නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ me‚h fyd|o@ krlo@


mdrïmßl foaYSh ffjoH Oïñl nKavdr úiska bÈßm;a lrk ,o fldúâ u¾ok me‚ T!IOh wE; w;S;fha isg mej; tk jfgdrejlska ksudKh jQ nj Tyq mjihs' tfiau fuh wdidÈ;hskag ,nd §u iïnkaOfhka l%ufõohla ieliSu i|yd fi!LH weu;sksh we;=, n,Odkaf.a m%u%L fi!LH wxYj,g wod< ue;s weu;sjreka w;r idlÉPdjlao meje;aú‚' fï ms<sn|j úoHdkql+, l%ufõohkag wkqj m¾fhaIKhla isÿlsÍu i|yd uydpd¾h fiakl ms,msáhf.a m%Odk;ajfhka lñgqjlao m;alr we;' fï T!IOh .ek mÍlaIK lghq;= fõ.j;a lrk f,i w.ue;sjrhd úiska b,a,d we;s nj jd¾;d fõ' rcfha ffjoH ks,OdÍ ix.ufha ixialdrl ffjoH yß; w¨;af.a mjikafkao ´kEu ffjoH l%uhla hgf;a T!IO w;ayod ne,Sï lsÍu fyd| fohla jk kuq;a tajd ish,a, ms<s.;a úoHd;aul l%ufõohkag wkq.; úh hq;= njhs tays úoHd;aul m%;sM, ,efnk ;=re fkdisg wkjYH n,dfmdfrd;a;= ;ndf.k oekg wkq.ukh lrk fi!LH ms<sfj;a fkdi,ld yeÍu f.da,Sh jix.; ;;a;ajh yuqfõ iudch ;=< wkjYH m%Yakhla we;s lsÍug ;=vqfok njhs' wdhq¾fõo flduidßia p;=r l=udr;=x. uy;do mjikafka T!IOhla .ek úoHd;aulj ;yjqre l< hq;= njhs' wod< T!IOh .ek Tjqka oek.kq ,enqfõ;a ck udOH ;=<ska nj;a tfy;a ck le<öug ;=vqÿka fuys hï idOkSh ,laIK fol ;=kla we;s ksid fï .ek ck;djg ms<s;=rla §u i|yd mÍlaIKhla isÿlsÍu Tjqkaf.a u;hhs'

 

fuys§ Y%S ,xld ffjoH ix.ufha iNdm;s uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l uy;d fï ms<sn|j ork u;h kj,sh mdGlhskaf.a oekqu fjkqfjka my;ska úia;r fõ'fldúâ-19 ffjrih jHma;sh iy md,kh iïnkaOfhka Y%S ,xld ffjoH ix.uh u`.ska úYd, ld¾hNdrhla bgq lr we;' tfiau úoHd;aul oekqu uyck;dj w;rg ;¾ldkql+,j bÈßm;a lsÍu i|yd th n,j;a Wkkaÿjla olajhs'foaYSh fyda úfoaYSh fyda fõjd l=uk m%;sldrhla jqjo ms<s.;a úoHd;aul l%ufõohla wkq.ukh l< hq;=h' fuys§ uyck;dj úiska l< hq;= jkafka frda.h je<£fuka je<lSu i|yd kshulr we;s fi!LH WmfoaYhka ms<sme§uhs' YdÍßl ÿria:Ndjh mj;ajd .ekSu" ksjerÈ f,i uqyqKq wdjrK me<£u" fik. nyq, yd ;onoh we;s ;ekaj, fkd.ejiSu yd w;a msßisÿ lr .ekSu hk lreKq i;r ta i|yd uQ,sl fjhs'

jix.; je<elaùfï§ wkq.ukh lrk úoHd;aulj Tmamq lrk ,o l%ufõohka i;rls' tajd kï, uq,a wjia:dfõ§u frda.h y÷kd.ekSu" frda.Ska weiqre l<jqka y÷kd.ekSu iy yqfol,d lsÍuhs i;HjYfhkau frda.h je<÷Kq fndfyda whf.ka 85] lf.a muK frda.dndO úoHdudk fkdfjhs' Tjqkag lsisÿ T!IOhla ,ndÈhhq;= ke;' l< hq;= jkafka wjYH m%;sldr ,ndfoñka Tjqkaj iudcfhka yqfol,d lr ;eîuhs' tu`.ska Tjqka flfrka wkHhka fj; isÿjk frda. jHm;a;sh je<lS hhs' Èk 10 la .;jk úg Tjqka ;jÿrg;a frda.ldrlhska fkdjkq we;' bkamiq Tjqka ksfjia;=< jeäÿrg;a yqfol,d ùu fhda.Hh'

