නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ 19 je<f|k frda.Skag wkd.;fha wd>d;h we;sùfï wjodkula'''


fldúâ 19 tfyu ke;akï fldfrdakd ffjrih uq,ajrg y÷kd .;af;a Ökfha jQydka kqjr§' t;ekska wdrïN jqKq fï frda.h fï jkúg f.da,Sh jix.;hla olajdu j¾Okh fj,d' urK ixLHdj;a Èfkka Èku by< ;;a;ajhlg j¾Okh fjkjd' fuhska nyq;rhla jd¾;d fjkafka wefußld tlai;a ckmoh" bkaÈhdj" n%iS,h" m%xYh" iamd[a[h" b;d,sh iy tlai;a rdcOdksh jeks rgj,aj,ska' fldúâ 19 tlajr f,dalfha fndfyda m%foaYj, mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg iïfm%aIKh jk ksid f,dal fi!LH ixúOdkh úiska fuh f.da,Sh jix.;hla f,i m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd' fï .ek woyia bÈßm;a lf<a iakdhq frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH iy Y%S ,xld cd;sl wd>d; ix.ufha ysgmq iNdm;s tï' à' tï ß*ais uy;dhs''

 

 

fldúâ 19 frda. ,laIK

fldúâ 19 frda.fha frda. ,laIK lSmhla ;sfnkjd' tajd idudkH Ôú;fha§ wmg fmdÿ frda. ,laIK iuÕ ióm iïnkaO;djla olajk ksid fldúâ 19 hehs meyeÈ,sj y÷kd .ekSug wmyiq ;rï fmdÿ frda. ;;a;ajhka' fï frda. ,laIK tla tla mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg;a fjkia úh yelshs' fï w;ßka fmdÿ frda. ,laIKhka .ek i|yka lf<d;a fï frda. ;;a;ajhka fyda wmyiq;djka we;s fjkak mq¨jka' ta w;r jvd;a fmdÿ frda. ,laIK jkafka'''


² WK

² úh<s leiai

² uykaish iy w;a mh fõokdj

² W.=f¾ we;sjk wmyiq;djka

² mdpkh

² ikaê m%odyh

² ysiroh

² rih fyda iqj| ±kSfï wvqùu


kuq;a we;eï mqoa.,hkag we;sjkafka iq¿ frda. ,laIK muKhs' f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk wkaoug 80] la fmkajkafka WK" leiai" fiïm%;sYHdj jeks iq¿ frda. ,laIKhs' fï w;ßka kshqfudakshdj we;sjk fldgila isákjd' 14] la yqiau .ekSfï wmyiq;djh" yqiau ysrùu jeks nrm;, frda. ;;a;ajhka fmkakqï lrkjd' ;j;a 6] la fmky¿ we;=¿ wjhj wls%hùu ksid urKhg m;ajk wjia:d ;sfnkjd' ffjrih wdidokfhka urKhg m;a fjkafka 1] isg 2] la w;r msßila'

 

Y%S ,xldj .ek lsõfjd;a'''@

wfma rfÜ frda. jix.; ;;a;ajh l<ukdlrKh lsÍu .ek i;=gqodhl ;;a;ajhla ;sfnkjd' ld¾h idOl n<ldh úiska frda.Skaf.a iam¾Ylhka y÷kdf.k ksfrdaOdhkh lsÍu" fldúâ 19 jix.; frda. ;;a;ajh fjkqfjka frday,a iQodkï lsÍu iy fi!LH ld¾h uKav, úiska ta fjkqfjka olajk ,o lemùu" uyck;djf.ka ,enqKq iyfhda.h ksid wms f,dalfha fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh bÈßfha ;ju;a fjk;a rgj,g idfmalaIj jix.;fha jHdma;sh jf.au urK wkqmd;h wvq ;ekl ;nd f.k isákjd'


by; ±lafjk frda. ,laIK wmg idudkH Ôú;fha§;a we;s fjkjd' ta ksid Wla; frda. ;;a;ajhla we;s jqfKd;a ta .ek fygg l,a ;nkjdo'''@ fkdtfiakï m%;sldr fjkqfjka fhduq fjkjdo''@

by; frda. ,laIK tlla fyda lSmhla ;snqKq muKskau fldúâ wdidÈ; hehs wmg ;yjqre lrkak neye' Y%S ,xldfõ fi!LH wud;HdxYfha jix.; frda. úoHd tallh i|yka lrk wkaoug wod< frda. ,laIK ;sfnkjd kï jydu frday,la fj; f.dia m%;sldr ,nd .; hq;=hs' ta .ek ksYaÑ; f,iskau ±k .ekSug kï PCR ( Polymerase Chain Reaction) fyda Antibody mÍlaIdjla fjkqfjka fhduq ùu jeo.;a'

