නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tlal k;a;, iurkafk


fï Wodfjkafk W;aij ld,h jqK;a fujr wmg fjkod jf.a W;aijY%Sfhka ta W;aij iurkak mq¿jkalula keye' we;a;gu f.da,Sh jix.;hla njg m;aj ;sfnk kj fldfrdakd ffjri ;;a;ajh;a tlal Ôj;afjkak wms yev .efykak ´fk'


fjkia jqKq Ôúf;a tlal''

ta wkqj fjkod mqreÿ Ôúf;a jf.au wm úiska fuf;la l,la isÿl< wd.ñl" iudÔh fukau ixialD;sl lghq;= fndfyduhlska ÿriafj,d lghq;= lrkak wmg isÿfj,d ;sfhkjd' tal ys;g álla ú;r wudre jqK;a fï fj,dfj rg fjkqfjka wms fjkqfjka ta foa l< hq;=j ;sfhkjd'

yeuodu;a jf.a lshkafk wkjYH .uka ìuka tmd' ta ksid ixprK lghq;= iSud lrkak' ljqre fldfydu fudkj lsõj;a k;a;,g w¨;a wjqreoaog w¨;a fjkak ys;k is;aj,g ta ;yxÑ .Kklg .kak neßj jf.hs' ta ksidu ;uhs fï ;rï wjodkula ;shdf.k;a idmamq ijdß hkak iQodkï fjkafk'


wvqjla jf.a oefkkjo@'''

wms u;l we;s ld,hl b|,u k;a;, iurkak w¨;a wjqreoao ms<s.kak idmamq ijdß .shd' w¨;a we÷ï f.kdjd' f.org w¨f;ka .Dy úÿ,s WmlrK f.kdjd' wuq;a;ka tl;= lrf.k m%shido meje;a;=jd' kEoEhkaf. f.j,aj,g .shd' ;E.s fnda. ÿkakd' m,a,s .shd' lefrd,a .shd'

ta;a fï j;dfj wmg ta foaj,ska ÿria fjkak fj,d' ys;g ÿlhs' fudllafoda f,dl= wvqjla fj,d jf.a' ta;a fudlo lrkafk" wmg ta ÿl ord.kak fjkjd' ta wvq mdvq bjid.kak fjkjd'

fudlo wm wo fï uqyqK § isákafk f.da,Sh jix.; ;;a;ajhlg' b;ska wo wms mqreÿj isák kj Ôjk rgdjg yev .efykaku ´fk'

 

ldf,g wkqj Ôúf;a bf.k .;af;d;a'''

fï W;aij ld,h jqK;a fjkog jf.a fuod wmg W;aij mj;ajkak wudrehs' idmamq ijdß hk tl wjodkulg w; jekSula' ta;a k;a;, wu;l lrkak neyefk' tfyu kï wms fldfyduo k;a;,g w¨;a wjqreoaog iQodkï fjkafk'

uq,skau lrkafk idmamq ijdß hk tlfk' f.or whg jf.au kEoE ys;j;=kag w¨;a we÷ula wr f.k fokak mqxÑu mqxÑ ;E.a.la fokak wms mqreÿj ysáhd' ta;a wo wmg rg .ek ys;,d" wms .ek ys;,d" wfma orejka .ek ys;,d idmamq ijdß hk tl iSud lrkak fjkjd' ta jqK;a fkdhd neye lsh,u ys; lshkj kï f.or bkak fyd| fi!LH iïmkak tla wfhla muKla idmamq hkak' ta .uk Tng wdikakju mj;sk ia:dkhla ùu jeo.;a'


fyd|u fj,dj f;dar.kak

ta jf.au Tn ta .ufkÈ fyd|u fj,dj f;dard .kakg j. n,d.kak' fudllao ta fyd|u fj,dj' ta ;uhs ñksiqka wvqfjka .ejfik fõ,dj' fndfydu;a blaukska jeä ld,hla .; fkdlr idmamqfõ we;s foaj,a w;m; .dñka fkdisg Tfí wjYH;dj imqrdf.k yels blaukska ksfji n,d tkak'


W;aijhla ´fku kï'''

W;aij ldf, fmdähg yß W;aijhla ixúOdkh lrkakufk ys;' yenehs b;ska ta W;aijhg ;ukaf. mjqf,a wh ú;rlau ysáhu fyd|gu m%udKj;a' tfyu jqK;a W;aij ixúOdkh lsÍu yels;dla iSud lrkj kï f.dvla fyd|hs'

hï fyhlska kEoE ys;j;=kag wdrdOkd lrkj kï" tlsfkld uqK .eiS iqn me;Sfï§ ism je<|.ekSïj,ska j<lskak' w;g w; fokak tmd' ÿria:nj iqrlsñka iqn m;kak'


úhm;a uõmshka'''

yenehs fï W;aijhg ksjfia wh muKla tl;= lr .;a;u we;s lshk tl wu;l lr,d wE; tmsg bkak kEoE ys;j;=kaj le|jk tl kï wkqu; lrkak neye' wms okakjd wïud ;d;a;d bkafk fjku f.orl kï ta wh ke;sj iurk k;a;,lska jevla ke;s nj' ta;a ta whj le|jdf.k tau wjodkï' fudlo jeäysá whf.ka nyq;rhla ksoka.; frda.j,ska fmf<kjd' tjka whg fldúâ wdidokh ùfï wjodku jeähs jf.au thd,g we;sjk ixl=,;d fndfydu;a jeähs'

ta ksid fï jf.a W;aij wjia:dj,g fnda fkdjk frda.j,ska fmf<k wh iyNd.s lr .ekSu kï wkqu; lrkak neye' fldfydu;a jhia.; whg wjodku jeä ksid ta whj iyNd.s lr .ekSu fyd| fohla fkfjhs'


W;aijhl§ orejkaf. yeisÍu'''

orejkag jqK;a W;aij wjia:djl fi!LH wdrlaIs; l%ufõo wkq.ukh lrkak lSjg ta foaj,a ksishdldrj isÿfjkafk keye' fudlo thd,d ta jf.a wjia:djla tk;=re n,df.k bkafk' b;ska tjka fudfyd;l orejka wjodulg ,lafjkak mq¿jka' ta ksid fyd|u foa fjkafk W;aij ixúOdkh fkdlrk tl' fkdlru neß kï ksjfia wh muKla tl;=j W;aijh iurkak;a wuq;a;ka iyNd.s lr .ekSfuka j<lsk tl;a mj;sk wjodkfuka ñfokak fyd| uÕla'

 

fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha wOHlaI
úfYaI{ ffjoH md,s; lreKdfmau


jix.; frda. úoHd wxYfha wOHlaI

úfYaI{ ffjoH iqo;a iurùr

 


fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH yuqfjks

;udrd m;srK