නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ 19 ffjrih wfkl=;a ffjrij,g idfmalaIj fjkiaùu blauka''


fldúâ 19 ffjrih iïnkaOfhka l;d lrk úg fï jkúg kj ffjrihla .ek lreKq wkdjrKh fjkjd' ta ;;a;ajh;a tlal ojiska oji frda.fha mj;sk wjodku by< hkjd' ta fya;=fjkau f,dj mqrd tu frda. ksjdrKh Wfoid .kq ,nk l%shdud¾.;a ojfika oji fjkia fjkjd' w¨;a fjkjd' ta fldfydu jqK;a frda.fhka wdrlaId ùug .; hq;= fi!LH wdrlaIK l%ufõo kï ;ju;a tfyuu ;sfhkjd' ta lshkafk wmg ;jÿrg;a ta fi!LH mqreÿ;a tlal Ôj;a fjkak fjkjd' fujka fudfyd;l kj ffjri m%fNao ìysùu iïnkaOfhka l;d l<;a idudkH ck;djg ta iïnkaOfhka ;sfnk wjfndaOh wvqhs' fldfydu jqK;a miq.shod fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfhka mj;ajkq ,enQ udOH oekqj;a lsÍul§ l¿fndaú, YslaIK frdayf,a laIqø Ôj úoHdj ms<sn| úfYaI{ ffjoH Ysrdks pkaøisß fufia woyia olajd isáhd'uq,a wjia:dfj fldúâ 19 ffjrih ms<sn|j f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska ,nd ÿka Wmfoia yd u. fmkaùu fkfjhs" wo jkúg ,ndfokafk' ta Èfkka Èk w¨;a jk fjkia jk ffjrihg wkqj wm l%shd;aul úh hq;= ksid'

 

fï frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSu i|yd lrkq ,nk mÍlaIK ms<sn|j;a uq,a ld,fha úúO u;jdo ;snqKd' ta wkqj uq,skau fhdað; jqfKa wekaá fndä mÍlaIKh l< hq;= njg jqK;a miqld,Skj th wekaácka mÍlaIKh f,i fjkia jqKd' ta jf.au fï frda.h iïnkaOfhka wkq.ukh lrkq ,nk fndfydu;a foa ldf,ka ldf,g fjkia fjkak mq¿jka' fudlo f,dj mqrd fï iïnkaOfhka lrkq ,nk iólaIK tlal ta wkaofï fjkialï we;sfjkak bv ;sfhkjd'

 

w¨;a ffjrihla .ek'''

fï ojiaj, w¨;a ffjrihla .ek l;d flfrkjd' fldfydu;a fï ffjrih RNA ffjrihla ksid DNA ffjrihlg jvd m%fNao my< ùu jeähs' ta lshkafk wfkl=;a ffjrij,g idfmalaIj fjkiaùu blauka' ta ksid fuu ffjrifha kj m%fNao we;sùu lshk ldrKdj wm n,dfmdfrd;a;= fjkak ´fk' fï Èkj, ì%;dkHfha me;sr hk m%fNaoh f.dvla blaukg wfkla whg frda.h m;=rejkjd' ta lshkafk frda. jHdma;sh jeähs' ta yer ta iïnkaOfhka f,dl=jg úia;rhla ;ju lshkak neye' fldfydu jqK;a ffjrifha cdkuh jYfhka hï hï fjkialï we;sj ;sfnk nj kï meyeÈ,shs'

 

kj ffjri wdidÈ;hl=f.ka

tjka cdk fjkia jQ ffjrihg f.dÿre jQfjla furgg meñ‚hfyd;a tu ;;a;ajh y÷kd .ekSu wmg álla wiSrehs' fudlo wms fuu frda.Ska y÷kd .kafk PCR mÍlaIK u.ska jqj;a tu.ska ksYaÑ;ju th ì%;dkH ffjri m%fNaoh o wefußlka ffjri m%fNaoho lshd lshkak wudrehs' ta i|yd PCR mÍlaIKhg jvd yqÕla ÿr hk úYaf,aIKhla wjYHhs' ta wkqj tu ffjrifha ;sfnk yeu cdkhlau mÍlaIdfjka miqj ;uhs fukak fï fjkialï isÿj ;sfnkjd hk ldrKdj iïnkaOfhka m%ldY lrkak mq¿jka jkafka'

b;ska ta jf.a kj m%fNaohla wdidÈ; jQ whl= ,xldjg wdfjd;a tu ffjrifha ;;a;ajh ms<sn|j furgg meñ‚ .uka lrk PCR mÍlaIdj u.ska y÷kd .kak neye' ta ksid ;uhs rgj,a w;r .ukd.uk iSud mkjd ;sfnkafka'

 

cdk úYaf,aIK hka;%

fï i|yd wjYH jk cdk úYaf,aIK hka;% ud okakd ;rñka chj¾Okmqr úYajúoHd,h i;=j ;sfnkjd' f.dvla wh m%Yak lrkafk fld<U cd;sl frday, i;=j cdk úYaf,aIK hka;%hla ;sfnkj o lsh,d' kuq;a fld<U cd;sl frday, lshkafk frda.Skag m%;sldr lrk ;ekla' tjka myiqlï ;sfhkak ´fk ta ms<sn|j jeäÿr wOHhk lghq;= flfrk ;ekl' ta lshkafk úYajúoHd,j," ke;akï ffjoH m¾fhaIK wdh;k ;=<' fï jkúg ffjoH m¾fhaIK wdh;kh fydxfldx iuÕ tl;=fj,d cdk úYaf,aIKh iïnkaOfhka lghq;= lrkjd'

