නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

.eyekq orefjl=f.a u,ajr ùu iy Tima pl%h .ek wjOdkh ±laúh hq;af;a wehs''''@


.eyekq orefjla lshkafka wkd.; mrmqr ìys lrk W;a;ß;r pß;hla' fï ksid .eyekq orefjl= m%:u Timaùu fyj;a u,ajr ùu .ek uõmshkaf.a jf.au wjg mßirfha Ôj;ajk Woúhf.a;a wjOdkh fhduqq fjkjd' ksis l, jhig u,ajr ùu oeßhlg wdYs¾jdohla' u,ajr ùu m%udo ùu .eg¿jla jf.au ksis l, jhig fmrd;=j u,ajr ùu .ek fndfydafokd l;d lrkafka wnqoaoiai ld,hg isÿjk foaj,a fkao lsh,hs'''

 

wod< jhig fmrd;=j u,ajr ùu pre mature puberty

fï ms<sn|j wefußld tlai;a ckmofha isÿlrk ,o wOHhkhlska fmkS .sfha wefußldkq oeßhka iy wms%ldkq oeßhka w;r fuu ;;a;ajh jvd;a iq,Nj olakg ,efnk njhs' Tjqka úiska wefußldkq iy wms%ldkq oeßhka tla oyia foishla wOHhkhg ,lalrkq ,enqjd' wms%ldkq iy wfußldkq oeßhka jhi wjqreÿ wg jkúg mshhqrej, ^ia;k .%kaÓ& fjkialï fmkakqï lrk njhs'

fï w;r iskaiskd;s <ud frdayf,a ffjoH m%Ekala ìhqfrda we;=¿ m¾fhaIlhka úiska oeßhkaf. u,ajr úu blauka ùug n,mdk fya;= fudkjdoehs wOHhkh lrkq ,enqjd' Tjqka fmkajd fokafka wdydr rgdj u.ska oeßhkaf.a fyda¾fudak j¾Okh ksid idudkH jhig fmrd;=j u,ajr jk njhs' Tß.ka rdcH úYaajúoHd,fha m¾fhaIlhka úiska isÿ lrk ,o ;j;a wOHhkhlska fmkajd fokafka YÍrfha Ôj Trf,daiqj fjkia ù wo ojfia mj;sk wdydr rgdj u.ska we;sjk n,mEu fyda¾fudak wiu;=,s;;djg n,mdk njhs' ta w;ru jHdhduhla ke;s csú;h iy wdydr u.ska fïo mgl .nvd ùu ksid oeßhkaf.a u,ajr ùu blauka lrkq ,nkjd'

fldamkafya.ka ys m%ckk iy j¾Okh ms<sn| fomd¾;fïka;=fõ ffjoH wekav¾ia cq,a i|yka lrkafka orejkaf.a YdÍßl jHdhduhka Tjqkaf.a u,ajrùfï ld¾hh i|yd m%n,j n,mdk njhs' ld,h;a iuÕu orejkag fi,a,ug ;snqKq bv mßirh uq¿ukskau wysñ ùu;a iuÕu orejkaf.a l%Svdjka w;rg wdfoaY jqfKa Tjqkaf.a isrerg jHdhduhla fkd,efnk mß.Kl iy úäfhda l%Svdjka ksid ±ßhka f.a mßK; ùu ùu ( pre mature puberty) jhig l,ska isÿ fjkjd'

oeßhla u,ajr lSu lshkafka ldka;djlf.a Tima pl%fha wdrïN ùuhs' ffjoH úoHd;aulj kï fuu ixisoaêsh fï úÈyg y÷kajkak mq¨jka' jeäúhg m;a ùu hkqfjka ye¢kafjkafka ldka;djlf.a ,sx.sl fyda¾fudak pl%fha mgka .ekau iy ia;s% ,sx.sl ,laIKhka ys wdrïNh úÈyghs' fï fjkqfjka fyda¾fudak pl%h úYd, n,mEula isÿ lrkjd' fud<fha msysá yhsfmd;,uia msáhqgß .%kaÓfhka fydafudak u.ska .eyekq orefjl=f.a kï äïn fldaI msßñ orefjl=f.a kï jDIK fldaIj, l%shdldÍ;ajh wdrïN lrkjd'

