නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

*hsi¾ o Tlaia*¾âa o?


fldhsl .kak;a wmg fjkafka Èk 21 la n,df.k bkak'''

 

*hsi¾ jqK;a Tlaia*¾â jqK;a f.kajkak l,ska wm ta iïnkaOj wOHhkh lrkjd'''

m%;sfoay ckkh fjkak tkak; ,nd§ Èk 21 la .; fjkjd'''


fldfrdakd jix.; ;;a;ajh f,djgu n,mEï lrk fï fudfydf;a tkak;l wjYH;dj ;Èkau oefkkjd' ta wkqj f,dalh mqrdu fï i|yd tkak;a .Kkdjla ksmojkakg lghq;= l< w;r f,dal fi!LH ixúOdkfhka o ta i|yd wkque;sh ,nd§ug miq.shod lghq;= lrkq ,enqjd' th ldg;a iykodhS ms<s;=rla' b;ska rgla úÈhg wm miqjkafka fld;eklo@ ta ms<sn|j wms l;d lrkak ys;=jd'

 

fï jk úg ì%;dkHfha jf.au ol=Kq wm%sldfõ me;sr hk kj ffjri m%fNaohka iïnkaOfhka f;dr;=re jd¾;d fjkjd' tu m%fNao oekg ;sfhk m%fNaohg jvd me;srhEfï yelshdj 50] lska jeähs' wfma úYajúoHd,fha m¾fhaIKd.drfha ud¾;= udifha mgka fï olajdu m¾fhaIK flfrñka mj;skjd' ta wfma rg ;=<;a kj ffjria m%fNao mj;Sú o lshk ldrKdj iïnkaOfhka'


´kEu Ôúfhla W;aidy lrkafk ;ukaf. j¾.hd jeä jeäfhka fndalrkakg' ta wkqj fldfrdakd ffjrih;a mßKduh fjñka jeä jeäfhka ;u j¾.hd fnda lsÍug ork W;aidyhla ;uhs fï kj m%fNao yuqùfuka meyeÈ,s jkafka'


fï jk úg f,dalhd fï ffjrih ksid wjqreoaolau neg ld,hs bkafka' wmg kej;;a h:d ;;a;ajhg m;afjkak tkak;la ;sîu myiqjla' óg l,ska f,dalfha fndajk frda. fndfyduhla me;sreKd' ta;a wo jiQßh olskak;a keye' irïm" llal,a leiai ;=rka lr,hs ;sfnkafka' ta tkak;a ksid'


fï jkúg f,dalfha rgj,a lsysmhla uykais fj,d tkak;a fndfyduhla ksmojkakg lghq;= l<d' tajd w;ßka lsysmhla wjika wÈhrgu weú;a' ta wkqj ^Pfizer BioNTech& *hsi¾ tkak;" ^Modernafudv¾kd tkak; iy (Astrazeneca Oxford& Tlaia*¾â tkak; bÈßfhkau ;sfhkjd'


*hsi¾ tkak;a oekg rgj,a lsysmhlu Ndú; lrkjd' fudv¾ka tkak; wfußldfõ Ndú; lrkjd'


f.dvla whg fï tkak;a w¨;a ffjria m%fNao tlal jev lrhso lshk tl m%Yakhla' oekg ;sfnk o;a;j,g wkqj fmfkkafka ì%;dkHfha me;srhk kj ffjria m%fNaohg m%Yakhla fkdfjkd njhs' kuq;a ol=Kq wm%sldfõ me;sr hk ffjria m%fNaoh álla fjkia' ta ffjrih tkak;aj,g hïlsis wdldrhl n,mEï lrkak mq¿jka lsh,d fydhdf.k ;sfhkjd'


fï foaj,a w¨;a foaj,a fkfjhs' bka*a¨jkaid lshkafk ishjia .Kkdjla ;snqKq frda.hla' tu.ska 1918- 19 ld,fha ñ,shk 50 la urKhg m;ajqKd' 1956- 57 ñ,shk .dKla ñh .shd'oeka thg tkak;a ;sfhkjd' tal;a fldfrdakd jf.au RNA ffjrihla' ta i|yd yeu jirlu w¨;a tkak;la ksmo fjkjd' yenehs b;ska fldfrdakd frda.h tjka ;;a;ajhlg m;afjhs lsh,d ys;kafk keye' tfyu wdj;a tajg úi÷ï ;sfhkjd' ta lshkafk fldfrdakd frda.fha hï cdkuh fjkialï fjkjd kï ta i|yd w¨;a tkak;la ksmo fjkjd' ta .ek ìh úh hq;= keye'


fï jk úg fudv¾kd tkak; Ndú; fjkafk wfußldfj muKhs' ta tkak; f,dafl lsisu rglg .kak neye' wfkla tkak;a fol ,nd.kak mq¿jka' wo jk úg f,dal fi!LH ixúOdkh *hsi¾ tkak; ks¾foaY lr wjika' Tlaia*¾â tkakf;a ish¨ f;dr;=re f,dal fi!LH ixúOdkhg Ndr§,hs ;sfhkafk' bÈß ld,fha§ ta i|yd;a f,dal fi!LH ixúOdkfha wkque;sh ,efíú' *hsi¾ tkak; jf.au Tlaia*¾â tkak;;a 90] lg jvd id¾:l;ajhla fmkajkjd' b;ska ta foflka ´fku tlla wmg yßhkjd'


yenehs" *hsi¾ iy fudv¾kd tkak;a .nvd lr ;nd.; hq;= jkafka wê iS; WIaK;ajhla hgf;a' ta lshkafk WIaK;ajh -70"-20 jf.a' ta;a Tlaia*¾â tkak; YS;lrKfha ^WIaK;ajh 2-8 w;r& ;nd.kak mq¿jka' Tlaia*¾â tkakf;a ñ, jqK;a wmg ord.kak mq¿jka uÜgul ;sfhkafka' tkak;a jdr fol i|yd jeh fjkafk fvd,¾ y;la jf.a' ta lshkafk remsh,a 1400 la jf.a uqo,la' tal t;rï krl ñ,la lsh,d ysf;kafk keye'


