නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

i,a,s .kqfokq yß mßiaifuka fldúâ yefokak mq¿jka''' ffjoH ks,OdÍkaf. ix.ufhka wk;=re we.ùula''''


fï fjkfldg iuyr Èkj, 500 g jeä wdidÈ;hka m%udKhla jd¾;dfjkak mgka wrf.k' fu;=jla f,dj mqrd ,o w;aoelSï foi n,k úg wms bkafk wjodkul' idudkHfhka fï ojiaj, mj;sk YS; foaY.=Kh;a tlal hqfrdamSh rgj, wjodku tkak tkaku by< .syska'

ta;a tlalu fkdfnda Èklska t<fUk k;a;," w¨;a wjqreoao tlal ixprKh iSud fkdlf<d;a wms yefudagu oeä wjodkulg uqyqK fokak fjkjd' m<uq /,a,g jvd fojeks /,a, wjodkï' urK ixLHdj by< hk njla fmakjd' we;a;gu rfÜ ck;dj úÈhg wms lrk foa tlal ;uhs wfma .uk id¾:lhs o lsh,d ;SrKh flfrkafka'


uqo,a ixirKh ksid'''

wfma wdrlaIdj r|d mj;skafk uQ,sl lreKq 3 la mokï lrf.k' ta wkqj ksje/Èj oE;a fia§u" uqj wdjrK me<£u iy ógrfha mr;rh ;nd .ekSu lshk ldrKd wu;l lrkaku neye'

fldfrdakd wjodku by< hkak n,mE yels ldrKd w;r uqo,a ixirKh by<u ;ekl mj;skjd' we;a;gu uqo,a Ndú;h wjodkï' ta iïnkaOj f,dalh mqrd lrk ,o iuyr m¾fhaIKj,g wkqj ikd;j ;sfnkjd' ta wkqj lshefjkafka uqo,a u; ffjrih /£ mej;Sfï yelshdj wfkl=;a mDIaGj,g jvd jeä bvla mj;sk njhs'


ffjrih jHdma;shg jeä bvla'''

ta fldfydu jqK;a uqo,a fyda fjk;a mDIaGhka yryd ffjrihg jHdma; ùfï jeä bvlvla ks¾udKh flfrfk ldrKd fudkjo lshk tl ms<sn|j;a wfma wjOdkh fhduq úh hq;=hs'

idudkHfhka wjg mßirfha WIaK;ajh jeäfjkak jeäfjkak ffjrih úkdY fjkjd' kuq;a wd¾ø;dj ta lshkafk wjg mßirfha mj;sk c, jdIam m%udKh jeä fjkfldg ffjrifha hï m%udKhla mDIaG u; /£ mej;Sfï wjodku jeähs'


uqo,aj,g;a fyd| ysre t<shla"
fyd| jd;dY%hla'''

ta wjodku fldfydu jqK;a ysre t<shg ksrdjrKh jk úg ffjrih /f|kak bvla keye'

wfkl=;a foag jf.au uqo,a j,g;a ta ;;a;ajh n,mdkjd' b;ska uqo,a wõfj ou,d ysre t<sh jefgk wdldrhg ;nkak wmg mq¿jka'


yefudau uqo,a Ndú;h fyd| fohla fkfjhs'''

fï ojiaj, wms ks;ru lshkafk f.or bkak fyd| fi!LH iïmkak tla mqoa.,hl=g muKla wjYH;d fjkqfjka t<shg hk tl fndfydu wdrlaIdldÍ mshjrla lsh,hs' ta jf.au ;uhs uqo,a .kqfokqfjÈ;a wms lghq;= l< hq;= jkafka' ta lshkafk fi!LH iïmkak tla mqoa.,fhl= fyda fofofkl=  muKla uqo,a mßyrKhg fhduqùu fndfydu fyd| mshjrla' yefudau uqo,a w;m; .dkak tmd'


rjqï .dKlg iß,k mela'''

fï ldrKfhÈ fjf<| jHdmdßl uy;=kag;a f,dl= j.lSula mejfrkjd' yels ;dla ÿrg rjqï .dkl ñ,g wkqj fjf<| NdKav melÜ lr ;nkak mq¿jka' ta wkqj remsh,a 50" 100" 200 wd§ jYfhka melÜ lr ;enQ úg b;sß uqo,a úÈhg mdßfNda.slhkag uqo,a wdmiq ,nd§fï wjYH;djla mek kÕskafka keye'


Online .kqfokq jf.au jeo.;a jk w;a fia§fï mqreoao'''

yels iEu úgu online yryd ñ,§ .ekSïj,g fhduqfjkak' tfyu lsh,d .fï lfâ wu;l lr,d wmg biairyg hkak neye' ta whf. wd¾Ólh rlskak;a ´fk'  jeo.;au ldrKdj fjkafk uqo,a mßyrKhg miafi ksje/È l%ufõohg wkqj w;a fidaok tl' ta ú;rla fkfjhs uqo,a mßyrKh lrk w;r;=r uqyqK" lg" kdih iam¾Y lsÍfuka j<lskak'

 

udre ldis /f.k hkak yels kï''''

mdßfNda.sl Tn;a yels iEu úfglu udre ldis wrf.k hEu jeo.;a' t;fldg remsh,a 110 la f.jkak ´fk ;ekg f,dl= .dKla fokafk ke;=j kshñ; uqo,u f.jkak mq¿jka'

fï ish,a,gu jvd jeo.;a fjkafk ksis l%ufõohg wkqj w;a fia§u' ieksghsi¾ tlla Ndú;fhka oE;a msi oud msßisÿ jk tl' uqo,a mßyrKfhka miqj oE;a msßisÿ lr .ekSu w;HjYHu ldrKdjla nj úfYaIfhka u;l ;nd .kak'

fldfydu;a ndysr mßirhg .syska f.or tkúg uqyqK w; mh fidaodf.k f.g tk mqreoao Ôúf;a fldgila njg m;a lr.kak' ta yryd wmg hï ÿrlg fï mj;sk wjodkï iy.; nj wvqlr .kak mq¿jka'

 

 

ffjoH yß; w¨;af.a

ixialdrl" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh

;udrd m;srK