.eyekq orefjl=f.a kï äïn fldaI u.ska uq,skau Biag%cka fyda¾fudakh iy fm%dfciagfrdka fydafudakh i%djh ùug mgka .kakjd' Biag%cka fydafudakh u.ska orejdf.a isref¾ ia;s% ,laIK f.dvkefÕkjd' fï yev .eiSu jir 2 isg 3 la w;r ld,fha§ isÿ fjkjd' fuu fyda¾fudak ls%hdldÍ;ajh ksid orejdf.a .;s meje;=ï" ls%hdl,dmh jf.au is;=ï me;=ï mjd fjkia fjkjd' orefjl= u,ajr ùu jhi wjqreÿ 8 isg 13 w;r ld,fha§ isÿ fjkjd'


u,ajr ùfuka miqj udislj Tima isÿ ùu'''

m%:u Tima ùfuka miqj Èk 21 isg 35 la w;r ld,fha§ udisl Tima ùu isÿùu idudkH ;;a;ajhla jqK;a we;eï ±ßhkag fï wkaoñkau udisl Tima ùula isÿ fjkafka keye' ta udi lSmhla f.fjk ;=re Tjqkaf.a äïn fudapkh fkdùu ksid' ta jf.au fï ±ßhkag Tima ùï isÿ jqK;a reêrjykh wvqfjka isÿ fjkjd'

 

u,ajr jqKq ±ßhka .ek jeäysáhkaf.a wjOdkh ,eîu jeo.;a'''

w;S;fha§ .eyekq orejka .ek jeä wjOdkhla olajkak mgka .;af;a u,ajr ùfuka miqjhs' u,ajr ùu;a iuÕ .eyekq orejd ujlaùfï iqÿiqlu ,efnkjd' t;eka mgka yÈisfha fyda mqreIfhl= iuÕ tla ùfuka orefjl= ms<sis| .ekSfï yelshdj ;sfnkjd' wkfmalaIs; .eí .ekSu tod ±ä wjkïnqjla fia ie,l=jd'

kuq;a wo jkúg .eyekq orefjl= ¥IKh ùug u,ajr ùula wjYH keye' th yh y;r fkdf;afrk jhfia mgkau isÿ fjkakla' w;S;fha .eyekq iy msßñ orejka w;r úl¾Ykhla ;snqfKa keye' Tjqka tlg fi,a,ï l<d' kEjd''lEjd ''ìõjd'' ta ksid .eyekq <uhd Tjqkag wd.ka;=l pß;hla jqfKa kE'

ta;a wo ±ä fia úl¾Ykh jk mßÈ .eyekq iy msßñ orejka ÿria l<;a wmpdr" ¥IK wdÈfha lsisÿ wvqjla keye'

 

udisl Timaùu .ek ±kqj;a njla fkd;snqfKd;a .eyekq <uhska ;e;s .kakjd''

u,ajr ùfuka miqj kej; udislj Timaùu idudkH ixisoaêhla jqK;a fï jhfia ±ßhka ta .ek ìhg m;a fjkjd' ta ksid fouõmshka úiska fujeks Ôj úoHd;aul isÿùï .ek ;ukaf.a orejkag meyeÈ,sj lshd §u jeo.;a' ujl úiska fï isÿùï ÈhKshg meyeÈ,sj f;areï lr§u w;HjYHhs'

 

ishÈú kid .ekSug ;rï ;;a;ajh nrm;,hs'''

zziqñ;%fhda ZZixúOdkh wdrïN ùug uq, msrefõ fujeks isÿùula' tx.,ka;fha jhi wjqreÿ 16 l ±ßhla u,ajr ùfuka miqj udislj Tima jqKq wjia:dfõ§ ìhg m;a jqKd' weh Bg fmrd;=j ta .ek ±k isáfha keye' weh fudk;rï ìhg m;a jqKd o lsõfjd;a lsisu flfkl=g fï .ek fkdlshd ishÈú ydks lr .;a;d'