*hsi¾ tkak; .kakj kï tkak;a jdr fol i|yd fvd,¾ 40 la ta lshkafk remsh,a 8000 la jf.a uqo,la jeh fjkjd' ta fldfydu jqK;a f,dal fi!LH ixúOdkh Tlaia*¾â tkak;g;a wjirh ,nd ÿkakg miafi ;uhs wms ;SrKh lrkafk ljr tkak; o wm rgg f.kajkafk lsh,d' ta ;SrKh .ekSug fmr wfma ffjoHjreka úiska wOHhkh lr,d jvd;au wmg .e<fmk tkak; fudllao lshk ks.ukhg tkjd'


fldfydu;a f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska rfÜ ck.ykfhka 20] lg m%udKj;a tkak;a fkdñf,a ,nd fokakg ;SrKh lr ;sfnkjd' idudkHfhka fï tkak; rfÜ Ôj;ajk yefudagu ,ndÈh hq;= fjkafk;a keye' ta jf.au jhi wjqreÿ 16 g wvq <uhskag ,ndfokak lsisu rgl mÍlaIK lr,;a keye' ta fuu ;;a;ajh orejkag f,dl= n,mEula fkdlrk ksid'


ta fldfydu jqK;a wfma m%;sYla;sh idudkH .dKg mj;ajd .ekSu jeo.;a' fudlo wfma iuyr l%ufõo yskaod m%;sYla;sh wvqfjkak mq¿jka' ta lshkafk flá wdydr" lD;%su wdydr jeäfhka .kak fldg wfma m%;sYla;sh wju fjkjd' tksid iun, wdydr fõ,la ,nd.ekSu fï fj,dfj wjYHu fohla' ta ú;rla fkfjhs fyd| jHdhduhla jf.au iqjodhS kskaola wjYH fjkjd' úfYaIfhka úgñka ã W!k;dj m%;sYla;sh flf¾ iDcqju n,mEï lrk nj wu;l lrkak tmd' ta jf.a wvqjla we;akï úgñka D ,nd.ekSu jeo.;a'


yenehs b;ska tkak;la ks¾foaY jqKd lsh,d" wfma fi!LH mqreÿ w;a yßk tl fyd| fohla fkfjhs' fldfydu;a fï ffjrih mßkduhg m;ajk ksid wm rg ;=<;a w¨;a m%fNaohla u;=fjkak mq¿jka' ta ksid wfma fi!LH yqre mqreÿ wu;l lrkak fyd| keye'uydpd¾h kS,sld u,úf.a

laIqø Ôj úoHdj iy m%;sYla;sh ms<sn| uydpd¾h" Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

 

 


 

tkak; id¾:l fjkak kï m%;sfoay ckkh fjkak ´fk'''

ta i|yd tkak; ,nd § Èk 21 la n,d bkak ´fk'''


 

fï jk úg fldúâ i|yd f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska tkak;la ks¾foaY lr ;sfnkjd' yenehs wmg m%Yak f.dvla ;sfhkjd' tkak; fldf;la ÿrg id¾:l fjhso@ ish¨u m%fNao wdjrKh lrdúo@" fvx.= ffjrihg jf.a m%;sfoay ckkhg ys;lr fyda wys;lr wdldrhg isÿfjhso@" isref¾ ksmojkakd jQ m%;sfoay fldf;la l,la mj;Súo @ lshk fï ldrKd iïnkaOfhka meyeÈ,s ia:djrhla keye' ta wúksYaÑ; nj wmg ú;rla fkfjhs f,dalh mqrdu ;sfhkjd'


b;ska fï ;;a;ajh;a tlal wod< tkak; ksYaÑ; jqfKd;a ;uhs wmg ,efnkafk' ta ksid wmg lrkak ;sfhkafk wfkl=;a rgj,a iuÕska fmdfrd;a;= f,aLKfha isàu muKhs' fï fj,dfj wmg lrkak ;sfhk fyd|u foa thhs' b;ska ckjdßfha isgu fmdfrd;a;= f,aLkfha ysáhu tu tkak; id¾:l jqfKd;a fmnrjdßfha§ ta tkak; f.kajd.kak mq¿jka'


oekg ,nd § we;s tkak;a úis ,laIh fldf;la ÿrg id¾:lhs o lsh,n,d.kak fjkafk ojia 21 lg miafi' ta tkak;a ,dNSkaf.a reêr mÍlaIK ojia 21 lg miqj isÿ l<dg miqjhs' túg ;uhs m%;sfoay jqKd o lsh,d oek.kak fjkafk' fudlo m%;sfoay ckkh jqfKd;a ;uhs id¾:l tkak;la fjkafk' th id¾:l jqfKd;a muKhs wmg fuu tkak; ,nd .ekSu wjYH fjkafk' tf;la fmdfrd;a;= f,aLkfha isàu ;uhs lrkak fjkafk'

 

 

úfYaI{ ffjoH
wkqreoaO mdfoksh

fldúâ tkak; iïnkaOfhka m;a l< ckm;s ld¾h idOl n<ldfha idudðl

 

;udrd m;srK