 

T!IOh Ndú;h È.= ls%hdj,shla

T!Ioh Ndú;h i|yd ks¾foaY lsÍu È.= l%shdj,shls' tfia l< hq;= jkafka frda.shdf.a wdrlaIdj fjkqfjks' th ´kEu T!IOhla i|yd wod< fõ' fuu l%shdj,sfha§ uQ,sl mshjr jkafka uq,ska i;=ka wrnhd T!IOh mÍlaId lr ne,Su;a" bkamiq l=vd ñksia lKavdhï idïm, iy wjidkfha§ úYd, lKavdhï idïm, f,i f.k T!IOh w;ayod ne,Suhs' tu l%uh m%;sM,odhS jkjd muKla fkdj fkdj jvd wdrlaIdldÍo fjhs'


fojkqj i;=ka iy ñksiqka iïnkaOlr f.k mÍlaIK l%shdj,sh isÿflfrk ksid wpdrO¾u ud¾f.damfoaYhka wkq.ukh l< hq;= fõ' T!IOh iajNdúl jQj;a rdidhksl jQj;a fï ms<sfj;ska lsisjl=g neyer úh fkdyelsh'  oekg YS% ,xldfõ m%pdrh jk T!Iëh me‚ j¾.h ms<sn| úia;r wm i;=j ke;s neúka ta .ek woyila m< l< fkdyelsh' iSks j,ska ;djld,sl Yajik myiqjla tfy;a hul=f.a Yajik wdndOj,g me‚ fyda isrma fyda iSks wê idkaøKhla we;s ´kEu ñY%Khlska ;djld,sl iykhla ,efnkq we;' Bg fya;=j W.=r we;=<; oeú,a, oefkk mDIaGh u;g iSks idkaøKh w,a,d .ekSuhs'


iSksj,ska ffjrih fkduef¾'

;djld,sl iqjhla f.k ÿkak;a iSks wë idkaøKh ;=<ska ffi, ;=<g we;=,a ù isÿjk ffjri ksIamdokh  úkdY l< fkdyelsh' by; úia;r l< ms<s.;a úoHd;aul l%ufõoh wkqj wdrlaIdldÍ f,i iy m%;sM,odhS f,i ffjrih urd oeñh yels T!IOhla fï fudfyd; jk úg;a ;yjqre ù fkdue;'


uyck wjOdkh .s,sySu Nhdklhs'

wkqu; fkdjQ T!IO flfrys uyck;dj ie,ls,su;aùu ksid fldúâ-19 je<elaùfï l%shdud¾. fj;ska uyck wjOdkh .s,syS hd yelsh' túg frda. je<elaùfï l%fudamdhka wvd, úh yelsh'

 

talrdYS ùu wk;=reodhlhs

ñksiqka talrdYS ùu frda. jHma;shg fya;= ùu úhyels fohls' tys§ wod< ia:dkho jeo.;ah' t<suyka ia:dkj, frda. jHma;sh wju jk w;r ixjD; ia:dkj, frda. jHma;sh by< w.hla .kS'

 

wkqu; fkdjQ T!IOhla .ek Wkkaÿùu

wkqu; fkdjQ T!IOhla .ek fkdiqÿiq m%uqL;djhla §fuka isÿjkafka uyck wjOdkh fjk;lg fhduq ùuhs' jix.;h je<elaúfï iy md,kh lsÍfï lghq;=j,§ uyck;dj u; n,hla mejÍ we;' uyck uki fjkia jQ úg frda.h je<elaùug iudchg n,h mejÍu iy frda. ;;a;ajh ord .ekSfï  yelshdjg ydks isÿùu úYd, wk;=rls' tfiau frda.Skai|yd m%;sldr lsÍfï Odß;dj j¾Okh flfryso  ñksiqka úiska fi!LHdrlaIl l%u j,ska neyer ùu n,mdkq we;' 

 

frda. md,k hdka;%Kh wk;=rl

ñksiqkaf.a udkisl ;;a;ajh fjkia jQ úg Tjqkaf.ka isÿúh hq;= frda.fhka je<lSfï ld¾h wvmK jk ksid frda. je<elaùu yd md,kh lsÍu iïnkaOfhka fi!LH wxY úiska jirla uq¿,a,f,a l%u l%ufhka j¾Okh lrk ,o iuia: l%shdud¾.h wvd, jkq we;'

 

iqks,a w,a.u

 

uydpd¾h bkaÈl lreKdr;ak

iNdm;s

YS% ,xld ffjoH ix.uh