නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,dal fi!LH ixúOdkh ;ju fldúâ tkak;lg wkque;sh § keye'''


fï jkúg f,dj mqrd fldúâ wdidÈ;hka y;afldaá úisyh ,laIhl=;a blaujd .sh fudfyd;l urK ,laI 16 la muK isÿj ;sfnkjd' ta wkqj f,dalfha ffokslj wdidÈ;hka ,laI 6- 7 la w;r m%udKhla jd¾;d jk w;r ffoksl urK 10000- 15000 ;a w;r m%udKhla jd¾;d fjkjd'


jHdma;sfha flakaøh njg wefußld tlai;a ckmoh m;aj ;sfnkd fudfyd;l w¨f;ka wjodkug <Õdjk rgj,a o jd¾;d fjkjd' ta wkqj fuf;la id¾:lj fldúâ wdidokh md,kh lrf.k isá ol=Kq fldßhdj kej;;a wjodkug uqyqK fok rgj,a w;rg tl;=fj,d' ta jf.au c¾uksh " b;d,sh jeks hqfrdamSh rgj,a YS; ld,h;a tlal oeä wjodkï ;;a;ajhg uqyqK fokak mgka wrf.k' wi,ajeis bkaÈhdfõ wjodku ;ju;a myj .sh njla fmfkkakg keye' ta wkqj wkd.;h iqnjd§ keye' fldfydu;a fï jk úg f,dal fi!LH ixúOdkh wk;=re wÕjd ;sfnkafka mj;sk YS; foaY.=K ;;a;ajh;a t<efUk W;aij iuh;a tlal ckjdßfha fï ;;a;ajh iS>%fhka by< hd yels njhs'


Y%S ,xldj ;=<;a fjkog jvd hï by< w.hla lrd frda.Ska jd¾;d ùu .uka lrñka bkakjd' w¨f;ka jd¾;d jqKq fldúâ fmdl=r ;=< muKla frda.Ska 30000 la muK jd¾;d jk ;ekg .uka lsÍula fmakjd' miq.sh Èkj, ffokslj jd¾;d jk frda.Ska m%udKh 650- 700 iSudjg wdjd' we;a;gu nkaOkd.dr fmdl=r ;=<ska frda.Ska jd¾;d jqfKa 150 la jf.a msßila jqK;a iudch ;=<ska ffokslj frda.Ska 650 la jf.a jd¾;d jqKq ojia wm miqlrf.k wdjd'


tkak;la ms<sn| n,dfmdfrd;a;= fmroeßj'''

fujka wjodkula mj;sk fudfyd;l ;ju;a ksYaÑ; fnfy;la fkdue;s frda.hla ksidfjka tkak;la flf¾ ljqre;a n,dfmdfrd;a;= ;nd f.k isákjd' ta iïnkaOfhka wfma rg ;=<;a fndfyda fokl= wfmalaId iy.;j n,df.k bkafk ljodl fï i|yd tkak;la ,efíúo lshd'


fï jkúg tkak;a iïnkaOfhka f,dj mqrd m¾fhaIK 200 g jvd isÿjqK;a" ;ju;a wjika wÈhrg meñK ;sfnkafka tkak;a lsysmhla muKhs' iuyr rgj, yÈis wkque;sh hgf;a tfia fidhd.;a tkak;a iuyrla Ndú; lrkak mgka wrf.k ;sfhkjd'


tkak;la f.kaùug fmr'''

wfkla ldrKh fjkafk fï frda.h jf.au ksmojd ;sfnk tkak;a wmg wd.ka;=lhs' ;ju;a wm ta tkak;a .ek bf.k .ksñka bkafk' ta wkqj Th lshk tkak;a Ndú;fhka we;súh yels flá ld,Sk iy È.=ld,Sk w;=re wdndO fudkjdo lshk tl wm okafk keye' tkak;la f.kajkak l,ska ta ms<sn|j ksis wjfndaOh jeo.;a'


ta ú;rla fkfjhs" fï tkak; fldhs fldhs jhia ldKavj, whg jvd id¾:l fjkjo lshk ldrKdj ;ju;a ;sfhkafk wOHhk uÜgfï' ta ms<sn|j;a wjOdkh fhduq lsÍu wjYHhs'


yeufoau wd.ka;=lhs'''

we;a;gu fï tkak; Ndú;fhka uu wdrlaId jqKdg uf.ka wfkla whg frda.h fndafjk tl j<lajkak fï lshk tkak; iu;a o lshk ldrKdj wms ;ju okafk keye' ta wkqj iudc jHdma;sh j<lajkak tkak;g yelshdj ;sfhkjo@ ug tkak; ,enqKg miafi uf. wefÕa m%;sYla;sh fldf;la ld,hla ;sfhaúo@fï lsisu foalg wm i;=j ms<s;=rla keye'


m%dfhda.sl .eg¨ .Kkdjla'''

we;a;gu fï tkak; .nvd lsÍfï .eg¨j,g wmg uqyqK fokakg fjkjd' fudlo fuh .nvd lr ;eìh hq;=jkafka fi,aishia wxYl RK 70 l WIaK;ajhla hgf;a' ^-70 & b;ska fld<U we;=¿ iuyr ;ekaj, fï fnfy; .nvd lsÍfï myiqlu ;snqK;a" rfÜ wfkl=;a .%dóh m%foaYj, úfYaIfhka W;=re kef.kysr m%foaYj, lafIa;% idhkj,È ta tkak; .nvd lr ;nd .ekSfï .eg¨ mek kÕskjd'


b;ska fï jf.a m%dfhda.sl .eg¨ .Kkdjlg tkak; ,nd§fï§ wmg W;a;r fidhkak fjkjd'


b;ska fï fj,dfj wm wkq.ukh l< hq;= fyd|u l%shdud¾.h fjkafk f,dal fi!LH ixúOdkfha wkque;sh ,efnk f;la wm rg ;=< tkak; ,nd§fï§ uqyqK §ug isÿúh yels m%dfhda.sl .eg¨j,g .e<fmk miqìu yod.ekSuhs'

 

f,dal fi!LH ixúOdkh tkak;la wkqu; lr keye'''


ta jqK;a iuyr rgj,a wjodkula wrf.k ta tkak;a Ndú;hg wkque;sh ÿkak;a f,dal fi!LH ixúOdkh ;ju lsis÷ tkak;la fldúâ 19 i|yd wkqu; lr,d keye'ta jf.au rgla úÈhg fuf;la l,la wm tkak;a f.kakqfj f,dal fi!LH ixúOdkfhka wkqu; lrmq tkak;a' b;ska fï fj,dfj f,dal fi!LH ixúOdkfha wkque;sfhka f;drj tkak;a f.kaj,d" wfma ck;dj wkdrlaIs; lrkak" wjodkulg weo oukak wmg mq¿jkalula keye' ta ksid f,dal fi!LH ixúOdkfhka wkqu; tkak;la f.k tauhs jeo.;a'


ffjoH yß; w¨;af.a

ixialdrl

rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh


;udrd m;srK