .ekSug ógrfha ÿr i,l=Kq lsÍu
 • úÿ,s fidamdk Ndú; l< hq;= kï tajdfha kshñ; mr;rh wkqj ìu i,l=Kq lsÍu
 • wê wjodkï m%foaYj, idmamq újD; lrk fõ,djka fjkia lr .kqfokqlrejka md,kh lsÍu
 • yels iEuúgu wka;¾cd, wekjqï ,nd§u yd uqo,a rys; .kqfokqj,g uQ,sl;ajh ,nd§u'

 

mdßfNda.slhka wkq.ukh l< hq;= foa'''

 

 • fldfrdakd frda.h i|yd Ndú; l< hq;= fmdÿ fi!LH Wmfoia ms<sme§u
 • ksfrda.S" wjodkï jhil miq fkdjk tla whl= muKla idmamq hEu iy tys§ ógrhl ÿr mj;ajd .ekSu;a uqj wdjrK me<£u;a ksis ikSmdrlaIl l%ufõo wkq.ukh lsÍu;a jeo.;a'
 • yels iEu úgu wka;¾cd, .kqfokqj,g fhduqùu fyda tfia fkdyels kï NdKav ,ehsia;=j l,ska ,nd§ NdKav ms<sfh, l< miqj f.dia /f.k tau
 • mdßfNda.slhka nyq,j we;s ia:dkj,g fkdhEu
 • uqo,a mßyrKh wju lsÍu yd yels iEu úgu kshñ; uqo, ,nd§ug lghq;= lsÍu
 • fmdÿ mDIaGhka iam¾Y lsÍfuka je<lSu
 • uqo,a f.ùïj,§ w;aika lsÍug mEkla ;uka úiska /f.k hEu
 • YdÍßl ÿria: nj" uqyqKq wdjrK" w;a fia§u" msßisÿldrl Ndú;h" fukau fjf<|ie, ;=< isáh yels Wmßu ixLHdjg wkql+,j lghq;= lsÍu jeo.;a
 • idmamqj, nvq f;darñka kslrefKa /£ isàfuka je<lSu jeo.;a ksid wju ld,hlska wjYH;d bgqlrf.k msg;g tau
 • wjodkï ldKavj, miqjk wh yd l=vd orejka /f.k hEfuka je<lSu
 • yels iEu úglu ck;d .ejiSu wvq <Õu ia:dkhlg hEu fukau ta i|yd ck;d .ejiSu wvq fyd|u fõ,dj f;dard.ekSu' ta i|yd Tn hEug n,dfmdfrd;a;=jk wdh;khg weu;=ula ,nd§ ta .ek oek.kak mq¿jka'

 

mj;sk fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh;a tlal wms bkafk wjodkï ;ekl' urK l%ufhka jeäjk wjia:djla' b;ska NS;sh lshk foa ys;g oefkk tl j<lajkak wudrehs'

o< jYfhka wfma rfÜ jirla ;=< urK 1"40 000 la ú;r jd¾;d fjkjd' thska 83] la isÿjkafk È.=ld,Sk fnda fkdjk frda. ksihs' ta wkqj udihlg urK 8000- 9000 la muK isÿfjkjd' ta fndfyduhla urKj,g fya;=jkafk yDohdndO" ms<sld" jl=.vq frda." Èhjeähdj wd§ fnda fkdjk frda.'

fï fj,dfj fldfrdakd ffjrifhka jeä Ôú; wjodkula ;sfhkafk È.=ld,Skj fnda fkdjk frda. je<÷Kq whg' fï ffjri wdidok ;;a;ajh;a tlal jeäfofkla bkafk fldúâ wdidÈ; fjhs lshk NS;sh;a tlal' ta jf.a NS;shlska" udkisl wd;;shlska miqjk whf. Ôú; ydks we;sfjkak;a mq¿jka' tfyu whg yDohdndO we;sfjkak ;sfhk bvlv jeähs' ta lshkafk fldfrdakd NS;sldjla jqfKd;a fldfrdakd je<£u flfia jqj;a tal Ôú; ydkshlska fl<jr fjkak neßlula keye'

fldfydu;a fï fj,dfj jmqrkak ´fk NS;sh fkfjhs' fldfrdakd frda.h;a j<lajdf.k wfkl=;a frda.j,ska wdrlaIdfj,d Ôú;hg uqyqK fokafk fldfyduo lshk tl' ta fjkqfjka lghq;= lrk tl'

 

NS;sfhka f;drj Ôj;a fjkafk fldfyduo@

urKh .ek ;sfhk NS;sh w; yer,d" fi!LH iïmkakj Ôj;aùuhs jeo.;a' iïmQ¾K ldhsl" udkisl idudÔh hy meje;aula we;slr .ekSu ksje/È fi!LH iïmkak Ôú;hla njhs f,dal fi!LH ixúOdkh mjd fmkajd fokafka' tjka ;;a;ajhlg m;afjkak kï" wms iunrj Ôj;a fjkak ´fk' ta lshkafk nfhka f;drj fi!LH iïmkak Ôjk rgdjlg fhduqjk tl'

we;a;gu wfma fi!LH ;SrKh lrkafk fi!LH moaO;sh muKla fkfjhs" idudÔh ks¾kdhlhka u;' ta ksid ;uhs fldfrdakd frda.fhka j<lskak iudch yeisrúh hq;= wdldrh ms<sn|j wm l;d lrkafk' ta fjkqfjka ksis Wmfoia ,nd§ug mshjr .kafk'