fujeks ;;a;ajhkays§ ;udf.a .eg¨ .ek l;d lsÍug ljqreka fyda isákjd kï hk ixl,amh ksid zzpeâ fõrd ZZkue;s lf;da,sl mQcl;=ud úiska zziqñ;%fhda ZZixúOdkh wdrïN l<d' ta ksid fuu Ôj úoHd;aul ;;a;ajhka .ek ujla úiska ÈhKshkag lshd §u jeo.;a' ta fjkqfjka úNd. wjYH keye' fi!LH wOHdmkh wjYH keye' ldka;djl f,iska weh Ôú;fha ,nd .;a ±kqu ;ukaf.a ÈhKshg lshd §u ,eÊcdjg lreKla fkdfõ'

wfma rfÜ jqK;a .eyekq <ufhl=g fjf<|fmdf<ka ikSmdrlaIl ;=jdhla újD;j b,a,d isákak mjd ,eÊchs' fjf<|ief,ka th ,efnkafk;a fndfydu ryis.;jhs'

 

udisl Tima ùfï fõokdldÍ w;a±lSu ú¢kak fjkjd''

±ßhla u,ajr ùfuka miq uq,a ld,fha§ Tima ùfï fõokdjka ta ;rï oreKq keye' idudkH fõokdjla th iq¿ fõokdkdYlhlska md,kh lr .kak mq¨jka' kuq;a we;eï ldka;djkag b;d oreKq úÈyg udisl Tima ùu fõokdldÍj n,mdkjd' .¾NdI.; úúO frda. ksid fujeks ;;a;ajhka we;s fjkak mq¨jka' kuq;a jhi wjqreÿ 25 g wvq kj fhdjqka jhfia .eyekq orejkag tjeks .¾NdI.; ixl+,;djka wvqhs'


udisl Tima ùfï§ ikSmdrlaIl ;=jd mdúÉÑ lsÍu''

wo fjf<|fmdf<a úúO j¾.fha wdl¾IKSh mEâ j¾. ;sfnkjd' Tima ùfï§ mEâ muKla fkdfõ frÈ jqK;aa mdúÉÑ lrkak mq¨jka' Bg wu;rh zzgeïfmdakaZZ jeks w¨;a ksIamdok ;snqK;a tajd ;ju fmrÈ. f,dalhg t;rï yqre keye' .eyekq orejkaf.a lkHd mg,hg fujeks Wmdx.hka we;=<;a lsÍfï§ hï úÈylska ydks isÿ fj;ehs jQ ìhla ksid tajd mdúÉÑ lsÍug wms ;ju;a yqre keye' ixLHdf,aLk wkqj wdishd;sl rgj,aj,ska ikSmdrlaIl ;=jd jeäfhkau Ndú; lrk rg N+;dkhhs' bkaÈhdj 58] la wdrlaIK l%ufõo Ndú; lrkjd' th ikSmdrlaIl ;=jd fyda frÈ úh yelshs' mlsia:dkfha 66] la fokd frÈ Ndú; lrkjd' nx.,dfoaYfha 10] la ikSmdrlaIl ;=jd Ndú; lrkjd' wfma rfÜ jqK;a frÈ iy ikSmdrlaIl ;=jd hk foj¾.hu Ndú;d lsÍu isÿ fjkjd' wfma rfÜ ldka;d ck.ykfhka 52] la ldka;djka'

±kg iafldÜ,ka;fha mdi,a ±ßhka fjkqfjka ikSmdrlaIl ;=jd fkdñf,a ,nd§u isÿ fjkjd' wfma rfÜ jqK;a ÿIalr wdodhï ;;a;ajhka iys; ±ßhka ;ju;a Tima fjkqfjka frÈ Ndú; lrkjd' mjq,l wdodhu wkqj ikSmdrlaIl ;=jd fjkqfjka úhoï orkak fkdyels ±ßhka wog;a isákjd'

ikSmdrlaIl ;=jd Ndú;fha hï jdis ;sfnkjd' mdúÉÑh myiqhs' mdúÉÑfhka miqj bj; ±óug yelshs' wjYH mßÈ yiqrejd .; yelshs' kuq;a fïjd neyer lsÍfï wmyiq;djka ;sfnkjd'