 

wjYH;djg uq,a ;ek'''

jvd;a jeo.;a fjkafk ì%;dkHfha me;sfrk w¨;a ffjrih wdj o lshk ldrKdj fkdj" fï fj,dfj wfma rfÜ ;sfnk ;;a;ajh iukh lr.kak lghq;= lrk tl' ta wkqj wms ys;kak ´fk niakdysr m<d; ;=< mj;sk ;;a;ajh wfkl=;a m<d;aj,g me;sr hEu wju lrf.k md,kh lr .ekSuhs'

 

fldfydu;a cdk úYaf,aIKhg f,dl= úhoula hkjd' fï fj,dfj wms fydhkak ´fk ì%;dkHfha me;sfrk kj ffjria m%fNaoh .ek kï fkfjhs' wm rg ;=< frda.h md,kh lr,d" B<Õ wjia:djg uqyqK fok úÈyhs'

 

fldfydu;a b;ska fïl w¨;a ffjrihla fkfjhs' id¾ia fldúâ 2 ffjrifhau m%fNaohla' isÿj ;sfnkafka cdkuh fjkila' PCR mÍlaIKh u.ska ì%;dkHfha me;sfrk ffjrih jeks w¨;a ffjrihla weú;a ;sfhkj o lshd y÷kd .kak neye' ta i|yd fjk;a mÍlaIK lrkak ´fk' ta jqK;a fjk;a rglska tk whg lrkq ,nk PCR mÍlaIdfjka fldúâ fmdisáõ o lshd oek.kak mq¿jka'

 

ffjrih fjkia jkafk wehs@

fï ffjrih uq,skau mgka .;af; Ökfha' ta iS; iD;=jl' b;d,shg me;sß,d wdfj;a iS; iD;=jl' ta;a ta fj,dfj wfma rg jf.a >¾u l,dmSh rgj,g me;sß,d taula isÿjqfKa keye' oeka wms .uka lrñka bkafk fojeks iS; iD;=jg' ;ju;a wms fï ffjrih .ek yßhg okafk keye' ta ksid wmg lshkak neye ffjrih wkqj¾;k ùula jqKd o lsh,d' fudlo wms ;du;a ffjrih .ek bf.k .ksñka bkafk'

 

m%;sYla;sh''''

ffjrihg udi 3- 6 la w;r m%;sYla;shla ^iajNdúlj we;sjk& ;sfhaú lsh,d ;uhs wm wkqudk lrkafk' idudkHfhka ´fku ffjrihlg m%;sYla;sh YÍrfhkau tkjd' iuyrla ffjrij,g Ôú; ld,hgu we;sjk m%;sYla;shla tkjd' kuq;a fï ffjrihg tfyu f,dl= m%;sYla;shla tkafk keye' yßhg bka*a¨jkaid jf.a' fï foaj,a wm Wml,amkh lrkafk oekg ;sfnk o;a; u;' fudlo fï ffjrih y÷kd f.k §¾> ld,hla keye' jirla jf.a ld,hlÈ ta iïnkaOfhka wm oek.;a foa fndfydu wvqhs'

 

m%;sfoay''''

m%;sfoay ;sfnk nj mÍlaIKj,ska ikd:j ;sfhkjd' kuq;a tal fldf;la l,la mj;Súo hk ldrKdj iïnkaOj f;dr;=re weú;a keye' ;ju;a ta iïnkaOfhka úúO mÍlaIK flfrñka mj;skjd' yenehs f,dalfha wfkla rgj, wfma rgg jvd ld,hla ffjrih ;snqKd' ta wh lrmq mÍlaIKj, m%;sM,j,g wkqj irïm frda.hg jf.a Ôú; ld,hla ;sfnk m%;sYla;shla .ek lsh,d keye' ;ju ffjrih weú;a jirhs' ta ld,h we;=<; fojeks jrg frda.h wdidokh jqKq wh iïnkaOj;a jd¾;d fj,d ;sfhkjd'

 

u;=msg mDIag u;ska'''

ffjrih lvodis u; meh 24 la ;sì,d ;sfhkjd' ta wkqj f,day mDIaG u;=msg ffjrihg ojia 5 la mj;skak mq¿jka nj PCR u.ska ;yjqre lr ;sfnkjd' ta jqK;a l,ap¾ mÍlaIdfõ§ fldf;la ÿrg fmdisáõ o lshk o;a; oekg keye' idudkH mDIaGhka u; /£u wvqhs' kuq;a frda.sfhla lysk úg" lsúiqï hk úg ffjria ;j flfkl=f.a YÍr.; fjkak lrkak mq¿jka' ta jqK;a idudkH mßir ;;a;aj hgf;a mDIaG u; l,ap¾ lrkak mq¿jka ffjri /f|k tl wvqhs'

 


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s
udOH oekqj;a lsÍula weiqfrka&

 

laIqø Ôj úoHdj ms<sn| úfYaI{

ffjoH Ysrdks pkaøisß

l¿fndaú, YsCIK frday,

 

;udrd m;srK