 

B<Õg iq¿ frda. ;;a;ajhla fyda tfia;a ke;akï frda.shl=f.a wdY%s;fhla kï ksfrdaOdhkh fjkqfjka fhduq lrkjd' fï ld,h ;=<§

²wdY%s;hd ksfji ;=< fyd¢ka jd;dY%h ,efnk ldurhl fyda hï fldgil /£ isàu'

²ksjfia wka mqoa.,hkaf.ka wE;aj isàu'

²ksjiska msg; l%shdldrlïj,ska ÿria ùu

²fmdÿ ia:dkj,g hEfuka iïmQ¾Kfhkau je<lSu'

²fmdÿ m%jdykh fyda l=,S r: Ndú;fhka iïmQ¾Kfhkau je<lSu'

²wdydr iy wjYH foa ldurh wdikakfhka ;nd hEug Wmfoia §u iy msÕka"fldamam" ùÿre iy ye¢ frda.shdg muKla fjka lr ;nd .ekSu'

²yels kï fjku jeisls<shla iy kdk ldurhla Ndú; lsÍu'

²ksjig wuq;a;ka meñKSfuka je<elaùu iy ido iy fjk;a iudc lghq;=j,ska bj;aj isàu

²wjYH úfgl ffjoH m%;sldr fjkqfjka fhduq ùu hk lreKq b;du jeo.;a'


 

fldúâ frda.h je<|Sfï wjodkï iys; mqoa.,hka'''

fldúâ frda.h je<f|kafka ke;ehs iy;sl fok msßia kï lrkak;a neye' ta jf.au fï fï whg fldúâ frda. ;;a;ajh je<f|kjd hehs kï lrkak;a neye' kuq;a fndafkdjk frda. úÈyg wm y÷kajk wêreêr mSvkh" fmky¨ wdndO" weÿu Èhjeähdj" ms<sld jeks frda. ;;a;ajhka jf.au ÿ¾j, m%;sYla;slrK moaO;shla we;s mqoa.,hkag fldúâ 19 je<÷fkd;a wjodkula ;sfnkjd' Ökfha wdidÈ; jqKq 44"000 lg jeä msßila weiqfrka l< wOHhkhl§ fmkS f.dia ;sfnkafka ueÈjhfia whg idfmalaIj jeäysáhkaf.a urK wkqmd;h oi .=Khlska by< njhs'


kuq;a w¨;au ;;a;ajhlg wkqj fldúâ 19 wdidokhg f.dÿre jqKq ta jkúg fnda fkdjk frda. ;;a;ajhl b;sydihla fkd;snqKq mqoa.,hka frda.hg wdidokh ùfuka miqj wd>d;h frda. ;;a;ajh tfyu ke;akï wms okakd úÈyg lsõfjd;a wxYNd. frda. ;;a;ajhg f.dÿre jk wjodkula ;sfnkjdo''@

jhi wjqreÿ 50 l wvq msßi wms fldúâ wdidÈ;hka w;r y÷kajkafka ;reK lKavdhu^ young -stroke) úÈyghs' idudkHfhka wd>d;h tfyu ke;akï Stroke we;sùug fya;= úÈyg wm i,lkafka wêreêr mSvkh" Èhjeähdj" reêrfha we;s wys;lr fldf,iagfrda,a uÜgu" ÿïmdkh yDofrda. ixl+,;djka iy yÈis wk;=re jeks lreKqhs'


wd>d; ;;a;ajh we;s fjkafka fud<hg reêrh iemfhk reêrjdyskshla wjysr ùu fyda mqmqrd hEu ksihs' túg Tlaiscka iy wfkl=;a fmdaIH mod¾: fkd,efnk ksid ta reêrjdysksh yryd reêrh iemfhk fud<fha fldgi ñh hkjd' ta ksid fud<fha wls%h jQ fldgi u.ska md,kh fjk YdÍßl ls%hdldrlï wvmK fjkjd' fï l%shdj,sh wd>d;h hkqfjka ye¢kafjkjd' fu;ek§ fud<fha ydks jqKq fldgig úreoaO me;af;a YdÍßl l%shdldrlï wvd, fjkjd' Bgfya;=j fud<fha ol=Kq mi fldgiska isref¾ jï me;a;;a" fud<fha jï mi fldgiska isref¾ ol=Kq me;a;;a md,kh fjkjd'


kuq;a fldúâ yeÿk fï frda.Skag uq,ska i|yka l< wjodkï idOl;a keye' yeÿfka fldúâ muKhs''' ta;a wd>d;h yeÈ,d'''

