නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

lEu îuj,ska fldúâ fnda fkdjqK;a YS; wdydr u; ffjrih jeä ld,hla Ôj;a fjkjd'''


.sks fmfk,af,ka neg lE mqoa.,hd lkdueÈß t<shg;a nhhs lshkjd' fldúâ jix.;h bÈßfha wmg wdydrmdk" .uka ìuka hk yeu fohla .eku hï ielhla ;sfnkjd' ta ksid fï ld,fha§ wfma wdydrj, iqrlaIs;;dj we;s lr .kafka fldfyduo'''@ fï .ek woyia bÈßm;a lrkafka fmardfoKssh úYajúoHd,fha wdydr úoHd yd ;dlaIK wxYfha uydpd¾h fgrkaia uÿð;a uy;dhs'


fldúâ lshkafka wdydrfhka fndajk frda.hla fkdfõ' ta jf.au wdydr u; .=Kkh ùula isÿ fjkafk;a keye' ta jqK;a YS; wdydr u; fï ffjrih È.= ld,hla Ôj;a fjkak mq¨jka' ta jf.au jdhqiólrKh lrk ,o ldurj, ffjrifha ia:dhS;dj by< uÜgul mj;skjd'

±ka ld,fha jeä fofkla wdydr ñ,g .kafka jdhqiólrKh lrk ,o fjf<|ie,aj,ska''' túg wjodkula ;sfnkjdo'''@

YS;lrK fyda jdhqiólrKh lrk ,o fjf<|ie,aj, iS;, m%o¾Yk l=áj, .nvd lr we;s wdydr u; ffjrifha wêl ud;%djla ;sfnkak mq¨jka' ta jf.au fndfyda wdidÈ;hka y÷kd.;a m%foaYj, fjf<|ie,a iy iqmsß fjf<|ie,aj, YS; l< wdydr iy YS; l< wdydr meflaÊ u; ffjrih mej;Sfï yelshdjla ;sfnkjd'

 

fldúâ wjodkfuka wm wdrlaId fjkafka fldfyduo'''@

wdydr u.ska fyj;a YS;lrk ,o wdydr u.ska ffjrih iïfm%aIKh j<lajd .ekSug wmg mshjr lSmhla .; yelshs' tajd idudkHfhka b;d ir, iy myiqfjka wfma tÈfkod Ôú;hg iïnkaO lr .ekSug mq¨jka'

Tn wdydr ñ,§ .ekSfï§ wod, fjf<| wdh;kfha fi!LHdrlaIs; nj .ek ;yjqre ùu wjYHhs' úfYaIfhka uia"lsß" fhda.Ü" whsia ls%ï ñ,g .kakjd kï fi!LHdrlaIss; ms<sfj;a wkq.ukh lrk fjf<|ie,a fj;ska muKla ñ,g .ekSu jeo.;a'

taa jf.au Tn ksjig fuu wdydr øjH f.k wd miqj ieKska tajdfha ±jgqï iy weiqreï .,jd ksis mßÈ neyer lrkak'

idudkHfhka wiqrd we;s Ndck kï úIîcyrKh lsÍug mq¨jks' ta fjkqfjka Tng laf,dfrdlaia" mj¾ í,SÉ jeks .Dyia; í,SÉ Ndú; lrkak mq¨jks' Bg fmrd;=j fï weiqreï msg; m%foaYh k, c,fhka fidaokak' w;ajeiqï m<|d .kak' ±ka í,SÉ ødjKfhka f;a yekaola ^ñ,s ,Sg¾ 5 la & c,h ñ,s ,Sg¾ 250 lg tl;= lr iafmdka tlla f;ud fï ødjKh wdydrhg we;=¿ fkdjk fia nyd¨ï msg; msßisÿ lrkak' ñks;a;= mylska miqj j;=frka fidaod YS;lrKfha .nvd lrkak' msßisÿ lrk wjia:dj,§;a Tfí uqqyqK" kyh wd§ ia:dk iam¾Y fkdlsÍu;a jeo.;a'

 

wdydr fyd¢kaa msiskak''

fldúâ 19 jix.; ld,fha§ jvd;a iqÿiq fjkafka fyd¢ka msisk ,o wdydrhs' ;dmfha§ ffjrih myiqfjka úkdY fjkjd' ta ksid fï ld,fha§ uia" ud¿ wdydrhg .ekSfï§ fyd¢ka msi .kak' wvla msisk ,o uia" ud¿ wdydrhg .ekSfuka wE;a fjkak'