ta jf.au ikSmdrlaIl ;=jd ñ,g .ekSfï§ fïjd .ek;a ie,ls,su;a ùu jeo.;a' wdrlaIs;j wiqrd ;eîu" weiqreu we;=<; ;=jdj, mqia" È,Sr jeks ;;a;ajhka fkdue;s ùu" ikSmdrlaIl ;=jdfha È." reêrh Wrd .ekSfï yelshdj fukau tys .Klu .ek;a ie,ls,su;a úh hq;=hs'

ikSmdrlaIl ;=jd Ndú; l<;a th ld, mr;rhla wkqj ^idudkHfhka meh 3- 4 lg jrla & udre l< hq;=hs' tlu ;=jdh jeä fõ,djla we£fuka úIîc we;s úh yelshs' ta jf.au reêrh msgùfï Odß;dj wkqj fõ,dj fjkia fjkjd' ta ;;a;ajh Tima reêrfha msgfjk Odß;dj wkqj ;SrKh fjkjd'

frÈ mdúÉÑfha§ kej; kej; mdúÉÑhg yelshdj ;snqK;a msßisÿ lsÍfï wmyiq;djla ;sfnkjd' kuq;a neyer lsÍfï .eg¿ keye'

fldfydu jqK;a msgjk reêrh kej; we;=¿ùula isÿ fkdjk ksid frÈ jqK;a mEâ jqK;a fjkila keye' frÈ msßisÿ lsÍfï§ fmdÿ ia:dkhkays fia§u wmyiqhs'

wfma merKs u;hkag wkqj wkakdis" mefmd,a jeks foa .eìKs uõjrekag fokafka keye' ta jf.au udisl Tima wjia:djkays§ mefmd,a iy wkakdis wdydrhg .ekSu ksid reêrh jeäfhka msgjk njg úYajdihla ;sfnkjd'

by; m,;=re j¾. iy Tima reêrh msgùfï Odß;dj w;r lsisÿ i;H;djla keye' ì;a;r" uia" lrj, wdydrhg .ekSfuka Tima reêrh wm%ikak .kaOhlska hqla; nj' Tima ;r,fha mj;sk .kaOhg wdydrj,ska lsisu n,mEula we;s fjkafka keye' ta ksid Tima Èkhkays uia" ud¿" lrj," ì;a;r wdydrhg .ekSfuka Tima ;r,fha úfYaI ÿ¾.kaOhla we;s fjkafka keye'

 

;kshu Èh iakdkh lrk ;ekaj, isàu .ek we;s i;H;dj'''

Tima Èkfha iakdkh lsÍfï lsisu .eg¿jla keye' fmdÿ ia:dkj, iakdkh lsÍfï hï .eg¿jla ;sfnkjd' úfYaIfhka kdk ;gdl jeks ;ekaj, fï Èkhkays iakdkh lsÍfuka wmsßisÿ reêrh kdk ;gdlhg tl;= fjkak mq¨jka'

ta jf.au Tima ùu ksid msßñkag idfmalaIj ldka;djka kSrla;shg f.dÿre ùfï jeä m%jk;djla ;sfnkjd' udislj isÿ fjk Tima ùu ksid isÿjk reêrh msg ùu kSrla;shg n,mdkjd'

 

kSrla;shg m;aùfï ,laIK

  • iqÿue,snj
  • uykaish
  • ysiroh
  • yqiau .ekSfï wmyiq;djh
  • wjOdkh iy u;l ;nd .ekSfï wmyiq;djh
  • bf.kSfï WodiSk nj

kSrla;shg m;a orejkag hlv w;sf¾l ,nd §u iy Èkm;d fmdaIKSh wdydr ms<sn|j jeä wjOdkhla ±laùu jeo.;a' fndfyda fouõmshka .eyekq orejkaf.wdydr ms<sn|j fmdaIKh .ek olajk wjOdkh wvqhs' kuq;a .eyekq orejkaf.a wdydrfha hlv ms<sn|j jeä wjOdkhla ±laùu b;du jeo.;a'

