නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

hám;=,a" w;a, ysß jefgkafka wehs@


wmf.a YÍrfha we;sjk ysßjeàu wdhq¾fõofha§ fmdÿfõ ysß jd;h f,i y÷kajkq ,nkjd' fuu ysßjd;h we;s frda.Ska foi neÆ úg iuyr frda.sfhl=f. uq¿ YÍrhu ysß jefgk w;r iuyr frda.shl=f. w;l fyda ll=,l hï ia:dkhla fyda fn,a, m%foaYh ysßjeáh yelsh'


;j;a frda.shl=f. w; mh folu ysß jeáu isÿ úh yelsh';j;a frda.sfhl= fldkao ysßjeàu ta yryd mdo f;la ysß jefgk nj mjiñka ffjoHjreka fj; m%;sldr m;d hd yelshs';;a;ajh tfia jqjo fuu ysßjeàï ;;a;ajh ngysr ffjoH úoHdj ksõrhsÜia ke;skï iakdhq j, f;rmqula f,i úia;r lrk w;r foaYSh ffjoH úoHdfõ § fuh jd; fodaIh fldam wjia:djla f,i y÷kajkq ,nkjd'


ysßjeàu we;s ùug fya;=

ysß jd;hg f.dÿre jQ frda.Ska mßlaId lr neÆ úg ta i|yd úúOdldr fya;= idOlhka y÷kd.; yelshs'fuys§ wm tu fya;+ka fudkjdoehs úuid n,uq'fuu fya;+ka o fldgia follg fnod oelSug mq¿jka'tkï


  1. uq¿ YÍrhgu n,mdk fya;=
  2. ia:dkslj n,mdk fya;=


fï wkqj we;eï frda.sfhl=f.a uq¿ YÍrhgu n,mdk wdldrfhka ysßjeàï isÿfjhs'

fuu ;;a;ajh fndfyda úg olakg ,efnkafka ks¾udxY wdydr .kakd wh ;=<sks' thg n,mdk wdikaku fya;=j f,i úgñka î wvqluhs' fuu úgñkhka YÍrfha wvq jQ úg th uq¿ YÍrfhau iakdhqj, fmdaIKhg ndOdjla fjkjd' ksis fmdaIKh fkdue;s úg iakdhq l%shdldß;ajh o wvmk fjkjd' ta wkqj YÍrfha iakdhq moaO;sfha l%shdldÍ;ajh wvq ùu fya;=fldgf.k ysßjeàu ke;skï ysß jd;h we;s fjk nj Tng myiqfjka wjfndaO lr.; yels fjkq we;s'


fjk;a fya;=

fun÷ frda.Ska f.a úfYaIfhkau reêrfha iSks uÜgu mÍlaIdlr ne,Su jeo.;a fjk w;ru wlaudfõ l%shdldÍ;ajh mÍlaId lr ne,Suo jeo.;a fjkjd' ukao reêrfha iSks uÜgu by< hdu fya;=fjka yd wlaudfõ l%shdldÍ;ajfh hï hï .eg¨ iy.; ;;a;ajhka u; Èhjeähd frda.S ;;a;ajh je<¢h yels w;ru Èhjeähd frda.S ;;a;aj j,§ YÍrfha ÿria:j msysgk wjhj j, tkï w;amdj, ysßjeàï we;s ùug yelshdj ;sfnkjd'tfukau fï wdldrhg ysßjeàu uq,skau mgka f.k th YÍrfhka by,g .uka lsÍu g yelshdj ;sfnkjd'tfukau fud<h wNHka;rfha we;sfjkakd jQ hï hï .eg¨ ;;a;ajhka u; yd tys reêr jdysksh j, frda.S ;;a;ajhka ksido YÍrfha hï hï fldgia j, ysßjeàï we;s ùug jeä bvlvla ;sfnkjd'


ia:dksl ysß jeàï we;s ùug fya;=

ia:dksl ysßjeàu i,ld ne,Sfï§ úfYaIfhka fld÷ weg fm< wdY%s; frda. ;;a;ajhka ksid iqiqïkdj we;=¿ fld÷ weg fm< wd Y%s;j mj;akd iakdhqj, we;sfjk hï hï f;rmqï ksid fndfydaúg fldkafoa fõokdj iuÕ ysßjeàu" mdo fofla fõokdj yd ysßjeàu fyda tla mdohl ysßjeàu yd fõokdj we;sùug bvlvla ;sfnkjd'


;j;a fya;=jla

úfYaIfhka iháld ke;skï ˜.=øis˜ frda. wjia:djo fuys§ úfYaIfhka oelaúh yelshs' .=øis frda. ;;a;ajfha§ tu frda.h we;s wod< wxYfh ll=,a ysßjeàu yd fõokdj we;s ùug yelshdj ;sfnkjd'fndfydaúg fld÷ weg fmf,a iakdhq f;rmqï j,g fya;= idOlh jkafka jerÈ bßhõj, msysgd lghq;= lsÍuhs'fujka frda. ;;a;ajhka nr Wiq,k /lshd lrkakka f.a fodr jev lghq;= lrk .Dy‚hka fukau ld¾hd, fiajl fiaúldjka w;ßka nyq,j oelsh yels hs'