 

wuqfjka ud¿ lkak tmd'''

wuqfjka ud¨ wdydrhg .ekSu Ökh iy fldßhdj jeks rgj, isÿ jqK;a tajd fi!LHdrlaIs; f,i ilia lr ;sfnk ksid ta rgj,aj,§ wuqfjka ud¨ wdydrhg .ekSfuka nrm;, fi!LH .eg¨ we;s lrkafka keye' kuq;a fkdmssiQ ud¿ wdydrhg .ekSu wfma ixialD;sfha wdydr mqreoaola fkdfjhs' fldfrdakd fmdl=rla mE,shf.dv u;aiH fjf<|fmdf<ka mgka .;a;d' fï ffjrih u;aiHhka u; ;sfnk ksid wuq fyda ndf.g msiQ uia iy ud¿ wdydrhg fkd.; hq;=hs'

 

msisk ,o iS; l< wdydr

Tn wdmkYd,djlska msisk ,o wdydrhla ñ,g .kakjd kï ksfjig f.k f.dia mßfNdackhg fmrd;=j r;a lr .kak' ngysr rgj, kï i,do" iekaâúÉ" meiagd wdÈh YS; leìfkÜgqj, .nvd lr ;snqK;a wfma rfÜ fujeks wdydr nyq,j olskak keye' ta jf.au jk i;=ka fj; fldúâ 19 ffjrifha iïfm%aIKh ùfï wjodkula ;sfnk ksid iïm%odhsl fkdjk bínd" b.=jdkd" jjq,ka jeks i;aj uia wdydrhg .ekSfuka bj;a fjkak'

 

úgñka D wvx.= wdydr .ekSfuka
COVID-19 wmg wdrlaIdjla ,efnkjdo'''@

úgñka D W!k;dj we;s whg COVID-19 frda.h myiqfjka je<f|k nj úúO wOHhkhka u.ska fidhd f.k ;snqK;a úgñka D W!k;dj iy  COVID-19 frda.h w;r mj;akd iïnkaO;dj .ek ;ju ksYaÑ; ;yjqre ùula keye' úgñka D u.ska Yajik frda.j,ska wdrlaIdjla ,efnk neõ ;yjqre ù ;sfnkjd' úgñka D m%;sYla;sh jeä lrk neõ wm okakd lreKla' ta ksid fldúâ jix.;hg;a iSud fkdù úgñka D uÜgu hym;a mßÈ mj;ajd .ekSu jeo.;a'

 

wms úgñka D ,nd .kafka fldfyduo''@

idudkHfhka wdydr fkdue;sj wmg wjYH úgñka D ysre t<sfhka ,nd .kak mq¨jka' jeäysáfhl=g Èklg úgñka D uhsfl%d.%Eï 20 isg 25 la w;r m%udKhla wjYH fjkjd' wfma isref¾ we;s fldf,iagfrda,a u.ska ysret<sh mj;sk úg úgñka D ckkh lrkjd' jvd;a ksjerÈj lshkjd kï wlaudj ;=< we;s fld,iagfrda,a 7 ä yhsâfrda fldf,iagfrda,a njg mßj¾;kh fjkjd' thska miqj th úgñka D-3 ^fld,ld,aisf*frda,a & mßj¾;kh ùu iQ¾hdf,dalfha mdrcïnq,lsrK UV u.ska isÿ fjkjd'

ta ksid wm WoEik ysre t<shg ksrdjrKh jqfKd;a úgñka D fkdñf,au ,nd .kak mq¨jks' kuq;a fldúâ iuÕ fndfyda fokd ksfjiaj,g iSudùu ksid ysre t<shg ksrdjrKh ùu;a iSud ù ;sfnkjd' f,dal ck.ykfhka 50] la muK msßilg m%udKj;a mßÈ iQ¾hdf,dalh fkd,efnk neõ .Kka n,d ;sfnkjd'

 

wdydr u.ska úgñka D ,nd .ekSug kï'''

úgñka wvx.= wdydr w;rg .efkk ieuka" n,hd" fl,j,a,d" ì;a;r lyuoh" lsß iy ud.ßka jeks wdydr u.ska Tng wjYH úgñka ,nd .; yelshs'uydpd¾h fgrkaia uÿð;a

wdydr úoHd yd ;dlaIK wxYh

fmardfoKssh úYajúoHd,h

mqkHd pdkaokS o is,ajd