 

hlv wvx.= wdydr w;rg tla fjkafka'''

idudkH tÈfkod cSú;fha wmg fyd|ska yqre mqreÿ wdydr w;r uia" ud¿ j¾." rks, l=,fha t<j¿ - fndaÑx " uqx weg " lõms " fidahd" ;o fld< meye;s m,d j¾. - ksú;s " lxl=x iy m,;=re ie,lsh yelsh'

ta jf.au hlv wjfYdaIkh fkdjk úÈyg wfma wdydr rgdj yev .eiS ;sîu;a hlv W!k;djg fya;=jla' m%Odk wdydr fõf,ka miqjkf;la f;a" fldams  mdkh lsÍu kqiqÿiqhs' túg hlv wvx.= wdydr fudk ;rï .;a;;a isrerg hlv wjfYdaIKh wjYH mßos isoaO fjkafka keye'

m%Odk wdydr fõ,g miqj úgñka C wvx.= m<;=re wdydrhg .;af;d;a blaukska hlv wjfYdaIkh myiq fjkjd' fï ksid wdydrfhka miqj fodvï" foys" fmar jeks úgñka C nyq, m,;=rla fyda hqI wdydrhg ,ndÈh yel'

fldl= mKq frda.h;a kSrla;shg fya;=jla ±ka fï frda.h fndfydu wvqhs' kuq;a jirlg jrla mKq fnfy;a ,nd§u m%udKj;a jqK;a wjodkï l,dmj, orejkag fuu ld,iSudj jirlg foj;djla f,iska ks¾foaYs;hs' Bg wu;rj wdydrhg fmr iy jeisls<shEfuka miq w;a fiaoSu" m,;=re fidaod wdydrhg .ekSu jeks m%d:ñl fi!LH mqreÿ ksis mßos wkq.ukh lsÍu;a wjYHhs'

 

Tima pl%h iuÕ we;sjk frda.

Tima pl%h iuÕ we;sjk frda. ;sfnk ksid ÈhKshlf.a fuu Tima ld,iSudfõ§ we;sjk wmyiq;djka .ek fkdi,ld isáh hq;= keye''

1' fydafudak fjkia ùu ksid äïn fudapkh fkdjk Tima pl%hla we;s jSu'

2' ;hsfrdhsâ .%kaÓh wdY%s; YÍrfha mßjD;a;sl ls%hdj,shg wjYH fydafudak ksl=;a lsÍu ;hsfrdhsâ .%kaÓfhka isÿjk ksid ;hsfrdhsâ .%kaÓh wdY%s; .eg¿ udisl Tima pl%hg n,mdkak mq¨jka'

3' Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) fï frda. wjia:dfõ§ my; frda. ;;a;ajhka we;s úh yelshs'

Tima pl%hla wl%uj;a ùu" ia:q,nj" frdau jeä ùu" ysiflia .e<ù hEu" fn,af,a msgq mi l¿ meye .ekSu'

4' *hsfn%dhsâ f.ä ^Fibroid)

ms<sld j¾.fha fkdjk *hsfn%dhsâ f.ä ksid udisl Timaùfï§ wêl reêr jykh iy wêl fõokdj we;s fõ' *hsfn%dhsâ f.ä ms<sld fkdjqK;a l,d;=rlska fuu f.ä ms<sld ;;a;ajh olajd j¾Okh ùug;a fya;=fjhs'

5. tkafv%dfuá%fhdaisia (Endometriosis)

udisl Tima ùfï§ Tima reêrh .¾NdI l=yrhg meñK fhdaks ud¾.h Tiafia .uka lsÍu fjkqjg .¾NdI ì;a;sfhka msg;g je.sÍ .¾NdIfhka msg; ;ekam;a ùu'

äïn fldaI u; tkafv%dfuá%fhdaisia ;;a;ajh j¾Okh ùu fpdl,ÜisiaÜ (Chocolate cyst) hkqfjka ye¢kafjkjd'

ta ksid .eyekq ±ßhkaf.a udisl Tima pl%h iuÕ fujeks frda. ;;a;ajhka olakg ,efnkjd kï ta .ek uõjrekaf.a wjOdkh fhduq ùu b;d jeo.;a'

 

 

kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH

.dñKS fmf¾rd

^kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH ix.ufha ysgmq iNdm;s&

 

mqkHd pdkaokS o is,ajd