úfYaIfhka ldka;djka

ysß jd;h ke;skï ysß jeàu .ek l;d lsÍfï § úfYaIfhka ldka;d mlaIh whf.a ue‚la lgqj wdikakfha we;s fjk fõokdj iy weÕs,s ysßjeàu nyq,j oelsh yelshs'ngysr ffjoHjreka fuh ldm,a gk,a iskafv%dï ^CTS& f,i yÿkajkq ,nkjd' fuu frda. ;;a;ajh j¾;udkfha ;reK ldka;djka ;=< nyq,j oelsh yels ;;a;ajhla'fuys§ isÿjkqfha wf;ys m%Odk iakdhq f;rmSï jk w;r ue‚la lgq wdY%s;j fukau weÕs,sj, ysßjeàu yd fõokdj o oelsh yelshs' fï i|yd tu frda.Skaf.kaa nyq;rhla Y,Hl¾uhka i|ydo fhduq jk whqre oelsh yelshs'tfukau ia:dksl ysß jeàï yd fõokdjka ie,ls,a,g .;aúg fn,a, iy Wrysi w;r m%foaYfha nyq,j oelsh yels ;j;a wjia:djls' úfYaIfhka fuu frda. ;;a;ajh o ßhÿrka ld¾hd, fiajl fiaúldjka nr hka;% l%shdlrejka jeks /lshd lafIia;%j, fhfokakka w;r nyq,j oelsh yels ;;a;ajhls'


úfYaIfhkau YÍrh mqIaáu;a jhi wjqreÿ 35 40 blaujQ wh w;r fuu frda. ;;a;ajh nyq,j olskakg ,eîu ;j;a úfYaI;ajhls'úfYaIh fn,af,ka Wv fldgi reêrh .ukd.ukfha§ tys reêr kd, j, we;sjk hï .eg¿ldÍ ;;a;ajhka fukau .%dhsú lfYareld j, hï hïfrda. ;;a;ajhka ksidu fn,a, iy Wrysi m%foaYfha iakdhqj, f;rmSï tu ysßjeàu yd fõokdjka we;súh yelshs'úfYaIfhkau fuu ysß jd;h ke;akï ysßjeàu ;;a;aj ie,lSfï§ uq¿ YÍrfhau ysß jeàï iy hï hï ia:dkslj ta ta jD;a;Skaj, fh§fï§ ksjerÈ bßhõ j,g wkq.;j jev lghq;= lsÍu jvd;a hym;a nj mejish hq;=h'

 

by; i|yka l< úúO ysßjeàï wjia:d i|yd m%;sldr lsÍfï§ ta ta frda. ;;a;ajh ms<sn|j x ray mÍlaIKhla wjYH nj mejish hq;=h'úfYaIfhka frda. mÍlaIdfõ§ YÍrh ysßjeàu i|yd n,mdkakdjQ frda. ;;a;ajhka fukau ia:dkslj ysßjeàï ke;a;ï ysßjd;h we;sùug n,mdkakdjQ fya;= idOl ksjerÈj y÷kdf.k Bg ms<shï fhÈh hq;=h'ukao we;eï frda. wjia:djka i|yd Y,H m%;sldr l%u j,g fhduq lrkak g isÿ úh yels w;r foaYSh m%;sldr Ñls;aidfõ we;s ksjerÈj m%;sldr uÕska o frda. iqj l< yelsh'


fmdÿ m%;sldr l%u

uq¿ YÍrfhau ysßjeàu we;s fõ kï Bg wod< jkakd jQ fya;= idOl ljf¾o hkak ksis ffjoH mÍlaIdjlska y÷kd.; hq;=h' fuys§ ksis ffjoHjrekaf.a Wmfoia u;u iïndyk Ñls;aidjka iu. ff;, wNHx. fmr T!IO fmdÜgksj,ska ;eùu wNHka;r Ñls;aidjka isÿ lsÍu jvd iqÿiqhs'

  1. fk,a,s l,x ;=khs
  2. rils| l<x ;=khs

tlg ueá uqÜáhl oud j;=r m; wgla o Bg tlalr t<lsß m;lao tl;= lr <sm ;nd th

m;lg isÿjd Woh iji m; Nd.h ne.ska fndkak'tfukau

  1. iqÿ y÷ka l,x 6hs
  2. je,afmk, l,x 6 hs

f.k ueá uqÜáhl oud j;=r ld,a wgla oud m; wg tlg is`o Wfoa iji fndkak'

fuhska ld,a 4la î ojia folla WKqj;=r kd kej; ld,a y;rla mdkh lrkak'

fuf,i T!IO jÜfgdarejla wm olajd ;snqKo fuh Ndú;hg .; hq;af;a ksjerÈ ffjoH WmfoaYhlska miqjh'

Èhjeähd frda. ;;a;ajfha§ o ysßjeàï isÿjk fyhska iSks uÜgu md,kh i|yd m%;sldr wjYH fõ'


neì, uq,a" iqÿÆkq" W¨yd,a l,x y;r ne.ska f.k j;=r ld,a wgla oud th ldf,g isÿjd Wfoa yji ld,a ndf.a ne.ska mdkh lrkak' Bgu fld,a¨q" neì, uq,a" iqÿ¨kq l,x y;r ne.ska f.k j;=r m; wg tlg isÿjd iuiuj Wfoa yji mdkh lrkak'

úfYaIfhkau w;amdj, ia:dkslj isÿ jk ysßjeàï j, § Bg ksjrÈ fya;= uekúka y÷kdf.k by; fmdÿ Ñls;aidjka g wu;rj T!Iëh f;,a iïndykh fmdÜgksj,ska ;eùï l< yelsh'

fmdÿ m%;sldr Ñls;aidjka fuys olajd ;snqKo ksis ffjoHjrfhl= f.a frda. mÍlaIdjlska yd Wmfoia u; tajd ,nd .; hq;= nj kej; kej;;a u;la l< hq;=h'


Ydka;s l=,;=x. wdhq¾fõo YslaIK frday, fnd/,a,


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr