නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

úfoaYSh ixpdrlhka f.kaùu rgg wjodkula fkfjhso@


úfoaYfhka tk ´kEu lKavdhula ;=< iq¿ m%;sY;hla fyda wdidÈ;hka isáh yelshs'''

 


w¨;a wjqreoaola WodjqKd' f.dvla wh kj jif¾ Wodj;a tlal fkdl< hq;= fndfydu;a foa isÿlrkakg fm<fUk nj fmakjd' ta;a fjkod wm úiska isÿl< iqmqreÿ fi!LH yqre mqreÿ wu;l lr oud lghq;= lsÍu fyd| fohla fkfjhs' úfYaIfhka ck;dj talrdYS ùu fkdl< hq;=u ldrKdjla jqj;a th iuyr wdh;k úiska lrk wkaou wm fk; .egqKd'


fï jk úg wyUq f,i lrk ,o mÍlaIKj,ska yuqjqKq frda.Ska foi ne,Sfï§ wm jgd ;sfnk wjodku meyeÈ,sj fmfkkjd'


ixpdrlhka f.a meñŒu'''

miq.shod hqlaf¾ka ixpdrlhka msßila furgg meñŒu;a iuÕska ta msßi w;r isá fldúâ wdidÈ;hka lsysm fofkla yuqjqKd' tu ;;a;ajh rgla úÈhg wm n,dfmdfrd;a;= úh hq;= fohla' rg ;=<g ixpdrlhka muKla fkdj úfoia rgj, isák Y%S ,dxlslhka f.kajd .ekSfï§ mjd wmg tu wjodkug uqyqK fokakg fjkjd'


fudlo úfoaYfhka tk ´kEu lKavdhula w;r iq¿ m%;sY;hla fyda wdidÈ;hka isàu wm n,dfmdfrd;a;= úh hq;= ldrKdjla' ta ksidu kshuq jHdmD;shla f,iska l%shd;aulj ixpdrlhka f.kajk fuu wjia:dfõ§ wkq.ukh l< hq;= meyeÈ,s fi!LH Wmfoia fi!LH fiajd wOHlaI fckrd,ajrhd úiska ,nd § ;sfnkjd' ta wkqj ;uhs ish¨ lghq;= ixúOdkh lrkq ,enqfõ'


fldúâ iy;slh we;sj wdj;a'''

ta wkqj fuu úfoaYslhka furgg taug fmr miq.sh meh 96 mqrdjg fldúâ frda.h je<£ fkdue;s njg ;yjqre lrk ,o iy;slhla iuÕhs furgg tkafka' ta iy;slh tla;rd m%udKhl wdrlaIdjla muKla ksid ;uhs furgg we;=¿ jQ ie‚ka ta ish¨fokdu PCR mÍlaIdjkag ,la lf<a' tys§ meñ‚ 187 ka 3 ka fofkla fmdisáõ jqKd' tu wjia:dfõ l< hq;= foa ms<sn|j fi!LH fiajd wOHlaIjrhd ,nd ÿka ud¾f.damfoaYj, meyeÈ,sj ;sfhkjd' ta wkqj fï fudfyd; l<ukdlrKh lrf.k hkjd'


tys§ ta m%foaYfha fi!LH ffjoH ks,OdÍka iy frday,aj, ffjoHjrekaf.a wëlaIKh hgf;a ixpdrl ixj¾Ok wêldßfha ueÈy;a ùfuka lghq;= flfrkjd'


tu isÿùfï wdY%s;hka yeáhg y÷kd.kakd wh iïnkaOfhka fi!LH ud¾f.damfoaYkj,g wkqj lghq;= flfrkjd'


idudkHfhka úfoaYslfhla rcfha frday,aj,g hkak leue;s keye' ta ksid ixpdrl uKav,h uÕska fm!oa.,sl frday,aj,g we;=<;a lsÍug mshjr .kq ,enqjd'


wu;r wjodkula fkfjhs o@

fndfyda rgj, ixprKhka iSud lr we;s fudfyd;l wm úfoia ixpdrlhka f.kajdf.k wrf.k ;sfhkafk wjodkula fkfjhs o lsh,d f.dvla wh m%Yak lrkjd' we;a;gu tal wjodkula lsh,d ys;,d wmg jev lrkak wudrehs' fudlo Y%S ,dxlslhka f,dafl fld;ekl isáh;a ta whj ,xldjg f.akak wmg isÿ fjkjd' b;ska wms fï wjodku .kaku fjkjd'


fï fj,dfj tx.,ka;fha me;sr hk kj ffjri m%fNaoh ksid trgg hk fndfyda .uka iSud lr,d ;sfhkjd' ta jqK;a we;a;gu wms okafk keye" f,dj fldhs rgl fï ffjrih mj;skjo lshd'


ta fldfydu jqK;a úfoia rgj, ys¢kd Y%S ,dxlslhka f.kaùu kj;ajd keye' ta wh f.kajd .ekSug wdrlaIs; úêúOdk hgf;a Wmßu l%shdud¾. wrf.k ;sfhkjd' ta jf.au wdrlaIs; l%shdud¾. hgf;a ;uhs wm úfoaYslhkag furgg taug wjia:dj i,id fokafka' tfyu jqKdu rfÜ ck;djf.a wdrlaIdjg ;¾ckhla fkdjk wdldrhg wmg lghq;= lrkak mq¿jka'


W;aij meje;aùug fmr''''

W;aij iuh b,lal lrf.k rcfha fyda fm!oa.,sl fyda wdh;k ksis fi!LH l%ufõo Ndú; fkdlr lghq;= l<d kï th fndfydu jerÈ iy.; l%shdjla' fndfyda udOH wdh;k udiala tlla fyda fkdme<| W;aij ixúOdkh lr ;snQ wjia:d wm ÿgqjd' we;a;gu tal rE.; lsÍula lshd iuyr wh w¾:l:kh l<;a we;a;gu ffjrih okafk keyefk ta rE.; lsÍula nj' ksis fi!LH wdrlaIK l%u Ndú; fkdlr lrkq ,nk fujka foa ksid iudch wjodkulg weo oukak yelshdj ;sfhkjd' ta ksid udOH wdh;k fukau úúO W;aij iy jevigyka ixúOdkh lrk wdh;k fyda msßia óg jvd j.lSï iy.; f,i lghq;= l< hq;= fjkjd'^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH yuqjla weiqßka&

úfYaI{ ffjoH fyauka; fyar;a

ksfhdacH wOHlaI fckrd,a

uyck fi!LH fiajd


;udrd m;srK