wd;;sfhka f;dr Ôú;hla'''

udi .Kkdjla ;siafi fldfrdakd ffjria ;;a;ajh;a tlal jeä fofkla bkafk f.or' ta;a tfyu f.oru bkak tl myiq fohla fkfjhs' yenehs b;ska f.or bkakjd lsh,d uq¿ ojiu cfk,a fodrj,a jyf.k" f.a wiaig fj,d bkak tl fldfy;au fyd| keye' fudlo fï ;;a;ajhg uqyqK fokak kï fyd| jd;dY%hla iys; mßirhl Ôj;a ùu wjYHhs' ysre t<sh ,eîu w;HjYHu idOlhla'

fï ojiaj, orejka bkafk;a f.or' jeäysá wh;a f.or' wjodkï iys; frda.dndO ;sfhk wh;a ta wh w;r bkakjd' yenehs b;ska Wfoag fldfrdakd;a tlal wjÈ fj,d" yeu ;;a;amrhlau fldfrdakdj;a tlal f.j,d" ? kskaog hkafk;a fldfrdakdj tlal kï wm ;=< ks;ru bmfokafk wd;;sh' wmg yefok úúO frda.hkag fya;=j wd;;sh' we;a;gu wd;;sh ksid ke;s frda. we;sfjkjd' ;sfhk frda. jeäfjkjd' urKhg mdr lefmkjd'


ma,Eka tlla ke;s Ôúf;a'''

wfma Ôjk rgdjg ma,Eka tlla wjYHhs' ma,Eka tlla ke;s Ôúf;a ysia f.dvla' ta ksid ;uhs ld,igyklg wkqj oji ma,Eka lrkak lshkafk' tfyu ke;=j uq¿ ojiu iudc udOH tlal bkak tl fyd| fohla fkfjhs' tfyu Ôúf;a taldldÍ jqKdu Ôúf;a tmdùula we;sfjkjd' ta ksid ;uhs úúO;ajhlg wkqj oji ma,Eka lrkak lshkafk'

tfyu ke;=j ojiu tlu ;ek jdäfj,d" rEmjdysksh ke;akï mß.Klh <Õ jdä fj,d" tlu foa .ek ^fldfrdakd ;;a;ajh& ys; ys;d bkak ys;kak tmd' fudlo l%shdldÍ;ajhla ke;=j tlu ;ek jdäfj,d bkak tl fndafkdjk frda. we;sùfï wjodkï idOlhla' ksjfia b|f.k ld¾hd,fha lghq;= lrk wfhla jqK;a ojiu tl ;ekl bkak fyd| keye' ñks;a;= 30 lg jrla fyda keÕsg,d" wvqu ;rfu ldurh jgd fyda weúÈkak'


lEu lkak;a nhhs fkao@

ud¿ jf.a fohla lEug .kak nhhs' iqm¾ ud¾lÜ tllska jqK;a nvq álla f.akak hkak nhhs' yqfol,d m%foaYj, whg lEu .kak l%uhla ke;s ;rï' ta jqK;a m%;sYla;sh jvkak kï fmdaIHodhS iun, wdydrhla wjYHhs' ta jf.au wjYH m%udKhg c,h mdkh lsÍu jeo.;a'

fï yeufoau jf.au isf;a i;=g jeo.;a' fudk foa ;snqK;a isf;a i;=g ke;akï t;ek wd;;shg mdr lmkjd' ta ksid ks;ru is;g i;=g f.fkk foa lrkak' l÷¿ w;ßka yskdfjkak mqreÿ fjkak' fldfydu;a fndfyda frda.j,g iskyj fyd| m%;sldrhla'


wkjYH NS;shla wd l,'''

NS;sh ys;g oefkkfldg kskao ke;sfjkjd' lEu lkak m%sh;djla ke;sfjkjd' oji mqrdu bkafk fldfrdakd .ek ìfhka' bka bíng lsisu fohla .ek ys;d.kakj;a neß ;rug ys; fkdikaiqka fj,d' fï jf.a ;;a;ajhl fldfrdakd ffjrifha n,mEu foi wj;lafiarefjka n,kak fkfjhs fï lshkafk'

ta jqK;a fldfrdakd ;;a;ajh j<lajd .kakjd jf.au ta ms<sn|j ;sfnk wksh; ìh ke;slr .ekSu wjYHhs' fudlo nyq;rhla fokd fldfrdakd ffjrih ms<sn|j miqjkafk wksh; ìhlska' ta ìh ;=rka lr .ekSu wjYHu ldrKdjla' tfyu fkdjqfKd;a fldfrdakd wdidokh ùu flfia fj;;a wkjYH NS;sh ksid fjk;a frda.dndOhka we;sfjkak mq¿jka'

fldfydu;a b;s fï jf.a ksrka;rju hï fohla ms<sn|j ìfhka miqfjk fldg ?g kskao ke;sfjkjd' b;ska tfyu kskao ke;sfjkak fyd| keye' tal wd;;shg u.la' idudkHfhka Èklg meh 8 j;a kskaola wjYHhs' fï Wodfj,d ;sfhk wjia:dj .ek ys;kak' fudlo wo mjqf, yefudau f.or bkakjd' fï yeufoau fudfyd;lg wu;l lr,d mjq, ;=< l;d nyla f.dvkÕd .kak' wkjYH ìh md,kh lrkak tal fyd| wjia:djla'm%cd úfYaI{ ffjoH

m%shx.d rKisxy

fi!LH wud;HdxYh;udrd m;srK