fldúâ frda. ;;a;ajh we;s fjkafka ffjrihla ksid' fï ffjrih ksid reêr ixirKhg ndOdjka we;s fjkjd' ñksia reêrh .uka lrkafka nghla jeks jdyskS Tiafia' fï .uka ud¾.hg >¾IKhla fkdjk wkaoñka .uka .ekSug fï reêrjdyskS we;=<; uDÿ wdia;rKhla ;sfnkjd' fldúâ wdidÈ; frda.sfhl=f.a reêr ixirKfha ndOdjka we;s ùu úúO wjia:djkays isÿ fjkak mq¨jks'


reêrjdyskS we;=<; uDÿ wdia;rKfha we;s fjk fjkialï"reêrh leá .eiSug n,mdk ridhksl ixhq;sfha fjkia ùï

ffjri wdidokh ksid reêrjdyskS m%odyh ùu ksid we;sjk ridhksl ixhq;sfha fjkialï fyj;a fud<hg reêrh iemhqu wjysr fjkjd' ta ksid wxYNd. ;;a;ajh we;s fjkjd'


fï wkqj wmg lshkak ;sfhkafka fldúâ 19 wdidokh ksid wxYNd.hg f.dÿre fjkak mq¨jka' ta jf.au jhi wjqreÿ 50 g wvq whg fldúâ wdidÈ; frda. ;;a;ajhg f.dÿre ùu ksid wd>d;hg f.dÿre ùfï wjodku y;a .=Khlska by<hs' fuhska lshkafka jhi wjqreÿ 70 la 80 la jqk frda.Ska fldúâ 19 g wdidokfhka wd>d; ;;a;ajhg m;a fkdjkjd lshk tl fkdfjhs' fldúâ wdidÈ; ùu ksid uq,ska i|yka l< wd>d;hg fya;=ldrl wjodkï idOl" Èhjeähdj" ÿïmdkh" reêr.; wys;lr fldf,iagfrda,a uÜgfï n,mEu" wêreêrmSvkh& fkdue;sj jqK;a wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a ùug fndfyda ÿrg bv we;s njhs'


wd>d; ;;a;ajhg m;a ùu ksid fldúâ wdidÈ; frda.Skag kej; wd>d;h fjkqfjka T!Iëh iy mqkre;a:dmk m%;sldr ,nd .ekSug isÿ fjkjd'

 

fldúâ 19 fjkqfjka wfma wdrlaIdj i,id .ekSu isÿ úh hqf;a wm úiskauhs' ta fjkqfjka my; ±lafjk wkaoñka wfma tÈfkod Ôú;h yev .iajd .ekSu b;du jeo.;a'


D  – Distancing - iudc ÿria:lrKh


RE  – Respiratory Etiquette Yajik iajia:;djh

lysk úg iy lsúiqï wßk úg f,akaiqjla fyda áIQ lvodishla uqj iy kdih jid .ekSug Ndú; lrkak' áIQ lvodish Ndú;fhka miqj l%udkql+,j bj;a lrkak' lisk yd lsúik úg je,ñg kjd uqj iy kdih wdjrKh jk mßÈ lsÍu'


yeuúgu Yajik frda.Skaf.ka ÿriaj isáh hq;=h' fmdÿ ia:dkj, kslrefKa .ejiSu iy iudc iïnkaO;djka we;s W;aij idoj,ska ÿria ùu' Yajik wdndOhla kï jydu iqÿiqlï,;a ffjoHjrfhl=f.ka m%;sldr ,nd .ekSu'


A  – Aseptic Technique úIîcyrK

Tn hï ;eklg we;=¿ ùfï§" msgùfï§ iy w¨;ska kejl fjk;a ia:dkhlg we;=¿ùfï§ uoHidr wvx.= úIîc Èhrlska w;a fidaod .ekSu' fmdÿ ia:dkhl§ fuh isÿ l< hq;=h'


M - uqqyqKq wdjrKhka ;j ÿrg;a me<£u

    fï ksid wms ks;ru fldúâ wdidÈ;fhl= fkdjk mßÈ wfma Ôjk rgdj yev .iajd .ekSu b;du jeo.;a' túg fldúâ ksid wd>d;h jeks frda. ;;a;ajhkag f.dÿre fkdù isákakg Tn jdikdjka;fhl= fjkq we;'


 

iakdhq frda. ms<sn|

úfYaI{ ffjoH

tï' à' tï ß*ais

(MBBS,MD,FRCP,(UK) FCCP)

Y%S ,xld cd;sl wd>d; ix.ufha
ysgmq iNdm;s


mqkHd pdkaokS o is,ajd