නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ meKsh .ek fldfrdakd u¾ok foaYSh ffjoH lñgqfõ idudcslfhla lshk l;dj'''


foaYSh fjolu jir oyia .Kkla b;sydihlg kE lï lshk w;r tys oelafjk fndfyda T!IOhka ms<sn|j ksYaÑ; ffjoH ridhkd.drhka ;=< m¾fhaIKhka isÿ fldg ;yjqre l< tajd fkdfõ' tfy;a jir oyia .Kkla tu T!IO Y%S ,xldfõ ck;dj mßyrKh lr frda. iqj lrf.k we;'


wE; w;S;fha isgu Y%S ,dxlsl wm úúO jix.; frda.j,g uqyQK § we;s w;r úfYaIfhkau uq¿ f,dalhu neg lk udrdka;sl jhsrihla jk fldaúâ 19 jhsrih 2019 w. Nd.fha isgu Y%S ,xldj ;=<o me;sfrñka uyck;djf.a ck Ôú;h wvd, lrñka ;sfnhs'f,dafla ÈhqKq rgj,a mjd fuu jhsrifhka neg lk fudfyd;l Bg iqÿiq T!IOhla ;ju;a ksYaÑ;j fidhd f.k ke;'


ngysr f,dalfha ÈhqKq rgj,a mjd fldfrdakd ue~,Sug ffjoH úoHdfõ fkdfhla wdldrfha m¾fhaIK isÿlrñka w;ayod ne,Sï lrk fï jljdkqfõ § Corona jhsrih uev meje;aùug yelss foaYSh Tiqjla ms<sn|j fï jk úg uy;a wdkafoda,khla we;s lr we;'


foaYSh fjolu jir oyia .Kkla b;sydihlg kE lï lshk w;r tys oelafjk fndfyda T!IOhka ms<sn|j ksYaÑ; ffjoH ridhkd.drhka ;=< m¾fhaIKhka isÿ fldg ;yjqre l< tajd fkdfõ' tfy;a jir oyia .Kkla tu T!IO Y%S ,xldfõ ck;dj mßyrKh lr frda. iqj lrf.k we;'

 

f,dal fi!LH ixúOdkh mjd mjikafka jir oyia .Kkla mer‚ tjka T!IO jÜfgdare ms<sn|j úfYaI jQ m¾fhaIKhka isÿ lsÍu w;HjYH ldrKhla fkdjk njhs'

 

ta flfia kuqÿ f,dalfha úúO rgj,a fï jk úg fldfrdakd frda.h i|yd ksmojd we;s tkak;a wm jeks ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,g ,nd.; fkdyels njg u; o bÈßm;afjk wjêhl foaYSh fjo uyf;l= fidhdf.k we;s fuu T!IO jÜfgdarej frda.Ska i|yd ks¾foaY ùug we;s .eg¨ iy.; ;;a;ajhka blaukska úi£ hkafka kï w.fkah'

  

úúO u; bÈßm;a fjñka we;s wjia:djl wm ta ms<sn|j fldfrdkd u¾Okh i|yd jQ foaYSh ffjoH lñgq idudðl ysgmq m<d;a wdhq¾fõo flduidßia ksu,a lreKdisß uy;df.ka úuiqfjuq'

 

foaYSh T!IOhla ms<sn|j wdkafoda,kd;aul l;dnyla fï jk úg rg ;=< we;s nj Tn wm fldhs ljqre;a okakd lreKla njg m;afj,d ;sfnkjd'

 

fndfydaúg j¾;udkfha wdhq¾fõo T!Iëh m%;sldrhka ms<sn|j iudcfha jeä wjOdkhla fhduq jkafka keye'kuq;a fndfyda frda. i|yd m%;HlaI jQ T!IO ;sfnkjd 'wmf.a ffjoH b;sydih jir oyia.Kklg tyd me;af;a mj;sk nj b;sydih idlaIs orkjd'

 

tod fuod ;=r .Kkh lr ne¨fjd;a foaYSh ffjoH l%uh ;=< T!IO jÜfgdare oyia .Kkla ;sfnkjd' fuu T!IO úúO frda. i|yd m%;sldr lsÍug fhdodf.k ;sfnkjd' fï T!IOhka fhdodf.k úúO frda. ioyd T!IO jÜfgdareo ms<sfh< lr.; yelshs' fu;ek isÿ ù we;af;a tu fohuhs'fuys ryila keye'

