නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúä-19 iu`. wjOdkh jeä jq m%;sÔjl T!IO


kj,sh mdGlhskaf.a fi!LHh ms<sn|j;a ldka;d mqj;am;la jYfhka kj,sh olajkafka fkdu| wjOdkhls' mjq, fi!LHj;aj mj;ajdf.k hEu i|yd ldka;dj fj; mejß we;af;a iqúfYaIs j.lSuls' lreKq tfia fyhska Tn fj; ksjerÈ f;dr;=re ,eìuo ta yd iudkj jeo.;ah' wo wm idlÉPd lrkafka f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska f,dal m%cdj oekqj;a lsÍu i|yd mj;ajkq ,enQ ffjoH idlÉPdjl§ ffjoH yekd ne,alS úiska lrk ,o wkdjrKhhs'


   nrm;, iudc jHikhla jQ fldúâ-19 u¾Okfha§ m%;sÔjl .ek wjfndaOfhka lghq;= l< hq;=h'm%;sÔjl T!IO .ek ks;e;skau wm u;lh wjÈ lrkafka wdidok wjia:djka i|yd jQ m%;sldr f,isks' m%;sðjl hkq Ñls;aidjkah' ir, wdidok wjia:djka jQ weÕs,a,l isÿ jQ lemqula fyda ;=jd,hl isg jvd ixlS¾K frday,a.; ùug isÿjk wjia:dj,§ m%;sÔjl wjYHh fõ' kQ;k ffjoH úoHdfõ úldYkh u.ska ìys ù we;s Ôú; fírd .kq ,eìh yels ù we;s ixls¾K Y,Hl¾u ms<sn| kj fidhd.ekSïj,g mokï ù we;af;a m%;sÔjlhs'


m%;sÔjl m%;sfrdaOh .ek ie,ls,su;a úh hq;af;a wehs

   m%;sÔjl m%;sfrdaOh hkq nelaàßhdjka tlsfkldg olajk úfYaI ,laIK ñi nelaàßhd úiska ñksiqkag olajk ,laIK fkdfõ' fndfyda fokd fï .ek jHl+, jQj;a nelaàßhdj Ôj ldrlhla jk w;r tys b,lalh fkdkeiS isàuhs' fï ksid  m%;sÔjl j, n,mEug f.dÿre fkdùu i|yd nelaáßhdj ;u m%fõ‚l fN!;slh fjkia lsÍu i|yd yels iEu W;aidyhlau orhs' ir,j mejiqjfyd;a m%;sfrdaOh hkq m%;sÔjl fj;ska fkdkeiS ;u Ôjh mj;ajd .ekSu i|yd nelaàßhdj ork W;aidyhhs' wdidok i|yd jeäÿrg;a m%;sldr lrkq fkd,eîug fya;=jk fia m%;sÔjl wjika jqjfyd;a wo jk úg fi!LH fiajdfõ ,nd .ksñka isák jeo.;a m%.;sh wmg wysñjkq we;'


m%;sÔjl iy fldúâ-19 ffjri hk folu .ek ie,ls,sj;a úh hq;af;a wehs

 kej;;a jrojd jgyd.eksï fndfyduhla we;sùu fyda m%;sÔjl iqÿiq mßÈ Ndú;d fkdùfï ;;ajhla we;sfõ' m%;sldr i|yd wkjYH mßÈ m%;sÔjl Ndú;d lsßf易 nelaàßhd jeä jYfhka m%;sÔjl flfrys ksrdjrKh jk w;r tajd u.ska m%;sfrdaOh j¾Okh lrhs' fldúâ-19 ffjri frda. ;;ajh ;=< úYd, jYfhka frda.ska Yajik wdndOj,g n÷ka jk w;r ;uqkag m%;sÔjl T!IO wjYH nj frda.Skag ;on, f,i yefhs' tfy;a i;H kï fldúâ-19 nelaàßhdjla fkdj ffjrihla nj Tjqka jgyd fkd.ekSuhs' tuksid m%;sÔjl .eksu lsisÿ m%;sldrhla fkdfõ' bka isÿjkafka wm isref¾ oekgu;a mj;sk nelaáßhd w;r m%;sfrdaOhla yg.eksu muKls' tneúka th ixlS¾K wjia:djls' tuksid wjidk jYfhka lsj hq;af;a meyeÈ,s ffjoH ks¾foaYhla fkdue;sj lsis úfgl;a frda.Ska úiska m%;sÔjl ,nd fkd.; hq;= njhs'

 

fldúâ-19 frda.Ska úiska m%;sÔjl .ek oek.; hq;= foa

  iq¿ frda.dndO ;;ajhla we;s ksid ksfjia ;=< yqfol,d lr we;s fldúâ-19 frda.Ska ;rfha isys;nd.; hq;= lreK jkafka ;uqka úiska lsisúfgl;a m%;sÔjl T!IO ,nd fkd .;hq;= njhs' tfy;a fldúâ-19 frda.S ;;ajh u; nelaàßhd wdidokhla we;s ù ;on, f,i frda.S jQ wjia:djla njg fi!LH fiajd imhkakd úiska iellrkq ,enQ wjia:djl § Tyq úiska imhkq ,nk fnfy;a jÜfgdarej u; muKla m%;sÔjl ,nd.; hq;=h'

 


 

iqks,a w,a.u