 

fuu T!IO jÜfgdarej ms<sn|j úúO u; iudc me;sfrñka mj;skjd ta ms<sn| Tfí woyi@

wfma rfÜ foaYSh ffjoHjre .;a;yu mdrïmßl ffjoHjre" hqkdks ffjoH jre úYajúoHd, u.ska Wmdê ,nd ìysfjk ffjoHjre wdÈ f,i úúO uÜgï j, wh isákjd' Tjqka ish¨ fokdu frd.Skag m%;sldr lrkafka kï wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=fõ ,shd mÈxÑ úh hq;=hs'fuu T!IOh bÈßm;a lr we;s lE.,af,a Oïñl uy;d tf,i ,shd mÈxÑ wfhl= fkdfõ' Tyq bÈßm;a lr we;s tu T!IO jÜfgdrefõ mj;skafka uu uq,ska lsõjd jf.a wm wdydrhg tlalr .kq ,nk foaj,a'ms,a fn§ula fyd Oïñl uy;df.a fm!oa.,sl f;dr;=re óg wod< fkdfõ lsh,hs ux ys;kafka'fuys we;s .=Kd;aul nj fidhd úuid talu;sl ;SrKhlg meñŒuhs fuu wjia:dfõ jvd;a jákafka

      

oekg fï T!IO jÜfgdarej ms<sn|j m¾fhaIK isÿ flfrkafka l=uk wdldrhgo @ th isÿ lrkafka kdúkak wdhq¾fõo m¾fhaIK.drfho@

 

wm ta uy;df.ka úuiSula l<d' we;a;gu wfma rfÜ nyq;rhla ffjoHjreka mjikjd tljru fuu T!IO jÜfgdarej ms<s.kakg neye lsh,d'tu T!IOh fidhd .;a ;eke;a;d ffjoHjrfhla fkdjk njo mejfikjd' th i;Hhla' T!IO ksIamdoljre hkq ffjoHjreka fkdfjhs' fu;ek ;sfnkafk;a tjekakla'

 

fuys§ jeo.;a jkafka tu T!IOh fidhd.;a Oïñl nKavdr ljqo hkak fkdfjhs' f,dafl kj ks¾udKhla ìys lf<a úoHd{hka muKlau fkdfõ' ys;=jlaldr jev l<d whhs' Tyq ffjoHjrfhla o ,shd mÈxÑ ffjoHjrfhla fkdjk nj o fya;=fldgf.k wm fuh m%;slafIam l< hq;= fkdfjhs' '

 

fï wjia:dfõa we;s .eg¿jg úi÷ula m%;HlaI f,i fidhd .ekSuhs wjYH jkafk' ´kEu flfkl=g ´kEu fohla ms<sn|j úreoaO u;hla oeÍug yelhs'thg wfma úreoaO;ajhla keye' kùk ffjoHjre ke;akï ngysr ffjoHjreka fï ms<sn|j úoHd;aul m¾fhaIKhla wjYH nj mjikjd'talg wfma úreoaO;ajhla kE' talg tlÕhs' ta i|yd tu ffjoHjrekag Y=oaO jQ whs;shla ;sfnkjd'

 

T!IO jÜfgdarej tu ;eke;a;d úiska fldfrdkd frda.Ska i|yd ,nd§ iqj ù ;sfnkjd' j;=msáj, fldúâ m%;sldr tallfh isák frda.Ska i|yd o fuu T!IO jÜfgdare ,nd §fuka iqj fj,d ;sfnkjd'tu frda.Ska wyUq f,i f;dard lrk ,o P C R mÍlaIKj,ska tu mqoa.,hkaf. YÍrj,ska jhsrih ;=rka ù we;s njg fy<s ù ;sfnkjd'

 

b;ska ;jÿrg;a ta ms<sn|j mÍlaIK isÿ lsÍu jrola keye' ta i|yd rch ueÈy;a fj,d úoaj;a lñgqjla m;afldg tyss id¾:l wid¾:l nj uek n,kakg lghq;= fhdo,d ;sfnkjd'tu úoaj;a lñgqj yels blaukska tys m%;sM, wm fj; ,ndfoaú lsh,d wm úYajdi lrkjd' tfyu jqfkd;a yels blaukska wfma rfÜ ck;dj fírd .ekSug wjYH lghq;= iïmdokh fõú'

      

tys flfrkafk fudk jf.a lghq;a;lao Tn tys iudðlfhlao@

 

uu ys;kafka fï i|yd ueÈy;aj isákafka ngysr ffjoH úoHdj ms<sn|j m%udKd;aul oekqula we;s lñgqjla wdhq¾fõo ffjoHjrfhla jk uu tys idudðlfhlaùfuka m,la keye' th w;d¾;slhs' ta ms<sn|j woyia olajkakg uu W;aiy .kafka keye' th Tyqkaf. ld¾hla'flfia kuq;a fuu T!IOh ms<sn|j Tyqkaf.a ;SrKh yels blaukska ,enqKfyd;a rcfha m%udKd;aul ueÈy;aùulska wfma rfÜ ck;dj fldfrdakd frda.fhka fírd.ekSug fuh msgqjy,la jkq we;'

 

 

fldfrdakd u¾okh i|yd jQ foaYSh ffjoH lñgqfõ idudðl
ysgmq m<d;a wdhq¾fõo flduidßia

ksu,a lreKdisß

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr